Brugge Ruimtelijke ordening

Brugse Ruimtelijke Ordening in 2011

De Stad Brugge is ontvoogd. Stedenbouwkundige aanvragen kunnen sinds 1 mei 2010 door de stad zelf  binnen de termijnen afgehandeld worden.  “De dienst Ruimtelijke Ordening heeft de afgelopen jaren heel wat veranderen ondergaan ten goede van de Bruggeling.” verduidelijkt schepen Van Volcem. Lees hier het jaarverslag van de dienst Ruimtelijke Ordening.

De Stad Brugge is ontvoogd. Dit heeft tot gevolg dat de stedenbouwkundige aanvragen die sinds 1 mei 2010 zijn ingediend volgens de regelgeving die geldt voor ontvoogde gemeenten moeten afgewerkt worden. Dit impliceert onder meer dat de aanvragen om stedenbouwkundige vergunningen binnen een termijn van 75 dagen (105 dagen indien openbaar onderzoek) dienen afgehandeld, zo niet wordt de vergunning stilzwijgend geweigerd.

Deze stap tot ontvoogding vereiste een grondige aanpassing van de personeelsstructuur, werking, praktische afspraken en dergelijke meer.

2011 was dan ook het jaar waarin we konden evalueren of Stad Brugge klaar was voor de ontvoogding en of aan de decretale verplichtingen kon voldaan worden, dit in combinatie met een nog betere dienstverlening aan de klant.

In 2010 werd de grondslag gelegd om deze uitdaging aan te gaan, onder meer met een aangepaste organigram van de dienst Ruimtelijk Ordening. Opvallend bij deze reorganisatie is dat het aantal dossierbehandelaars ongewijzigd gebleven is. De toename aan personeel in het nieuwe kader is volledig gericht op uitbreiding van de opdrachten inzake planning en een betere rechtstreekse dienstverlening aan de burger, o.a. door verruiming van de loketfunctie en rechtstreekse informatieverstrekking aan het loket.

De evaluatie van de gevolgen van de ontvoogding en van de nieuwe aanpak binnen de dienst Ruimtelijke Ordening kan worden samengevat als volgt:

  • De inhoudelijke kwaliteit van de vergunningen en weigeringen is toegenomen (cfr. de decretale verplichtingen in zake ruimere toetsing aan een goede ruimtelijke ordening, een betere materiële en formele motivering gelet op de uitbreiding van de beroepsmogelijkheden,… ).
  • Daarnaast heeft de hervorming van de dienst niet alleen geleid tot het beantwoorden aan de ontvoogdingsverplichting tot afhandeling van de dossiers binnen de 75 dagen. De gemiddelde afhandelingsduur van aanvragen om stedenbouwkundige vergunning is zelfs gedaald tot 66 dagen!

Dit jaar werd voor 68 kleinere projecten gebruik gemaakt van de vereenvoudigde procedure die door middel van de mogelijkheid tot eenvoudige melding wordt aangeboden. In de meeste gevallen blijkt het om kleine uitbreidingen aan het hoofdgebouw (vb. veranda) te gaan. Melding kan echter alleen in welbepaalde gevallen en mits de voor de bouwplaats geldende reglementering nagevolgd wordt.

Ook het resultaat van de hervorming van de bouwcontrole was een grote uitdaging waarvan het resultaat pas in 2011 zou kunnen ingeschat worden. De doelstelling was vermeerderen van het preventief optreden en begeleiden in functie van voorkomen en/of wegwerken van bouwovertredingen.

De nieuwe werkwijze resulteerde in een (verontrustende) toename van het aantal vaststellingen van overtredingen (225 in 2010; 551 in 2011). De toename van het aantal vaststellingen bleek gelukkig niet te wijten aan een groter aantal overtredingen in Brugge maar was vooral het gevolg van een betere opvolging door de controleurs.

Bovendien konden, dankzij het begeleidend optreden, niet minder dan 239 van de vaststellingen reeds in 2011 zelf definitief geklasseerd worden omdat de bouwheer de nodige aanpassingen uitvoerde op aangeven van de controleur.

Het nut van de aangepaste werkwijze van de controleurs blijkt verder nog uit de kortere wachttijd van de burger op de uitbetaling van zijn stedelijke premie.

Doordat de controleurs in sectoren werken is de werkdruk meer verdeeld en kan beter en efficiënter gewerkt worden, met minder verplaatsingen (en dus minder verlies aan tijd en minder verplaatsingskosten).

De aanvoer van gegevens in functie van uitbetaling van de premies gebeurt op heden door 7 controleurs, waar dit vroeger door slechts 1 persoon werd ingevuld.

Aansluitend bij de betere dienstverlening inzake subsidiëring, keurde de gemeenteraad in zitting van 25 oktober 2011 een aanpassing van het reglement voor de functionele verbeteringspremies goed. In tegenstelling tot andere overheden heeft het stadsbestuur de mogelijkheden tot bekomen van subsidie uitgebreid en in bepaalde gevallen het subsidiebedrag verhoogd.

In zake planning werd de opmaak van zes ruimtelijke uitvoeringsplannen uitbesteed in 2011. Het totaal aantal in opmaak zijnde RUP’s (intern + extern) komt daarmee op 24. Door aanwending van een door de WVI aangeboden subsidiemogelijkheid laat de stad een visie op de omgevingsaanleg van het politiecommissariaat ontwikkelen.

Ook de uitvoering van een studieopdracht “Van Structuurplan naar ‘State of Conservation’ en ‘Managementplan’ voor de Brugse binnenstad (Unesco-werelderfgoed)” werd dit jaar uitbesteed.

Sector Oost, West en Noord

De dienst Ruimtelijke Ordening sector Oost, West en Noord heeft als opdracht het ruimtelijk en stedenbouwkundig beleid op gemeentelijk vlak te ondersteunen. Deze opdracht omvat o.a.:

–         adviseren van stedenbouwkundige aanvragen, verkavelingaanvragen e.d.

–         adviseren en begeleiden van belangrijke projecten en studies

–         uitvoeren van in de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening aan de gemeenten opgelegde taken (in werking op 1 september 2009)

–         opmaak van gemeentelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP’s) en adviseren van gewestelijke en provinciale ruimtelijke uitvoeringsplannen

–         begeleiden van de GECORO

–         opmaak van studies, inventarissen e.d.

Register onbebouwde percelen

De DRO werkte verder aan de actualisering van het register onbebouwde percelen. Op 31 december 2011 bevatte de inventaris 1742 onbebouwde percelen of delen van percelen met wonen als bestemming. Deze percelen hebben een totale oppervlakte van 394 ha. Van de 1742 percelen zijn er 844 kavels (213 ha) binnen goedgekeurde nog geldige verkavelingen.

Lees hier het ganse jaarverslag.