Ruimtelijke ordening Vlaams Parlement

Steeds minder bijkomende bedrijventerreinen

“Het aantal bedrijventerreinen in Vlaanderen stijgt, maar een pak trager dan toen Open Vld in de Vlaamse Regering zat.” stelt Mercedes Van Volcem (Open Vld) die de cijfers opvroeg aan minister Peeters (Cd&V). “In de periode 2000-2009 kwamen er gemiddeld jaarlijks 460 hectare bij. In de periode 2010-2012 was dat slechts 250 hectare per jaar. Bij aanvang van 2012 telde Vlaanderen zo’n 44 300 hectare bedrijventerrein. Dat terwijl de Vlaamse Regering dit jaar duidelijk toegaf dat er nood is aan bijkomende terreinen. Na jaren talmen heeft men in april de beschikbare middelen en steunregeling voor bedrijventerreinen geheroriënteerd zodat deze effectiever zouden zijn.”  aldus Van Volcem. “Dit illustreert nog maar eens de slakkengang en het gebrek aan daadkracht van deze Regering.”

“De Vlaamse overheid gaf in de periode 2009-2012 77 miljoen euro uit ter ondersteuning van te realiseren bedrijventerreinen. Dit budget diende niet alleen voor de realisatie van nieuw bestemde Greenfields maar ook voor de herinrichting of opwaardering van bestaande, nog in gebruik zijnde bedrijventerreinen en voor de herontwikkeling van brownfields.”
Bedrijventerreinen zijn zones, buiten een afgebakend zeehavengebied, die bestemd zijn voor de vestiging van industriële bedrijven, inclusief de bouwnijverheid en het transport, handel en commerciële en niet-commerciële dienstverlening en afvalverwerking en recyclage, met uitzondering van de zones die hoofdzakelijk bestemd zijn voor kleinhandelsactiviteiten, horeca en kantoren.
Zowel voor de herontwikkeling van verouderde terreinen als voor de aanleg van nieuwe bedrijventerreinen kan men financiële steun krijgen van het Agentschap Ondernemen. De steunmaatregel is bedoeld voor alle projectontwikkelaars, zowel publieke als private, en voor alle samenwerkingsverbanden tussen beide. Wie de steun ontvangt, moet zelf opdracht geven tot uitvoering van de investeringen. Hij moet ook eigenaar zijn van de te ontwikkelen gronden of een bewijs van zakelijk recht kunnen voorleggen dat hem toelaat op die gronden de bedoelde werkzaamheden te laten uitvoeren.

Ontdek hier vraag en antwoord van de parlementaire vraag.

2000: 39200 ha
2005: 41700 ha
2010: 43800 ha
2011: 44000 ha
2012: 44300 ha

 

Jaar

Toegekend bedrag

2009

€ 20.364.156,17

2010

€ 11.553.780,76

2011

€ 17.298.929,59

2012

€ 28.540.094,46

2009 2010 2011 2012 Eindtotaal
Brownfield € 2.178.150,26 € 637.643,14 € 2.815.793,40
nieuw € 6.653.418,98 € 6.406.978,51 € 8.176.484,94 € 11.457.886,95 € 32.694.769,38
verouderd € 13.299.737,19 € 5.014.943,25 € 6.528.608,99 € 15.920.065,34 € 40.763.354,77
voortraject € 411.000,00 € 131.859,00 € 250.000,00 € 524.499,03 € 1.317.358,03
wetenschapspark € 165.685,40 € 165.685,40
Eindtotaal € 20.364.156,17 € 11.553.780,76 € 17.298.929,59 € 28.540.094,46 € 77.756.960,98