Brugge

30 miljoen voor lokaal armoedebeleid

De Vlaamse regering heeft beslist over een corona-armoedebestrijdingsplan. Door de crisis hebben veel mensen immers een inkomensverlies gekend. Voor vele kwetsbare huishoudens brengt deze crisis bijkomende moeilijkheden met zich mee.

De lokale besturen spelen een cruciale rol als bestuursniveau dat het dichtst bij de burger staat. Het is dan ook geen toeval dat zij de regierol opnemen voor  twee van de drie maatregelen en de bijhorende middelen bij hen terecht komen.

Versterking lokaal sociaal beleid

De eerste maatregel is een versterking van het lokale sociale beleid in functie van armoedebestrijding. De Vlaamse Regering stelt 15 miljoen euro ter beschikking voor projecten van lokale besturen gericht op kwetsbare huishoudens.

Goed nieuws! De Vlaamse Regering maakt ongeveer 463.000 euro vrij voor Brugge om kwetsbare huishoudens, die door corona inkomensverlies hebben geleden, te ondersteunen.

Consumptiebudget

De tweede maatregel voorziet in een consumptiebudget voor kwetsbare huishoudens. Ook hier wordt 15 miljoen voorzien voor lokale besturen. Zij kunnen via een trekkingsrecht hun deel van dit budget aanvragen om daarmee  lokale voucherbonnen voor kwetsbare gezinnen te kunnen financieren.

Voor beide maatregelen willen we de lokale autonomie laten spelen, al vragen we bijzondere aandacht voor mensen die door de covid-19 crisis getroffen werden.

Overzicht

Via www.vlaanderenhelpt.be/armoedebeleid vindt u meer informatie waaronder de middelen die uw gemeente ontvangt.

Initiatieven lokale armoedebestrijding kunnen betrekking hebben op (bijkomende) financiële ondersteuning voor kwetsbare huishoudens, maar even goed ook op een versterking van de trajectbegeleiding op maat. De lokale besturen kunnen bij de inzet van deze middelen ook samenwerken met andere lokale partners (zoals armoedeorganisaties, CAW’s,…) en kunnen inzetten op een outreachende aanpak en rechtenverkenning. Idealiter maakt individuele financiële ondersteuning deel uit van een begeleidend traject op maat van het huishouden en resulteert de inzet van deze subsidies in een structurele verbetering van mensen in armoede.

We verwijzen ter inspiratie ook graag naar deze gids van de KBS met een overzicht van lokale kinderarmoedeprojecten.

Wat de financiering van lokale consumptiebonnen betreft  zal ook nog in overleg gegaan worden met de VVSG voor de nodige praktische afspraken.

#Vlaanderenhelpt