Brugge

Stad Brugge start met historisch herstel van de Vesten na aankoop Boninvest

Start herstel historische vesten
https://www.standaard.be/

BRUGGE – In 2021 kocht Stad Brugge voor 2,4 miljoen euro een administratief gebouw en garagestelplaats gelegen aan de Boninvest. Deze strategische aankoop is een historische kans om onze Brugse vesten te herstellen. We willen de stadsvesten revitaliseren en zowel de groene wandeling als de groene fietsroute rond de stad vervolmaken. De omgevingsvergunning voor de sloop van een deel van de gebouwen is aangevraagd. We verwachten om deze in de zomer te kunnen slopen en in het najaar te kunnen starten met het aanleggen van een stukje groen. Daarmee breiden we het bestaande groene park uit.

De Vesten: trekpleister voor de Bruggeling

Onze Brugse Vesten waren nog nooit zo populair. Dagelijks maken wandelaars, fietsers en joggers er gebruik van.

Deze groene Vesten zijn uniek. In tijden waarbij groene ruimte steeds meer gegeerd is, kunnen de Bruggelingen zich heel gelukkig prijzen met deze historische Vesten.

De Boninvest op de Vesten

Bij het stuk aan de Boninvest zijn de Vesten op hun smalst. 

In 2021 konden we hier grond kopen, het stuk aan de federale overheid. We zijn fier dat deze eigendom opnieuw naar de stad gekomen is. In totaal kochten we 5280 m² grond aan. We willen de stadsvesten nog mooier en groener maken als belevingszone. Daar past de versterking van de Boninvest als groene ruimte zeker in.

Sloop en aanleg park

De betreffende gronden en gebouwen zijn momenteel voor helft nog gehuurd door de FOD Justitie.  Deze huur loopt nog tot 2027. We plannen om de andere gebouwen op de Boninvest (fase 1) dit jaar te slopen en hier het parkgebied al te laten doorlopen. Tegen de zomervakantie verwachten we om de omgevingsvergunning te bekomen, zodat de sloop kan aanvangen. In het najaar zouden we graag met de aanleg van het parkgebied aanvangen.

De historische mouterij blijft behouden, door de erfgoedwaarde zullen we deze niet laten slopen. Momenteel voorzien we geen grote werken aan het wandel- en fietspad , wel zullen we de toplaag in dolomiet vernieuwen om een veilige verbinding voor voetgangers en fietsers te blijven voorzien. Na het vrijgeven van de gebouwen in 2027, zullen we kijken om de Boninvest groener te maken en veiliger voor voetgangers en fietsers.  

Brugge

Afscheidsplaats en begraaftuin voor sterrenkindjes

afscheidsplaats en begraaftuin voor sterrenkindjes

Brugge – Op een perceel naast de Centrale Begraafplaats van Assebroek leggen we een afscheidsplaats en begraaftuin aan voor sterrenkindjes. We willen ouders en familie van sterrenkindjes een aparte plaats geven waar ze kunnen rouwen. We richten de afscheidsplaats in met veel kleur en beplanting, zodat ze hier ook tot rust kunnen komen.

Het perceel van 1.130 m² groot zullen we inrichten als afscheidsplaats en begraaftuin voor sterrenkindjes, levensloos geboren kindjes en foetussen. Als stadsbestuur is het belangrijk dat we een plaats inrichten, waar mensen kunnen praten over rouw en verlies.

Begraaftuin

Er zal een begraaftuin komen, waar de sterrenkindjes begraven kunnen worden in biologisch afbreekbare urnes of kistjes. Hier platen we meer dan 30 soorten heidevegetatie aan, zodat de tuin het hele jaar door in kleur en bloei staat. We hebben bewust gekozen voor een natuurlijke setting met kleurrijke bloemen, we willen hiermee afstand nemen van de formele begraafsfeer. Mensen kunnen tot rust komen in de natuur, we willen hen met deze plaats een plaats van rust bieden.

Er komt een wandelpad gemaakt uit vlakke natuursteen. Ieder jaar zal dit pad verlicht worden op de tweede zondag van december, de wereldlichtjesdag voor sterrenkindjes.

Strooituin

Uitstrooien is mogelijk in een strooituin/prairietuin. Deze zal aangeplant worden met verschillende grassen en bloeiende vaste planten.

Begraafvakjes

Het is ook mogelijk om kistjes in een traditioneel begraafvakje te begraven.

Er zal ook een herdenkingskunstwerk aangelegd worden, we willen hierbij met vlindertjes werken om de sterrenkindjes te herdenken.

Toegankelijkheid

We voorzien een drempelloze aansluiting tussen het toegangspad en bestaande pad. We zorgen voor voldoende zitgelegenheid, zodat men even kan neerzitten. De begraaftuin zullen we toegankelijk maken voor kinderen door er stapstenen, zwerfkeien en bankjes in kleur te voorzien.

De kostprijs voor het aanleggen is geraamd op 130.712 euro.

Meer info kun je hier vinden.

Begraafplaatsen

Start aanleg eerste natuurbegraafplaats in Brugge

Brugge – Tot nu toe was natuurbegraven in Brugge nog niet mogelijk. We willen tegemoetkomen aan de grote vraag. Daarom richten we een natuurbegraafplaatsen in op het domein De Blauwe Toren, waar ook reeds een klassieke begraafplaats is. De aanleg van de natuurbegraafplaats start op 19 februari.

Eerste natuurbegraafplaats in Brugge

Als schepen van Openbaar Domein en Financiën investeer ik ook in begraafplaatsen, dit moeten plaatsen zijn waar mensen in rust kunnen rouwen. Daarom maakte ik van de Centrale Begraafplaats in Assebroek een begraafpark met meer groen, bomen en bloemen. Nu realiseren we ook een natuurbegraafplaats, de eerste in de regio.

De wetgeving omtrent natuurbegraven is in 2016 aangepast door de grote vraag hiernaar. Onder bepaalde voorwaarden is natuurbegraven nu mogelijk in natuurgebieden van overheden. Het is belangrijk dat de natuur niet geschaad wordt. Daarom is enkel asverstrooiing, lijkwades of het begraven van biologisch afbreekbare urnes toegestaan.

Toegankelijke ingang, rustplaatsen en vlonderpad

We realiseren de natuurbegraafplaats op een mooi stukje duinengras van 3,4 hectare groot. Het behoud van het stukje natuur in het middenplein en van de bestaande beplanting staat centraal. We zorgen voor een specifiek beheer, zodat het duinengrasland in het middenplein optimaal behouden blijft. Om de overlast zoveel als mogelijk te beperken voor de natuur zijn gedenkstenen of grafmonumenten niet toegelaten.

We zorgen voor een toegankelijke, veilige ingang. Deze ligt op een hogere positie dan het maaiveld, dus werken we met een helling en voldoende rustplaatsen. Ter hoogte van de ingang zorgen we voor een infobord met meer uitleg over de werking van de natuurbegraafplaats.

Om het behoud van de ondergrond te garanderen leggen we een vlonderpad aan overheen de begraafplaats. Een opstaande boord wordt hierbij voorzien, dit is ter veiligheid van slechtzienden of mensen met een rolstoel of buggy. We laten het pad op verschillende plaatsen verbreden naar 1.80 meter, hier worden rustplekjes met zitbanken ingericht. We richten een afscheidsplaats in, waar een kleine ceremonie gehouden kan worden, bij de verbreding in het midden van het pad.

Timing en investering

Aannemer Steenhaut bvba voert de werkzaamheden uit. We voorzien een rustperiode voor de beplating in de zomer, waarna natuurbegraven vanaf het najaar mogelijk zal zijn. We investeren 519.675 euro in de aanleg.

eerste natuurbegraafpaats brugge blauw toren
Vlaams Parlement

Betaalbaar wonen? Simpeler, sneller en slimmer

Betaalbaar wonen komt hoe langer hoe meer onder druk. Tegen 2035 moeten we voor 500.000 nieuwe woningen zorgen. Betaalbaar wonen komt hoe langer hoe meer onder druk. Met dit woonplan stellen we in 10 punten voor hoe we dit zullen omkeren.

Woonplan

De Vlaming heeft een baksteen in de maag. Een eigen woning is en blijft een droom van velen. Deze ambitie staat echter onder druk. Vooral jongeren zonder hulp van thuis en alleenstaanden ondervinden dit. Het wordt steeds moeilijker voor hen om zonder financiële hulp een eigen plek te verwerven. Tegelijkertijd ervaren woningeigenaren een groeiende last van regelgeving met stijgende (renovatie)kosten tot gevolg.

Voor liberalen is eigendom cruciaal voor persoonlijke vooruitgang. Een eigen woning biedt bescherming in mindere tijden en de mogelijkheid om vermogen op te bouwen. Het huren van een kwalitatieve woning is eveneens belangrijk voor wie actief deelneemt aan het arbeidsproces.

Onze doelen met dit woonplan zijn helder:

  1. Iedereen die werkt, inclusief jongeren en alleenstaanden, moet een betaalbare woning kunnen verwerven.
  2. Verbetering van de energie-efficiëntie van woningen om hoge energiekosten te vermijden.
  3. Vrijheid voor mensen om te kiezen waar en met wie ze wonen.

Om deze doelen te bereiken, stellen we een concreet woonplan voor. Allereerst is het essentieel om het woningaanbod te vergroten. Tegen 2035 moeten er jaarlijks ongeveer 50.000 nieuwe woningen worden gebouwd om aan de behoeften te voldoen.

We streven naar toegankelijkheid op de koop- en huurmarkt voor mensen met diverse financiële achtergronden. Ondersteuning bij renovaties en verbeteringen in energie-efficiëntie is een belangrijk aspect, niet alleen voor individuele financiën maar ook voor milieudoelstellingen.

Daarnaast willen we nieuwe woonvormen mogelijk maken door deregulering. Of het nu gaat om samenwonen, woningdelen met familie, vrienden, gepensioneerden of anderen – we willen flexibiliteit bieden. Dit alles moet gepaard gaan met versterking van stads- en dorpskernen zonder verlies van hun karakter, en het behoud van open ruimtes.

In dit nieuwe hoofdstuk van wonen in Vlaanderen streven we naar een evenwichtige en inclusieve benadering, waarbij dromen niet alleen worden gekoesterd maar ook gerealiseerd, en waar de toekomst wordt gebouwd met een solide fundering van woningen voor iedereen.

Vlaams Parlement

Steun voor wie een eerste woning wil kopen !

In een poging om mensen te ondersteunen die voor het eerst een woning willen kopen, keurde de Vlaamse Regering een Visienota ‘Waarborg Hypothecair krediet’ goed.

Het jaar 2023 bracht uitdagingen voor zowel zij die een eerste woning wilden kopen als de bouwsector in Vlaanderen. Een aanzienlijke daling van het aantal bouwvergunningen en hypotheekverstrekkingen zette de toon voor een moeilijke periode. Banken merkten ook op dat het aantal toegestane hypothecaire kredieten fors was gedaald, vooral als gevolg van een stijgende hypotheekrente.

Om deze trend te keren, wordt daarbij voorgesteld om vanuit Vlaanderen een waarborg te verstrekken op het stuk van de lening boven 90% van de woning. En dit specifiek gericht op first-time buyers.

Inhoudelijke Modaliteiten

  • De waarborg geldt voor het deel van de lening boven 90% van de woningwaarde.
  • De waarborg komt op de tweede plaats en wordt alleen aangesproken als er wanbetaling optreedt.
  • De maatregel is gericht op eerste kopers, met een maximale aankoopwaarde van €434.830.
  • De waarborgperiode is beperkt tot de eerste vijf jaar van de lening, met een eenmalige premie van 0,10% op de lening. Dit zal ervoor zorgen dat first time buyers met minder eigen inbreng ook vlotter bij een bank hypothecair krediet kunnen afsluiten

Het doel van de maatregel

De maatregel beoogt banken aan te moedigen om de bestaande mogelijkheid om leningen van meer dan 90% toe te kennen. Bij de productie van nieuwe hypothecaire leningen hebben banken namelijk een tolerantiemarge van 35% om leningen van 90% of meer toe te kennen aan startende kopers (maximum 5% hiervan mag meer dan 100% LTV bedragen). In 2023 bedroeg dit aandeel slechts 22%. Banken moeten dus aangespoord worden om meer leningen met een “hoge” loan to value aan startende kopers toe te kennen.

Woning

Om de banken hiertoe aan te sporen wordt voorgesteld om vanuit Vlaanderen een waarborg te verstrekken op het stuk van de lening boven 90% van de waarde van de woning, in het geval van first time buyers. Deze borgstelling komt in tweede rang en heeft tot doel om banken aan te sporen om in een groter aantal gevallen aan kandidaat-ontleners met voldoende terugbetalingscapaciteit maar die over onvoldoende eigen middelen beschikken een lening met een loan to value hoger dan 90% toe te kennen. Het waarborgmechanisme zal eveneens voor de Erkende Kredietmaatschappijen opengesteld worden.

Inschatting budgettaire impact

Bij een volledige invulling van de kloof tussen de 22% reeds verstrekte kredieten en de beoogde 35% er een jaarlijkse machtiging nodig is van omstreeks 92 miljoen euro.

Lees hieronder de volledige Visienota: Waarborg hypothecair krediet:

Brugge

Stadsbestuur beslist om Poortersloge niet te verkopen

Brugge – Door de mooie locatie, het historische karakter, de lange geschiedenis en de vele mogelijke, culturele invullingen heeft het stadsbestuur besloten om de Poortersloge in de Brugse binnenstad niet te verkopen.

Poortersloge

De Poortersloge diende tot 2012 als plaats voor het Brugse Rijksarchief. Sindsdien kende het gebouw verschillende invullingen: een pop-up zomerbar, een plaats voor de Triënnale en een startplaats voor jonge Brugse kunstenaars en ondernemers.

Meerjarenplan

De beslissing om te verkopen kwam er in reactie op de uitdagingen tijdens de coronaperiode en energie- en inflatiecrisis. Als schepen van financiën kon ik vorig jaar een financieel evenwicht voorleggen, waardoor we dit karakteristieke gebouw kunnen behouden. Als werelderfgoedstad zetten we ons in om onze monumenten en historische gebouwen een duurzaam beheer en onderhoud te bieden. We zullen zorgen voor de zorgvuldige bescherming van dit authentieke erfgoed voor toekomstige generaties. Samen met verschillende, culturele spelers zullen we nadenken over een kwalitatieve bestemming voor de Poortersloge.

Poortersloge Visit Bruges Jan Darthet
© Visit Bruges – Jan Darthet
Brugge

Renovatie van omgeving en cafetaria Koude Keuken

Brugge – Het sportcentrum de Koude Keuken krijgt een renovatie: een nieuwe cafetaria en voorgebouw zullen we aanleggen, ook vernieuwen we de omgeving.

Nieuwe cafetaria en voorgebouw

De cafetaria en inkom van het sportcentrum zijn verouderd en hebben nood aan vernieuwing. Er is geen enkele connectie met de omliggende groenzone, of de outdoor sportfaciliteiten. Daarnaast kunnen supporters vanuit de cafetaria niets van de sportactiviteiten zien. De schutterstoren kent vaak wateroverlast bij regenval.

Op 5 februari heeft het college beslist om de cafetaria en schutterstoren te renoveren. De cafetaria zullen we groter en aantrekkelijker maken, mét inkijk in de sportzaal. Het plafond, de vloer en elektriciteit worden vernieuwd. Ook zullen we een terraszone toevoegen met uitzicht op het voetbalveld, de sportfaciliteiten en een speelplein. Doordat we de cafetaria groter maken, kunnen de gebruikers van de sportzaal van een drankje genieten op afstand van de schutters. Voor de schuttersvereniging komt er een kleine opslagplaats. Tussen de sportzaal en cafetaria zorgen we voor een oversteek. Aan de inkom van de sporthal voorzien we een lokaal voor de toezichters met kitchenette en een EHBO-ruimte.

Vernieuwde omgeving

We verleggen de parking naar de Zandstraat, waar momenteel het trapveldje en beachvolleyterrein gesitueerd zijn. De laatste jaren is er niet meer gevolleybald en door het omnisportveldje wordt er niet veel gevoetbald op het trapveldje.

Door de parking te verleggen kunnen we het volledige sportpark ontsluiten. Autobestuurders zullen goed kunnen zien of er nog plaatsen vrij zijn en niet onnodig de parking op moeten rijden. Ook krijgen de wandelaar en fietser op die manier vrij spel in de omgeving, én kijkt men vanuit het terras niet op de geparkeerde auto’s.

Een pumptrack zullen we aanleggen, het allereerste in Brugge. Ook een gratis te bespelen tennisveldje zullen we voorzien. Het omnisportveld en de petanquebaan blijven behouden, we vullen deze zone aan met een 3×3 basketbalterrein. We breiden het bos verder uit richting de inkomzone en kunnen hier avontuurlijke speelelementen plaatsen. Overdekte fietsenstallingen voorzien we voor de fietsers.

omgeving koude keuken

Investering en timing

De kosten worden geraamd op 1.155.815 euro. We voorzien om de werken uit te voeren tussen april en juli 2025. Dit op vraag van de cafetaria en schuttersvereniging, voor wie werken tussen oktober en maart moeilijk waren.

Open VLD

Veel om voor te strijden: Mercedes Van Volcem trekt vanop plaats twee van de Kamerlijst naar de kiezer

Mercedes Van Volcem federaal parlement kiezer plaats twee

Er is nog veel om voor te strijden. Daarom trek ik in juni naar de West-Vlaamse kiezer op de tweede plaats van het federaal parlement

Ik wou altijd al naar het federaal parlement gaan. In 2003 kwam ik voor het eerst op. Toen stond ik ook op de kamerlijst met de slogan “De Mercedes van het Volk”. Als jonge advocate droomde ik ervan Minister van Justitie te worden.

Nu, twintig jaar later, sta ik op plaats twee voor het federaal parlement. Er is veel om voor te strijden. Ik wens te strijden voor een liberale samenleving. De partij staat er niet goed voor in de peilingen, maar ik zal strijden als een “Viking” voor een liberale samenleving. Deze staat onder druk door extremen, die onze vrijheden en verworvenheden wensen af te nemen. Ook andere traditionele partijen willen mensen, die na jaren iets opgebouwd hebben, straffen. Daar sta ik niet voor: ik wil geen taxshift, maar minder belastingen voor de mensen en ondernemers. 

Ik zal strijden voor minder belastingen voor mensen die werken, geen belasting op woninghuur, een lagere vennootschapsbelasting voor KMO’s, meer rechtszekerheid, een eenduidig tarief bij het verhuren van een tweede verblijf en een beter beleid rondom de klimaatverandering, maar bovenal zal ik strijden voor de inwoner, ik zal strijden voor jou. 

Er is veel om voor te strijden

Vooruitgang en groei : iedereen wil goed boeren

Ik zal strijden voor de West-Vlaamse vooruitgang en economie. Met mijn kennis van begroting en financiën wens ik me in te zetten en te wegen op de fiscale hervorming die de volgende jaren zal plaatsvinden. Het plan van Van Peteghem is me gekend, de voorstellen van Melissa De Praetere ook en dat ziet er niet goed uit voor ondernemers en mensen die werken en reeds iets hebben opgebouwd. Melissa zegt “een euro is een euro” en wil arbeid en eigendom evenveel belasten. Dan garandeer ik je dat iedereen die reeds 20 jaar werkt en iets heeft opgebouwd na 50 procent belastingen straks nog eens belastingen zal moeten betalen. Daar pas ik voor. 

“Iedereen wil goed boeren,” zegt Van Volcem “dus moeten we ook wie goed heeft geboerd en al veel belastingen heeft betaald niet nog eens straffen. Zo ga je collectief achteruit en wordt enkel de staat rijker. De staat moet zuiniger zijn en efficiënter met haar middelen omspringen. Een euro is een euro, ja, maar dat betekent voor mij dat je ze als overheid elke keer moet omdraaien voor je ze uitgeeft.”

Het is voor mij belangrijk dat koopkracht behouden wordt en dat wil ik realiseren met belastingsverminderingen voor mensen die werken. Wie fulltime werkt, betaalt vandaag meer en hogere belastingen dan wie part-time werkt. Dat is absurd en daarom ben ik grote voorstander van meer flexijobs, maar ook voor onbelast bijverdienen voor gepensioneerden en voor studenten. De schijf van 40 procent belasten start nu reeds op 15.200 euro tot 26.830 euro en de 45 procent start van 26.830 euro tot 46.440 euro. Erboven worden belastingen aan 50 procent geïnd. 

De mensen moeten netto meer overhouden zodat ze ook meer koopkracht overhebben en de indexering zou netto moeten gebeuren zodat bedrijven adem hebben en er geen loonkloof ontstaat met omringende landen.

Klimaat en energie

Als parlementslid wil ik me ook inzetten voor onze omgeving en ben me bewust dat we de klimaatveranderingen ernstig moeten nemen.  Als lokale beleidsmaker zette is in op groen, bos, bloemen en parken.  Ook in Brussel wil ik iedereen overtuigen om met onze omgeving zorgzaam om te gaan maar anders dan Groen ben ik niet voor het wijsvingertje en hogere belastingen maar wel voor duurzame groei.

Tarief voor vennootschappen

Ik wil ook het tarief vennootschapsbelasting voor KMO’s van 25 % (soms 20 procent)  naar 15% brengen. Het is een feit dat multinationals fiscale schaalvoordelen hebben tegenover KMO’s. Nu er recent wereldwijd een minumumbelasting van 15% voor multinationals ingevoerd werd, kunnen we voorstellen om de lat gelijk te leggen. Ook KMO’s moeten aan 15% belast worden. Op die manier kunnen we maximale financiële ademruimte toekennen aan ondernemingen en voor welvaart zorgen.  Wat overblijft in een vennootschap wordt ook geïnvesteerd en wie het uit de vennootschap haalt, betaalt immers nog eens roerende voorheffing van 30 procent.

Geen belasting op woninghuur

Ik trek naar het federaal parlement om de belasting op woninghuur tegen te houden. Diverse partijen willen de huur belasten.  Zowel Cd&V en VOORUIT deden daarover voorstellen. Huur belasten is het pensioen van de zelfstandige belasten, huur belasten is ook belasten wat men al heeft opgebouwd en bovendien zal het enkel de huurprijs opdrijven voor huurders. Je mag niet vergeten dat mensen die nu verhuren meer dan 180.000 mensen huisvesten die recht hebben op een sociale woning.  De verhuurders verdienen respect voor de maatschappelijke taak die ze op zich nemen aan een laag rendement.  Het rendement is vaak maar 3 procent en op de termijnrekening krijg je vandaag meer rente. Met die voorstellen zal je enkel de wooncrisis vergroten, het verhuuraanbod verminderen en mensen van de verhuurmarkt wegjagen. We hebben net meer panden nodig.    

Duidelijke en eenvoudige wetgeving zonder interpretatiemogelijkheid

Ik heb me geëngageerd tegenover de partij en Vincent op die voorwaarde alsook dat enkele artikelen uit de wet moeten verdwijnen zodat er meer rechtszekerheid ontstaat voor mensen die investeren.  Het voorstel is dat abnormaal beheer als criterium wordt geschrapt en vervangen door tijdslijn. Indien kunst, wijn, oldtimer etc binnen een bepaalde periode ( 6m – 1j – 2j) worden verkocht wordt dit verondersteld speculatief te zijn en wordt de meerwaarde belast aan vast tarief van 20 procent.

Alles daarbuiten moet niet speculatief zijn en is belastingvrij. Nu is het vaak jaren een strijd met de administratie en ik wil eenvoudiger wetgeving omdat dit ook eerlijker is. Mensen hebben recht op een eenvoudige en duidelijke wetgeving die niet tot interpretatie mag leiden.

Toerisme, vakantiewoningen en gastenverblijven

Veel mensen verhuren een kamer of verhuren ook eens hun tweede verblijf.  Ook daar moet er duidelijkheid komen. Het kan niet dat de ene getaxeerd wordt als onroerend inkomen (quasi nihil) op grond van het KI, de andere als divers inkomen (33 procent) en de ander als een beroepsinkomen. Toch gebeurt het.  Op de site van Toerisme Vlaanderen vind je alle mogelijkheden over hoe de taxatie loopt volgens de interpretatie van de administratie. Daar pleit ik voor een gewoon en eenvoudig tarief zodat het mensen aanmoedigt om actief te zijn in de toeristische sector.  Zowel aan de kust, de regio rond Ieper als Brugge zijn er heel wat mensen die een kamer verhuren. Er is nu te veel onduidelijkheid. Een forfaitaire belasting lijkt me het gemakkelijkst.

Pensioenhervorming

Mijn vader was politiecommissaris dus ook veiligheid en binnenlandse zaken vind ik belangrijk net als de pensioenhervorming.  Ik ben ook voorstander van part-time pensioen vanaf 62 jaar tot 67 jaar zo kan je mensen aanmoedigen door te doen maar op een haalbare manier.

Sterk duo

Vincent Van Quickenborne en ik zijn een sterk duo vanuit de twee grootste steden van West-Vlaanderen. Het Texas van West-Vlaanderen en het Noorden van West-Vlaanderen, met een haven, maar ook met grote focus op zorg en onderwijs.

Ik ben blij dat Vincent voor mij koos op plaats twee. Hij vroeg het me reeds in december, maar ik heb de beslissing eerst afgetoetst met vrienden en familie. Iedereen rondom mij zei: “Je ademt politiek, dus ga ervoor” en dat zal ik doen.

Vlaams Parlement

Iedereen wil goed boeren ! Deel 2.  We stimuleren de aankoop van een eigen woning

De Vlaamse Regering introduceert de Vlaamse Woonwaarborg om jonge huizenkopers te ondersteunen.

De overheid staat garant voor 10 procent van het geleende bedrag, met als doel banken aan te moedigen hogere leningen te verstrekken, mogelijk tot de volledige waarde van de woning. De maatregel is bedoeld om jonge Vlamingen te helpen bij het overwinnen van de uitdaging van de vaak vereiste 20 procent eigen inbreng.

De woonwaarborg, die op 1 januari 2025 van kracht zal zijn, geldt alleen voor aankoop van de eerste woning, nieuwe leningen en heeft een limiet van 434.830 euro voor de aankoopwaarde van de woning. Banken betalen een premie van 0,1 procent van het uitgeleende bedrag aan Vlaanderen in ruil voor de waarborg. Deze maatregel ziet men als cruciaal om de woningbouwsector nieuw leven in te blazen te midden van een afname van hypothecaire leningen en vergunningsaanvragen voor nieuwbouw. Embuild, de sectororganisatie van de bouw, verwelkomt de maatregel als een stimulans voor energie-efficiënte woningbouw.

Lees het volledige artikel hier.