Beleid Ruimtelijke Ordening

Vlaamse Regering zoekt tijdelijke rechters (m/v)

Gisteren hadden de leden van de commissie Ruimtelijke Ordening van het Vlaams Parlement een gedachtewisseling over het jongste jaarverslag van de Raad voor Vergunningsbetwistingen. De Raad kampt reeds sinds zijn eerste werkjaar 2009-2010 met grote achterstanden bij het behandelen van bouwberoepen. Uit het jaarverslag bij het derde werkjaar 2011-2012 blijkt dat nieuwe dossiers kunnen afgehandeld worden na 1 tot 1,5 jaar. “Open Vld is tevreden dat de Raad een methodiek heeft gevonden om bouwberoepen binnen een redelijker termijn af te handelen. Jammer genoeg is dit ten koste gegaan van de behandeling van de ‘oudere’ beroepsdossiers, nl. uit de periode 2009-2011. Open Vld vraagt dan ook dat minister Muyters alle zeilen bij zet om deze achterstand definitief weg te werken”, aldus Vlaams Volksvertegenwoordiger Mercedes Van Volcem.

De problematiek van de Raad voor Vergunningsbetwistingen is al langer dan vandaag gekend: het duurt veel te lang vooraleer een bouwberoep een definitieve uitspraak krijgt. Om die reden werd dan ook reikhalzend uitgekeken naar het jaarverslag van de Raad over zijn derde werkingsjaar (september 2011 tot en met augustus 2012).

In het jaarverslag vallen drie zaken op:

– het aantal beroepsdossiers dat het voorbije jaar werd ingediend, daalt een klein beetje (1e werkjaar: 753; tweede werkjaar: 1073; derde werkjaar: 905);

– de Raad maakt zijn ambitie van vorig jaar waar, nl. komen tot een GEMIDDELDE doorlooptijd van 1 jaar voor een doorsnee dossier (enkel vraag tot vernietiging) en tot een GEMIDDELDE doorlooptijd van 1,5 jaar voor een volledig dossier (vraag tot schorsing én tot vernietiging);

– ten opzichte van het tweede werkjaar (430 uitspraken) is het totaal aantal uitspraken verdubbeld (864).

Hierbij moeten wel enkele kanttekeningen worden geplaatst:

– om de ambities waar te maken werd prioriteit gegeven aan de nieuwe zaken, nl. zaken die ingediend werden in de periode 01/09/2011 tot en met 31/08/2012. Hierdoor kregen de ’oudere’ hangende zaken een lagere prioriteit, ondanks het  feit dat ze reeds onaanvaardbaar lang op een uitspraak liggen te wachten;

– om de resultaten te bereiken die men nu voorlegt, heeft het personeel van de Raad enorme inspanningen moeten leveren. Dit is onder meer het gevolg van het nog steeds niet op aantal zijn van het decretaal voorziene personeelskader en van de wanverhouding tussen dat voorziene personeelskader en de verkeerde inschatting van het aantal te verwachten beroepsdossiers per jaar ten tijde van de totstandkoming van de relevante decreetgeving.

Met andere woorden, de Raad heeft bewezen beroepsdossiers te kunnen afwerken binnen een termijn van 1 tot 1,5 jaar. Voor alle dossiers ingediend na 01/09/2011 is dit goed nieuws. Evenwel blijft de achterstand bij de verwerking van de dossiers van voor 01/09/2011 onaanvaardbaar. Men kan niet langer spreken van een redelijke termijn. De minister wil deze wachtlijst wegwerken door tijdelijke rechters aan te stellen, bijv. door een aantal rechters uit het milieuhandhavingscollege tijdelijk over te hevelen en door een open oproep naar tijdelijke rechters te lanceren. Open Vld vraagt de minister dan ook dringend werk te maken van deze oplossing en er ook de nodige middelen voor vrij te maken. Bovendien vraagt onze partij nadrukkelijk om een 5e raadslid aan te werven, zoals voorzien in het decreet. Maar men moet goed beseffen dat Vlaanderen met dit dossier bewijst niet per definitie de dingen beter en sneller te doen dan andere overheden in dit land”, besluit Van Volcem.