Vlaamse regering is verantwoordelijk voor stijging energiefactuur door oversubsidiëring zonnepanelen

3 Dec

Zonnepanelen blijken ook zonder ondersteuning rendabel. “Als Vlamingen te veel betalen voor hun elektriciteit, is dat de verantwoordelijkheid van de Vlaamse regering. Nog jaren zullen we de kost van het getalm voelen.” stelt Vlaams parlementslid Mercedes Van Volcem (Open Vld). Twee en een half jaar geleden bond Van Volcem al de kat aan de bel. In mei 2010 waarschuwde ze in een parlementair debat minister Van den Bossche (Sp.a) voor de duurder wordende stroom omwille van het oversubsidiëren van zonnepanelen. Vandaag toont de studie van het Vlaams Energieagentschap (VEA) aan dat zonnepanelen ook zonder subsidie rendabel zijn.

(more…)

Oppositie vraagt meer respect en verlaat gemeenteraadszitting

29 Apr

Coup de théâtre dinsdag. De voltallige oppositie verliet om middernacht het stadhuis, uit protest tegen het feit dat voorzitter André Van Nieuwkerke de interpellaties toen nog wou afhaspelen. Al had de minderheid gevraagd om de verdere afhandeling van de raad een dag of een week op te schorten. Bij de start van de gemeenteraadszitting om 18.30 uur waren de publieksbankjes in de gotische zaal van het stadhuis bijna allemaal bezet. (more…)

Brugse oppositie vraagt extra gemeenteraad

28 Apr

Voorzitter Van Nieuwkerke heeft raad niet in de hand

28 Apr

Coup de théâtre op de gemeenteraad in Brugge, waar de oppositie dinsdagavond omstreeks middernacht de raad verliet, omdat die tot een gat in de nacht dreigde te duren. “Als je snakt naar nachtrust, kan je geen goed debat voeren”, foeterde Ann Soete (N-VA). “De tussenkomsten moeten in het vervolg echt beknopter”, vindt burgemeester Renaat Landuyt (sp.a). De oppositiepartijen willen nu een extra raad forceren en lijken daarin te slagen. 

(more…)

Oppositie staakt marathonzitting: “morgen werkdag”

28 Apr

Ophef in de gemeenteraad: nadat de voorzitter om middernacht had geweigerd om de debatten uit te stellen, stapte de oppositie woedend op. “Een goed debat is op deze manier onmogelijk. Dit is een middelvinger naar de democratie.

(more…)

Actieve bevolking in Brugge blijft dalen ondanks aangroei!

26 Apr

Van Volcem(Open Vld): Brugge groeit en telt voor het eerst sinds lang meer dan 118 000 inwoner.Uit cijfers die Vlaams parlementslid Mercedes Van Volcem  (Open Vld) opvroeg bij de stad blijkt dat Brugge in 2016 voor het eerst sedert de jaren ’80 terug meer dan 118 000 inwoners telt. De stad telt jaar na jaar meer 65+ en 80+’ers. De vergrijzing staat in schril contrast met een daling van de -5 jarigen, de 5 tot 20 jarigen en de 20 tot 65-jarigen. “Het stadsbestuur moet meer aandacht besteden aan verjonging. Een goed evenwicht verhoogt de leefbaarheid van onze stad.” aldus Van Volcem.

‘Het stadsbestuur moet van de stadsvlucht van jonge mensen een prioriteit maken ! ‘

(more…)

Van Volcem vraagt aandacht voor parkeerbeleid Zand

26 Apr

 


BRUGGE – Het Brugse gemeenteraadslid Mercedes Van Volcem van Open VLD is van mening dat het parkeerbeleid van de parking Zand moet herbeken worden.  

Zo stelt ze voor om het verdiep -1 van de parking voor te behouden als park and ride zone. Mercedes vraagt bijvoorbeeld om één uur gratis parkeren toe te laten en over de middag zelfs anderhalf uur zodat iedereen kan gaan lunchen in de binnenstad. Op die manier moeten ze niet wachten in de rij aan de kassa’s en kunnen ze na het eten terug vlot naar het werk. Met deze maatregel wil Mercedes de handelszaken in de Steenstraat, Zuidzandstraat, Geldmuntstraat, Noordzandstraat, Smedenstraat en Zand extra promoten.

Bron: Het Nieuws Vandaag (26 april 2016)

Uur gratis parkeren onder Zand

26 Apr

”Maak van de eerste verdieping van de parking ‘t Zand één grote zone voor kortparkeren, waar je een uur gratis kan parkeren. Zo geven we onze middenstand meer ademruimte.” Dat is het voorstel van Vlaams parlementslid Mercedes Van Volcem (Open Vld). Burgemeester Renaat Landuyt wil het voorstel alvast een kans geven.

De ondergrondse parking ‘t Zand bestaat nu uit vijf ondergrondse verdiepingen. In totaal is er plaats voor meer dan 1.400 wagens. Als er op termijn een uitbreiding komt richting Koning Albert I-park, zal de parking met ruim 2.000 plaatsen zelfs de grootste ondergrondse parkeerruimte van Vlaanderen zijn. “Maar het beleid rond de parking is wel aan herziening toe”, vindt Vlaams parlementslid Mercedes Van Volcem (Open Vld). “Door de herziening van het mobiliteitsplan kunnen shoppers, bijvoorbeeld op zaterdag, niet meer in de winkelstraten parkeren. ‘t Zand is dan ook al vaak volzet. Daarom stel ik voor om de eerste verdieping vrij te houden als een soort van park-and-ridezone. Je moet er één uur gratis kunnen parkeren.”

(more…)

Helft boetes inburgering wordt niet betaald

24 Apr

Mercedes Van Volcem vraagt om na te gaan of er andere sancties mogelijk zijn om hardleerse nieuwkomers sterker aan te moedigen zich in te burgeren.

Tussen 2011 en 2015 werden er in Vlaanderen 4.054 administratieve boetes uitgeschreven aan inburgeraars die hun verplichtingen niet nakwamen. “Dat is ongeveer 1 op 20 mensen die een inburgeringscontract tekenden,” zegt Vlaams Volksvertegenwoordiger Mercedes Van Volcem, die de cijfers opvroeg bij minister Homans. Wat opvalt is dat meer dan de helft van die boetes niet spontaan betaald werden. “In deze gevallen moet men de Vlaamse Belastingdienst inschakelen die zorgt voor een gedwongen invordering.”
(more…)

Betalen om bouwvergunning aan te vechten

23 Apr

De Raad voor Ver­gun­nings­be­twis­tin­gen is het zor­gen­kind­je van de Vlaam­se re­ge­ring. Hij zag in 2009 het licht. Daar­voor be­land­den be­twis­te bouw­ver­gun­nin­gen op het bord van de mi­nis­ter of sleep­ten ze aan bij de Raad van State. Om de pro­ce­du­re kor­ter en ob­jec­tie­ver te maken, richt­te de Vlaam­se re­ge­ring de nieu­we Raad op. Maar het eer­ste werk­jaar was een fi­as­co. Over amper 30 van de 753 dos­siers werd een ar­rest ge­veld.

 © mediafin

Van­daag sleept de Raad die his­to­ri­sche ach­ter­stand nog al­tijd mee, blijkt uit cij­fers die de Vlaam­se Par­le­ments­le­den Mer­ce­des Van Vol­cem en Lydia Pee­ters (bei­den Open VLD) op­vroe­gen. Twin­tig dos­siers uit dat eer­ste werk­jaar zijn nog steeds niet af­ge­slo­ten. Ook uit het twee­de werk­jaar zijn er nog 88 dos­siers niet ver­werkt.

Ver­goe­ding

De li­be­ra­le par­le­ments­le­den stel­len daar­om voor om de drem­pel bij de Raad te ver­ho­gen. ‘De Vlaam­se re­ge­ring heeft meer­de­re stap­pen ge­no­men om de uit­stroom van de uit­spra­ken op te drij­ven, maar ze keek nog niet naar de ho­ge­re in­stroom’, zegt Van Vol­cem. Open VLD pleit daar­om voor een zo­ge­naam­de rechts­ple­ging­ver­goe­ding. Die­ge­ne die het pro­ces ver­liest, moet de te­gen­par­tij een ver­goe­ding be­ta­len.

Op die ma­nier den­ken bur­gers twee keer na voor ze pro­test aan­te­ke­nen. ‘Van­daag vol­staat een post­ze­gel om plan­nen tegen te hou­den’, zeg­gen de par­le­ments­le­den. ‘Het is schrij­nend dat men­sen jaren moe­ten wach­ten als hun ver­gun­ning be­twist wordt. Via deze ma­nier kun­nen we rechts­on­ze­ker­heid in Vlaan­de­ren ver­mij­den.’ (more…)

Opsplitsen woningen in centrumsteden te divers

22 Apr

Op de Vlaamse klimaattop riep Vlaams minister-president Bourgeois (N-VA) op om dichter bij elkaar te gaan wonen. “Je kan dat wel willen, maar het moet ook kunnen,” zegt Vlaams Volksvertegenwoordiger Mercedes Van Volcem, die onderzocht in welke mate centrumsteden toelaten om woningen op te splitsen in meerdere woongelegenheden. “De verscheidenheid is gigantisch. Meer uniformiteit zou de transparantie ten goede komen,” aldus Van Volcem.   (more…)