Brugge Sint-Andries

Stadsvernieuwing op platse van Sint-Andries

“Café ‘Los Amigos’, waar voetbalsupporters voor- en nabesprekingen hielden bij een thuismatch, wordt gesloopt en maakt plaats voor nieuwbouw”, aldus Schepen van Ruimtelijke Ordening Mercedes Van Volcem.  “Naast de uitbreiding van de bibliotheek waar de stad 1 miljoen euro investeert zal aan de overzijde een stuk stadsvernieuwing Sint-Andries opfleuren. Er komen woongelegenheden en een handelszaak.”

Het slopen van een pand dat is opgenomen op de Inventaris kan enkel in overweging genomen worden wanneer de nieuwbouw zich op gelijkwaardige manier inpast en een meerwaarde is voor de omgeving. De voorgestelde nieuwbouw beantwoordt aan deze criteria.

Het betreffend perceel ligt in het centrum van Sint-Andries, op de hoek van de Gistelse Steenweg met de Koning Leopold III-laan. Het project gaat uit van de sloop van het bestaande pand waarvan de erfgoedwaarde zeer beperkt is. De vervangende nieuwbouw zal 5 woongelegenheden en een handelszaak huisvesten. Het ontwerp voorziet twee volumes. Het volume aan de Gistelse Steenweg wordt gezien als hoofdvolume met twee bouwlagen en een hellend dak, het voorziet een handelsruimte van 149m² op de gelijkvloerse verdieping. Hierboven komen 3 woongelegenheden met een eigen inkomportaal. Het tweede volume, gelegen langs de Koning Leopold III-laan, is beperkt tot één bouwlaag en hellend dak, daarin komen twee eengezinswoningen met drie slaapkamers.

Voor het naastliggend rechterperceel, Gistelse Steenweg 473, werd een analoge aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning ingediend dewelke ondertussen werd vergund door het College van Burgemeester en Schepenen op 18 november 2011.