Brugge Ruimtelijke ordening Vlaams Parlement

Gemeentelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen

De Stad Brugge is ontvoogd. Stedenbouwkundige aanvragen kunnen sinds 1 mei 2010 door de stad zelf  binnen de termijnen afgehandeld worden.  In het jaarverslag 2011 van de dienst Ruimtelijke Ordening verduidelijkt men de uitwerking van de gemeentelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen.

Zelf uitgewerkte of uit te werken RUP’s

Gemeentelijk RUP “Kinepolis”

De opdracht omvat het uitwerken van een ontwikkelingsvisie voor de site Kinepolis langs de Koning Albert I laan. Naast het onderzoek naar mogelijk voorzien van kantoorfuncties op de site, moet ook een park-and-ridezone en afrit ter hoogte van het rond punt naar de parking worden ingetekend in het RUP.

De visie is dan te vertalen in een gemeentelijk RUP. De opdracht werd gegund op 24 juni 2011. De voorstudie van het RUP is opgestart.

Gemeentelijk RUP “Glas- en tuinbouwbedrijven”

De opdracht omvat het uitwerken van een ontwikkelingsvisie voor de bestaande glas- en tuinbouwbedrijven in Sint-Andries waarbij een beperkte verkoopsoppervlakte gekoppeld wordt aan (bestaande) bedrijven met agrarische bestemming. Ook een nabestemming voor het agrarische gebied moet bepaald worden. Deze visie is dan (gedeeltelijk) te vertalen in een gemeentelijk RUP. De opdracht werd gegund op 16 december 2011.

 

Gemeentelijk RUP “Koning Albert I laan”

Het College besliste eind 2011 tot uitbesteden van de opmaak van een gemeentelijk RUP “Koning Albert I laan”. De opdracht omvat het uitwerken van een ontwikkelingsvisie voor de heraanleg van de Koning Albert I laan als groene openbaar vervoersas, in relatie tot de ruimere omgeving. De opmaak van het RUP zou bijgevolg ook de herziening van omliggende BPA’s omvatten die tevens langs de Koning Albert I – Laan liggen: BPA 91 Centrum (MB d.d. 15 maart 1994),  BPA 92 Rijselsestraat (29 november 2000), BPA 94 Park de Rode Poort (MB d.d. 6 juni 1995) en 157 Park Bloemenoord (MB d.d. 20 april 2001). De bedoeling van het RUP is om de hoogtes langs de Koning Albert I – laan vast te leggen en de bestemming ‘woonzorg’ en ‘kenniscluster met scholen en studenten’ mogelijk te maken in de aanliggende BPA’s.

Gemeentelijk RUP “Noorweegse Kaai”

In augustus 2007 besliste het College van Burgemeester en Schepenen om BPA 31 Noorweegse Kaai (MB d.d. 06 oktober 1997) gedeeltelijk te herzien. Het BPA wordt herzien in het kader van de ontwikkeling van de vroegere bedrijfssite Structo voor wonen. Het is de bedoeling het plangebied van het RUP te ontwikkelen als een multifunctionele stedelijke buurt. In 2011 is de officiële goedkeuringsprocedure afgerond met een definitieve vaststelling van het RUP door de Gemeenteraad op 29 maart en een definitieve goedkeuring van het RUP door de Deputatie op 9 juni 2011.

Gemeentelijk RUP “Magdalenazaal”

In september 2008 besliste het College van Burgemeester en Schepenen om BPA 72 Torhoutsesteenweg – zuid (MB d.d. 24 december 1998) gedeeltelijk te herzien, om de bebouwingsmogelijkheden op de site Magdalenazaal te verruimen. In 2011 is de officiële goedkeuringsprocedure van het RUP verder gezet. Het ontwerp RUP werd voorlopig vastgesteld door de Gemeenteraad op 29 maart, waarna het onderworpen is aan een openbaar onderzoek van 26 april tot en met 24 juni. Op 10 augustus 2011 heeft de GECORO de bezwaren, opmerkingen en adviezen beoordeeld en haar advies aan het Stadsbestuur geformuleerd. Op gemotiveerd verzoek van het College besliste de Gemeenteraad op 20 december om de definitieve vaststellingstermijn van het RUP met 60 dagen te verlengen.

Gemeentelijk RUP “Gulden Kamer”

Dit RUP wordt opgemaakt in uitvoering van het bindend deel van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan om de invulling van de behoefte aan bijkomende sportinfrastructuur ter hoogte van het sportpark Gulden Kamer juridisch mogelijk te maken. De officiële goedkeuringsprocedure van het RUP, in 2010 opgestart met een plenaire vergadering, is in 2011 verder gezet. In het kader van de voorbereiding van een ontwerp RUP, is over bepaalde planelementen (parking, bomenbank, stapelplaats groendienst) overleg met de betrokken stadsdiensten gevoerd.

 

Drie gemeentelijke RUP’s “herbestemming“Nuloptiegebieden” (nog niet in procedure)

In mei 2009 besliste het College om de opmaak te starten van de gemeentelijke RUP’s voor herbestemming van de ‘nuloptiegebieden’ naar open ruimte. ‘Nuloptiegebieden’ zijn woonuitbreidingsgebieden volgens het gewestplan, waarvoor de Stad in haar gemeentelijk ruimtelijk structuurplan heeft geopteerd om ze niet aan te snijden en te herbestemmen naar open ruimte. Het gaat om het woonuitbreidingsgebied ten noorden van het Zuidervaartje, ten zuiden van de Mispelaar en ten zuiden van de Kerkdreef. In 2011 is gestart met de voorbereiding van 3 voorontwerp RUP’s.

Gemeentelijk RUP “voetbalvelden Male” (nog niet in procedure)

Dit RUP wordt opgemaakt in uitvoering van het bindend deel van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan om de invulling van de behoefte aan bijkomende sportinfrastructuur ter hoogte van het Maleveld ten noorden van de Brieversweg juridisch mogelijk te maken. De voorbereiding van het voorontwerp RUP is in 2011 doorkruist door het ministerieel besluit van 4 mei 2011 tot voorlopige aanduiding van de ankerplaats ‘Maleveld en kasteel van Male’. De opmaak van het RUP is hiermee in strijd. Daarom heeft de Stad, op 12 augustus 2011, t.a.v. de Vlaamse Overheid een ongunstig standpunt i.v.m. het ankerplaatsdossier geformuleerd en een voorstel voor verder overleg gedaan.

Gemeentelijk RUP “buffer Dudzele” (nog niet in procedure)

Dit RUP omvat de noordelijke en westelijke buffering van de dorpskern Dudzele ten aanzien van de haven en infrastructuren (A11). Het geeft uitvoering aan het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan Brugge.

Voor de noordelijke buffering zijn in het inrichtingsplan van de A11 (opgemaakt door VLM) basisinrichtingsprincipes vastgelegd. Deze zullen verder uitgewerkt worden na een interactief en iteratief participatieproces met de bevolking van Dudzele. Dit proces wordt begin 2012 opgestart door de VLM, in samenwerking met de Stad Brugge. Op basis hiervan zal een ontwerper aan de slag gaan voor dit gebied en zal dit ook juridisch-planologisch vertaald worden in dit RUP.

De westelijke buffering moet instaan voor buffering ten aanzien van de binnenhaven. In tegenstelling met de noordelijke buffering zijn hier momenteel geen initiatieven lopende voor effectieve realisatie. Aangezien in de toekomst wel initiatieven hiertoe zullen genomen worden, is het opportuun om nu reeds de nodige herbestemmingen te doen. In 2011 werd gestart met de voorbereiding van een voorontwerp RUP.

Uitbestede RUP’s

Rekening houdend met het omvangrijk programma aan op te maken gemeentelijke RUP’s besliste het stadsbestuur om budget vrij te maken voor uitbesteding van een aantal RUP’ s aan externe studiebureaus. Navolgende RUP’s zijn uitbesteed na onderhandelingsprocedure:

Gemeentelijk RUP “Leiselehoek” (gegund in 2009)

Dit RUP omvat de herziening van BPA 93 “Leiselehoek” (MB d.d. 15 maart 1994). De herziening is nodig om verouderde voorschriften te actualiseren, een kader te scheppen voor een kwalitatieve nabestemming van de landbouwbedrijfszones langs de Leiselebeek, … .

In 2011 startte het studiebureau met de opmaak van het voorontwerp RUP.

Gemeentelijk RUP “Jan Breydellaan” (gegund in 2010)

Dit RUP omvat de herziening van BPA 78 Noord-Oost III (MB d.d. 16 december 1993). De herziening heeft o.m. de bedoeling om verouderde voorschriften te actualiseren, een kader te scheppen voor een kwalitatieve nabestemming van een aantal ambachtelijke zones, … . Het RUP bevindt zich momenteel in de eindfase van de voorstudie..

 

Gemeentelijk RUP “Vaartdijkstraat” (gegund in 2010)

De opdracht omvat het uitwerken van een ontwikkelingsvisie voor 2 bedrijfssites langs de Vaartdijkstraat (bedrijven Rammant-Verhelst), in relatie tot de ruimere omgeving meer bepaald: de achterliggende gronden van de NMBS, het Lappersfortbos (KMO-zone) en het gebied aan de overzijde van het kanaal. Deze visie is dan (gedeeltelijk) te vertalen in een gemeentelijk RUP. Het RUP bevindt zich momenteel in de eindfase van de voorstudie.

Gemeentelijk RUP “Gistelse Steenweg Noord” (gegund in 2010)

Dit RUP omvat de herziening van BPA 82 Noord-Oost I (23 maart 1994). De herziening heeft o.m. de bedoeling om een kader te scheppen voor nabestemming van een aantal ambachtelijke zones, om ontwikkelingsmogelijkheden te onderzoeken van binnengebieden, verruiming van de voorschriften voor het kasteel Les Acacias te onderzoeken, verouderde voorschriften te actualiseren, …  Eind 2011 werd de voorstudie afgerond en startte het studiebureau met de opmaak van een voorontwerp RUP.

Gemeentelijk RUP ‘den TIR’ (gegund aan SUM Research in 2011)

Dit RUP omvat de gedeeltelijke herziening van BPA 86 Kerkhofdreef (MB 6 april 1998). Het RUP wordt opgemaakt voor herbestemming van de site van de voormalige militaire schietstand (“den TIR”) naar wonen en woonondersteunende voorzieningen, in combinatie met een buurtpark. In augustus 2011 is gestart met de voorstudie van het RUP. Daarvan zijn de tussentijdse resultaten voorgelegd aan een ambtelijk overleg 25 november 2011.

Gemeentelijk RUP “Sint-Pietersmolenwijk” (gegund aan Tritel in 2009)

Dit RUP omvat de herziening van BPA 32 “Molenstraat- Zuid” (MB d.d. 15 april 1988 en 11 februari 2003). De herziening heeft voornamelijk tot doel de stedenbouwkundige studie voor de Sint-Pietersmolenwijk (november 2004) juridisch te verankeren. In 2011 werd verder gewerkt aan het voorontwerp RUP en werd de mer-screening opgemaakt. Op de mer-screening kwamen enkele ongunstige adviezen, o.a. het aspect water bleek onvoldoende onderzocht. De waterbuffering die voorzien was in de stedenbouwkundige studie uit 2004 blijkt onvoldoende. Dit komt doordat er ondertussen strengere normen gelden inzake waterbuffering (“watertoets”). Dit wordt verder onderzocht.

Gemeentelijk RUP “Rustenburg” (gegund aan Grontmij in 2010)

Dit RUP omvat de herziening van BPA 27 Rustenburg (MB d.d. 24 maart 1992). De herziening heeft o.m. de bedoeling om een kader te scheppen voor een kwalitatieve woonontwikkeling langs het water (Steenkaai), een kader te scheppen voor een kwalitatieve nabestemming van een aantal ambachtelijke zones (vb. voormalige borstelfabriek), ontwikkelingsmogelijkheden te onderzoeken van binnengebieden, na te denken over binnengebieden voor gemeenschappelijke garages die niet gerealiseerd werden, de mogelijkheden langs de Oostendse Steenweg en Blankenbergse Steenweg te verruimen i.f.v. kantoren en diensten,…. In oktober 2011 werd de voorstudie afgerond en startte het studiebureau met de opmaak van een voorontwerp RUP en de mer-screening.

 

Gemeentelijk RUP “Tempelhof” (gegund aan WVI in 2010)

Dit RUP omvat de herziening van BPA 33 Tempelhof (MB 17 november 1994). Het RUP heeft o.m. de bedoeling om de ontwikkelingsmogelijkheden te onderzoeken voor de site van de drukkerij Catharina Press en omgeving (o.m. nabijheid sportpark Tempelhof), een kader te scheppen voor  een kwalitatieve nabestemming van ambachtelijke zones, eventuele noden van het sportpark Tempelhof onderzoeken, de mogelijkheden langs de Blankenbergse Steenweg te verruimen i.f.v. diensten, een aangepaste bestemming geven aan de talud van de voormalige spoorwegbedding langs de Palingstraat, verouderde voorschriften te actualiseren,…. In december 2011 werd de voorstudie afgerond en startte het studiebureau met de opmaak van een voorontwerp RUP en de mer-screening.

Lees hier het volledige jaarverslag van de dienst Ruimtelijke Ordening.