Brugge

Brugge

Volgende stap voor herinrichting van Buiten Begijnenvest (R30) en de Brugse stationsomgeving: werken in eindfase voor gunning

Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters en Stad Brugge zitten momenteel in de laatste rechte lijn om de opdracht voor de herinrichting van de Buiten Begijnenvest (R30) en de Brugse stationsomgeving te gunnen. Na het doorlopen van een marktbevraging voor het ontwerp en de aanneming gunnen we de opdracht om deze belangrijke werken uit te voeren binnenkort aan het team met het beste voorstel om de Buiten Begijnenvest (R30) en de openbare ruimte rondom het station veiliger en aantrekkelijker te maken. Wanneer de werken aan het station zouden starten, is vandaag nog niet bekend.

Station is complex vervoersknooppunt

De omgeving aan het station van Brugge, aan de zijde van het centrum,  is vandaag erg druk en niet veilig voor alle weggebruikers. Het is een plek waar veel verschillende vervoersmodi samenkomen: auto’s, bussen, voetgangers, fietsers, steps, uitzonderlijk vervoer… Een veilige herinrichting dringt zich op zodat iedereen er zich veilig en comfortabel kan verplaatsen.

De opdracht om de Buiten Begijnenvest (R30) en de Brugse stationsomgeving veiliger en aantrekkelijker in te richten, zal binnenkort aan een aannemer gegund worden. De aannemer werkt de ontwerpplannen verder uit. Hij maakt ook een omgevingsvergunning op en tekent de uitvoeringsplannen uit. Tenslotte voert hij ook de werken uit volgens de principes van de projectnota. Deze volgt hij van A tot Z op.

“De stationsomgeving is een cruciale plek voor onze stad. Het is niet alleen de toegangspoort tot ons stadscentrum, maar ook een corridor naar de groene omgeving langs onze Vesten. Veel Bruggelingen en bezoekers begeven zich op dagelijkse basis in de stationsomgeving, en dat moet veilig en comfortabel kunnen. Er zullen geen verkeerslichten zijn voor voetgangers en fietsers, én het zal aangenaam vertoeven zijn op het vernieuwde, groene stationsplein. Op die manier creëren we een groene aansluiting tussen het nieuwe Koning Albert I-park en het Minnewaterpark”, aldus Brugs schepen van openbaar domein Mercedes Van Volcem

Veilige en aangename herinrichting van omgeving

“Met de herinrichting werken we de huidige conflictpunten weg en trekken we de verschillende bewegingen voor de vervoersmodi uit elkaar. Voor fietsers en voetgangers wordt er op 3 locaties een ongelijkgrondse kruising met de Buiten Begijnenvest gebouwd. Zo zullen zij veilig en vlot kunnen oversteken. Om het gemotoriseerd verkeer vlotter te laten verlopen, zullen we de gelijkvloerse kruispunten optimaliseren. Ook zullen we slimme verkeerslichten plaatsen”, licht Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken toe.

Daarnaast wordt de vernieuwde stationsomgeving ook mooi aangesloten op de Brugse binnen- en buitenvesten, de aansluitende wegen en het stationsplein. De groenperken en banken vernieuwen we ook.

Voor dit project slaan het Agentschap Wegen en Verkeer en de stad Brugge de handen in elkaar. Na gunning van de opdracht zullen beide opdrachtgevers gezamenlijk een persconferentie organiseren. Dan zal het ontwerp en het weerhouden team voorgesteld worden.

Meer weten?

Alle informatie leest u op wegenenverkeer.be/brugge.

Of lees erover in mijn vorige blogpost hier.

Brugge

Financiën Stad Brugge blijven financieel gezond ondanks alle doorstane crisissen sedert 2020.

Brugge – In oktober 2019 werd het initieel meerjarenplan 2020-2025 door de gemeenteraad goedgekeurd. “Bij de opmaak waren vele zaken niet te voorspellen, meer bepaald Corona I, Corona II, de oorlog in Oekraïne en opvang vluchtelingen, de renteverhogingen, de hoogste inflatie sinds 1975, de energiecrisis…,” zegt schepen van financiën Mercedes Van Volcem. “Zelf had ik ook niet dergelijke turbulente en uitdagende tijden verwacht toen ik startte als schepen van financiën. In vier jaar tijd hadden we meer te verwerken dan sedert de fusie van 1971.”  

1. Tegenvallers

De totale impact van deze crisissen was hoog. Corona I en Corona II hadden een impact van 40 miljoen euro naast het vele leed, de stilstand en geen activiteit voor restaurants en handelaars, alsook het wegblijven van toeristen,  maar de grootste impact op de begroting waren de gevolgen, meer bepaald de stijgende prijzen van grondstoffen en inzonderheid energie. Deze prijsstijgingen zorgden dan ook voor inflatie van het diverse facturen die de stad elke dag moet betalen. De stijging van energie beliep bij de vorige AMJP 6,6 miljoen euro (elektriciteit 3,4 miljoen en gas 3,2 miljoen). Budgetten voor gas stijgen bij deze aanpassing met 317.000 euro en de budgetten voor elektriciteit met 2,1 miljoen euro, dit mede door de elektriciteitskosten van het Jan Breydelstadion (1,8 miljoen euro).

De stijging van het personeelskosten door inflatie deze legislatuur over de gehele periode beliep 34,8 miljoen euro.

2. Stijgende kosten

Ondanks de hoge inflatie waarmee we geconfronteerd worden, is een eerste belangrijk uitgangspunt bij deze vierde aanpassing dat we de uitgaven onder controle houden.

Personeelskosten maken een aanzienlijk deel uit van de totale stadsbudgetten. Bij de vorige aanpassing van het meerjarenplan was er dan ook een zeer grote impact op de personeelsbudgetten (17,5 miljoen euro) als gevolg van de inflatie en de automatische loonindexeringen. Deze impact is dit jaar veel beperkter. Rekening houdend met de voorspellingen van het planbureau in mei 2023, de krapte op de arbeidsmarkt, realistisch budgetteren n.a.v. de vorige jaarrekeningen en de verwachte evolutie van het personeelsbestand slagen we erin de personeelsbudgetten stabiel en onder controle te houden.

Nadat corona een impact van 40 miljoen euro heeft nagelaten, blijven ook de inflatie en de daarmee gepaard gaande loonindexaties zowel rechtstreeks als onrechtstreeks een invloed hebben op de stadsfinanciën. Zo is er een sterke stijging in de kosten voor technische diensten (+5,1 miljoen euro), de afvalverwerking (+4,2 miljoen euro) en andere dienstverleningen aan Stad Brugge (+2,4 miljoen euro).

Bovendien zijn ook veel investeringen die gegund werden en in 2022 en 2023 van toepassing zijn onderhevig aan indexatie formules (wegenis, verbouwingen, nieuwbouw, …). Dat vergde aanpassingen in de aanpassing van de begroting voor het laatste jaar van deze legislatuur.

3. Belastingverminderingen  en voordelen voor bewoners van de stad

“Ondanks alle uitdagingen heeft de stad ook belastingverlaging doorgevoerd voor de Brugse inwoner, meer bepaald werd de milieubelasting in 2023 gehalveerd en vanaf 2024 werd ze afgeschaft. Eerder werd ook de taks op het gebruik van economische ruimte vrijgesteld voor bedrijven tot 2.000 m² en ook de terrastaks in de deelgemeenten werd gehalveerd om de horeca aan te moedigen ook in dorpen en deelgemeenten actief te blijven, zodat er sociale contacten blijven en cafeetjes met terrassen voor de mensen,” aldus Van Volcem.

De bewoners van de Brugse binnenstad parkeren ook gratis op straat.  In andere steden wordt daar vaak een bedrag voor aangerekend per jaar.   Bezoekers van de bewoners kunnen beroep doen op vouchers met 1 euro tarief. 

Het eerste uur gratis pareren onder het Zand is ook een succes en we zien dat ook veel mensen uit de stad en regio er gebruik van maken.  “Dat tarief blijft gratis met een P-card, wie geen P-card heeft, betaalt wel het eerste uur als hij langer dan 60 minuten blijft. Op deze manier is de parking die werd uitgebreid tot bijna 2000 parkeerplaatsen de grootste shop and go zone van de binnenstad.  Wie zich parkeert aan het station kan ook gratis de bus nemen naar het centrum,” stelt de schepen.

Ook de busjes in de binnenstad van de stad, de shuttlebusjes zijn gratis. 

4. Toelagen en subsidies

“De toelagen aan de verenigingen bleven onaangeroerd.  Zowel de jeugd, de sportclubs als seniorenverenigingen en cultuurverenigingen worden door de stad ondersteund.  

Ook de toelagen aan onze zorgvereniging Mintus en politie bleven op peil. De politie zoekt nog steeds mensen, door onderbezetting van personeel wegens het niet kunnen invullen van vacatures, kon de toelage aan de politie gehandhaafd blijven.  De stad Brugge is de meest veilige stad volgens recente peiling van de bewoners,” klinkt het bij Schepen Mercedes Van Volcem.

5. Verhoging van subsidies

“Er werd ook een groter budget uitgetrokken voor wonen (premie) alsook voor sportinfrastructuur en jeugdinfrastructuur.  Veel clubs konden op de stad rekenen. Zowel kleine verenigingen maar ook de jeugd van Cercle Brugge met de herhuisvesting naar Gulden Kamer,” aldus Van Volcem.

6. Aankopen en investeringen

De stad investeerde in gronden om een nieuwe brandweerkazerne te bouwen op de oude site Metro.

“De gebouwen aan de Boninvest werden gekocht om de groene Vesten te versterken na afloop van de huur.  De stad investeerde ook in open ruimte en bossen.  Zo werd 27 ha aangekocht in Sint-Kruis (Male) alsook werd het Beisbroekbos deze legislatuur uitgebreid met 24 ha alsook de Sint-Pietersplas met 3 ha.   De stad kocht ook gronden in de Gulden Kamer in Sint-Kruis om het sportpark uit te breiden alsook de site De Lijn in Assebroek,” zegt Schepen Van Volcem.

Er werd ook geïnvesteerd in nieuwe parken : park Steevens aan het Veltembos, het Katelijnepark aan de Baron Ruzettelaan, het Vaartbekepark in Koolkerke, de vernieuwing van het Minnewaterpark en heraanleg van het Koning Albertpark, wijkpark ten Boomgaarde in Sint-Michiel, park Knapen in Zeebrugge… in bomen, bloemen en nieuw stadsmeubilair (groene stoelen).

De stad investeerde ook in onderhoud van wegen, fietspaden en voetpaden en in ledverlichting op openbaar domein en nieuwe pleinen en rioleringen.  Zo werd de Katelijnestraat, Arsenaalstraat, hele omgeving van het nieuwe beursgebouw, de omgeving van de Sint-Annakerk en de Bargeweg en Vlamingstraat tot Vlamingdam aangepakt.

De stad investeerde ook in evenementen en vrije tijd : de Warmste Week, de Ronde van Vlaanderen, Wintergloed met schaatspiste en tal van kerstbomen en gezelligheid.

De stad investeerde ook in haar gebouwen: het conservatorium, het Passentenhuis, een erfgoeddepot. 

Deelgemeenten

De deelgemeente Sint-Michiels kreeg het wijkcentrum Xaverianen erbij en ook het stadhuis in Sint-Andries staat in de steigers voor totaalrenovatie.  In Lissewege start de Scharphoutsite.  Koolkerke krijgt een sportzaal. 

In diverse deelgemeentes werd een wijk aangepakt waarbij de riolering op invallen stonden : Blijmare, omgeving Sint-Annadreef, Prins Leopoldlaan, Bloemenwijk in Assebroek, …

7. Meevallers

“De erfenis van 5,9 miljoen was een meevaller voor de stad in moeilijke tijden.  Gelet op de budgettaire uitdagingen werd dit geld niet uitgedeeld maar aangewend voor investeringen.  Dit is misschien niet zo spectaculair maar ik denk wel dat uitdelen vandaag in moeilijke tijden enkel zou leiden tot extra belastingen in de toekomst,” vertelt Schepen Van Volcem. “Ook de Vlaamse regering is ons gezind.  De stad kreeg diverse investeringssubsidies.  Zo konden we rekenen op middelen voor het nieuwe museum Brusk, maar ook voor aanleg van fietspaden via het Kopenhagenplan, is er ook een ruim budget ingeschreven voor overstromingsmaatregelen aan de kust, de Steenbruggebrug en de aanleg van het voorplein van het station en de voetgangerstunnel.”

De stad ontvangt deze legislatuur ook een dividend uit de haven Antwerpen-Zeebrugge van 6 miljoen euro per jaar. In dat bedrag is ook de bijdrage van de cruisetoerist vervat.  Dus de cruisetoerist betaalt ook een bijdrage aan de haven, die we dan via dividend terug ontvangen.

“De inkomsten zijn uiteraard ook geïndexeerd maar komen pas na twee jaar binnen zo konden we 340.000 euro aan meerinkomsten inschrijven voor onroerende voorheffing en personenbelasting,” vertelt de schepen.

Hoewel de belastingtarieven niet stijgen en niet zullen stijgen, zorgt de inflatie er rechtstreeks en onrechtstreeks wel voor dat bepaalde inkomensstromen voor Stad Brugge stijgen. Zo stijgt de verwachte opbrengst uit de aanvullende personenbelasting met 13,4 miljoen euro. Dit is hoofdzakelijk een gevolg van de automatische indexaties van de lonen.

Daarnaast werd door de Vlaamse Overheid een bijkomende tegemoetkoming toegekend van 10,4 miljoen euro uit het gemeentefonds. Deze werd toegekend aan de steden en gemeenten om de gevolgen van de hoge inflatie beter te kunnen opvangen. Ook andere subsidies en tegemoetkomingen aan Stad Brugge stegen ten belope van 13,4 miljoen euro.

8. Bezoekers

Toeristen betalen wel een overnachtingstaks maar ze krijgen er ook veel voor terug.   Bovendien werd er ook geïnvesteerd voor de bezoeker door de bouw van een congrescentrum.  Ook het nieuwe museum in een investering in de toekomst van onze cultuur historische stad.

9. Investeringen

“Ondanks het miljoenenprijskaartje verbonden aan de coronapandemie, de energiecrisis en de hoge inflatie in het algemeen blijft het onze ambitie om veel te investeren,” vertelt Schepen Van Volcem. De totale investeringen voor het meerjarenplan 20-25 zijn opgelopen  tot ongeveer 401 miljoen euro (t.o.v. 385 miljoen euro (+4%) in de derde aanpassing van het meerjarenplan, 365 miljoen (+10%) in de tweede aanpassing  van het meerjarenplan en 306 miljoen (+31%) in het initieel meerjarenplan. Dit is dus een toename van bijna 100 miljoen euro. In de periode 2020-2022 werd reeds voor ±150 miljoen euro aan investeringen gerealiseerd.

 • Groene, nieuwe parken

“Deze legislatuur heeft de stad voor meer dan 10 miljoen geïnvesteerd in nieuwe parken. Parken zijn plaatsen waar inwoners samenkomen en kunnen ontspannen, eigenlijk is dit een investering in de mensen,” stelt de schepen. Zo investeerde de Stad in een nieuw park Knapen, wijkpark Ten Boomgaard, site De Lijn, Katelijnepark, Park Steevens, parkje Stoer Huus, Vaartbekepark, Cathemgoed…

 • Meer dan 18 miljoen euro aan investeringen wijken en straten

“Deze legislatuur hebben we ook geïnvesteerd in het toekomstgericht maken en vernieuwen van wijken en straten. Zo hebben we de omgeving rond het Sint-Annaplein, de Prins Leopoldstraat, de Katelijnestraat, Bargeweg, Vlamingdam, Vlamingstraat en Sint-Jorisstraat en de Jakobinessenstraat deze legislatuur reeds vernieuwd,” klinkt het bij de schepen. In verschillende wijken zijn momenteel nog vernieuwingen aan de gang: het Dampoortkwartier, de Bloemenwijk, drie straten in Christus-Koning, de Bremlaan en Blijmare. 

 • Ruim 60 miljoen geïnvesteerd in cultuur

De investeringen in cultuur zijn niet gering. Met een totale investeringswaarde van meer dan 60 miljoen euro, zetten we onze kandidatuur om culturele hoofdstad van Europa te worden in 2030, steevast kracht bij. Enkele belangrijke projecten zijn het nieuw museum BRUSK, een nieuwe muziekzaal voor Cactus vzw op het Kanaaleiland en een gloednieuw erfgoeddepot dat reeds werd afgewerkt.

 • Investeren in sport en vrije tijd

Maar liefst twee nieuwe sportzalen alsook een uitbreiding van het sportpark Gulden Kamer stonden op de investeringsagenda te prijken. De sportzaal in de binnenstad, als onderdeel van het nieuwbouwproject Sint-Andreasinstituut, werd reeds gerealiseerd. De werkzaamheden voor de nieuwe sportinfrastructuur in Koolkerke worden verwacht aan te vatten 2024/2025. Voor de uitbreiding van het sportpark Gulden Kamer maken we 1,1 miljoen euro vrij. Daarnaast investeren we tussen 2020-2025 nog eens 6,1 miljoen euro in subsidies voor sportinfrastructuur bij verenigingen en scholen.  

 • Veiligheid, politie en brandweer

We investeren in de verbouwing van het administratief centrum in functie van de huisvesting Lokale Politie. In totaal zal de investering 1,3 miljoen euro bedragen. De werken zijn in maart 2023 gestart en de vermoedelijke einddatum voorzien we in januari 2025. Ook komt er een nieuwe brandweerkazerne op de site metro. De grond werd al in 2021 aangekocht voor een totaalprijs van 2,1 miljoen euro.

 • Dienstverlening en bloeiende deelgemeenten zijn belangrijk

Ruim 20 miljoen euro van de investeringen tussen 2020 en 2025 schrijven we rechtstreeks toe aan dienstverlening. Naast onderhoud van gebouwen en installaties, werkten we het multifunctioneel centrum Xaverianen te Sint-Michiels af. De totaalprijs van de investering bedroeg 6,7 miljoen euro. Ook in Lissewege investeren we in een nieuw gemeenschapscentrum waarvoor we in totaal 5,5 miljoen euro vrijmaken. Het ontmoetingscentrum zal ingericht zijn met een polyvalente sport- en cultuurzaal, bibliotheekfiliaal en jeugdlokalen.

 • Investeren in jeugd en verenigingen

In 2020 investeerden we in de jeugdlokalen van het Tempelhof. Deze waren te energieverslindend en vertoonden bouwfysische gebreken. De investering bedroeg 2,2 miljoen euro. Daarnaast maakten we nog 1,8 miljoen euro vrij voor infrastructuur van jeugd(werk).

 • Meer parkeercapaciteit

Er was in 2019 een hoge nood voor meer parkeerplaatsen. We realiseerden dus heel wat extra parkeercapaciteit. Zo investeerden we een half miljoen euro in de randparking Waggelwater en ook een half miljoen in de uitbreiding van de randparking L. Coiseaukaai. De realisatie van de centrumparking Ezelstraat en de uitbreiding van parking Zand werd door Interparking gefinancierd en wordt jaarlijks via concessievergoeding terugbetaald, samen goed voor 779 extra parkeerplaatsen.

 • Investeren in onderhoud wegen, nieuwe voet- en fietspaden

Stad Brugge investeerde 8,3 miljoen euro in het vernieuwen van beton- en asfaltwegen. “We maakten een grote inspanning voor voetpaden: 4,3 miljoen euro werd geïnvesteerd in voetpaden, ook investeerden we 2,5 miljoen euro in het opwaarderen van de wandelpaden op de Vesten”, stelt Van Volcem. “Daarnaast investeren we 5,3 miljoen euro in fietspaden via het Kopenhagenplan”.

 • Speelpleinen

Verschillende nieuwe speelpleinen werden deze legislatuur gerealiseerd, zo investeerde de stad in het speelplein Astridpark (516.000 euro), speelplein Paalbos (90.079, 68 euro), speelplein Peter Benoitlaan (105.254, 11 euro) en het speelplein Zwankendamme (235.000 euro).

 • Op de planning

Voor 2023 tot 2025 staan ±252 miljoen investeringsuitgaven gepland. Een aantal grote projecten staan op stel: We investeren in een volledig nieuw gemeenschapscenturm op de Scharphoutsite in Lisswege, dit voor 5,4 miljoen euro. Ook het kruispunt tussen de Kolvestraat en Pathoekeweg maken we verkeersveiliger door een rotonde en nieuwe fietspaden toe te voegen. We investeren hier 1,4 miljoen euro.

Een gedetailleerd overzicht van alle investeringsprojecten met een waarde van meer dan 1 miljoen euro werden opgenomen in tabel 1 en 2.

10. Leningen en tarieven leningen

“Dankzij efficiënte allocatie van middelen werden er sinds 2019 geen extra leningen opgenomen. De ‘klassieke’ stadsschuld was eind 2021 dan ook historisch laag met 60,7 miljoen euro ofwel ±515 euro per Bruggeling,” vertelt Schepen van Financiën.

In 2022 werden er twee leningen opgenomen omwille van de verwachte rentestijgingen en gelet op de grote investeringen die lopende zijn en ingepland staan. We voorzien geen extra leningen ten opzichte van de derde aanpassing van het meerjarenplan.

In 2023 zullen we wellicht ook niet moeten lenen en betaalden we ook 5 miljoen euro terug aan een bulletlening.

Wel hernemen we de niet aangegane leningen uit 2022. De uitstaande stadsschuld eind 2025 blijft quasi gelijk in vergelijking met de vorige aanpassing van het meerjarenplan.”

11. Brugge blijft financieel gezond

“Ondanks de enorme (financiële) uitdagingen als gevolg van de historisch hoge inflatie en de energiecrisis kunnen we ook in deze aanpassing van het meerjarenplan een dubbel financieel evenwicht voorleggen,” klinkt het bij Schepen Mercedes Van Volcem.

Er is een jaarlijks positief beschikbaar budgettair resultaat en de autofinancieringsmarge is positief eind 2025.  Anderzijds mogen we ook niet blind zijn voor de realiteit en gaan we ook in 2024, een verkiezingsjaar, opnieuw met grote uitdagingen geconfronteerd worden. Vooral de inflatie en de instabiele geopolitieke situaties zullen hoogstwaarschijnlijk een grote impact blijven hebben op de stadsfinanciën.

“De Stad Brugge is en blijft financieel gezond dankzij de inspanningen van de volledige bestuursploeg en de ondersteunende ambtenaren. Dat heeft me als schepen diep geraakt,” besluit Van Volcem.

Tabel 1: Overzicht investeringen – deel 1

Omschrijving investeringen (in mio euro)Jaarrekening 2020-2022Investeringen 2023 -2025Totaal MJP
2020-2025
Investeringen 2026 
Nieuwe museumsite  2,835,338,10,0
Beurs & congrescentrum30,40,330,70,0
Vernieuwen openbare verlichting15,913,128,92,2
Minnewater0,014,914,96,6
Erfgoeddepot2,68,511,20,0
Strategische aankopen10,20,610,80,0
Investeringssubsidie: opknappremie + kunstige1,58,09,42,7
Stadsaandeel andere overheden0,58,89,36,0
Onderhoud gebouwen & installaties0,08,28,22,3
Afwerking Xaverianen6,40,36,70,0
Restauratie conservatorium5,21,36,60,0
Subsidies sportinfrastructuur verenigingen & scholen1,74,56,10,6
Investeringssubsidie: concertgebouw2,53,45,90,7
Multifunctioneel complex Lissewege0,25,45,50,0
Heraanleg beton & asfaltwegen6,22,38,50,0
Overig woonbeleid4,40,04,40,0
Brugse zwembaden1,43,04,44,5
Voetpadenplan2,61,74,30,0
Dampoortkwartier, 18 straten0,13,94,10,0
Restauratie KTA-site2,11,83,90,0
Raamcontract mobiliteitsingrepen2,61,13,70,0
Het kustpark (voormalige kazerne Knapen) wordt ontwikkeld (aanlegkosten excl. patrimonium).2,26,28,30,0
Kunstige herstellingen0,82,83,60,8
Recurrent beleid musea – algemeen.1,32,23,60,1
Bremlaan, Heidelaan, Dopheidestraat, Galgestraat, stuk Nieuwe Sint-Annadreef, Heesterlaan.1,02,43,40,0
Materiaal regieploegen openbaar domein1,12,13,20,2
Milieuvriendelijk vernieuwen machinepark OD1,31,93,20,0
(Her)aanleg/ herstel kleinschalige verhardingen1,61,22,80,0
Aanleg bushaltes – vervoerregioplan0,12,72,70,0
Recurrent beleid pb/monumentenzorg.1,31,42,70,0
Investeringen in gebouwen van de erediensten0,42,32,70,2
Knotwilgenlaan, Hogeweg, Meiboomlaan, Rode Beukendreef, Eikenlaan, Iepenln, Ter Luchte, Ter Zale.0,12,62,70,0
Diverse restauraties.0,02,62,62,5
Huisvesting onderzoekscentrum en museumbibliotheek0,02,62,60,0
Wandelpaden vesten0,42,12,50,0
Actieplan boomaanplant / boomverjonging1,11,32,40,0
Infrastructuurwerken door aannemers openbaar domein1,31,02,30,0
Heraanleg Sint-Pieterskerklaan0,02,32,30,0

Tabel 2: Overzicht investeringen – deel 2

Omschrijving investeringen (in mio euro)Jaarrekening 2020-2022Investeringen 2023 -2025Totaal MJP
2020-2025
Investeringen 2026 
Herinrichting St-Janshospitaal0,12,12,20,0
Jeugdlokalen Tempelhof2,10,12,20,0
Prijsherziening gegunde werken heraanleg.0,02,02,00,0
Recurrent beleid eigendommen.0,71,32,00,0
Steenbruggebrug0,01,91,90,0
Kerkebeekpad: studie, pad en brug.0,31,61,80,0
Academie Noordvleugel0,01,81,80,0
Infrastructuur jeugd(werk)0,31,51,80,3
Ontharding en vergroenen van pleinen en winkelstraten.0,21,61,80,0
Biekorf – voorbereidende werken0,11,51,70,0
Leopold I-Laan en Karel de Stoutelaan0,01,51,50,0
Recurrent beleid pb/gebouwen.0,90,61,50,0
Recurrent beleid gewoon secundair onderwijs.0,70,91,50,2
Jaarlijkse vervanging van 25% van het IT-materiaal0,80,81,50,3
Stimuleren over te schakelen op hernieuwbare energie in gebouwen, processen en mobiliteit.0,01,51,50,0
Bloemenwijken0,21,31,50,0
Fietspad Kolvestraat x Pathoekeweg.0,01,41,40,0
Impuls & cofinancieringsbudget0,11,21,40,3
Uitbreiding en cyclische vervanging storagecapaciteit0,60,81,40,0
Verbouwing AC Sint-Andries i.f.v. huisvesting Lokale Politie0,01,31,30,0
Buitengewoon onderhoud Begijnhof.0,01,21,30,0
Recurrent beleid kinderopvang.0,60,71,30,2
Katelijnestraat en Arsenaalstraat1,10,21,30,0
Recurrent beleid deeltijds kunstonderwijs.0,60,61,20,1
Sint-Jorisstraat/Vlamingdam.0,30,91,20,0
Recurrent beleid centra voor volwassenenonderwijs.0,50,71,20,2
Overstromingsmaatregelen Zeebrugge.0,01,21,20,0
Recurrent beleid sportinfrastructuur.0,21,01,10,0
Recurrent beleid gebiedsontwikkeling.0,50,61,10,1
Restauratie OLV-kerk.0,20,91,10,0
Sportcentrum Koude Keuken0,01,11,10,0
Renovatie stookplaatsen.0,30,81,10,0
Project herhuisvesting Oostmeers.0,60,41,00,0
Investeringstoelagen ten behoeve van niet-sportverenigingen0,00,91,00,2
Vernieuwen videowall, servers en upgrade beheersysteem veiligheidscentrale.0,01,01,00,0
Diversen24,347,271,516,6
Totaal149,6251,8401,447,8

Vind hieronder ook de ppt van financiën van de voorstelling terug:

Lees hier het persbericht in de krant.

Brugge

Herinrichting kruispunten Gentpoort

Op woensdag 8 november organiseerden het Agentschap Wegen en Verkeer, Stad Brugge en Farys een infomarkt over de herinrichting van de kruispunten aan de Gentpoort. De kruispunten aan de Brugse Ring (R30), de Generaal Lemanlaan (N337), de Nijverheidsstraat en Daverlostraat worden aangepast. Zo komen er veilige oversteekplaatsen voor fietsers en voetgangers en wordt de verkeerslichtenregeling en plaatselijk ook de verkeerscirculatie aangepast. Op die manier wordt dit gevaarlijk knooppunt veiliger en leefbaarder, voor alle weggebruikers. Volgens de huidige planning starten de werken in het voorjaar van 2025.

Lydia Peeters, Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken: “Door veilige oversteekplaatsen aan te leggen voor fietsers en voetgangers verbeteren we de verkeersveiligheid hier drastisch. We passen de verkeerslichtenregeling ook aan, zodat die maximaal conflictvrij is. Op die manier vermijden we dodehoekongevallen in de toekomst. Dat betekent een hele verbetering ten opzichte van de situatie vandaag”.

Dirk De fauw, burgemeester van Brugge: “Dankzij deze werken worden de kruispunten meer op maat ingericht van alle Bruggelingen en bezoekers die hier voorbij fietsen of wandelen. Het wordt hier veiliger en leefbaarder. Samen met Farys wordt er ook gescheiden riolering in de (kleine) Generaal Lemanlaan en Nijverheidsstraat aangelegd, om zo ons steentje bij te dragen aan een beter milieu. Dat is een eerste stap in de aanleg van gescheiden riolering op een groter grondgebied van Assebroek”.

Mercedes Van Volcem, schepen van financiën en openbaar domein in Brugge: “Via de Generaal Lemanlaan, langs de Gentpoort loopt een erg belangrijke toegangsweg naar de binnenstad. Dagelijks passeren hier vele Bruggelingen. De aanpak van de kruispunten is dan ook van groot belang voor de verkeersveiligheid in de omgeving. Een absolute prioriteit voor ons stadsbestuur. Aanvullend ook inzetten op een gescheiden rioleringsstelsel symboliseert een efficiënte manier van werken. Naast veiligheid en duurzaamheid wordt zo ook aan het kostenplaatje gedacht.”

Meer veiligheid op diverse kruispunten

Het Agentschap Wegen en Verkeer, Stad Brugge en Farys slaan de handen in elkaar om de kruispunten aan Gentpoort aan te passen. Het kruispunt van de Generaal Lemanlaan (N337) met de Brugse Ring (R30), het kruispunt van de ‘kleine’ Generaal Lemanlaan met Brugse Ring (R30) en de kruispunten van de Generaal Lemanlaan met de Nijverheidsstraat en Daverlostraat worden aangepakt. In het verleden gebeurden er namelijk ernstige ongevallen op deze kruispunten. De ongevallen gebeurden voornamelijk tussen rechtsafslaand gemotoriseerd verkeer en overstekende fietsers en wandelaars. Daarom is een herinrichting nodig, in het bijzonder op maat van voetgangers en fietsers.

Grondige voorbereiding voor werken kunnen starten

De kruispunten aan Gentpoort aanpassen gaat niet in 1-2-3 en een herinrichting vraagt heel wat voorbereiding. De kruispunten zelf zijn complex, sluiten op veel straten aan en krijgen veel verkeer te slikken. De verschillende betrokken overheden moeten ook hun advies geven. Daarnaast is er veel voorbereidend onderzoek nodig: de riolering, de nutsleidingen, de verkeerslichten en het Zuidervaartje moeten aangepast worden. Ook moet er eerst een omgevingsvergunning worden aangevraagd, en moet er nog een aannemer worden aangesteld, voor de eerste schop in de grond kan.

Infomarkt toont overzicht van ingrepen

Op de infomarkt gaven de betrokken projectmedewerkers meer toelichting over de geplande aanpassingen aan de kruispunten van Gentpoort. Zo wordt de Generaal Lemanlaan een eenrichtingsstraat voor gemotoriseerd verkeer tussen de Nijverheidsstraat en de Brugse Ring. Fietsers en voetgangers kunnen zich wel in beide richtingen blijven verplaatsen. Op de Generaal Lemanlaan komen er ook oversteekplaatsen met verkeerslichten, aan de kruispunten met de Daverlo- en Nijverheidsstraat. Fietsers krijgen op de hoofdstromen een aparte, volledig conflictvrije, groenfase zodat ze niet in conflict komen met gemotoriseerd verkeer. Dat wordt ingesteld op de kruispunten van de Generaal Lemanlaan met de Brugse Ring en de ‘kleine’ Generaal Lemanlaan.

Op de Brugse Ring verdwijnt het fietspad aan de buitenzijde van de weg, tussen de ‘kleine’ Generaal Lemanlaan en de Generaal Lemanlaan. In de toekomst rijden fietsers langs de ‘kleine’ Generaal Lemanlaan. Zo worden conflicten tussen vanop de Ring rechtsafslaand gemotoriseerd verkeer en rechtdoor rijdende fietsers vermeden.

Boven het Zuidervaartje, aan het kruispunt van de Ring met de Generaal Lemanlaan, komt er ook een ruim opstelvak voor fietsers, zodat zij tijdens een aparte groenfase vlot kunnen oversteken naar de Brugse binnenstad. De Nijverheidsstraat wordt ook een eenrichtingsstraat voor gemotoriseerd verkeer, tussen de Blekerijstraat en de Generaal Lemanlaan. Zo is er geen conflict meer mogelijk tussen fietsers richting Gentpoort en rechtsafslaand gemotoriseerd verkeer naar de Nijverheidsstraat. Voor fietsers die vanuit de Gentpoortstraat staduitwaarts de Ring willen oversteken komt er ook een ruime opstelstrook. Ook voor deze fietsers is er immers een conflictvrije groenfase.

Gescheiden riolering

Naast deze bovengrondse aanpassingen, wordt er ook gescheiden riolering aangelegd in de Generaal Lemanlaan, ‘kleine’ Generaal Lemanlaan en de Nijverheidsstraat. In de toekomst worden afval- en regenwater hier apart afgevoerd. Het afvalwater wordt vervoerd naar een waterzuiveringsinstallatie; het regenwater wordt vervoerd naar het Zuidervaartje.

Eigenlijke werken in voorjaar 2025

Voor de werken kunnen starten, moet er eerst een omgevingsvergunning worden verleend. Die wordt volgend voorjaar aangevraagd en hierover wordt nog een openbaar onderzoek georganiseerd. Indien alle procedures vlot verlopen, kunnen de voorbereidende werken van start gaan in het najaar van 2024. In het voorjaar van 2025 kan de herinrichting van Gentpoort dan van start gaan. De werken worden in verschillende fases uitgevoerd en zijn volgens de huidige planning eind 2025 klaar.

Meer weten?

Alle informatie leest u op wegenenverkeer.be/gentpoort.

Brugge

Verkeershinder in de Dampoortstraat door werkzaamheden

De werkzaamheden in het Dampoortkwartier in Sint-Kruis zijn volop aan de gang. In totaal krijgen 10 straten tussen de Karel van Maderstraat en de Dampoortstraat een opwaardering. Tijdelijk zal er verkeershinder in de Dampoortstraat zijn. Ter hoogte van het rondpunt, komende van de Moerkerkse steenweg, zal de straat onderbroken zijn voor gemotoriseerd verkeer. Zij volgen een omleiding.

Er wordt verwacht dat er tussen 20 november om 9 uur en 21 november om 15 uur 45 verkeershinder zal zijn.

Nav het maken van een doorsteek thv het rondpunt Dampoortstraat thv nr.128 zal er geen doorgang zijn thv het rondpunt komende van de Moerkerkse Steenweg.

Gemotoriseerd verkeer volgt omleiding Kartuizersstraat/Julius Delaplacestraat en omgekeerd.

Een bewonersbrief zal nog worden uitgestuurd.

Werkzaamheden Dampoortkwartier

Afgewerkt is zonder plantvakken: de beplantingswerken starten volgende week

 • De Tuintjes: afgewerkt
 • Edestraat: afgewerkt
 • Karel van Manderstraat (tussen Zuidervaartje en Geralaan): afgewerkt
 • Karel van Manderstraat (tussen Geralaan en Dampoortstraat): afgewerkt
 • Korte Sportstraat: afgewerkt
 • Sportstraat: afgewerkt
 • Paradijsstraat: afgewerkt
 • Zuidervaartje:
  • Deel 1 (tussen de Karel van Manderstraat en de tennis): afgewerkt met uitzondering van voetpad en fietspad
  • Deel 2 (kruispunt met Karel van Manderstraat): afgewerkt
  • Deel 3 (tussen de Dampoortstraat en de tennis): start op 2/10/2023 en wordt op 15/11/2023 afgewerkt.
 • Julius Dhoogelaan en Koolstuk: start 2 oktober, afgewerkt op 11/03/2024
 • Dampoortstraat:
  • Deel 1: tussen Karel van Manderstraat en Paradijsstraat: start 15/11/2023 (na werken Zuidervaartje) – 31/03/2024
  • Deel 2: Zuidervaartje tot Paradijsstraat: start 12/03/2023 – 1 juni 2024

Brugge

Start werken Guido Gezelleplein tot groen parkje

Guido Gezelleplein tot groen pleintje

Brugge – Op maandag 23 oktober starten de werkzaamheden die het Guido Gezelleplein tot een groen plein zullen maken. In totaal ontharden we 319 m² . Deze ontharding zorgt ervoor dat het plein veiliger is voor de vele leerlingen van de Frères die hier dagelijks de school in en uit komen. Door het toevoegen van meer groen en bankjes maken we dit plein bovendien een gezellig plekje om te vertoeven middenin de historische binnenstad. Het ontwerp is opgemaakt samen met alle gebruikers van het plein en de handelaars en school rondom het plein.

Gezellige pleintjes

Het is al sinds het begin van deze legislatuur mijn ambitie om Brugge levendiger en gezelliger te maken. Door het opwaarderen van verschillende pleintjes, investeren we met het stadsbestuur in een gezellige stad.

Het Jan van Eyckplein, Kraanplein, Huidenvettersplein, de Mallebergplaats, de Eiermarkt, het Sint-Jansplein en Ankerplein zijn een aantal pleinen die we reeds opwaardeerden, nu is ook het Guido Gezelleplein aan de beurt.

Groene opwaardering

Voor mij is het belangrijk om zoveel mogelijk verharde plekjes om te toveren tot groene oases van rust niet alleen voor de bezoekers van onze stad, maar ook voor de Bruggelingen. Niet iedereen uit de binnenstad heeft een tuin, dan kan een groen plekje in de buurt een groot verschil maken. Vandaag starten we met het groener en veiliger maken van het Guido Gezelleplein, een drukbezocht plein in de binnenstad.

We vormen dit plein om tot een mooi, groen parkje door 319 m² te ontharden. Drie plantvakken maken we aan, namelijk een plantvak van 113 m², een van 108m² en een plantvak van 98 m². We planten de groenzones aan met verschillende vaste planten, onder andere elfenbloem, mannetjesvaren, bosanemoon, ooievaarsbek, herfstaster en leliegras. Dit geeft een mooi en kleurrijk effect. We behouden de twaalf bestaande bomen. Rondom twee bomen komen zitbanken, zodat bezoekers ook even kunnen rusten. Zeven fietsbeugels zullen we voorzien, zodat wie daar even wil uitrusten zijn fiets kwijt kan.

Inkom van de Frères tot verkeersveilig parkje

De toegang naar het Sint-Franciscus-Xaveriusinstituut bevindt zich aan het Guido Gezelleplein. Veel leerlingen moeten daardoor iedere dag met hun fiets of te voet langs geparkeerde auto’s of auto’s op zoek naar een parkeerplaats om de school te bereiken.

Om de veiligheid van de vele leerlingen te garanderen, hebben we beslist om het plein tot een voetgangerszone te maken. Hierbij zorgen we ervoor dat de garages op het plein bereikbaar blijven. Bij het opmaken van het plan voor het pleintje werd ook de inbreng de directie van de school, alsook van de omliggende handelszaken meegenomen.

Investering en timing

Binnen vier weken zullen deze werken uitgevoerd worden: we voorzien op 20 november het vernieuwde plein af te werken. De onthardingswerken voert aannemer APK uit, aannemer Belacasa zorgt nadien voor de aanplant.

Een investering van 28.000 euro in het groener en veiliger maken van het Guido Gezelleplein in de binnenstad.

Brugge

Werken Vlamingstraat, Sint-Jorisstraat en Vlamingdam zijn af !

Vlamingstraat, Sint-Jorisstraat, Vlamingdam

Brugge – In de Brugse binnenstad kregen de drie straten tussen de Academiestraat en Komvest een ware metamorfose. Een gescheiden rioleringsstelsel, meer groen en de rijweg, parkeerstroken en voetpaden in kasseien zorgden voor een totale make-over van de straten. Een investering van 4,5 miljoen euro.

Duurzame, toekomstgerichte make-over

Bij de heraanleg van de Vlamingstraat, Sint-Jorisstraat en Vlamingdam hebben we ingezet op een duurzaamheid: we investeren in toekomstgerichte straten. Een gescheiden rioleringsstelsel is aangelegd: het afvalwater en regenwater scheiden we zo van elkaar. Hierdoor is er minder kans op overstroming bij hevige regenval. Tevens zorgen gescheiden rioleringen ervoor dat de Brugse reien properder zijn.

Meer groen is toegevoegd aan het ontwerp. Groenzones zorgen ervoor dat het regenwater beter in de bodem kan infiltreren. We hebben 34 groenzones aangelegd, en planten 19 in totaal bomen aan. In de Sint-Jorisstraat planten we er negen, in de Vlamingstraat en Vlamingdam komen er elk vijf. We kozen voor sierkersen en Japanse notenbomen. In de overige plantvakken is struikkamperfoelie aangeplant. Zo hebben we in totaal 266 m² onthard.

In de Vlamingstraat tussen de Academiestraat en Sint-Jorisstraat zijn negen groenzones aangemaakt, hier zijn 5 bomen aangeplant. Negen groenzones zijn in de Vlamingdam aangelegd, vijf bomen zijn hierin aangeplant. Zestien groenzones hebben we in de Sint-Jorisstraat aangemaakt, hier zullen we in het najaar van 2023 9 bomen aanplanten.

Gericht op de toekomst is in de straten 400 volt aangelegd en is de straatverlichting verled.

Materialen

De Vlamingstraat, Vlamingdam en Sint-Jorisstraat zijn in hetzelfde materiaal aangelegd, wat voor een mooi geheel zorgt. De voetpaden en parkeerstroken zijn aangelegd in bruingetinte granietkasseien, de rijweg in lichtgrijze granietkasseien. Alle uitritconstructies zijn voorzien in donkergrijze granietkasseien.

Fietsbeugels en banken

In de Vlamingstraat hebben we drie zitbanken en een vuilbak tegenover de Heilig Hartkerk geplaatst. Ook 6 fietsbeugels zijn hier geplaatst.

Ter hoogte van de oversteekplaats van de Vlamingdam aan het kruispunt met de Komvest werden blindengeleidentegels aangelegd. Ook ter hoogte van Vlamingdam huisnummer 2, waar de shuttlebus zal stoppen, hebben we blindengeleidentegels aangelegd.

Aan de Howest zijn twee zitbanken en een vuilnisbak geplaatst, ook 14 fietsbeugels hebben we hier geplaatst, zodat de studenten voldoende plaats hebben om hun fiets te zetten.

Investering van 4,5 miljoen euro

We investeerden in totaal 4.554.997,557 euro in de volledige make-over van deze drie straten. Aannemer TM Willemen Infra (rioleringswerken) en C-DS BV (bovenbouw) voerden deze werkzaamheden uit.

Timing

Tussen 17 januari 2022 en eind september 2023 hebben we drie straten, in totaal 850 m lang, vernieuwd.

 • Eerste fase – Vlamingstraat tussen Academiestraat en Augustijnenrei: start 17-1-2022, openstelling 11-7-2022.
 • Tweede fase – Vlamingdam, excl. kruispunt Klaverstraat: start 8-8-2022, openstelling 22-6-2023.
 • Derde fase – Sint-Jorisstraat, Vlamingbrug tot Sint-Clarastraat: start 7-11-2022, openstelling 14-7-2023.
 • Laatste fase – Sint-Jorisstraat, tussen Sint-Clarastraat en Klaverstraat (incl. beide kruispunten): 13-3-2023, openstelling 29-9-2023.

Busverkeer

Voor de werkzaamheden kenden de Vlamingstraat, Sint-Jorisstraat en Vlamingdam veel busverkeer. Dit zal ook na de werkzaamheden veranderen: tijdens de week zal het kleinere, elektrische shuttlebusje van Stad Brugge doorheen de straten rijden, geen enkele bus van de Lijn. Enkel op zaterdag en zondag zullen Lijn 1 en 2 doorheen de straten rijden.

Vernieuwingen in de binnenstad

Als schepen van openbaar domein zorgde ik voor heel wat vernieuwingen in de Brugse binnenstad. Zo is de omgeving rondom het Beursplein, waaronder de Hauwerstraat, Sint-Maartensbilk, Zwijnstraat en Maagdenstraat (tussen de Smedenstraat en Hauwerstraat) en het Beursplein opnieuw aangelegd. Ook de Arsenaalstraat en Katelijnestraat, een belangrijke invalsweg naar de stad, kregen een volledige heraanleg. De Jakobinessenstraat kreeg een verkeersveilige opwaardering en het Sint-Annaplein en de omliggende straten, de korte Sint-Annastraat en Joost de Damhouderstraat werden vernieuwd.

We renoveerden de riolering in de Peterseliestraat en Leestenburg via de CIPP Linnig Techniek. Op het Bargeplein is de nieuwe Cactus Club gerealiseerd, om dit tegemoet te komen vernieuwden we de riolering en rijweg van de Bargeweg.

Ook de rijweg in verschillende belangrijke handelsstraten hebben we vernieuwd: de Wollestraat, Zuidzandstraat, Jan Breydelstraat, Sint-Amandstraat, Huidevettersplein, Blinde Ezelstraat, Kraanplein en Jan van Eyckplein kwamen al aan de beurt.

Vorige legislatuur zijn enkel de Geldmuntstraat en Spanjaardstraat in de binnenstad aangepakt. Deze legislatuur is er al veel gebeurd: verschillende straten in de Brugse binnenstad hadden nood aan vernieuwing omdat de rioleringen inzakten. Als schepen van openbaar domein nam ik mijn verantwoordelijkheid om de zaken te doen die nodig waren, en deze niet vooruit te schuiven. Wegenwerken zijn niet populair, maar noodzakelijk, je kunt deze niet blijven uitstellen.

Brugge

Selectief toerisme: een stad in balans

Mercedes Van Volcem (VOORBRUGGE) deed zelf ook een bevraging met VOORBRUGGE. Ook daar bleek dat heel wat mensen negatief reageren op de drukte in de stad.

Reeds in 2018 schreef ik een boekje “stad in balans” waar ik pleitte voor meer evenwicht en drukte beheersing.

Toerisme is positief voor de economie en de levendigheid van een stad maar het mag zeker de leefbaarheid voor de inwoners niet aantasten.

Zo ben ik grote bepleiter van een toeristenparking aan het station zodat toeristen niet blijven toeren in de stad. Parkeren met buitenlandse nummerplaat zou enkel nog mogen kunnen ondergronds en op de parking van hotels. De parkeerplaatsen zelf zouden meer behouden moeten worden voor bewoners en voor hun bezoekers en dienstverleners.

Ik pleit ook voor een betere spreiding van evenementen in tijd en ruimte op het openbaar domein en meer kwalitatieve evenementen.

De stad moet meer inzetten op citytrip bestemming en congrestoerisme.
Ook cruisetoerisme moeten we beheersen door maximum aantal boten per dag en niet in de drukste periodes van het jaar.

Ook gidsen moeten kwaliteit leveren en buitenlandse gidsen zonder vergunning kunnen geen groepen begeleiden. De pleinen staan soms boemvol en niemand kan nog door.

Draagvlak voor toerisme is belangrijk. We moeten bijsturen. Het is goed voor horeca en onze tewerkstelling.

Zelf ben ik ook voorstander voor een selectieve uitbreiding van hotels in de binnenstad zodat er meer overnachters kunnen slapen in onze stad. Dat kan in grote gebouwen en gefaseerd en mits nieuwe concepten die ook een jeugdig publiek aantrekken. Een groei van 300 kamers de komende vijf jaar lijkt me aangewezen.

Verder pleit ik voor stilte gebieden in de stad waar toeristen niet worden aangemoedigd. De inwoner van de stad houdt heel veel van het Internationaal imago van de stad maar moet hem ook toelaten zelf nog naar de stad te willen gaan. De mensen uit onze deelgemeenten komen meer en meer in minder drukke periodes. Dit wordt alvast een thema in de verkiezingen. Hoe kan het toerisme kwalitatief groeien en kunnen we evenementen meer spreiden zodat ze in balans zijn met de noden van de bewoners en jonge mensen die zich hier ook willen vestigen en oudere mensen die recht hebben op toegankelijkheid.

Mercedes

Link naar het artikel

Brugge

Overstromingsmaatregelen voor de jachthaven van Zeebrugge !

Brugge – Stad Brugge werkt samen met de afdeling Kust van het Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust om Zeebrugge en het achterland te beschermen tegen storminvloeden. Daarbij maken we de omgeving rondom de jachthaven ook een groenere en mooiere plek. De werken zullen tegen 2025 afgewerkt zijn.

Overstromingsmaatregelen

Om Zeebrugge te beschermen tegen stormvloeden worden mobiele keringen rondom de jachthaven, een dijkmuur en stormmuur gerealiseerd. Ook een stuk kaaimuur in het Tijdok en glooiing in de Werfkaai zullen we aanpakken. Het Tijdok zullen we ook verdiepen aan de hand van afbraak- en baggerwerken. Deze werken zullen in fasen gebeuren, op die manier blijft de hinder beperkt voor de omgeving.

Groenere omgeving

Deze werken geven ons de kans om ook de omgeving van de jachthaven mooier en groener te maken. In de Tijdokstraat zorgen we voor bloemen, heesters, grassen en bomen. In de Vismijnstraat behouden we de bestaande bomen en planten we nieuwe bomen aan. We zorgen ook voor een opfrissing van de bestaande groenzone in de Vismijnstraat. Haagstructuren zijn voorzien om het beton weg te stoppen. Op die manier creëren we een groen lint rondom de jachthaven.

De esthetische uitwerking van de taluds, de zeewering, zal meer zijn dan enkel een muur. Zittrappen en hellingen worden voorzien, de zitelementen zullen in de vorm van boeien zijn, dit als referentie naar de zee.

Brugge

Eerste hondenloopweide in Sint-Pieters gerealiseerd !

Brugge – In Sint-Pieters, ter hoogte van Park Ten Poele, werd een nieuwe hondenloopweide geopend. Dit is de eerste hondenloopweide in Sint-Pieters. Zo telt Brugge in totaal al 7 hondenloopweides.

Uitbreiding Park Ten Poele

Naast Park Ten Poele in Sint-Pieters lag een voormalige opslagplaats van de dienst openbaar domein. Deze gebruiken we niet langer, dus hebben we besloten om deze te integreren in het bestaande park. Als schepen van openbaar domein ben ik altijd op zoek naar plekjes op het openbaar domein die we groener kunnen maken. Meer groen in een stad heeft een tal van voordelen. In april van 2023 hebben we de verharding van de voormalige opslagplaats opgebroken.

Om een verbinding met het park te maken zijn twee toegangen aangemaakt in de bestaande haag. Over het grachtje naast het park zijn ook twee duikers aangelegd. Door het aanleggen van deze toegangen kunnen we het bestaande wandelpad voor lopers en wandelaars in het park uitbreiden. Deze uitbreiding plannen we in het najaar van 2023.

Nieuwe hondenloopweide

In deze uitbreiding van het park is naast een wandelverbinding ook een hondenloopweide gerealiseerd. We besloten om hier een hondenloopweide aan te leggen om op deze manier tegemoet te komen aan de grote vraag die hiervoor bestaat in Brugge. In totaal is de hondenloopweide is 2.600 m² groot. Op die manier kunnen alle inwoners hier samen met hun lieve huisdier volop ravotten. Om de zone nog leuker te maken voor de honden zorgden we voor speelheuvels, ook komen er nog boomstammen.

Om de zone proper te houden werden ook twee afvalmanden toegevoegd. We zorgen ervoor dat de hondenloopweide toegankelijk is voor mensen die met een rolstoel of kinderwagen komen, dit door verharde toegangen naar de weide aan te leggen. In de weide zelf zorgden we voor een betegelde zone aan met een vaste picknicktafel met verlengd blad. In het park zelf staat nog 1 verplaatsbare picknicktafel en zijn er ook verschillende groene stoeltjes te vinden.

Hondenloopweides in Brugge

De hondenloopweide in Park ter Poele is de eerste in Sint-Pieters, maar al de zevende in Brugge. De andere hondenloopweiden liggen in Sint-Andries (2), Sint-Kruis (2), Koolkerke (1) en Zeebrugge (1).

Sint-AndriesKoude Keuken
Sint-AndriesBeisbroek
Sint-KruisSportpark Gulden Kamer
Sint-KruisRyckevelde (Agentschap Natuur en Bos)
KoolkerkeFort van Beieren (Provincie West-Vlaanderen)
ZeebruggeStrand
Sint-PietersPark ter Poele