Wonen

Sociaal wonen in Brugge

Sinds 1 september trad het grond- en pandendecreet en het nieuw decreet ruimtelijke ordening in werking. Dit vergde pro-actief werk van de stad Brugge maar ook concrete acties.
Schepen Mercedes Van Volcem nam dan ook haar verantwoordelijkheid op over betaalbaar wonen en legde daarom  haar reglement sociaal wonen voor aan de gemeenteraad.
“Als schepen van Ruimtelijke Ordening en Huisvesting, pleit ik voor een stedelijke betaalbare woonkwaliteit, verscheidenheid en voldoende aanbod en hoe de lokale overheden dit doel voor de investeerders kunnen verzoenen met de wettelijke bepalingen en marktsituatie.” stelt Van Volcem.
Betaalbaar wonen staat sedert de vorige gemeenteraadsverkiezingen hoog op de politieke agenda en concreet wordt dit in het nieuwe goedgekeurde reglement sociaal wonen toegepast door:
1. Eenvoudige en haalbare richtlijnen voor ontwikkelaars die de betaalbaarheid van wonen voor de minst kapitaalkrachtigen garanderen in de grote stadsontwikkelingsprojecten. Het bouwen van sociale huur- en koopwoningen moet daar zeker een onderdeel van zijn. Daarom wordt een verplichting opgelegd om 10-20% sociale woningen te voorzien in nieuwe verkavelingen >1 Ha of bouwprojecten>10 woningen.
In de deelgemeenten waar er meer sociale woningen zijn, wordt de sociale last minimaal gehouden (10%) in de deelgemeenten waar er quasi geen sociale woningen zijn, wordt naar de maximale percentages gestreefd (20 %).
In eigen projecten van de stad of andere Vlaamse besturen kan men nog een stap verder gaan en deze quota verdubbelen en zelfs uitbreiden met betaalbare huur- en koopwoningen voor alleenstaanden en jonge (éénouder)gezinnen.
Garanties worden voorzien dat grote projecten betaalbare woningen voor iedereen bevatten. Dat zijn zowel sociale woningen, als betaalbare koop- en huurwoningen en kavels.
Investeerders krijgen hierbij een gegarandeerde meerwaarde door voordelen van verschillende aard zoals bv lager BTW-tarief voor sociaal aandeel.
2. Een nieuw elan voor de private huurmarkt is nodig. Nieuwbouwprojecten zouden meer huurwoningen moeten omvatten om voldoende aanbod te creëren in functie van de vraag.  80% van het sociaal aandeel per project zal worden voorzien voor de realisatie van huurwoningen.
3. Het recht op een betaalbare en comfortabele woning veilig stellen en het aanbod uitbreiden door het stimuleren van nieuwe bouwprojecten en aansnijden van woonuitbreidingsgebieden. Maar ook onbenutte gronden sneller op de markt brengen en onbenutte gronden van publieke overheden activeren is de opdracht.
Een prijsstabiliserend effect wordt vooropgesteld.
Het coördineren van de diverse woonprojecten en de evolutie sturen van de verschillende deelgemeentes, laat ons toe onze beleidsvisie optimaal uit te stippelen en snel in te spelen op de concrete woonbehoeften van onze inwoners. Het bindend sociaal objectief voor de Stad Brugge (te realiseren tegen 2020) is door het Grond- en Pandendecreet vastgesteld op 861 huurwoningen, 407 koopwoningen (deels te realiseren door privé-investeerders) en 19 sociale kavels.
Stad Brugge en haar lokale woonactoren hebben zich geëngageerd om dit doel zo spoedig mogelijk, doch met oog voor kwaliteit en leefbaarheid, te realiseren.