Brugge Onroerend Erfgoed

Brugge moet werelderfgoedstad blijven in de 21ste eeuw

Ook in de 21ste eeuw moet Brugge een moderne werelderfgoedstad zijn. Dit vraagt actieplannen aan onze tijdsgeest. Twee actiepunten werden goedgekeurd door het College als tegemoetkoming aan de aanbevelingen van Unesco:

1)  De opmaak van een hoogbouwvisie en

2)  de opmaak van herwaarderingsplannen.

Opmerkelijk is ook dat recent is gebleken dat de erkende bufferzone 200m is rond de binnenstad (zie kaart) en groter is dan de kaart die 10 jaar lang werd gebruikt.

 

  1. Hoogbouwnota voor Brugge

“Stad Brugge geeft opdracht, via onderhandelingsprocedure,  voor de opmaak van een hoogbouwnota voor het grondgebied van Brugge,” aldus Schepen van Ruimtelijke Ordening Mercedes Van Volcem, “dit  in overeenstemming met de HUL-Recommendation (Historisc urban landscape recommendation)”.

Deze opdracht is een doorvertaling van de actiepunten geformuleerd in het managementplan voor de Brugse binnenstad, UNESCO-werelderfgoed. Het managementplan kwam tot stand als een antwoord op de door UNESCO geformuleerde vragen en aanbevelingen naar aanleiding van het beheer en het behoud van het werelderfgoed. In het managementplan werd een plan van aanpak opgesteld waaraan een aantal stedenbouwkundige doelstellingen werden gekoppeld.

“Eén van de actiepunten is de opmaak van een hoogbouwnota in overeenstemming met de HUL-recommendation ” stelt Schepen Van Volcem. “Dit betekent dat zichtassen op het Unescowerelderfgoed of vanuit de werelderfgoedsite gevrijwaard worden van storende ingrepen en dat algemeen de relatie hoogbouw-werelderfgoedstad verder onderzocht wordt.”

“Ook in Amsterdam, tevens werelderfgoed, heeft men een hoogbouwvisie opgemaakt”, licht Van Volcem toe. “Voordeel van dergelijke visie is dat er meer rechtszekerheid is voor projecten en plannen in de toekomst en er zones kunnen worden aangeduid waar wel en niet aan hoogbouw kan worden gedaan en wat de impact ervan is op het werelderfgoed”, zegt de Schepen.

“Vooraf aanduiden waar er hoogbouw (hogere gebouwen) in de deelgemeenten kunnen, is belangrijk voor de toekomstige ontwikkeling van Brugge”, aldus Van Volcem.

“Tot op heden ontbrak een stedelijk beleids- en beoordelingskader voor hoogbouw. Vandaag (11/12) komt de Expertencommissie (ECU) samen (met daarin o.a. Bob Van Reeth en andere deskundigen) om advies te geven omtrent verdere stappen inzake beheer van het werelderfgoed.” “De Stad besteedt hieraan een budget van 30.000 euro”. “Ook de plannen aan het station zijn momenteel bevroren omdat er een officiële aanvraag moet gericht worden aan Unesco die de impact van de architectuur en de hoogte zal beoordelen. Een RUP voor het station is reeds in opmaak die rekening houdt met de bufferzone en diversificatie. Een deskundige in Parijs stelde niet officieel dat hoogte op zich kan maar densiteit tevens belangrijk is. Allemaal onzekerheden dus”, stelt Van Volcem. “Deze onzekerheid leidt tot impasse, hoogbouwvisie moet dit vermijden zodat Brugge niet verzandt en verdere groei mogelijk blijft”.

  1. Herwaarderingsplannen

 

“Binnen de actiepunten geformuleerd in het managementplan voor de Brugse Binnenstad, Unesco Werelderfgoed werden een aantal doelstellingen bepaald. Eén daarvan is de opmaak van herwaarderingsplannen voor drie beschermde stadsgezichten in de binnenstad van Brugge”, zegt Schepen van Ruimtelijke Ordening Mercedes Van Volcem.

 

“In een eerste fase wordt gestart met de beschermde stadsgezichten in de omgeving van het Engels Klooster, omgeving klooster Redemptoristinnen en het Minnewater,” aldus Van Volcem. ” Een herwaarderingsplan is eigenlijk een op de toekomstige ontwikkeling gericht beleidsinstrument dat handelingen in het beschermd dorps- of stadsgezicht begeleidt. Dit plan heeft als doel de beschermde historische karakteristieken te behouden en/of te versterken. Aan de hand van, een door de Minister goedgekeurd herwaarderingsplan, kan er een onderhoudspremie toegekend worden voor werkzaamheden aan erfgoedelementen en erfgoedkenmerken van het beschermde stadsgezicht. Dit betekent dat de eigenaars, erfpachthouders en huurders van deze panden jaarlijks 40% van de gedane kosten kunnen recupereren, met een maximum van 30.000euro.” “Niet alleen lasten, maar dus ook lusten” benadrukt Schepen Van Volcem.

 

“Er werd reeds een managementplan goedgekeurd, alsook herwaarderingskaarten zijn in opmaak en de Minister is bezig om nieuwe stadsgezichten te erkennen waarbij hij start met de Langerei. Ook de expertencommissie met professoren is reeds actief”, stelt Schepen van Ruimtelijke Ordening Mercedes Van Volcem.