Brugge

Van Volcem (Open Vld): Restauratie en goed beheer van onroerend erfgoed fiscaal aanmoedigen

Woensdag 29 mei werd het nieuw decreet onroerend erfgoed besproken in het Vlaams Parlement. Vlaams Parlementslid Mercedes Van Volcem(Open Vld) diende 3 amendementen in om de restauratie en het goed beheer van onroerend erfgoed fiscaal aan te moedigen. Van Volcem wil onder andere een verlaging van de registratierechten als de koper zich engageert om bepaald onroerend erfgoed te restaureren. “Nu worden eigenaars van erfgoed vooral geconfronteerd met regels en beperkingen. Ik wil het goed beheer en de restauratie door de eigenaars van waardevol erfgoed stimuleren.” aldus Van Volcem.
“Bij een engagement om een bepaalde som te investeren in de restauratie en het beheer van een onroerend erfgoed wil ik een verlaging van de registratierechten ten belope van een percentage van de som die geïnvesteerd wordt.”
Ook vrijstelling van deel successierechten en onroerende voorheffing
“Als de eigenaar zelf investeringen doet, is dit een win-win situatie. Ook de eigenaars die werken doen aan een onroerend goed om deze in stand te houden of te restaureren moeten een vrijstelling krijgen van successierechten voor de eerste schijf van 100 000 euro ten belope van het bedrag die ze investeren. Ook wil ik mensen aanmoedigen om erfgoed te kopen. De eigenaar van een bouwkundig erfgoed wil ik vrijstellen van onroerende voorheffing gedurende de eerste vijf jaar vanaf de aankoop.”
“Het behoud en het beheer van de waarden van onze landschappen, monumenten en archeologie is de doelstelling van het decreet. Toch stimuleert men de eigenaar van erfgoed te weinig om erfgoed op te waarderen.”
De voorstellen werden afgekeurd. “De meerderheid (Cd&v, N-VA en Sp.a) ziet dit blijkbaar niet zitten. Het toont nog maar eens dat de Vlaamse Regering enkel oog heeft voor meer regeltjes en lasten. Het voorstel van Open Vld om lasten te verlagen in functie van beter beheerd erfgoed wordt gewoon weggelachen. Een gemiste kans voor de opwaardering van ons erfgoed.” reageert Van Volcem.
Het nieuwe onroerend erfgoeddecreet vervangt de drie bestaande decreten. Met name het monumentendecreet van 1976, het archeologiedecreet van 1993, het landschapsdecreet van 1996 en een wet uit 1931 op het behoud van monumenten en landschappen.