Vlaams Parlement

Motie beleidsbrief Energie

Naar aanleiding van de bespreking van de beleidsbrief Energie van minister Van den Bossche geeft Mercedes Van Volcem in naam van Open Vld aanbevelingen. In een motie doet Van Volcem 8 voorstellen om het energiebeleid van de minister te verbeteren.

Motie van aanbeveling

 

van de dames Irina De Knop, Mercedes Van Volcem, Vera Van der Borght en Khadija Zamouri en de heer Sas van Rouveroij

 

tot besluit van de in commissie besproken beleidsbrief Energie 2012-2013

 

Het Vlaams Parlement,

– gehoord de toelichting van Vlaams minister van Energie, Wonen, Steden en Sociale Economie Freya Van den Bossche bij de beleidsbrief Energie 2012-2013;

–  gehoord de besprekingen in de Commissie voor Woonbeleid, Stedelijk Beleid en Energie;

–  gehoord het antwoord van de minister;

–  overwegende dat:

 

1° in het kader van de Europese doelstellingen het aandeel van de productie van hernieuwbare energie in België tegen 2020 13,4% zal moeten bedragen en dat Vlaanderen in het behalen van die doelstelling een belangrijke rol heeft te spelen;

2°  de minister in haar beleidsbrief stelt dat de doelstelling voor Vlaanderen 20,5% aandeel

van hernieuwbare energie in 2020 dient te zijn;

3° het aandeel inzake hernieuwbare energie op een kostenefficiënte manier zal moeten worden behaald;

4°  energiebesparing de meest efficiënte methode is om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen, onze bevoorradingszekerheid te garanderen en bovendien ook de energiefactuur te doen dalen, waardoor energiebesparing een belangrijk element is in de strijd tegen energiearmoede;

5° de bevoegdheid inzake de distributienettarieven zal worden overgedragen aan de gewesten;

6° de energiefactuur van zowel residentiële als niet-residentiële cliënten blijft stijgen, waarbij het voornamelijk de distributienettarieven zijn die stijgende kosten veroorzaken door een overvloed aan openbaredienstverplichtingen die worden doorgerekend aan de eindafnemers;

– vraagt de Vlaamse Regering:

 

1° te verduidelijken op welke kostenefficiënte manier het vooropgestelde aandeel hernieuwbare energie zal worden gerealiseerd;

2°  erop toe te zien dat de hervorming van het systeem van de groenestroomcertificaten  zorgt voor een stabiel investeringsklimaat, oversubsidiëring en andere inefficiënties wegwerkt, resulteert in een verhoogde kostenefficiënte groenestroomproductie en rekening houdt met de elektriciteitsprijs;

3° onmiddellijk te starten met een grondige denkoefening over de hervorming van de distributienettarieven, daarbij de kosten van de distributienettarieven te evalueren en bij te sturen met het oog op meer transparantie in de kostenstructuur van de energiefactuur en het stimuleren van rationeel energiegebruik;

4° in het kader van de strijd tegen de klimaatopwarming en het garanderen van de bevoorradingszekerheid, prioritair met concrete maatregelen in te zetten op het realiseren van energiebesparingen bij zowel particulieren als bedrijven;

5°  een ambitieus traject uit te tekenen om te komen tot een maximale energiebespa­ring in gebouwen, waarbij Vlaanderen de ambitie moet hebben om binnen tien jaar tot de Europese top te behoren inzake de energieprestaties van woningen, soci­ale huurwoningen, kantoren en andere gebouwen;

6° de invoering van het energieprestatiecertificaat voor niet-residentiële gebouwen te versnellen en te voorzien in voldoende controles van de opgestelde energiepresta­tiecertificaten en vormingsinitiatieven om onwilligheid of onbekwaamheid van energiedeskundigen aan te kunnen pakken;

7°  bijkomende inspanningen te leveren om het aantal renovatieprojecten inzake  energiebesparing bij de sociale woningmaatschappijen te activeren;

8°  blijvend werk te maken van maatregelen – wetgeving bijsturen, overleg organiseren met het federale niveau – opdat de volledige vrijmaking van de elektriciteits- en gasmarkt effectief wordt gerealiseerd.

 

 

Irina DE KNOP

Mercedes VAN VOLCEM

Vera VAN DER BORGHT

Khadija ZAMOURI

Sas VAN ROUVEROIJ