Extra Monumentenzorg Onroerend Erfgoed

Brugs erfgoed onder de loep

In Brugge zijn circa 6700 (!) gebouwen erkend als bouwkundig erfgoed en 606 gebouwen erkend als monument. Brugge telt 13 erkende landschappen en 31 dorps- en stadsgezichten.  Het hoeft geen betoog om te stellen dat Brugge de Vlaamse erfgoedstad bij uitstek is.   De Brugse binnenstad is dan ook erkend als werelderfgoed door UNESCO.
Maar hoe zit dat nu juist met het erfgoed in Brugge?

Ankerplaatsen in Brugge
Relictzones

Beschermde landschappen

Erfgoedwoordenboek

Erfgoed
“Sporen uit het verleden in het heden, die zichtbaar en tastbaar aanwezig zijn.”  Meestal spelen culturele elementen een rol (roerend en onroerend)

Bouwkundig erfgoed
Ruime interpretatie: gebouwen van alle mogelijke typologieën, gebouwengroepen, complexen, bijhorende interieurs en interieurelementen, infrastructuur, klein erfgoed, straatmeubilair, monumentale beeldhouwwerken, grafzerken, 100-jarige oorlog, etc.

Inventaris Bouwkundig erfgoed
Limitatieve lijst met de door de Vlaamse overheid vastgelegde panden van bouwkundig erfgoed in Vlaanderen (75000 panden – vastgelegd op 14/09/09) => 1 beslissing

Monumenten
Een onroerend goed. Een  werk van de mens of van de natuur of van beide samen dat van algemeen belang is omwille van zijn artistieke, wetenschappelijke, historische, volkskundige, industrieel archeologische of andere sociale waarde inbegrepen de zich erin bevindende roerende zaken, onroerend door bestemming. [decreet 3 maart 1976, ‘Bescherming van Monumenten en Stads- en Dorpsgezichten’ ]

Landschappen
Een begrensde grondoppervlakte met een geringe dichtheid van bebouwing en een onderlinge samenhang waarvan de verschijningsvorm en de samenhang het resultaat zijn van natuurlijke processen en van maatschappelijke ontwikkelingen.  [<Decreet van 16 april 1996 betreffende de landschapszorg ]

Relict
Overblijfsel uit vroegere tijd dat nog getuigt van de toestand zoals die toenmaals was.  [<Vandaele Woorddenboek ]

Ankerplaats
Een gebied dat behoort tot de meest waardevolle landschappelijke plaatsen,  dat een complex van gevarieerde erfgoedelementen is die een geheel of ensemble vormen, dat ideaal-typische kenmerken vertoont vanwege de gaafheid of representativiteit, of  ruimtelijk een plaats inneemt die belangrijk is voor de zorg of het herstel van de landschappelijke omgeving. [<Decreet van 16 april 1996 betreffende de landschapszorg ]

Dorpsgezichten (of Stadsgezichten)
Een groepering van één of meer monumenten en/of onroerende goederen met omgevende bestanddelen, zoals onder meer beplantingen, omheiningen, waterlopen, bruggen, wegen, straten en pleinen, die vanwege haar artistieke, wetenschappelijke, historische, volkskundige, industrieelarcheologische of andere sociaal-culturele waarde van algemeen belang is; -ofwel de directe, onmiddellijk mee verbonden visuele omgeving van een monument, die door haar beeldbepalend karakter de intrinsieke waarde van het monument tot zijn recht doet komen dan wel door haar fysiche eigenschappen de instandhouding en het onderhoud van het monument kan waarborgen [decreet 3 maart 1976, ‘Bescherming van Monumenten en Stads- en Dorpsgezichten’ ]