Brugge Ruimtelijke ordening

Ruimtelijke planning op gewestelijk en provinciaal niveau

De Stad Brugge is ontvoogd. Stedenbouwkundige aanvragen kunnen sinds 1 mei 2010 door de stad zelf  binnen de termijnen afgehandeld worden.  In het jaarverslag 2011 van de dienst Ruimtelijke Ordening verduidelijkt men de uitwerking van de lokale en bovenlokale ruimtelijke uitvoeringsplannen.

Ruimtelijke planningsprocessen op gewestelijk en provinciaal niveau

De Stad Brugge is ook als belanghebbende betrokken in planningsprocessen op gewestelijk en provinciaal niveau. Op verschillende momenten voorafgaand aan en tijdens de goedkeuringsprocedure wordt advies gevraagd. De dienst ruimtelijke ordening bereidt dit advies voor.

Gewestelijk RUP “Afbakening regionaalstedelijk gebied Brugge”

De Vlaamse regering stelde op 4 februari 2011 het gewestelijk RUP voor de afbakening regionaalstedelijk gebied Brugge definitief vast.

Voor een aantal deelgebieden is een procedure bij de Raad van State lopende.

Op 14 oktober 2011 werden deelgebied 16 (Sint-Pietersplas / Spie) en 24 (Chartreuse) bij arrest 215.768 geschorst door de Raad van State.

Gewestelijk RUP “Optimalisatie van het hoogspanningsnetwerk in Vlaanderen”

Om aan de plannen van Elia (“Stevin project”) uitvoering te kunnen geven zijn, maakt de Vlaamse overheid een gewestelijk RUP op. Dit project is noodzakelijk om de elektriciteit die door de offshore windmolenparken wordt geproduceerd naar het binnenland te vervoeren. Bovendien is het project essentieel voor de elektriciteitsbevoorrading van de haven van Zeebrugge en de hele regio rond Brugge. Het bestaande net is immers volledig verzadigd. Nu reeds is het niet meer mogelijk voor bedrijven in de regio om hun decentrale productie (bv. windmolens, warmtekrachtkoppeling, zonnepanelen, etc) aan te sluiten op het net. Het project Stevin laat ook toe om het Belgische net te verbinden met het Verenigd Koninkrijk via een onderzeese verbinding en zo de bevoorradingsbronnen te diversifiëren.

Het Stevin project omvat drie grote delen:

–         de aanleg van een nieuw hoogspanningsstation in Zeebrugge;

–         de aanleg van een dubbele hoogspanningsverbinding tussen het nieuwe hoogspanningsstation in Zomergem en het nieuwe hoogspanningsstation in Zeebrugge;

–         de aanleg van een leidingenstraat van het strand naar het hoogspanningsstation in Zeebrugge voor de aanlanding van de zeekabels (offshore windmolens en verbinding met het Verenigd Koninkrijk).

Voor dit project was ook een plan MER noodzakelijk. Elia liet dit opmaken. In dit plan MER werden verschillende alternatieven onderzocht (zowel tracé hoogspanningsleiding als locatie hoogspanningsstation en omvormingsstations). De stad heeft op 16 december 2010 advies uitgebracht over het kennisgevingsdossier. Het uiteindelijke plan MER werd op 25 mei 2011 goedgekeurd door de dienst MER.

Over het voorontwerp gewestelijk RUP “Optimalisatie van het hoogspanningsnetwerk in Vlaanderen” werd op 23 juni 2011 een plenaire vergadering gehouden. Op deze vergadering werd het advies van de Stad Brugge (CBS d.d. 17 juni 2011) toegelicht. Op 22 juli 2011 stelde de Vlaamse Regering het het ontwerp RUP voorlopig vast. De inhoud van het ontwerpplan verschilt met het voorontwerpplan. Het onderdeel met de afbakening van de natuurlijke en agrarische structuur (Fonteintjes/Oudemaarspolder) en oplossing voor de surfclub te Zeebrugge werden niet meer opgenomen. Het gaat enkel nog over de hoogspanningsverbinding.

Het voorlopig vastgesteld ontwerp RUP werd onderworpen aan een openbaar onderzoek van 13 september tot 10 november 2011. De Gemeenteraad heeft hierover op 25 oktober 2011 advies uitgebracht aan de VLACORO.

Herziening provinciaal RUP Strand- en Dijkconstructies

Vanuit Provincie West-Vlaanderen, samen met het Coördinatiepunt Duurzaam Kustbeheer en de Vlaamse overheid (MDK, ANB, Toerisme Vlaanderen.) wordt er momenteel nagedacht over een herziening van de provinciale ruimtelijke uitvoeringsplannen Strand en Dijk. Er is nood aan verduidelijking op vlak van terminologie en aandacht voor de nieuwe ontwikkeling op vlak van zeewering. In 2011 werden hieromtrent een reeks informele vergaderingen georganiseerd. De officiële procedure zal echter pas worden opgestart in 2012.

Actualisatie en gedeeltelijke herziening van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen (RSV)

De herziening van het RSV werd definitief vastgesteld door de Vlaamse Regering op 17 december 2010. De bindende bepalingen werden op 16 februari 2011 bekrachtigd door het Vlaams Parlement. Beide bepalingen verschenen op 18 april 2011 in het Belgisch Staatsblad. De herziening trad in werking op 2 mei 2011.

Herziening provinciaal ruimtelijk structuurplan (PRS) West-Vlaanderen

In september 2010 besliste de provincieraad tot herziening van het PRS West-Vlaanderen (goedgekeurd d.d. 6 maart 2002). In een 1ste herziening zullen prioritaire aandachtspunten worden aangepakt waarvoor op korte termijn een oplossing kan uitgewerkt worden. Zaken die verder onderzoek, onderbouwing of maatschappelijke discussie vergen zullen behandeld worden in een tweede herziening. In het kader van de eerste herziening is maart 2011 een themadag georganiseerd.