Beleid

Beleid Beleid Parlementair werk Ruimtelijke Ordening Steden Vlaams Parlement

Mercedes in Brussel

BRUSSEL – Vlaams volksvertegenwoordiger Mercedes Van Volcem zetelt in de commissies Wonen & Onroerend Erfgoed en Mobiliteit & Openbare Werken. Vanuit het Vlaams parlement probeert ze met een Brugse bril het leven van de Vlaming te beïnvloeden voor het goede.

In de commissie Wonen & Erfgoed diende Mercedes Van Volcem (Open VLD), samen met haar collega’s: Nadia Sminate, Tinne Rombouts, Maaike De Vreese, Kurt Vanryckeghem en Allessia Claes, een voorstel tot decreet in. Het voorliggende voorstel van decreet wil aan gemeenten de mogelijkheid geven om winkels en andere gebouwen met economische activiteit op te nemen in hun leegstandsregister na een kortere termijn dan de huidige twaalf opeenvolgende maanden. De huidige regeling is heel restrictief voor lokale besturen die  maatregelen te nemen die het gebruik stimuleren. Het werkt verloedering in de hand en door de algemene maatregel van 12 maanden is er geen maatwerk mogelijk van de lokale besturen zelf. Daarom stellen we voor dat de stad of gemeente zelf over de bevoegdheid beschikt om deze termijn te bepalen, zonder hen ertoe te dwingen om deze termijn direct aan te passen. Je kan het voorstel tot decreet die Mercedes voorstelt, hier al lezen:

Beleid Ruimtelijke Ordening

Vlaamse bouwinspectie opnieuw almachtig

Woensdag 23 april werd in het Vlaams Parlement het kader voor de omgevingsvergunning (de integratie van de stedenbouwkundige en de milieuvergunning) goedgekeurd. Samen met de omgevingsvergunning wordt ook een volledig nieuw handhavingsbeleid uitgewerkt dat ook op de gewone stedenbouwkundige vergunningen van toepassing is. Mercedes Van Volcem en Dirk Van Mechelen waarschuwen voor een aantal perverse effecten van de nieuwe regels. Zo wordt de administratie almachtig. De Vlaamse bouwinspectie kan met de nieuwe regeling eenzijdig, zonder gerechtelijke uitspraak, sancties opleggen.  “Onaanvaardbaar” reageert Van Volcem.

(meer…)

Beleid Ruimtelijke Ordening

Vlaamse Regering zoekt tijdelijke rechters (m/v)

Gisteren hadden de leden van de commissie Ruimtelijke Ordening van het Vlaams Parlement een gedachtewisseling over het jongste jaarverslag van de Raad voor Vergunningsbetwistingen. De Raad kampt reeds sinds zijn eerste werkjaar 2009-2010 met grote achterstanden bij het behandelen van bouwberoepen. Uit het jaarverslag bij het derde werkjaar 2011-2012 blijkt dat nieuwe dossiers kunnen afgehandeld worden na 1 tot 1,5 jaar. “Open Vld is tevreden dat de Raad een methodiek heeft gevonden om bouwberoepen binnen een redelijker termijn af te handelen. Jammer genoeg is dit ten koste gegaan van de behandeling van de ‘oudere’ beroepsdossiers, nl. uit de periode 2009-2011. Open Vld vraagt dan ook dat minister Muyters alle zeilen bij zet om deze achterstand definitief weg te werken”, aldus Vlaams Volksvertegenwoordiger Mercedes Van Volcem.

(meer…)

Beleid Beleid Opinie Opinie Vlaams Parlement

Focus op Klimaat

Vlaanderen haalt haar klimaatdoelstellingen niet.   De steden moeten ook een klimaatplan opmaken.  25 % van de Vlamingen woont in de centrumsteden. De steden hebben dus een voortrekkersrol. Vlaanderen kan dit stimuleren via het stedenfonds, de stadsvernieuwingsprojecten en de stadscontracten. Groen zorgt voor leefbaarheid.  Groen zorgt ook voor opname van CO2.  De steden tellen ook het meeste gebouwen. Scholen zijn vandaag vaak slecht geïsoleerd. Waarom neemt het Vlaams Energiebedrijf geen acties om daarop in te zetten? Is er een gebrek aan daadkracht in Vlaamse Regering?  Urbanisatieplannen kan men ook klimaatbestendig maken, landbouwbeleid en havenbeleid.  Think out of the grey box, think Blue and Green.

Beleid Beleid Parlementair werk

Vergunningsprocedure voor strategische projecten (transport en energie) moet sneller

Er is een probleem met de verschillende procedures die we vandaag kennen om versterkingen van hoogspanningslijnen in te tekenen in de ruimtelijke plannen, en om daar de nodige vergunningen voor te verkrijgen. In de commissie Ruimtelijke Ordening kwam op aangeven van Bart Martens de versnelde vergunningsprocedure op woensdag 24 oktober opnieuw ter sprake. Iets waar Mercedes Van Volcem al van bij aanvang op hamert bij minister Muyters… “Er is beterschap op komst” bevestigt Muyters.

(meer…)

Beleid Opinie Tussenkomsten Zeebrugge

Surfclub in Zeebrugge moet blijven

“De surfclub in Zeebrugge is een bruisende sportclub en place to be voor de jongeren. Het maakt van Zeebrugge nog een hippe Brugse plaats. De surfclub moet blijven.” stelt Mercedes Van Volcem, schepen van ruimtelijke ordening en Vlaams Parlementslid. “De ruimtelijke ordening moet er vooral zijn voor de mensen, niet alleen voor de vogels en het groen. De surfclub stoort niemand.  De wetgeving inzake ruimtelijke ordening is soms zeer onbillijk. Ze  wordt opgemaakt vanuit de adviezen van de ambtenarij. Dit is een lacune. Er is geen mogelijkheid voor nuance.  De strenge wetten zijn er voor het eigen gemak en de principes. Het vergt moed om af te wijken van een principe. Dit kan mits motivatie. Principes zijn voor je eigen gemak (rechtlijnig) maar de gevolgen zijn soms niet evenredig.”

(meer…)

Beleid Ruimtelijke ordening

Nieuw beleidsplan moet open ruimte versterken

Schepen Van Volcem heeft een beleidsplan laten opstellen waarin het stadsbestuur vastlegt hoe het met open ruimte in de binnenstad moet omspringen in de toekomst. Zo wil de stad waardevolle plekken laten beschermen en sites opkopen om er open ruimte van te maken. In het nieuwe beleidsplan laat de Stad onder meer in kaart brengen waar en hoeveel open ruimte er in de binnenstad is, en op welke plekken er op termijn bijkomende open ruimte zou kunnen gecreëerd worden.

(meer…)