Vlaams Parlement

Vlaamse Regering keurt Gemeenschappelijk Landbouwbeleid 2023-2027 goed

De Vlaamse Regering heeft het Vlaams Gemeenschappelijk landbouwbeleid – Strategisch Plan 2023-2027 goedgekeurd. In dit nieuwe GLB wordt 1,65 miljard euro vrijgemaakt voor de verduurzaming van de Vlaamse land- en tuinbouwsector en worden belangrijke nieuwe accenten gelegd rond milieu en klimaat, samenwerking en jonge landbouwers.      

De landbouwsector is deze legislatuur niet onbesproken gebleven. Het stikstofdossier hield zowaar de Vlaamse Regering in haar greep. Vandaag kondigt diezelfde Vlaamse Regering echter de goedkeuring voor de Vlaamse invulling van het GLB 2023-2027 aan. Het Europees Gemeenschappelijk Landbouwbeleid moet ervoor zorgen dat de consument toegang heeft tot betaalbaar, duurzaam geproduceerd voedsel, maar ook dat de landbouwers hiervoor een behoorlijk inkomen krijgen. De Vlaamse invulling van het Europees beleid verstrekt de sector voor 1,65 miljard euro aan subsidies tussen 2023 en 2027.

Inkomenssteun

Een eerste deel van de steun is gereserveerd voor het basisinkomen. Hiervoor werkte de Vlaamse Regering een nieuwe verdeelsleutel uit met een focus op jongeren. De inkomenssteun voor jonge landbouwers wordt dan ook verhoogd ten opzichte van het vorige GLB. Jongeren krijgen in de opstartfase van hun bedrijf een extra steun per hectare.

Daarnaast is er een nieuwe gekoppelde steun voor gespecialiseerde vleesveehouderij, met instapvoorwaarden rond duurzaam graslandbeheer en ruwvoederproductie. 

Bouwstenen in de groene architectuur

Om invulling te geven aan de klimaatdoelstellingen binnen de sector zal gewerkt worden rond drie bouwstenen.

 1. Conditionaliteit

Dit betekent dat wie aan alle vereisten op gebied van milieu, klimaatverandering, volksgezondheid, gezondheid van planten én dierenwelzijn,  voldoet ook volledige steun mag verwachten. Zoals duidelijk in de vereisten ligt de focus op verduurzaming.

Conditionaliteit 2023-2027 | Landbouw en Visserij (vlaanderen.be).

De belangrijkste wijzigingen ten opzichte van vorig GLB zijn:

 1. Gewasrotatie komt in de plaats van gewasdiversificatie, met voorwaarden op perceels- en op bedrijfsniveau. Concreet betekent dit:
  • Op bedrijfsniveau: jaarlijks minimaal op een derde van het bouwlandareaal één van volgende maatregelen nemen:
   • een andere hoofdteelt telen dan het voorgaande jaar;
   • na de hoofdteelt van het voorgaande jaar een nateelt minstens 12 weken aanhouden die tot een andere gewassoort behoort.
  • Op perceelsniveau: nooit langer dan drie jaar dezelfde hoofdteelt, met andere woorden als in 2022, 2023 en 2024 dezelfde hoofdteelt op een perceel staat, dan moet in 2025 een andere hoofdteelt ingezaaid worden.
    
  • Er gaat meer aandacht naar het niet-productief areaal (NPE) dat het ecologisch aandachtsgebied vervangt. Hier zijn verschillende opties en combinaties mogelijk.
    
  • In 2023 kan er, in het kader van het veiligstellen van de voedselvoorziening naar aanleiding van de oorlog in Oekraïne, toch op braakliggend land aardappelen, groenten of graangewassen worden geteeld. Het perceel mag dan wel niet in een groen bestemmingsgebied liggen.
    
  • Daarnaast wordt het verbod op de teelt van wortel-, knol- of bolgewassen op met knolcyperus-besmette percelen opgenomen in de conditionaliteit.
    
  • Bufferstroken langs oppervlaktewaterlichamen moeten gerespecteerd worden om de waterkwaliteit te verbeteren. Concreet betekent dit:
   • langs oppervlaktewaterlichamen: geen bemesting in de eerste vijf meter (10 meter in VEN en langs hellingen), in de eerste meter geen productie en geen gewasbeschermingsmiddelen,
   • langs waterlopen: geen bemesting in de eerste vijf meter (10 meter in VEN en langs hellingen), in de eerste meter geen productie en geen gebruik van gewasbeschermingsmiddelen in de eerste drie meter.
 2. Ecoregelingen

Een tweede bouwsteen betreft ecoregelingen. Voor wie inspanningen levert en positief bijdraagt, én verder gaat dan de wettelijke verplichtingen rond biodiversiteit, waterkwaliteit, bodemkwaliteit, duurzame landbouw, klimaat en/of landschap maakt de Vlaamse Regering een extra 50 miljoen euro vrij.

3. Agromilieuklimaatregelen

Via de agromilieuklimaatmaatregelen gaat de landbouwer een meerjarig engagement aan ten voordele van het milieu, klimaat, natuur en biodiversiteit.

Het Vlaams Landbouw- en investeringsfonds (VLIF)

Het VLIF wijzigt in het nieuwe gemeenschappelijk landbouwbeleid naar een ondernemingsfonds. De voorwaarden om VLIF-steun te krijgen, werden aangepast en de subsidiepercentages verruimd met duurzaamheid van de investeringen als kompas.

Innovatie en samenwerking

In het nieuwe GLB zet de Vlaamse Regering in op versterkte samenwerking tussen landbouwers en tussen landbouwers en andere partners om innovatie, met oog op versnelde verduurzaming, te stimuleren.

Vorming en advies

Advies voor landbouwbedrijven verandert naar een systeem van een kennisportefeuille waarmee landbouwers advies en/of vorming kunnen aankopen.

Dierenwelzijn en -gezondheid

Nieuw is dat het GLB nu ook expliciet via steunmaatregelen inzet op het welzijn en de gezondheid van landbouwdieren. Zowel het verminderen van het antibioticagebruik, als het instappen in een dierenwelzijnslabel vanaf 2024 winnen krijgen steun via het GLB Strategisch Plan.

Brugge

Persbericht: Nieuwe partij VOOR BRUGGE met lijsttrekker Mercedes Van Volcem

Gisteren kreeg Mercedes Van Volcem, Schepen van stad Brugge met als bevoegdheden Openbaar Domein, Financiën en Eigendommen en Vlaams Parlementslid, het fiat om in 2024 met een stadslijst naar de kiezer te trekken. Ze doet dit onder meer met Jasper Pillen, federaal volksvertegenwoordiger en Schepen van Burgerzaken en Onderwijs van stad Brugge, die op plaats twee staat.


“We zijn een heel complementair duo,” stelt Van Volcem. “Ik ben dan ook zeer tevreden dat we samen VOOR BRUGGE gaan. En ja, VOOR BRUGGE is de naam waarmee wij naar de kiezer trekken.” Al in februari keurde de fractie het voorstel omtrent de naam van de stadslijst goed, alsook het voorstel om Mercedes Van Volcem op plaats 1 te zetten en Jasper Pillen op plaats 2. Op 17 maart werd dit goedgekeurd door het lokaal bestuur.
De keuze voor een stadslijst VOOR BRUGGE:

 1. De partijbelangen worden ondergeschikt gemaakt aan de Brugse noden. VOOR BRUGGE wordt een platform ten dienste van heel Brugge en alle Bruggelingen: van Zeebrugge tot Ver-Assebroek.
 2. VOOR BRUGGE maakt het mogelijk om onafhankelijke Bruggelingen aan te trekken. Zij engageren zich alleen voor de stad, niet voor de Wetstraat.
 3. We willen de Bruggelingen politiek verenigen, de krachten bundelen ver voorbij de klassieke politieke tegenstellingen en het hokjesdenken.
 4. Het werk in Brugge is nog lang niet af. Brugge is een goede en financieel gezonde stad om in te leven, maar we zullen voor grote uitdagingen komen te staan. We willen met onze stad vooroplopen, het verschil maken voor zijn bewoners en bezoekers en bakens verzetten.
 5. Bij het nieuwe elan in Brugge komt ook een grote verantwoordelijkheid kijken. In een wereld vol veranderingen is VOOR BRUGGE een ambitieus project dat ervoor zorgt dat iedereen mee is.

De stadslijst VOOR BRUGGE is opgebouwd rond drie thema’s

1. Brugge Bloeit

We hebben de ambitie om van Brugge de beste plaats te maken om te wonen, werken, leven en oud te worden. We investeren daarom in elke deelgemeente, waarbij elke straat en wijk telt. Om dit waar te maken, voorzien we een buurtbudget en inspraakvergaderingen.

Een bloeiend Brugge als stad die investeert in een kwalitatieve omgeving en blijft vernieuwen. Daarom willen wij verder investeren in bloemen, bomen, parken, pleinen, bossen, natuur en straatmeubilair.
Investeren in het openbaar domein: vernieuwen van voetpaden, fietspaden, wegen: we willen verder inzetten op groene straten en tuinstraten in plaats van grijze en harde straten.
De ondertussen alom gekende en sterk geapprecieerde groene stoelen en picknickbanken zijn symbolen van een warme en positieve stad waar mensen kunnen genieten en samenkomen. Het zijn symbolen die aantonen dat we geloven in mensen.

We hebben de ambitie om van Brugge de meest gezonde en groene stad van Vlaanderen te maken. Brugge kan maar bloeien als ze investeert in proper water, droogte bestrijdt en hevige regenvallen aankan.

Een bloeiende stad betekent ook je elke dag inzetten voor een aangename, verkeersveilige en nette stad. Een nette stad vergt inspanningen. Zowel van de stad maar ook van de gebruiker.
Een bloeiende stad is een stad waar mensen kunnen openbloeien. Dat betekent dat iedereen telt en zichzelf kan zijn. Niet je afkomst telt, wel je toekomst.

2. Brugge Groeit

Brugge is een duurzame en ondernemende stad. We willen mensen enthousiasmeren als ze een nieuwe zaak starten en ruimte vrijmaken zodat ze kunnen groeien. Brugge groeit ! Dat willen we en daar gaan we voor.

Een groeiend Brugge betekent ook een groen, kwalitatief en autoluw winkelgebied met een grote variëteit aan horeca en heel veel aandacht voor lokale producten. We beseffen dat groeien ook betekent dat mensen ruimte nodig hebben. Ruimte is een schaars goed, maar als we jongeren in de stad willen houden, die hier werken en wonen, dan hebben we daarvoor plek nodig.

De haven is een belangrijke motor van vooruitgang, maar echte groei gaat hand in hand met respect voor de natuur en de omliggende dorpen. Een haven die groeit, laat ook haar omgeving kwalitatief meegroeien.

Brugge is een stad met vele bezoekers. Deze aantallen economisch belangrijke bezoekers vragen een doordacht beleid waarbij toerisme en leefbaarheid van de Bruggelingen samengaan. Alleen zo kan de stad kwalitatief groeien. Groei en leefbaarheid moeten in balans zijn.

Brugge groeit ook in de regio en neemt haar rol op als centrumstad. We maken een plan om de gehele regio Brugge te versterken.

Brugge kan ook maar groeien als ze voldoende jonge mensen telt. De stad heeft nood aan jonge bewoners, gezinnen en veel arbeidskrachten. Enkel zo kan de stad groeien en de nodige zorg verlenen en onderwijs aanbieden.

Brugge is een onderwijsstad vol kansen die onze jeugd doet groeien. Iedereen telt mee en iedereen krijgt hier kansen.

Brugge is een stad waar zorg zeer hoog op de agenda staat. We fuseren de ziekenhuizen en maken plannen om een nieuw ziekenhuis te bouwen. Samen zetten we in op een klantgerichte administratie. We realiseren een huis voor de Bruggeling in een van de mooiste gebouwen van de stad, het Minnewater.

Brugge is een stad van en voor iedereen. Wie niet mee kan of beperkingen heeft, laten we niet vallen. Een stad die groeit, laat iedereen groeien. Een groeiende stad, waar armoedecijfers niet groeien.

Brugge laat individuen en verenigingen groeien. Subsidies zijn altijd doelgericht.

Groeien kan je enkel als je slim investeert en kosten beheerst. We denken ook aan toekomstige generaties.

Groei betekent ook dat we luisteren en draagvlak creëren. We willen niet leven in conflict, maar informeren en zetten inspraak hoog op de agenda. Ook de stadslijst zal een prioriteitenlijst opmaken na een bevraging van de Bruggeling en deze ook laten uitrekenen en uittekenen.

Groeien betekent ook durven keuzes maken en keuzes maken vergt moed alsook het verdedigen van je standpunten.

3. Brugge Boeit

We zetten in op vrije tijd : sport, cultuur, toerisme, jeugd en evenementen staan hoog op de agenda.

Brugge is een stad met 120000 inwoners en vele bezoekers. We willen dat Brugge Boeit. We willen dat mensen zich kunnen ontplooien, zich amuseren, zich geestelijk verrijken en kunnen genieten. Een stad waar er veel te beleven valt voor jong en oud.


Het is een stad met een rijke geschiedenis die een culturele toekomst verdient. Een stad waar cultuur hoog op de agenda staat. Een stad met kwalitatieve musea, een museum kwartier van het Oud Sint-Jan naar het nieuwe Brusk. Een stad waar muziek en festivals thuis zijn. Een stad waar muziek kan worden aangeleerd en beoefend. Een stad met vele groepjes, dj’s, fuiven. Een stad waar je je kan ontspannen en ook naar muziek gaat luisteren. Waar schrijvers, kunstenaars en artiesten zich thuis voelen.
Vrije tijd is voor vele mensen ook sporten. Naar sport gaan kijken en sport beoefenen. Voor jong en oud. Brugge is een echte sportstad van jeugd tot eerste klasse.
We willen dat de jeugd het hier boeiend vindt, maar ook de senioren laten we niet achterwege. Daarom willen we met VOOR BRUGGE inzetten op vrije tijd.

Iedereen op de lijst onderschrijft het stadsproject VOOR BRUGGE. Dit najaar zullen we de Bruggelingen bevragen en al hun prioriteiten oplijsten. Samen met de kandidaten voor de stadslijst en ambassadeurs VOOR BRUGGE zullen we concrete acties voor het Brugge van morgen bundelen.


Het is de bedoeling om per deelgemeente 10 prioriteiten in het programma op te nemen. We doen dit niet zomaar en zonder verantwoordelijkheidszin. Daarom zullen wij de verzuchtingen en prioriteiten van de Bruggelingen ook voorafgaand becijferen.
Ook in Brugge voelen veel burgers zich niet thuis bij een traditionele partij. Met dit stadsproject kiezen we duidelijk VOOR BRUGGE, en gooien we de deuren wijd open voor iedereen die zich wil inzetten voor Brugge. Dit is geen antipolitiek of een project tegen, maar een positief verhaal VOOR BRUGGE.


“Het is een nieuwe start, waaraan ik met een groot hart begin,” zegt Van Volcem “Nu ik vijftig ben, wil ik meer dan ooit ambitieus ijveren voor de zaken waar ik nog in geloof. Dit is het begin van een beweging die de tijdsgeest omvat. VOOR BRUGGE wil jarenlange ervaring koppelen aan nieuwe inzichten, positieve vibes en het creëren van kansen.”
“Samen met Mercedes werk ik al jaren voor Brugge. Positiviteit is wat ons beiden kenmerkt. Met dit project voor onze stad gaan we dit verder uitdragen, samen met tal van stadgenoten met een groot engagement voor onze stad en voor de buurt waarin ze wonen” zegt Pillen.
Iedereen die enthousiast wil meewerken kan mailen naar: info@voorbrugge.be
U zal ons ook kunnen volgen op voorbrugge.be, Facebook en Instagram. Dit is een nieuwe start, je hoort nog van ons !

Persbericht: Nieuwe partij VOOR BRUGGE met lijsttrekker Mercedes Van Volcem
Brugge

Ecoveloduct over E40 zal voor veiligere verbinding tussen Beisbroek, Tillegem en Vloethemveld zorgen

ecoveloduct over de E40 Vlaamse overheid VAPEO

BRUGGE – De Vlaamse Overheid besloot om binnen het VAPEO-project een ecoveloduct over de E40 in Brugge te realiseren. Zo komt een vlotte en veilige verbinding voor wandelaars, dieren, ruiters en fietsers. Dit ecoveloduct zal voor een versterking van de Doornstraat als fietsverbinding zorgen.

VAPEO-project

Tussen 2019 en 2024 geeft het Vlaams Actieplan Ecologische Ontsnippering van de Vlaamse Overheid uitvoering aan vijftien knelpunten binnen Vlaanderen. Het verbinden van de natuurzone tussen Vloethemveld, Tillegem en Beisbroek door middel van een ecoveloduct over de E40 is voorgesteld als project voor het Noorden van West-Vlaanderen.

Veilige verbinding voor fietsers, voetgangers, ruiters en dieren

De bestaande brug in de Doornstraat is in het beheer van AWV en verkeert in een goede staat. We zullen dit omvormen tot een ecoveloduct, waar een groenzone voor dieren, alsook een pad voor wandelaars en fietsers zal komen. Auto- en tractorverkeer zal hier niet meer mogelijk zijn. Voor Stad Brugge zijn geen grote mobiliteitsingrepen verwacht, stad Jabbeke zal hierover afzonderlijk met AWV overleggen. Het autoluw houden van de Doornstraat is een positieve verandering, aangezien de straat een bovenlokale fietsroute omvat. De Doornstraat zal door dit ecoveloduct versterkt worden als veilige fietsverbinding.

Natuurinrichtingsproject Stad Brugge

26 hectare grond van Stad Brugge komt dit jaar vrij uit pacht. We bereiden hier een natuurinrichtingsproject voor. Aangezien de gronden ten noorden van de E40 liggen, zullen we de plannen voor dit gebied aanpassen. We voorzien een aansluiting van een nieuw ruiterpad op het ecoveloduct, alsook een natuurcorridor op de twee aansluitingen onderaan de brug.

Kostprijs

De geschatte kostprijs van dit ecoveloduct is 1 miljoen euro. Vlaanderen financiert dit project volledig.

Vlaams Parlement

Mercedes Van Volcem: “Maak een tripadvisor voor studentenkoten”

Vlaams Parlementslid Mercedes van Volcem vindt het een goede zaak dat er één Vlaams label komt voor studentenhuisvesting / studentenkoten. Vandaag is er een wildgroei van labels over de verschillende studentensteden. Ze pleit voor een soort ‘Tripadvisor’ die kotstudenten toelaat om hun kot en kotbaas te beoordelen. De Vereniging van Vlaamse Studenten pleit al langer voor een label voor klantvriendelijke kotbazen.

Vele (oud)studenten die op kot hebben gezeten, kunnen heel wat verhalen vertellen over de staat van hun kot. Verouderde en versleten zaken die maar niet gerepareerd worden maar ook soms gevaarlijke situaties die niet reglementair zijn. Studentenkoten zijn niet altijd de beste voorbeelden van degelijke huisvesting. Er is al veel verbetering gekomen maar de kwaliteit van studentenkoten blijft een belangrijk aandachtspunt.

De verschillende Vlaamse studentensteden hebben vandaag hun eigen manier om de kwaliteit van koten te verbeteren. Dat heeft zich in vertaald in een wildgroei van verschillende kwaliteitslabels in de verschillende studentensteden.

Daar komt nu verandering in met de komst van één Vlaams label op basis van 3 parameters: Woningkwaliteit, brandveiligheid en de juiste stedenbouwkundige vergunning.

Vlaams Parlementslid Mercedes Van Volcem, zelf moeder van twee kotstudenten, vindt het nieuwe label een goede zaak. Voor Van Volcem moet het echter verder gaan.

De Vereniging van Vlaamse Studenten pleit voor een label voor klantvriendelijke kotbazen. Sommige kotbazen rijden de kantjes eraf door noodzakelijke herstellingen uit te stellen, belangrijke vragen te negeren en te talmen met het terugbetalen van de huurwaarborg.

Om daaraan tegemoet te komen pleit Van Volcem voor een soort van ‘Tripadvisor’ waarbij kotstudenten de klantvriendelijkheid van hun kotbaas kunnen quoteren met een passend aantal sterren.

Van Volcem: “Kotstudenten staan niet altijd even sterk ten opzichte van hun kotbaas. Er is te weinig aanbod dus de keuze is beperkt. Sommige kotbazen weten dat en maken daar helaas gebruik van om klachten en vragen van hun studenten te negeren. Door studenten de mogelijkheid te geven hun kotbaas te beoordelen, maak je ze sterker als consument, bestraf je malafide kotbazen en beloon je eerlijke kotbazen.”

Vlaams minister van Wonen Matthias Diependaele antwoordde in de plenaire vandaag dat het een terechte bekommernis is en dat er verder wordt gewerkt aan de uitbreiding van het kotlabel.

Brugge

We maken de Mariastraat deze week groener

BRUGGE – Ter hoogte van de Mariastraat 5 en 7 vinden onthardingswerken plaats. We ontharden 26,22 m². Het ontharden en vergroenen van de stad staat centraal in mijn beleid. Ook kleine onthardingsprojecten zijn waardevol, want iedere m² telt !

Van grijze naar groene stad

In een middeleeuwse stad als Brugge is verharding veelvoorkomend. Dit betekent dat water niet altijd door het oppervlak kan dringen, waardoor grondwaterreserves in warme periodes sneller op raken en hevige regen de rioleringen kan overbelasten, wat voor overstroming zal zorgen. We lossen dit op door de bestaande verharding zoveel mogelijk (én waar mogelijk) weg te halen. En in de plaats meer groen aan te planten. Op die manier kan het water in de bodem infiltreren. Meer groen heeft daarnaast ook een verkoelend effect tijdens warme zomers, wat belangrijk is.

26 m² ontharding in de Mariastraat

Tussen 13 en 17 maart voert de aannemer APK de onthardingswerken uit. Aan de Mariastraat 5 maken we van een parkeerplaats een groene zone. Aan de Mariastraat 7 zorgen we voor een laad- en loszone, maar ook een nieuwe groenzone. We planten twee meerstammige bomen en lage beplanting aan. Deze aanplant zal in de loop van april gebeuren.

Help zelf ook mee aan een groenere stad !

We hebben deze legislatuur verschillende initiatieven opgezet zodat Bruggelingen kunnen meehelpen aan het groener maken van de straat.

Brugge

Brugse leerlingen helpen padden veilig overzetten !

BRUGGE – De start van de lente voor amfibieën is wanneer er meer licht is, de dagen warmer worden en neerslag valt. De amfibieën komen uit hun winterslaap en trekken naar de poel, om daar hun eitjes af te zetten. Aangezien de dieren de gevaren onderweg niet kunnen inschatten, worden jaarlijks verschillende overzetacties opgezet. Ook Brugse leerlingen helpen padden overzetten. Dit jaar zullen maar liefst 22 klassen van in totaal 420 leerlingen de paddenoverzet helpen begeleiden en terzelfder tijd bijleren over amfibieën. Er is niets zo interessant als de natuur door de praktijk te leren kennen!

Een gevaarlijke tocht

Na hun winterslaap in het bos onder takken of een verdwaalde dakpan trekken de amfibieën naar een nabije poel. Kikkers, salamanders en padden hebben namelijk water nodig om hun eitjes af te zetten. Hun erfgenamen doorlopen verscheidene ontwikkelingsstadia onder water voor ze effectief aan land kunnen komen.

De dieren krijgen met verschillende gevaren te maken voor ze aan de poel komen. Roofdieren vormen een gevaar, maar ook de weg is gevaarlijk. Amfibieën leggen de tocht naar water ‘s avonds af, om zo in de schemering veilig te zijn van roofdieren. Dit zorgt er natuurlijk voor dat bestuurders van auto’s hen minder goed kunnen zien, wat jaarlijks voor veel slachtoffers zorgt. De dieren hebben geen inzicht in al het gevaar dat op de weg dreigt. Integendeel zelfs, vele paddenmannetjes en bruine kikkers blijven lange tijd op de weg staan om op die manier een partner te beklimmen en samen tot de poel te gaan. Ook de vrouwtjes brengen soms tot een half uur door op de weg.

Padden overzetten: padden veilig helpen oversteken

Om slachtoffers te vermijden, organiseren we jaarlijks heel wat overzetacties. We gebruiken schermen om er zo voor te zorgen dat de dieren de weg niet rechtstreeks kunnen oversteken. De amfibieën zijn dan gedwongen om langs het scherm te gaan, waarbij ze uiteindelijk naar een tunnel of emmer geleid worden. Ze dwarsen de straat vervolgens ondergronds of worden door vrijwilligers naar de overkant gebracht.

Vorig jaar konden we in Brugge 2245 padden, 1014 kikkers en 185 salamanders overzetten. In de Zeeweg werden deze legislatuur ook 7 tunnels geplaats om de dieren zo veiliger te laten oversteken.

In Brugge zijn er verschillende overzetacties. In de Zeeweg te Sint-Andries houden medewerkers van het Natuurcentrum overzetacties, in de Weidestraat gebeurt dit door medewerkers van Openbaar Domein en de eigenaar van de poel. In de Gemeneweideweg-Zuid in Assebroek zetten 231 leerlingen van basisschool Paalbos dagelijks padden, kikkers en salamanders over. De dieren zijn namelijk op weg naar de poel op het schoolterrein zelf. Mensen van Hoeve Hangerijn en het Natuurcentrum helpen hierbij.

In de Weidestraat werd dit jaar nu al een recordaantal aan amfibieën overget, namelijk 1.000 in de eerste drie dagen ! Tot op vandaag (14 maart) zijn er reeds 928 bruine kikkers, 233 gewone padden, 97 alpenwatersalamanders, vijf kleine salamanders en twee vinpootsalamanders overgezet in Brugge.

Deze overzetacties zijn noodzakelijk en niet alleen voor de amfibieën. Het is belangrijk voor de gehele voedselcirculatie. Padden en kikkers voeden zich met insecten, slakken en verschillende kleinere dieren, die veel schade kunnen aanrichten aan de planten. Padden en kikkers zijn daarnaast ook zelf voedsel voor roofdieren. Op die manier blijven de natuur en voedselcirculatie in evenwicht.

Leerlingen helpen padden overzetten

420 leerlingen uit 22 Brugse klassen zullen dit jaar de overzet van op de eerste rij beleven. Het Natuurcentrum biedt twee opties aan voor de Brugse basisscholen. Een medewerker komt de interessante les “Gekwaak in de klas” geven of de leerlingen steken zelf de handen uit de mouwen en brengen met een gids een bezoek aan de overzetacties. Voor dit jaar zijn 6 klassen ingeschreven voor de les “Gekwaak in de klas”.

Maak zelf mee het verschil !

Amfibieën steken op verschillende plaatsen in Brugge de weg over. Hoe kan jij hen helpen?

 • Pas de snelheid van je wagen aan op landelijke wegen.
 • Hou er rekening mee dat de dieren op warme, natte voorjaarsavonden oversteken
 • Blijf ook met de fiets aandachtig, want ook op fietspaden vallen slachtoffers.
 • Laat paddensnoeren en kikkerdril ongestoord liggen.
 • Help de dieren naar de overkant: steeds van bos naar wei en met vochtige handen (gebruik bij voorkeur plastieken handschoentjes)
 • Zorg voor je eigen veiligheid en draag een fluojasje
 • Sluit je aan bij een paddenoverzetactie: www.paddenoverzet.be
 • Ga op 12 maart van 10 uur tot 12 uur samen met een gids op pad. Controleer samen de emmers en breng een bezoekje aan de poel, waar de kikkerdril en paddensnoeren bezichtigd kunnen worden. Ontdek hier ook interessante weetjes over padden, kikkers en salamanders. Inschrijven kan hier.
Vlaams Parlement

Vlaamse Regering ontving ruim 2,7 miljard euro aan registratierechten in 2022

De Vlaamse Regering mocht in 2022 ruim 2,5 miljard euro aan registratierechten ontvangen. Daarbij kwam ook nog eens 1,6 miljard euro aan erfbelasting en 463 miljoen aan schenkbelasting (roerend en onroerend). Dat blijkt uit het antwoord van minister Diependaele op mijn schriftelijke vraag.

Vlaamse Regering ontving ruim 2,5 miljard euro aan registratierechten in 2022

De ontvangsten van registratierechten van vastgoed voor 2022 zijn licht gedaald ten opzichte van 2021. Minister Diependaele wijdt dit aan het uitstel- of anticipatiegedrag om te kunnen genieten van de meest voordelige, fiscale optie. Sinds 2022 wijzigden de tarieven namelijk. 2022 moet echter worden beschouwd als een overgangsjaar. Er dient rekening gehouden te worden met het feit dat kopers van een enige eigen woning in het najaar van 2021 het verlijden van de authentieke aankoopakte hebben uitgesteld naar 2022. Bovendien vielen koopovereenkomsten onder het algemene tarief die vóór 1 januari 2022 zijn gesloten, nog onder het tarief van 10%, zelfs als de authentieke akte pas wordt verleden vanaf 1 januari 2022.

Lees hieronder mijn vraag en het antwoord van de minister:

Brugge

Natuurbeheerplan Foreest én nieuw natuurpark van 5 ha!

BRUGGE – Gisteren werd het natuurbeheerplan en de plannen voor natuurontwikkeling van een akker in Foreest aan de buurtbewoners voorgesteld. Bekijk de plannen voor het natuurbeheerplan en de inrichting van de akker hier.

Natuurbeheerplan Foreest

We werken een natuurbeheerplan voor het stadsdomein Foreest uit, wat het draaiboek zal worden voor het toekomstig beheer van het domein. Zo’n natuurbeheerplan zorgt ervoor dat de stad meer subsidies kan ontvangen voor de natuurgebieden.

Wat staat centraal in het natuurbeheerplan?

 • Behoud van Foreest als wandel- en ontspanningsgebied
 • De oude boomgaard herstellen en na een aantal jaar hier schapenbegrazing integreren
 • Een infobord met informatie over de historische achtergrond van de locatie langs de Oude Sint-Annadreef
 • Behouden van elementen met erfgoedwaarde in de bossen van Foreest zoals de dreven en monumentale bomen.
 • Terugdringen van invasieve exoten op een boomgerichte, geleidelijke manier

Van akker tot natuurpark met heischraal grasland en wandellus

Het gebied van 5 hectare groot werd voordien als akkergrond ingericht. Om de natuur te herstellen, plannen we een nieuwe inrichting. We stellen heischraal grasland met overgangen naar omgevende bospercelen voor, wat zal aansluiten bij de nabije heideterreinen. Het beheer hiervan gebeurt door schapenbegrazing. We plannen om 8.835 m² aan bosgoed aan te planten, alsook 14 fruitbomen in de boomgaard langs de Doornstraat.

We maken een groene ontmoetingsplek met wandellus, zitbanken en drie houten brugjes. Om de plaats aantrekkelijk te maken voor bezoekers komen fietsbeugels en parkeerplaatsen in waterdoorlatende betonstenen.

Benieuwd hoe het er zal uitzien? Bekijk de prachtige 3D-beelden:

Brugge

Vernieuwing Nieuwe Sint-Annadreef en omgeving: update timing

BRUGGE – In juni 2022 zijn de riolerings- en wegeniswerken in de wijk rondom de Nieuwe Sint-Annadreef opgestart. In vijf van de straten renoveren we de riolen via een koustechniek. In de Heidestraat en Heesterstraat leggen we een gescheiden rioleringsstelsel aan. Momenteel zijn de werkzaamheden in de Bremlaan nog volop aan de gang. De volgende fase, namelijk de heraanleg van de Heidestraat, zal na de paasvakantie opstarten. Ik drong aan om een versnelling hoger te schakelen, zodat we de werken tegen het bouwverlof kunnen afronden !

Veilige, duurzame en leefbare wijk

De riolering in de wijk stamde uit de jaren 60 en vertoonde gebreken. Ook de verhouding tussen groen en verharding was niet meer van deze tijd. Hierop besloten we de volledige wijk heraan te leggen. Waterdoorlaatbaarheid en leefbaarheid zijn belangrijk in Brugge. We maken mooie lanen en behouden de prachtige plantanen.

Via een koustechniek renoveren we de riolen om zo de bomen in de straten te kunnen behouden. In de Heidestraat krijgt de riolering een volledige heraanleg. We behouden de bomen in de straat. De riolerings- en wegeniswerken in de Heidestraat starten midden april 2023 op. Dit is de volgende fase in de werkzaamheden.

Fasering

 • Nieuwe Sint-Annadreef vanaf Doornstraat tot aan perceelsgrens met Nieuwe Sint-Annadreef 40 (uitgevoerd)
 • Nieuwe Sint-Annadreef vanaf Nieuwe Sint-Annadreef 40 tot Krakkestraat (uitgevoerd)
 • Krakkestraat (uitgevoerd, enkel nog kasseien midden rijweg aanbrengen)
 • Aanleg van voetpad en fietspad in Krakkestraat (uitgevoerd)
 • Gagelstraat (uitgevoerd, enkel nog kasseien midden rijweg aanbrengen)
 • Heidelaan (geplande opstart: midden april tot eind mei 2023)
 • Dopheidestraat (uitgevoerd, enkel nog kasseien midden rijweg aanbrengen)
 • Bremlaan tussen Gagelstraat en Dopheidestraat (in uitvoering)
 • Bremlaan: tussen Dopheidestraat en Nieuwe Sint-Annadreef (geplande opstart: half mei tot begin juni)
 • Heesterlaan (geplande opstart: half mei tot eind juni 2023)
 • Nieuwe Sint-Annadreef vanaf Krakkestraat tot Bremlaan (geplande opstart: begin juni tot bouwverlof)
 • Nieuwe Sint-Annadreef vanaf Bremlaan tot Gistelsteenweg (geplande opstart: begin juni tot bouwverlof)
Vlaams Parlement

Evolutie woning- en huurprijzen

Deze morgen was er opnieuw een hoorzitting in het Vlaams Parlement over de evolutie van de woning- en huurprijzen in Vlaanderen. Verschillende experts kwamen hun inzichten toelichten.

De gemiddelde huurprijzen en de prijzen voor het verwerven van een woning zijn de jongste jaren aanzienlijk gestegen. Hierover hielden we in het Vlaams Parlement al verschillende malen een hoorzitting. Ook vandaag kwamen Frank Vastmans van de KU Leuven en het Steunpunt Wonen, Geert Langenus en Peter Reusens van de Nationale Bank van België, Jan Sap van Fednot, Bart Van Opstal van Notaris.be, en Pieter Decelle van CIB Vlaanderen hun bevindingen hierover toelichten.

Prijsevolutie

De Vlaamse woningmarkt staat onder druk. Stijgende rentevoeten als gevolg van de hoge inflatie zorgen voor een afkoeling van de koopmarkt met als gevolg dat mensen langer op de huurmarkt blijven. Het aanbod op die huurmarkt blijkt echter onvoldoende en te weinig divers.

Een gemiddelde huurwoning kost maandelijks zo’n 887 euro. Dat is een stijging van 1,8 procent tegenover 2021. Appartementsprijzen waren dit jaar gemiddeld 753 euro. Een stijging van 4,5 procent tegenover een jaar eerder. In centrumsteden gaf dit onderstaande evolutie voor appartementen.

Evolutie woning- en huurprijzen

Het aandeel appartementen in de Vlaamse huurmarkt klokte in 2022 af op 71,7% volgens de cijfers van het CIB.

Leeftijd huurder naar woningtype

Jongeren hebben het nog steeds moeilijk, maar zijn daarom niet minder aanwezig koopmarkt. Integendeel. Ze ageren sneller op de koopmarkt om een stijging van de hypothecaire rente voor te zijn. Investeerders daarentegen wachtten sinds de oorlog in Oekraïne eerder af waardoor jongeren opnieuw aan marktaandeel winnen.

Uit onderstaande grafiek valt ook op te maken dat oudere mensen steeds vaker kiezen om de woning te verlaten en opnieuw in een appartement in de stad te gaan wonen. Ook jongeren starten almaar vaker in een appartement om dan op latere leeftijd door te groeien naar een woning.

Evolutie woning- en huurprijzen

De looptijd van hypothecair krediet neemt toe. De afbetalingslast wordt op die manier gespreid over een langere periode.

Ik blijf dit thema verder opvolgen.