Brugge

Morgen gemeenteraad Brugge: bespreking beleidsakkoord

Dinsdag 25 juni is er gemeenteraad in Brugge, met op de agenda de bespreking van het beleidsakkoord. “De beleidsnota is geen antwoord op de uitdagingen waarvoor onze Stad staat: het keren van de stadsvlucht, het aanzwengelen van het ondernemerschap en het aanpakken van de werkloosheid.” aldus Fractieleider Mercedes Van Volcem (Open Vld)

De huidige coalitie neemt een zeer trage start. Zeven maand na het sluiten van de coalitie stellen ze hun beleidsplan voor  de komende jaren aan Bruggeling voor.   Het document blijkt net als de burgemeester uit in vaagheid.  Het ontbreken van een lokaal mandaat de laatste twaalf jaar en het daaruit vloeiende gebrek aan ervaring van Landuyt en Defauw speelt hen duidelijk parten.  De beleidsnota van SP.A -(CD&V light) werd eind vorige week om 14u30 voorgesteld aan de pers nadat ze deze om 14 u hadden goedgekeurd.

Onderstaand vindt u de agenda van de komende gemeenteraad:

 

AGENDA GEMEENTERAAD 25 JUNI 2013

OPENBARE VERGADERING

Verslaggever : Burgemeester Renaat Landuyt

1 Gemeenteraad : a) kennisname van het ontslag van Yves Roose b) kennisname van de verzaking van de eerstvolgende 2 opvolgers, Aisa Knockaert en Rudy Everaert c) onderzoek van de geloofsbrieven van de 3e opvolger Neédra Soltani d) eedaflegging & aanstelling van Neédra Soltani als gemeenteraadslid.
2 Gemeenteraad – huishoudelijk reglement – hervaststelling.
3 Gemeenteraad 26 maart 2013 – agendapunt 13 (verkavelen van kadastrale percelen Blekerijstraat /Tramstraat) – verwerping van een klacht door de Gouverneur – kennisname.
4 Gemeenteraad 26 maart 2013 – agendapunt 17 (dadingsovereenkomst busschuilhuisjes) – klacht ingediend door raadslid Mercedes Van Volcem – verwerping door de Gouverneur – kennisname.
5 Gemeenteraad 28 mei 2013 – agendapunt 1 (behandeling algemeen beleidsprogramma) – klacht ingediend door raadsleden Ann Soete en Sammy Roelant – verwerping door de Gouverneur – kennisname.
6 Algemeen beleidsprogramma 2013-2018 – goedkeuring.
7 Politie – virtualisatie ISLP – voorstel – wijze van gunnen – goedkeuring.
8 Personeel – lokale politie Brugge – vacatures mobiliteitscyclus 2013-03 – vacantverklaring in het operationeel kader – officierenkader – één plaats hoofdcommissaris van politie: 1 directeur directie beheer.
9 Tijdelijke politieverordening betreffende het verkeer en de handhaving van de openbare orde en rust naar aanleiding van “Kroenkel door Autoloze Zondag” op zondag 15 september 2013.
10 Tijdelijke politieverordening betreffende het verkeer en de handhaving van de openbare orde en rust naar aanleiding van de Reiefeesten 2013.
11 Bibliotheek – CORES-samenwerkingsovereenkomst 01.07.2013-30.06.2016.
12 Cultuurbeleid – statuut Brugge Bloeit vzw.
13 Cultuurbeleid – statuut Concertgebouw Brugge vzw.
14 Cultuurbeleid – statuut De Vrienden van de Stedelijke Musea te Brugge vzw.
15 Cultuurbeleid – statuut Entrepot vzw.
16 Cultuurbeleid – statuut Festival van Vlaanderen Brugge vzw.
17 Cultuurbeleid – statuut Levend Archief vzw.
18 Cultuurbeleid – statuut Vlaamse Erfgoedbibliotheek vzw.
19 Cultuurbeleid – statuut Vrienden van de Biekorf vzw.
20 Cultuurbeleid – statuut VVOG vzw.
21 Musea – overeenkomst Erfgoedinzicht – goedkeuring.

Verslaggever : Schepen Franky Demon

 

22 Jeugdbeleid – stedelijke jeugdraad – verdere erkenning als officieel adviesorgaan – hervaststelling statuten – verslagen Algemene Vergaderingen 2012.
23 Jeugdbeleid – praktische organisatie kwibus – huishoudelijk reglement – goedkeuring.
24 Ruimtelijke ordening – gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Christus Koning Zuid-West – voorlopige vaststelling ontwerp RUP d.d. juni 2013.
25 Toelagen – restauratie Lodewijk Coiseaukaai 1 – definitieve toekenning – uitbetaling.

Verslaggever : Schepen Annick Lambrecht

27 Sport – nieuwe “Gebruiksovereenkomst Jan Breydelstadion en bijhorende sportinfrastructuur” tussen Stad Brugge en de voetbalploegen Club Brugge en Cercle Brugge – goedkeuring.
28 Mobiliteit – fietstrommels deelgemeenten – ontwerp – wijze van gunnen – goedkeuring.

Verslaggever : Schepen Boudewijn Laloo

29 Erkende kerkbesturen – budgetwijzigingen 2013 CKB 2 – 1) Sint-Willibrord 2) O.L.-Vrouw-ten-Hemel-Opgenomen 3) Sint-Katarina 4) Sint-Baafs – goedkeuring.
30 Audio vzw – toetreding nieuwe leden – goedkeuring.
31 Financiën – belastingverordening op het vervoeren van personen met een politievoertuig – vaststelling en goedkeuring van het reglement.
32 Stedelijk onroerend patrimonium – erfpacht Begijnhof – wijziging erfpachtakte – goedkeuring overeenkomst.
33 Stedelijk onroerend patrimonium – erfpacht grond nabij de Arendstraat – goedkeuring overeenkomst.
34 Stedelijk onroerend patrimonium – huurovereenkomst met Kantcentrum VZW – Balstraat 16.
35 Stedelijk onroerend patrimonium – realisatie project aanleg dubbelrichtingsfietspad langs de N337 Astridlaan, te Assebroek, met toelage Vlaams gewest: aankoop van gronden.
36 Stedelijk onroerend patrimonium – vestiging erfdienstbaarheid voor het plaatsen van ondergrondse leidingen tbv IMEWO, domein Ryckevelde te Sijsele (Damme).

Verslaggever : Schepen Frank Vandevoorde

37 Brandweer – aankoop van multifunctionele autopomp – voorstel – wijze van gunnen – goedkeuring.
38 Onderwijs – organisatie schooljaar 2013-2014.
39 Onderwijs – stedelijke basisschool Onze Bijenkorf/Ter Poorten – nascholingsplan
40 Onderwijs – stedelijke basisschool Onze Bijenkorf/Ter Poorten – wijziging schoolreglement.
41 Onderwijs – stedelijke academie voor schone kunsten – KSO – wijziging schoolreglement.
42 Onderwijs – stedelijk conservatorium Brugge – wijziging schoolreglement.
43 Onderwijs – criteria met betrekking tot de vermindering van het urenpakket paramedisch en orthopedagogisch personeel voor de schooljaren 2013-2014 tot 2015-2016 en princiepsbeslissing betreffende de mindering van het urenpakket in het schooljaar 2013-2014.
Bijlage :1. bijlagen 124013

Verslaggever : Schepen Hilde Decleer

44 Stadsgebouwen – onderhoudswerken aan de Ryelandtzaal, Achiel Van Ackerplein 3 – ontwerp – wijze van gunnen – goedkeuring.
45 Stadsvoertuigen – leveren van een bedrijfsklare hoogtewerker op vrachtwagen – ontwerp – wijze van gunnen – goedkeuring.
46 Informatica – ICT – opdrachtencentrale Stad Brugge – technisch bestek – goedkeuring.

Verslaggever : Schepen Jos Demarest

47 Personeel – selectieprogramma en deelnemingsvereisten voor aanwerving adjunct-stadssecretaris (decretale graad) 1) vastlegging deelnemingsvereisten in aanwerving (= aanpassing rechtspositieregeling) 2) ontwerp van vergelijkend selectieprogramma, puntenindeling en kwalificatie juryleden 3) functieomschrijving 4) vacantverklaring bij aanwerving.
48 Personeel – deelnemingsvereisten (aanwerving) en selectieprogramma voor aanwerving van de functie van coördinator “Toekomst van Brugge” (A4a-A4b) bij de dienst stedenbeleid.
49 Personeel – formatie mobiliteitscel – aanpassing.
50 Personeel – rechtspositieregeling – aanpassing bijlage I (specifieke vereisten bij aanwerving) – fietsambtenaar (A1a- A2a) bij de mobiliteitscel.
51 Personeel – vacantverklaring van één plaats van brandweerman/-vrouw bij de operatieve dienst van de beroepsafdeling van de brandweer – goedkeuring.
52 Personeel – vacantverklaring van één plaats van brandweerman/-vrouw bij de operatieve dienst van de beroepsafdeling van de brandweer – goedkeuring.

Verslaggever : Schepen Philip Pierins

53 Wegen – herinschaling onbevaarbare waterlopen in het kader van de interne staatshervorming Vlaanderen – goedkeuring.
54 Wegen – uitbreiding van het contract tot uitvoering van onderhouds- en herstellingswerken aan de wegen op gans het Brugs grondgebied tijdens 2013 – goedkeuring.
55 Wegen – heraanleg van voetpaden in Sint-Jozef – fase 1, uitgevoerd door de nv Casteleyn uit Meulebeke – eindafrekeningsdossier.
56 Openbaar groen – landinrichtingsproject – mobiliteitsas Gent-Brugge-Zeebrugge – eindvoorstel inrichtingsplan A11 – instemming van stadswege.
57 Interpellaties

AKTEN EN MEDEDELINGEN

58 Verkeersdienst – verslag stedelijke werkgroep verkeer d.d. 14 mei 2013 – kennisname.
59 Jeugdbeleid – R.C.J.C. Het Entrepot vzw – werkingsverslag 2012, jaarrekening 2012, planning 2013, begroting 2013 – kennisname.
60 Concertgebouw Brugge vzw – jaarrekening 2012 – kennisname.
61 Gemeentedecreet – decretale rapportering van de stadsontvanger/financieel beheerder eerste kwartaal 2013 – kennisname
62 Leefmilieu – Milieu- en Natuurraad – voorlopig verslag vergadering d.d. 6 mei 2013 – kennisname.
63 Cultuur – samenstelling sociaal-culturele raad – kennisname van de op 22 maart 2013 verkozen bureauleden.
64 Noord-Zuiddienst – Brugs Fonds voor Ontwikkeling en Samenwerking – financiële jaarrekening, werkingsverslag 2012 en begroting 2013 – kennisname.