Ruimtelijke ordening

Uniek loket Brugge

Het besluit van de Vlaamse Regering , houdende vaststelling van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning, heeft een wijziging ingevoerd, met het oog op de afstemming van de milieuvergunningsprocedure met de procedure voor de stedenbouwkundige vergunning, ingaand vanaf 01/01/2010.
Vanaf 01/01/2010 dienen alle meldingen, mededelingen van verandering en milieuvergunningsaanvragen waarvoor het College van Burgemeester en Schepenen bevoegd is, gericht te worden aan het College van Burgemeester en Schepenen in INGEDIEND te worden via een uniek gemeentelijk loket.
Gezien de dienst Leefmilieu de behandelende dienst is voor meldingen, mededelingen en milieuvergunningsaanvragen, werd vandaag in zitting van het College van Burgemeester en Schepenen beslist om dit uniek gemeentelijk loket bij de dienst Leefmilieu in de Walweinstraat 20 te installeren.
Stedenbouwkundige en milieuvergunningsaanvragen kunnen dan samen worden ingediend via het uniek gemeentelijk loket wanneer deze aanvragen gekoppeld zijn en het College van Burgemeester en Schepenen het bevoegde vergunningverlenende bestuursorgaan is.
Samengevoegde aanvragen worden behandeld overeenkomstig specifieke procedureregels, de beslissingstermijn is 105 dagen vanaf volledig- en ontvankelijkverklaring.
Een gemeentelijk ambtenaar van de dienst Leefmilieu is aangesteld om bij het indienen de voorwaarden na te gaan voor behandeling als samengevoegde aanvragen.
Schepen Van Volcem juicht het Uniek Loket toe aangezien dit tegemoet komt aan administratieve vereenvoudiging en een efficiente dienstverlening naar ondernemers toe.