Opinie

Van Volcem(Open Vld): Iedere gebruiker moet bijdragen voor busvervoer Lijn, ook 65+

Slechts 15% van de uitgaven wordt gedekt door de inkomsten. De kostendekkingsgraad van de Lijn moet omhoog. Openbaar vervoer moet betaalbaar zijn voor iedereen, gratis de uitzondering. We mogen geen verkeerde signalen geven. Anno 2011 draagt elk gezin 345 euro bij voor het Vlaamse busvervoer. De kosten stijgen door onder andere de energieprijzen. Wie zal dit blijven betalen?

Kostendekkingsgraad van 15%

“Het openbaar busvervoer in Vlaanderen heeft een zeer lage kostendekkingsgraad, van om en bij de 15%. De kostendekkingsgraad bekomt men door de netto-inkomsten te delen door de totale exploitatiekosten. De laatste tien jaar is de kostendekkingsgraad gehalveerd.  Dit is vooral te wijten aan de lage eigen netto-inkomsten uit openbaar vervoer. De Lijn is in vergelijking met buurlanden zeer goedkoop. De kostenzijde van de Lijn is vergelijkbaar met die van andere landen. Toch moeten we in de toekomst rekening houden met stijgende energieprijzen en het grote brandstofverbruik van bussen (50 liter per 100km). Ook de vergrijzing van onze bevolking speelt een rol. Zonder ingreep zal de kostendekking nog dalen. Als de kostendekking nog daalt, betekent dit dat de overheid nog meer zal moeten bijdragen. 

Anno 2011 betaalt elk gezin via haar belastingen op jaarbasis 345 euro voor het openbaar busvervoer. Ook wie fietst betaalt dus 345 euro voor het openbaar vervoer. De tarieven verhogen van de mensen met werkabonnementen of studentabonnementen zou een verkeerd signaal zijn. Slechts 1 op 5 van de reizigers betaalt een bijdrage. Het beleid van SP.A namelijk het ‘gratis’ rijden, kan niet langer aangehouden worden. Het is niet correct om alleen de werkende bevolking steeds te laten betalen. De ideale gebruiker van het openbaar vervoer is nochtans het woon-werkverkeer waarbij één traject wordt afgelegd.”

Bijdrage voor 65+ers

We moeten een bijdrage durven vragen aan 65+ers die het openbaar vervoer gebruiken. Momenteel hebben zij recht op een gratis abonnement. We geven een verkeerd signaal door alles gratis te voorzien. Budgettair is er absoluut geen luxe. We kunnen niet alles verhalen op de jonge generatie werkenden. De bijdrage voor een jaar busabonnement voor 65+ kan volgens mij zo’n 30 tot 50 euro kosten.

Vele 65+ers hebben een huis, een pensioenuitkering en gaan jaarlijks op reis. Die gouden generatie is heus niet onwillig om zijn steentje bij te dragen. Jongeren die nu beginnen werken zijn helemaal niet zeker van hun pensioen, een betaalbaar huis of een vaste job. Moet enkel deze generatie dan opdraaien voor de beheerskosten van het busvervoer? Het gaat voor iedereen moeilijk. Iedereen moet zijn steentje bijdragen, ook de ouderen. Een nieuw generatiedebat is aan de orde. Niet populair maar nodig nu we aan iedereen vragen langer te werken. Tijdens de spitsuren moeten alle gebruikers, dus ook 65+ers de normaal geldende tarieven betalen. Goedkope of gratis abonnementen mogen niet gebruikt kunnen worden tijdens de spitsturen.

Betere dienstverlening

Bovendien moet er een oplossing komen voor de overbezette bussen tijdens de spitsuren. Wie betaalt voor dienstverlening moet ook een behoorlijke plaats krijgen. De ideale busgebruiker is de persoon die enkel van het werk naar huis gaat en geen boodschappen doet noch kinderen gaat halen. Daar moet rekening mee worden gehouden.

Op lange termijn vertrammen

De Vlaamse Regering moet prioriteit geven aan de tram, voornamelijk in de steden. Het openbaar vervoer moet met name vertrammen. Trams komen steeds op tijd en zijn betrouwbaarder, iets wat bij de gebruiker in de smaak valt. Ze zijn bovendien milieuvriendelijker dan de busgenoot. Het grote succes van de Lijn is de kusttram. En hoewel vertramming in het regeerakkoord staat, is maar weinig vertramming te bespeuren.

Internet is de toekomst

We moeten nog verder durven denken. Waarom geen internet aanbieden op bepaalde buslijnen? Zoals in Australië wordt toegepast. Dit kan het imago en de gebruiksvriendelijkheid van het busvervoer enkel maar verhogen en spreekt mensen met woon-werkverkeer aan.