Monumentenzorg

Nieuwe lijst van voor bescherming vatbare monumenten, stads- en dorpsgezichten.

Op 11 augustus 2011 ontving de Stad Brugge bij aangetekend schrijven van de Vlaamse Overheid, Ruimte en Erfgoed, het ontwerpbesluit van 28 juli 2011 waarin wordt gemeld dat bepaalde  gebouwen opgenomen worden op de ontwerplijst van de voor bescherming vatbare monumenten, stads- en dorpsgezichten.

Onderstaande gebouwen werden opgenomen:

–         Station – Stationsplein 5 te 8000 Brugge (Afd. 22 – sectie B – 5/2B, 5/2F)

–         Psychiatrisch Instituut O.L.Vrouw, Koning Albert I-laan 8 te 8200 Brugge

–         Kasteel van Tillegem, Tillegemstraat 83 te 8200 Brugge

–         Stockveldhoeve, Heidelbergstraat 165 te 8200Brugge

–         Hoeve De Drie Linden, Jagersstraat 56 te 8200 Brugge.

Bescherming zou er komen omwille van de historische waarde, in casu architectuurhistorische waarde, de artistieke waarde, de industrieel-archeologische waarde en de sociaal-culturele waarde van de panden.

Het betreft hier stuk voor stuk gebouwen die opgenomen waren op de zogenaamde ‘topstukkenlijst’.

Er werd door de Stad reeds een kunstige herstelling uitbetaald voor de restauratie van de gevels en kapel van het psychiatrisch ziekenhuis Onze-Lieve-Vrouw, een kunstige herstelling uitbetaald voor de restauratie van de hoeve De Drie Linden.

“Tijdens het openbaar onderzoek naar aanleiding van de voorlopige bescherming kunnen eigenaars of derden bezwaar indienen. Toch meen ik dat het om zeer waardevolle panden gaat. De stad heeft alleszins geen bezwaar want ze is vragende partij geweest om haar 80 meest waardevolle panden in de rand te beschermen. Als schepen van monumentenzorg is dat een stap vooruit.” reageert Mercedes Van Volcem.