Ruimtelijke ordening Sint-Pieters

Herziening BPA Rustenburg (Noorden van Brugge)

De stad Brugge is bezig met de herziening van het BPA Rustenburg. “Dit gebeurt naar aanleiding van de opmaak van een gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (GRUP)”, zegt Schepen van Ruimtelijke Ordening Mercedes Van Volcem. Het plangebied is gelegen in Sint-Pieters en wordt begrensd door het kanaal Brugge-Oostende, de spoorweg Brugge-Zeebrugge/Blankenberge, Tempelhof en de Blankenbergse Steenweg.”

“De opmaak van zo’n GRUP gebeurt in verschillende fasen”, stelt de Schepen. “Momenteel is de eerste fase afgerond. Hierin werd de bestaande toestand en de planningscontext van het gebied geanalyseerd. Op basis hiervan werd een visie uitgewerkt die aangeeft hoe dit gebied zich in de toekomst verder ruimtelijk kan ontwikkelen.” aldus Van Volcem.

Enkele belangrijke elementen uit deze ontwikkelingsvisie:

–          Het behoud van een kwalitatieve woonomgeving in de onmiddellijke nabijheid van de binnenstad moet gegarandeerd worden. Er moet vermeden worden dat de woonfunctie in verdrukking komt door andere niet woonondersteunende functies.

–          De Steenkaai wordt herbestemd naar een zone voor meergezinswoningen, gezien de huidige trend en de potenties door de ligging langs de kade van het kanaal Brugge-Oostende. Hierbij gebeurde een onderzoek inzake het aantal toe te laten bouwlagen langs de Steenkaai. Dit onderzoek zal nog meer verfijnd worden waarbij meer aandacht zal besteed worden aan de verenigbaarheid met de omgeving. De ruimtelijke draagkracht mag immers niet overschreden worden.

–          Langs de Blankenbergse Steenweg en Oostendse Steenweg worden in verwevenheid met het wonen handel (met netto-vloeroppervlakte kleiner dan 400m²), kantoren, horeca, diensten, cultuur, vrije tijd en ontspanning toegestaan. Bestaande zaken die groter zijn dan 400m² zullen kunnen blijven.

–          De aanwezige groene ruimtes (Rustenburgpark, Steenkaai,…) worden behouden. Creëren van extra wooneenheden moet gepaard gaan met extra loop- en speelruimte voor kinderen en jongeren.

–          De bestaande ontwikkelingsmogelijkheden voor parkeerclusters cfr. het BPA die momenteel nog niet gerealiseerd werden, worden indien nog nodig behouden in het GRUP. Verder onderzoek zal dit uitwijzen.

–          In de volgende fase van het RUP zal ook aandacht besteed worden aan de uitbreidingsmogelijkheden voor de school. Er zal ook onderzocht worden of het concept ‘Brede School’ een concrete vertaling in de voorschriften vereist. Idem voor andere functies binnen zones voor openbaar nut.

–          Voor gebouwen met een erfgoedwaarde of rijen huizen met erfgoedwaarde zal in het GRUP een kader geboden worden als houvast voor stedenbouwkundige vergunningen. De nadruk ligt in de eerste plaats op het behoud. Ze kunnen slechts vervangen worden door gebouwen met minstens gelijkwaardige architecturale kwaliteiten. Bij rijen dient steeds afgetoetst te worden met het geheel van de rij. Dit betekent dat in geval van vervangende nieuwbouw de waarde van het straatbeeld moet verhogen. Gelijkwaardige architecturale kwaliteit betekent niet noodzakelijk dat de stijl moet worden nagebootst. Positieve contrasten en een hoogwaardige eigentijdse vormgeving zijn evenzeer mogelijk.

–          Enkele zones worden door hun specifieke kenmerken afzonderlijk behandeld en zullen binnen het GRUP specifieke voorschriften krijgen. Het gaat om de site van de voormalige borstelfabriek en de zone rond de Lidl. Beide worden verder uitgewerkt waarbij voldoende aandacht zal zijn voor groene inrichting en een kwalitatief publiek domein.

–          Er zal worden onderzocht hoe de ring kan doorgetrokken worden naar de Bevrijdingslaan.

“Op basis van deze ontwikkelingsvisie zal nu verder gewerkt worden aan een voorontwerp RUP. Dit omvat bestemmingen en stedenbouwkundige voorschriften. Daarnaast zal ook een onderzoek tot MER gebeuren. Dit voorontwerp RUP zal ook besproken worden in een bewonersvergadering” zegt schepen Van Volcem “Dergelijke vernieuwingen moeten gedeeld worden met de bewoners alvoor ze vast te leggen in een RUP, zodat rekening kan gehouden worden met wat bij de bewoners leeft”.
Download hier de ppt.