Brugge

Vlaamse Regering maakt wonen duurder

De Vlaamse Regering (CD&V, SP.a en N-VA) wil maximumprijzen opleggen voor de verkoop van gronden aan sociale huisvestingsmaatschappijen. Dat blijkt uit een reeks amendementen die in de Commissie Wonen door de meerderheid werden ingediend op het ontwerp van decreet houdende wijziging van diverse decreten met betrekking tot wonen. Open Vld is tegen deze maximumprijzen.  “Het modale gezin, dat op zoek is naar een betaalbare woning, zal de dupe worden van deze maximumprijzen,” zegt Vlaams Volksvertegenwoodiger Mercedes Van Volcem (Open Vld). “Zij zullen meer moeten betalen. Men zal immers de minderopbrengst (kosten) doorrekenen in de verkoopprijs van de andere gronden.” Open Vld trekt daarom juridisch ten strijde tegen het nieuwe ontwerp van decreet en dwong alvast het advies van de Raad van State af. “De meerderheid wilde deze fundamentele aanpassingen snel snel door het parlement jagen.”

Het ontwerp van decreet houdende wijziging van diverse decreten met betrekking tot wonen heeft een tijd op zich laten wachten. “Maar het lange wachten heeft niet geloond”, stelt Mercedes Van Volcem vast. “Terwijl we hadden gehoopt op een betere marktwerking, die zal leiden tot meer betaalbare woningen, krijgen we het omgekeerde.” Steen des aanstoots zijn de amendementen van de meerderheidspartijen CD&V, SP.a en N-VA met betrekking tot de verkoopprijs van gronden in het kader van de sociale last voorzien in het Grond- en Pandenbeleid.

Maximumprijzen maken wonen duurder voor modale gezinnen

Die amendementen voeren maximumprijzen in voor de verkoop van gronden aan sociale huisvestingsmaatschappijen. De verkoopprijs van de grond, die wordt vastgesteld op basis van de schattingsprijs, zou worden beperkt tot het toepasselijke financieringsplafond. “De overheid gaat dus ingrijpen in de prijszetting. Bouwpromotoren en verkavelaars zullen hun minderinkomsten door deze maximumprijzen voor de sociale kavels, compenseren door hogere prijzen te vragen voor de andere kavels. Modale gezinnen zullen dus meer moeten betalen. Dat is voor ons onaanvaardbaar.”
Open Vld dwingt advies Raad van State af

Open Vld trekt daarom ook juridisch ten strijde tegen het ontwerp van decreet en de voorgestelde meerderheidsamendementen. De partij dwong alvast het advies af bij de Raad van State door een motie in te dienen in het Vlaams parlement, die gesteund wordt door andere oppositiepartijen. “De meerderheid is nu verplicht om zo een advies te vragen en kan deze aanpassingen niet meer snel snel laten stemmen.”
Mercedes Van Volcem is er van overtuigd dat het voorliggende ontwerp van decreet én de daarbij horende amendementen nog niet rijp zijn om zomaar ter stemming te worden voorgelegd. “We hebben al een eerste reeks hoorzittingen gehad, maar ook over de amendementen zou het aangewezen zijn om de mensen op het veld te horen.” De partij wacht ook nog steeds op het verslag van het advies van de Inspectie van Financiën. “Dat advies was negatief”, zegt Mercedes Van Volcem. “Daar zullen wel gegronde redenen voor zijn. Het lijkt ons noodzakelijk dat het parlement zijn controlerende taak volwaardig kan uitoefenen en dus over het verslag kan beschikken.”