Brugge

Zeewege wordt referentie voor nieuwe verkavelingen

Het ambitieniveau van Stad Brugge ligt hoog als het de ontwikkeling van Zeewege betreft.  Zeewege wordt de tofste wijk van Brugge.  Doel is betaalbaar wonen te realiseren voor jonge gezinnen, stelt Mercedes Van Volcem.

“Bovendien zou ik zeer graag de opbrengst van deze gronden in een fonds storten voor betaalbaar wonen in onze stad.  De opbrengst schat ik toch op 6, 5 miljoen euro. Met deze gelden kunnen we dan tal van maatregelen nemen om het wonen voor jonge gezinnen te verbeteren. Dit kan gaan van vrijstelling van onroerende voorheffing alsook opkopen van stadskankers, creëren van buurtparkings ….”

Deze legislatuur werden 474 sociale woningen vergund en worden betaalbare kavels gerealiseerd in de woonuitbreidingsgebieden.  Er staan thans 600 (27+147+91+246 +76) betaalbare woningen op stapel in de woonuitbreidingsgebieden. Ook de site van Structo voorziet in 39 betaalbare woningen en 90 betaalbare appartementen. Ook de twee militaire kazernes, goed voor 150 betaalbare woonheden zitten in de pipeline. Goed dus voor 870 betaalbare wooneenheden in het stedelijk gebied en 130 wooneenheden in het buitengebied.

Uit de onlangs opgemaakte woonbehoeftestudie blijkt dat er in het buitengebied rond Brugge nood is aan 130 bijkomende woningen. Stad Brugge geeft hiervoor de geschikte gronden in eigendom in Zeewege en wil ze zo snel als mogelijk bouwrijp maken.

Om het 15 hectare groot terrein aan te snijden is de opmaak van een verkavelingsplan nodig.

Aangezien Zeewege niet in het stedelijk gebied ligt, zijn er grotere kavels mogelijk. In het stedelijk gebied moeten we verplicht 25 woningen per hectare bouwen. In het buitengebied is dat 15 woningen per hectare.

Hierbij wordt net alleen gedacht aan een klassieke indeling met open en halfopen bebouwing en er zal evenmin plaats zijn voor grote appartementsblokken. De ontwerpers krijgen als taak om in te spelen op nieuwe stedenbouwkundige inzichten. Als eerste aanzet zijn studenten van de opleiding Landmeten van de Hogeschool Gent aan het werk. Zij meten het terrein op, bepalen de draagkracht van de grond en verzamelen alle informatie die nodig is om een buurt uit te tekenen waar het goed wonen is. De studenten moeten klaar zijn met hun ontwerp tegen eind mei. De beste resultaten worden bekendgemaakt. Goeie ideeën zullen verwerkt worden in het uiteindelijk ontwerp.

Vanuit Stad Brugge wordt aan de studenten een hele resem randvoorwaarden opgelegd.

Betaalbaar wonen voor jonge gezinnen.

Er zijn te weinig jonge gezinnen in Brugge. De groep tussen 27 en 40 jaar is ondervertegenwoordigd. Dit is bizar want Brugge scoort zeer goed op alle voorzieningen voor deze groep mensen. Er is een overvloed aan onderwijsmogelijkheden, er is meer dan voldoende werkgelegenheid, het sport  & cultuur aanbod is overweldigend.

De reden waarom jonge gezinnen niet in Brugge komen wonen is dat er een te beperkt aanbod aan betaalbaar wonen is op de vastgoedmarkt. Stad Brugge wil daarom een woonaanbod creëren dat betaalbaar is voor jonge gezinnen met een gemiddeld inkomen. Het gaat hier vooral om koppels, gezinnen met kinderen, nieuw samengestelde gezinnen, maar ook alleenstaanden.

Deze groep staat het meest open voor nieuwe woonvormen zoals: samenhuizen, co-housing en mede-eigendom van gemeenschappelijke ruimtes. Rijhuizen, patiowoningen, rug-aan-rug-woningen, woningen met een vrije gevel op de perceelsgrens, maar ook gegroepeeerd parkeren schrikken deze mensen niet af.

Wie jonge gezinnen zegt denk per definitie aan spelende kinderen. In Zeewege moet spelen op straat mogelijk en veilig zijn. Bovendien moet er ook voldoende groen speelruimte zijn.

Duurzaam wonen

Duurzaamheid is een term die elk volgens zijn eigen waarden, normen en budget invult. In Zeewege wordt een geïntegreerde en gemeenschappelijke invulling gegeven aan het begrip.Telkens wordt de vraag gesteld welke technologie het beste resultaat geeft rekening houdend met de aanschafprijs, de kostprijs op lange termijn, de voordelen en beperkingen van de technologie en de impact ervan op de leefomstandigheden. De voorkeur wordt gaat uit naar toepassing op gemeenschappelijke delen van de verkaveling zoals bijvoorbeeld zonnepanelen op een gemeenschappelijke parking, herbruik van water of  zelfs biomethanisatie voor gans de wijk.

Openbaar, collectief en privaat groen

Wonen in een landelijke omgeving impliceert maximaal streekeigen groen. Daarom wordt een groennorm ingevoerd per inwoner (bvb. minstens 1 boom per inwoner).

Stedebouwkundig ontwerp

Een stedebouwkundig ontwerp vertrekt steeds van een visie en een aantal concepten die bepalend zijn voor de verdere uitwerking van het uiteindelijke plan. In Zeewege worden de volgende concepten gehanteerd:

– De rand van het terrein heeft zicht op de polders. Ze veel mogelijk bewoners moeten kunnen genieten van dit zicht. De grootste woonconcentratie wordt daarom voorzien met zicht op het landschap. De zichtassen – zoals wegen – moeten eveneens zo geörienteerd worden dat ze maximaal naar het polderlandschap wijzen.

– De polders zijn een belangrijke troef voor Brugge. Ze bieden veel mogelijkheden voor zachte recreatie zoals wandelen en fietsen. Zeewege moet daarom ook vanuit de polders aantrekkelijk ogen.

– Wie thuis komt heeft graag een thuisgevoel. Elke straat moet daarom herkenbaar zijn en een eigen sfeer opwekken. Dit wordt bekomen door wisselende wegprofielen, groenaanleg en architectuur. Dit alles met respect voor de landelijke omgeving. Landelijk wonen kan trouwens verschillende vormen aannemen zaoals pastoriestijl of cottage, maar ook hedendaagse architectuur met nadruk op natuurlijke materialen.

Mobiliteit

130 woningen bouw je niet langs één straat. De verkeersstructuur moet gemakkelijk leesbaar, gestructureerd en gemengd zijn, met zo weinig mogelijk verhardingen.

Zeewege zal het hart van Bruggeling sneller doen kloppen.