Infomarkt Sluis Zeebrugge

23 mrt

De Vlaamse Regering (15 juli ll.) zette het licht op groen voor het planningsproces voor de bouw van een nieuwe sluis in de Zeehaven van Brugge. Op het einde van dit proces zal duidelijk zijn waar precies de nieuwe sluis zal worden gebouwd.

In oktober vorig jaar organiseerde het departement Mobiliteit en Openbare Werken in het Gemeenschapshuis een informatiedag hieromtrent.

Momenteel is er een geactualiseerde alternatievenonderzoeksnota waarin wordt beschreven met welke alternatieven het departement uiteindelijk aan de slag gaat en hoe het onderzoek zal verlopen.

Daarvoor zal een infomarkt plaatsvinden op dinsdag 28 maart tussen 17.30 en 21.00 uur in het Seamen Centre, Ploegstraat 24 in Zeebrugge vanuit het departement. Ik volg alvast mee dit dossier op in het belang van de Bruggeling.

Voor info kunnen jullie terecht op: nieuwesluiszeebrugge@mow.vlaanderen.be

Met vriendelijke groeten
Mercedes

1 september legt moeilijke verhouding Islam en Staat terug op tafel

21 mrt

Het islamitisch Offerfeest valt dit jaar uitzonderlijk op 1 september. Praktisch heeft dat tot gevolg dat in veel scholen in centrumsteden maar 1 op 3 leerlingen aanwezig zullen zijn.

60.000 leerlingen volgen islamonderwijs, maar daarin zitten niet de moslimleerlingen van de katholieke scholen. Via steekproeven (KUL) weten we dat in de katholieke scholen gemiddeld 10% van de leerlingen moslim is, met uitschieters van 90% in Brusselse scholen. Dat is een significante proportie van de Vlaamse schoolgaande jeugd.

Islamitische feestdagen zijn in ons land geen wettelijke feestdagen, wel kunnen kinderen wettig afwezig zijn op feestdagen van hun – wettelijk erkende – religie. Een briefje van de ouders volstaat daarvoor.

Ergens is het de logica zelf dat wanneer door omstandigheden (stakingen, noodweer, uitzonderlijke werken) een groot deel van de klaspopulatie niet afwezig kan zijn, we daar pragmatisch mee omgaan. Uit efficiëntieoogpunt heeft het geen zin les te geven aan een aanwezige minderheid, wanneer het de volgende week toch opnieuw herhaald moet worden voor de afwezige meerderheid.

In een open samenleving lijkt het dus vanzelfsprekend om in dit geval de eerste schooldag naar de volgende schooldag te verleggen, namelijk 4 september, en de vraag van het katholiek onderwijs te volgen.

Echter kunnen we nu al voorspellen dat dit debat niet pragmatisch gevoerd zal worden. Neen, want het gaat over de Islam. Dus net zoals elk debat dat een raakvlak heeft met deze religie zullen we mogen zoeken naar nuance zoals naar een speld in een hooiberg.

Want waar wringt het schoentje zich? Deze kleine pragmatische aanpassing zal weer gezien worden als een overwinning van religie op de staat, een erg heikel thema dat ook bij hoofddoeken en rituele slachtingen speelt. Het zoveelste privilege dat religie verkrijgt ten opzichte van de staat. En dan nog in het domein van het onderwijs – dat heilige huisje waar men het eerst naar kijkt als het gaat om samenleven, integratie, inburgering en sociale mobiliteit te bevorderen.

Het is een trieste realiteit dat door de samenlevingsproblemen die er momenteel zijn en die momenteel ook benoemd worden, we in een kramp schieten vanaf we – ogenschijnlijk – maar een toegeving zouden doen naar die religie, Islam genaamd.

Beter kunnen we kijken naar wat wij van ons onderwijs verwachten, en of instituties die tot doel hebben kennis en vaardigheden bij te brengen wel nood hebben aan religie. Zingeving is belangrijk, maar daar heeft religie al lang niet meer het monopolie op. Vakken die werk maken van verbinding – over culturen heen – zouden voorrang moeten krijgen op religie.

Problemen die we nu kennen komen voort uit segregatie en polarisatie. Uit het naast elkaar leven van culturen. Het is geen goed idee om scholen op te delen naar religie en al zeker niet naar religie en geslacht. Islamitisch onderwijs waar jongens en meisjes in aparte scholen zitten, lijken eerder volwaardig burgerschap voor meisjes tegen te gaan dan te bevorderen. Iedereen laten deelnemen aan hetzelfde kwalitatieve onderwijs lijkt voor mij de beste garantie om van een gesegregeerde samenleving naar een volwaardige open samenleving te evolueren. En daarin gaan we moeten geven en nemen – pragmatisch zijn als het ware.

Uit het niet naar elkaar toegroeien en in dialoog gaan met elkaar, kwamen al te veel onderhuidse conflicten voort. Ons onderwijs is te belangrijk om een significant deel van onze jongeren (ca. 110.000 moslimleerlingen) een slechte start te laten maken. Ons onderwijs moet er net voor zorgen dat jongeren met verschillende achtergronden met elkaar in contact komen, elkaar leren begrijpen en respecteren. Ons onderwijs moet divers zijn, en moslimmeisjes in contact brengen met Westerse meisjes. Deze twee groepen hoeven niet van elkaar gescheiden te worden en naast elkaar te leven. Dit zou nefast zijn voor de emancipatie van jonge meisjes met een diverse achtergrond.

Op 1 september wordt immers kennis gemaakt met de school, de titularis en je medeleerlingen.

Dus laten we de polemiek niet op de spits drijven en pragmatisch omgaan met wat zich momenteel stelt op 1 september. Overigens een vrijdag, wat betekent dat ook het luxe-verzuim (families nog op reis) enorm zal zijn.

Bovendien, is de islamitische kalender een maankalender en geen zonnekalender, daarom schuift de datum waarop het Offerfeest gehouden wordt, elk jaar ongeveer met tien dagen op. Dus berekent u zelf maar eens wat de kans is dat het Offerfeest nog eens op 1 september zal vallen tijdens uw leven? De polemiek waard?

Kraken moet strafbaar worden

13 mrt

krakers“Wie in hotel slaapt zonder betalen is een oplichter… Het is onaanvaardbaar dat een huiseigenaar minder rechten heeft dan iemand die inbreekt en de woning bewoont.” reageert Van Volcem in beknopt in een opinie. Toch overkwam het een Gents koppel die werkt in het buitenland. Twee Roemeense gezinnen namen intrek en men kan de krakers niet zonder slag of stoot uit de woning weren.

Het gebruik van andermans goed zonder toestemming is strafbaar. Het is ondenkbaar dat dit in bepaalde gevallen niet strafbaar is bij een huis en wel bij een auto. De overheid moet ingrijpen. We moeten dit achterpoortje sluiten door een wetgevend initiatief op federaal niveau.

Als je nu geconfronteerd wordt met krakers die je woning bezetten moet je een (dure) gerechtelijke procedure starten om de mensen uit je woning te kunnen krijgen. Dat is de logica op zijn kop. Je bent dan immers 2x het slachtoffer.  We moeten kraken strafbaar maken zodat een eigenaar de gemeente en politiediensten kan inschakelen in geval zijn woning onrechtmatig wordt bezet.  De krakers zelf kunnen dan ook worden vervolgd voor hun misdrijf. Op die wijze geef je ook duidelijk aan dat dergelijk ‘kraak’-gedrag niet aanvaardbaar is in onze samenleving.

Kamerlid Egbert Lachaert (Open Vld) zal een eerder gemaakt wetsvoorstel binnenkort aan het parlement voorleggen om dit probleem aan te pakken.

Luchtkwaliteit Brugge

10 mrt

Economie en een gezond leefmilieu kunnen samengaan. Beiden zijn erg belangrijk voor welvaart en welzijn.

Uit Het Laatste Nieuws:

Van Volcem: “Onze luchtkwaliteit mag dan wel beter zijn dan veel andere centrumsteden, het is de taak van het stadsbestuur om in specifieke straten voor verbetering te zorgen. Daar wordt immers ook gewerkt, geleefd en groeien kinderen op.”

Mercedes pleit voor een nieuw stadsbos nabij het domein Zeveneken nabij de wijk Kruisabele. “Zo’n extra groene long kan de lucht alleen maar ten goede komen.”

Inburgering en Integratie zijn te belangrijk om licht over te gaan

28 feb

Liesbeth Homans lijkt toch niet de super-minister die N-VA vooropstelde bij de laatste nationale verkiezingen. 7 Bevoegdheden, misschien enkele te veel? Inburgering en Integratie zijn voor mij te belangrijk om licht over te gaan.

In een klimaat waar onze maatschappij probeert op te boksen tegen segregatie, zien we een minister die polarisatie in de hand werkt. Eerder zouden we van een minister moeten verwachten het debat te overstijgen en niet te vervallen in boutades die het werk op Vlaams niveau enkel maar bemoeilijken.

Unia zou een partner moeten zijn van de politiek. Wie een hand uitreikt naar de politiek en het debat aangaat, wordt geschoffeerd. Dit lijkt me niet de goede gang van zaken.  mercedes van volcem 2

In Mechelen is er een burgemeester die zichzelf de titel ‘beste burgemeester ter wereld’ mag opspelden. Zijn grootste verwezenlijkingen? Het debat overstijgen en van integratie en migratie – hoe moeilijk soms ook – een positief verhaal maken. Dat is daadkracht, dat is visie. Dat is wat politici moeten beogen.

Ministers en hun bevoegdheden zijn te belangrijk om een legislatuur te laten uitzitten. Ik doel niet op het ontslag van minister Homans. Wel vraag ik duidelijk, als voorzitter van de commissie Integratie en Inburgering, aan de Minister – President een herschikking van de Vlaamse Regering te overwegen. Een minister moet net diversiteit en gelijke kansen omarmen.

In mijn opinie lijkt het goed dat de Minister – President de bevoegdheid tot zich neemt, dusdanig ook op Vlaams niveau van Integratie en Inburgering een succesverhaal te maken. Dit met de nodige maturiteit, zodat het huidige discours van verwijten en polarisering kan ophouden.

Als volksvertegenwoordiger is het immers de taak het werk van de regering te controleren. Ik vind het dan ook belangrijk te constateren en te signaleren dat het huidige klimaat nul bijdraagt aan het maatschappelijke debat. Dat doet me pijn, en dat is niet het beeld dat ik wil zien van de politiek.

Een verderzetting van dit debat zal gevoerd worden in de commissie en het Vlaams Parlement.

Geen structurele aanpassingen vereist voor Steenbruggebrug

21 feb

Uit een parlementaire vraag van Mercedes Van Volcem (Open Vld) blijkt dat de brug in Steenbrugge geen structurele aanpassing nodig heeft. “De inspectie eind 2016 heeft aangetoond dat er een aantal onderhoudswerken noodzakelijk zijn. Het gaat onder meer om het reinigen van de brug, het stralen en schilderen en het vernieuwen van de wrijfhouten.” zo blijkt uit het antwoord van minister Weyts.

“De uit te voeren investeringen worden bijgesteld tot onderhoudswerken aangezien de vernieuwing van de Steenbruggebrug, mits goedkeuring van het project Stadsvaart, binnen enkele jaren aan de orde zal zijn.” besluit Van Volcem uit het antwoord van de minister.

Al 1500 mensen tekenden petitie op stophetparkeerplan.be

5 feb

StopparkeerplanAl meer dan 1500 mensen ondertekenden de petitie van Mercedes van Volcem (Open Vld) op haar website stophetparkeerplan.be. “We krijgen heel veel feedback van de mensen over het parkeerplan. Die reacties gaan we bundelen en overmaken aan het stadsbestuur. We zullen de druk opvoeren.” verduidelijkt Van Volcem.

De petitie kan je tekenen op www.stophetparkeerplan.be . Van Volcem noemde het parkeerplan in de Brugse gemeenteraad ‘asociaal en ondoordacht’. “Al wie werkt in de binnenstad, wie een zaak heeft of wie familie ontvangt is de dupe. Er zijn bovendien op sommige plaatsen parkeerplaatsen te kort. Daar gaat hun plan niets aan veranderen. Dus eerst moet men de capaciteit verhogen.” (meer…)

Stop het parkeerplan

31 jan

Stopparkeerplan


parkeerplan 2

Onderteken de petitie op deze website

Persreactie: Mercedes Van Volcem (Open Vld): ‘De zero-emissiepremie moet blijven voor wagens boven de 41.000 euro.’

26 jan

Vlaams Volksvertegenwoordiger Van Volcem reageert op CD&V die de ‘zero-emissiepremie’ voor wagens boven de 41.000 euro wil afschaffen. Het doel van de premie is de elektrische wagens in de markt zetten, aldus Van Volcem. ‘We moeten stoppen met mensen die geld willen uitgeven te straffen.’

Er wordt al 21 procent BTW op deze wagens betaald, gaat Van Volcem verder. Het is dus een absurde gedachte om de zero-emissiepremie voor deze wagens af te schaffen, als liberaal verzet ik mij hier tegen. ‘Wat heeft CD&V tegen auto’s die meer dan 41.000 euro kosten?’

elektrische autoHet lijkt wel alsof CD&V liever het geld op de spaarboek ziet staan en mensen naar goedkopere modellen wil leiden, stelt Van Volcem. Dat mag geenszins de bedoeling van overheidsbeleid zijn. De overheid moet elektrisch rijden aanmoedigen. Met de keuze van de burger om wel of niet een duurdere wagen aan te schaffen, dient zij zich niet te mengen.

Partijvoorzitster Rutten liet reeds weten zich aan te sluiten bij de kritiek van partijgenote Van Volcem.

De premie geldt momenteel voor alle zero-emissie-voertuigen en bedraagt vanaf 2017 maximaal 4.000 euro. En heeft betrekking op nieuwe wagens die besteld zijn vanaf 1-1-2016.

De wagens die in aanmerking komen voor de zero-emissiepremie kan men terugvinden op www.energiesparen.be, een initiatief van de Vlaamse Overheid. In de lijst zijn heel wat wagens van Nissan en Renault opgenomen, naast ook andere merken als Mercedes, BMW en Tesla. Bij BMW gaat het over de energiezuinige I3 modellen en bij Tesla over de populaire S reeks.

De kleine BMW I3 heeft een catalogusprijs tussen de 37.000 en 44.000 euro en dreigt dus uit de boot te vallen in het plan van CD&V. Maar ook tal van andere kleinere en goedkopere wagens, als we de lijst er op gade slaan.

Mercedes Van Volcem

Open Vld misnoegd over uitstel van de kleine bussen te Brugge

19 jan

 

Open Vld Brugge is niet te spreken over het uitstel van de kleine bussen te Brugge. Beloven, beloven en beloven, stellen de liberalen. 

Er werden in 2012 kleine bussen beloofd door Renaat Landuyt (SP.a). ‘Waar blijven ze nu?’, vraagt Open Vld zich af.

De bussen in het centrum werden reeds uit de Steenstraat en de Noordzandstraat geweerd. Open Vld stelt zich dan ook ernstige vragen bij de verschuivingen die De Lijn doorvoert in het aanbod aan bussen.

Open Vld heeft ernstige vragen bij de verschuivingen die De Lijn doorvoert in het busaanbod. Dit om tegemoet te komen aan deze ersatzoplossing.

“De grote bussen volgen nu een ander parcours maar de kleine busjes zijn nergens te bespeuren.” Van Volcem.

Het stadsbestuur wil ook geen de lage-emissiezone in Brugge. Nochtans zou dit de leefbaarheid enkel maar ten goede komen. Een oude historische stad gevuld met propere bussen en lucht zou onder meer het stof van op het stadhuis kunnen doen wegwaaien, stelt Van Volcem. Tijd voor dynamiek en voorbereiding op betere en kwalitatievere tijden.

Brugge moet het voortouw nemen. Niet anderen nahollen.

Mercedes van volcem
Fractieleider Open Vld Brugge