Brugge

Financiën Stad Brugge blijven financieel gezond ondanks alle doorstane crisissen sedert 2020.

Brugge – In oktober 2019 werd het initieel meerjarenplan 2020-2025 door de gemeenteraad goedgekeurd. “Bij de opmaak waren vele zaken niet te voorspellen, meer bepaald Corona I, Corona II, de oorlog in Oekraïne en opvang vluchtelingen, de renteverhogingen, de hoogste inflatie sinds 1975, de energiecrisis…,” zegt schepen van financiën Mercedes Van Volcem. “Zelf had ik ook niet dergelijke turbulente en uitdagende tijden verwacht toen ik startte als schepen van financiën. In vier jaar tijd hadden we meer te verwerken dan sedert de fusie van 1971.”  

1. Tegenvallers

De totale impact van deze crisissen was hoog. Corona I en Corona II hadden een impact van 40 miljoen euro naast het vele leed, de stilstand en geen activiteit voor restaurants en handelaars, alsook het wegblijven van toeristen,  maar de grootste impact op de begroting waren de gevolgen, meer bepaald de stijgende prijzen van grondstoffen en inzonderheid energie. Deze prijsstijgingen zorgden dan ook voor inflatie van het diverse facturen die de stad elke dag moet betalen. De stijging van energie beliep bij de vorige AMJP 6,6 miljoen euro (elektriciteit 3,4 miljoen en gas 3,2 miljoen). Budgetten voor gas stijgen bij deze aanpassing met 317.000 euro en de budgetten voor elektriciteit met 2,1 miljoen euro, dit mede door de elektriciteitskosten van het Jan Breydelstadion (1,8 miljoen euro).

De stijging van het personeelskosten door inflatie deze legislatuur over de gehele periode beliep 34,8 miljoen euro.

2. Stijgende kosten

Ondanks de hoge inflatie waarmee we geconfronteerd worden, is een eerste belangrijk uitgangspunt bij deze vierde aanpassing dat we de uitgaven onder controle houden.

Personeelskosten maken een aanzienlijk deel uit van de totale stadsbudgetten. Bij de vorige aanpassing van het meerjarenplan was er dan ook een zeer grote impact op de personeelsbudgetten (17,5 miljoen euro) als gevolg van de inflatie en de automatische loonindexeringen. Deze impact is dit jaar veel beperkter. Rekening houdend met de voorspellingen van het planbureau in mei 2023, de krapte op de arbeidsmarkt, realistisch budgetteren n.a.v. de vorige jaarrekeningen en de verwachte evolutie van het personeelsbestand slagen we erin de personeelsbudgetten stabiel en onder controle te houden.

Nadat corona een impact van 40 miljoen euro heeft nagelaten, blijven ook de inflatie en de daarmee gepaard gaande loonindexaties zowel rechtstreeks als onrechtstreeks een invloed hebben op de stadsfinanciën. Zo is er een sterke stijging in de kosten voor technische diensten (+5,1 miljoen euro), de afvalverwerking (+4,2 miljoen euro) en andere dienstverleningen aan Stad Brugge (+2,4 miljoen euro).

Bovendien zijn ook veel investeringen die gegund werden en in 2022 en 2023 van toepassing zijn onderhevig aan indexatie formules (wegenis, verbouwingen, nieuwbouw, …). Dat vergde aanpassingen in de aanpassing van de begroting voor het laatste jaar van deze legislatuur.

3. Belastingverminderingen  en voordelen voor bewoners van de stad

“Ondanks alle uitdagingen heeft de stad ook belastingverlaging doorgevoerd voor de Brugse inwoner, meer bepaald werd de milieubelasting in 2023 gehalveerd en vanaf 2024 werd ze afgeschaft. Eerder werd ook de taks op het gebruik van economische ruimte vrijgesteld voor bedrijven tot 2.000 m² en ook de terrastaks in de deelgemeenten werd gehalveerd om de horeca aan te moedigen ook in dorpen en deelgemeenten actief te blijven, zodat er sociale contacten blijven en cafeetjes met terrassen voor de mensen,” aldus Van Volcem.

De bewoners van de Brugse binnenstad parkeren ook gratis op straat.  In andere steden wordt daar vaak een bedrag voor aangerekend per jaar.   Bezoekers van de bewoners kunnen beroep doen op vouchers met 1 euro tarief. 

Het eerste uur gratis pareren onder het Zand is ook een succes en we zien dat ook veel mensen uit de stad en regio er gebruik van maken.  “Dat tarief blijft gratis met een P-card, wie geen P-card heeft, betaalt wel het eerste uur als hij langer dan 60 minuten blijft. Op deze manier is de parking die werd uitgebreid tot bijna 2000 parkeerplaatsen de grootste shop and go zone van de binnenstad.  Wie zich parkeert aan het station kan ook gratis de bus nemen naar het centrum,” stelt de schepen.

Ook de busjes in de binnenstad van de stad, de shuttlebusjes zijn gratis. 

4. Toelagen en subsidies

“De toelagen aan de verenigingen bleven onaangeroerd.  Zowel de jeugd, de sportclubs als seniorenverenigingen en cultuurverenigingen worden door de stad ondersteund.  

Ook de toelagen aan onze zorgvereniging Mintus en politie bleven op peil. De politie zoekt nog steeds mensen, door onderbezetting van personeel wegens het niet kunnen invullen van vacatures, kon de toelage aan de politie gehandhaafd blijven.  De stad Brugge is de meest veilige stad volgens recente peiling van de bewoners,” klinkt het bij Schepen Mercedes Van Volcem.

5. Verhoging van subsidies

“Er werd ook een groter budget uitgetrokken voor wonen (premie) alsook voor sportinfrastructuur en jeugdinfrastructuur.  Veel clubs konden op de stad rekenen. Zowel kleine verenigingen maar ook de jeugd van Cercle Brugge met de herhuisvesting naar Gulden Kamer,” aldus Van Volcem.

6. Aankopen en investeringen

De stad investeerde in gronden om een nieuwe brandweerkazerne te bouwen op de oude site Metro.

“De gebouwen aan de Boninvest werden gekocht om de groene Vesten te versterken na afloop van de huur.  De stad investeerde ook in open ruimte en bossen.  Zo werd 27 ha aangekocht in Sint-Kruis (Male) alsook werd het Beisbroekbos deze legislatuur uitgebreid met 24 ha alsook de Sint-Pietersplas met 3 ha.   De stad kocht ook gronden in de Gulden Kamer in Sint-Kruis om het sportpark uit te breiden alsook de site De Lijn in Assebroek,” zegt Schepen Van Volcem.

Er werd ook geïnvesteerd in nieuwe parken : park Steevens aan het Veltembos, het Katelijnepark aan de Baron Ruzettelaan, het Vaartbekepark in Koolkerke, de vernieuwing van het Minnewaterpark en heraanleg van het Koning Albertpark, wijkpark ten Boomgaarde in Sint-Michiel, park Knapen in Zeebrugge… in bomen, bloemen en nieuw stadsmeubilair (groene stoelen).

De stad investeerde ook in onderhoud van wegen, fietspaden en voetpaden en in ledverlichting op openbaar domein en nieuwe pleinen en rioleringen.  Zo werd de Katelijnestraat, Arsenaalstraat, hele omgeving van het nieuwe beursgebouw, de omgeving van de Sint-Annakerk en de Bargeweg en Vlamingstraat tot Vlamingdam aangepakt.

De stad investeerde ook in evenementen en vrije tijd : de Warmste Week, de Ronde van Vlaanderen, Wintergloed met schaatspiste en tal van kerstbomen en gezelligheid.

De stad investeerde ook in haar gebouwen: het conservatorium, het Passentenhuis, een erfgoeddepot. 

Deelgemeenten

De deelgemeente Sint-Michiels kreeg het wijkcentrum Xaverianen erbij en ook het stadhuis in Sint-Andries staat in de steigers voor totaalrenovatie.  In Lissewege start de Scharphoutsite.  Koolkerke krijgt een sportzaal. 

In diverse deelgemeentes werd een wijk aangepakt waarbij de riolering op invallen stonden : Blijmare, omgeving Sint-Annadreef, Prins Leopoldlaan, Bloemenwijk in Assebroek, …

7. Meevallers

“De erfenis van 5,9 miljoen was een meevaller voor de stad in moeilijke tijden.  Gelet op de budgettaire uitdagingen werd dit geld niet uitgedeeld maar aangewend voor investeringen.  Dit is misschien niet zo spectaculair maar ik denk wel dat uitdelen vandaag in moeilijke tijden enkel zou leiden tot extra belastingen in de toekomst,” vertelt Schepen Van Volcem. “Ook de Vlaamse regering is ons gezind.  De stad kreeg diverse investeringssubsidies.  Zo konden we rekenen op middelen voor het nieuwe museum Brusk, maar ook voor aanleg van fietspaden via het Kopenhagenplan, is er ook een ruim budget ingeschreven voor overstromingsmaatregelen aan de kust, de Steenbruggebrug en de aanleg van het voorplein van het station en de voetgangerstunnel.”

De stad ontvangt deze legislatuur ook een dividend uit de haven Antwerpen-Zeebrugge van 6 miljoen euro per jaar. In dat bedrag is ook de bijdrage van de cruisetoerist vervat.  Dus de cruisetoerist betaalt ook een bijdrage aan de haven, die we dan via dividend terug ontvangen.

“De inkomsten zijn uiteraard ook geïndexeerd maar komen pas na twee jaar binnen zo konden we 340.000 euro aan meerinkomsten inschrijven voor onroerende voorheffing en personenbelasting,” vertelt de schepen.

Hoewel de belastingtarieven niet stijgen en niet zullen stijgen, zorgt de inflatie er rechtstreeks en onrechtstreeks wel voor dat bepaalde inkomensstromen voor Stad Brugge stijgen. Zo stijgt de verwachte opbrengst uit de aanvullende personenbelasting met 13,4 miljoen euro. Dit is hoofdzakelijk een gevolg van de automatische indexaties van de lonen.

Daarnaast werd door de Vlaamse Overheid een bijkomende tegemoetkoming toegekend van 10,4 miljoen euro uit het gemeentefonds. Deze werd toegekend aan de steden en gemeenten om de gevolgen van de hoge inflatie beter te kunnen opvangen. Ook andere subsidies en tegemoetkomingen aan Stad Brugge stegen ten belope van 13,4 miljoen euro.

8. Bezoekers

Toeristen betalen wel een overnachtingstaks maar ze krijgen er ook veel voor terug.   Bovendien werd er ook geïnvesteerd voor de bezoeker door de bouw van een congrescentrum.  Ook het nieuwe museum in een investering in de toekomst van onze cultuur historische stad.

9. Investeringen

“Ondanks het miljoenenprijskaartje verbonden aan de coronapandemie, de energiecrisis en de hoge inflatie in het algemeen blijft het onze ambitie om veel te investeren,” vertelt Schepen Van Volcem. De totale investeringen voor het meerjarenplan 20-25 zijn opgelopen  tot ongeveer 401 miljoen euro (t.o.v. 385 miljoen euro (+4%) in de derde aanpassing van het meerjarenplan, 365 miljoen (+10%) in de tweede aanpassing  van het meerjarenplan en 306 miljoen (+31%) in het initieel meerjarenplan. Dit is dus een toename van bijna 100 miljoen euro. In de periode 2020-2022 werd reeds voor ±150 miljoen euro aan investeringen gerealiseerd.

 • Groene, nieuwe parken

“Deze legislatuur heeft de stad voor meer dan 10 miljoen geïnvesteerd in nieuwe parken. Parken zijn plaatsen waar inwoners samenkomen en kunnen ontspannen, eigenlijk is dit een investering in de mensen,” stelt de schepen. Zo investeerde de Stad in een nieuw park Knapen, wijkpark Ten Boomgaard, site De Lijn, Katelijnepark, Park Steevens, parkje Stoer Huus, Vaartbekepark, Cathemgoed…

 • Meer dan 18 miljoen euro aan investeringen wijken en straten

“Deze legislatuur hebben we ook geïnvesteerd in het toekomstgericht maken en vernieuwen van wijken en straten. Zo hebben we de omgeving rond het Sint-Annaplein, de Prins Leopoldstraat, de Katelijnestraat, Bargeweg, Vlamingdam, Vlamingstraat en Sint-Jorisstraat en de Jakobinessenstraat deze legislatuur reeds vernieuwd,” klinkt het bij de schepen. In verschillende wijken zijn momenteel nog vernieuwingen aan de gang: het Dampoortkwartier, de Bloemenwijk, drie straten in Christus-Koning, de Bremlaan en Blijmare. 

 • Ruim 60 miljoen geïnvesteerd in cultuur

De investeringen in cultuur zijn niet gering. Met een totale investeringswaarde van meer dan 60 miljoen euro, zetten we onze kandidatuur om culturele hoofdstad van Europa te worden in 2030, steevast kracht bij. Enkele belangrijke projecten zijn het nieuw museum BRUSK, een nieuwe muziekzaal voor Cactus vzw op het Kanaaleiland en een gloednieuw erfgoeddepot dat reeds werd afgewerkt.

 • Investeren in sport en vrije tijd

Maar liefst twee nieuwe sportzalen alsook een uitbreiding van het sportpark Gulden Kamer stonden op de investeringsagenda te prijken. De sportzaal in de binnenstad, als onderdeel van het nieuwbouwproject Sint-Andreasinstituut, werd reeds gerealiseerd. De werkzaamheden voor de nieuwe sportinfrastructuur in Koolkerke worden verwacht aan te vatten 2024/2025. Voor de uitbreiding van het sportpark Gulden Kamer maken we 1,1 miljoen euro vrij. Daarnaast investeren we tussen 2020-2025 nog eens 6,1 miljoen euro in subsidies voor sportinfrastructuur bij verenigingen en scholen.  

 • Veiligheid, politie en brandweer

We investeren in de verbouwing van het administratief centrum in functie van de huisvesting Lokale Politie. In totaal zal de investering 1,3 miljoen euro bedragen. De werken zijn in maart 2023 gestart en de vermoedelijke einddatum voorzien we in januari 2025. Ook komt er een nieuwe brandweerkazerne op de site metro. De grond werd al in 2021 aangekocht voor een totaalprijs van 2,1 miljoen euro.

 • Dienstverlening en bloeiende deelgemeenten zijn belangrijk

Ruim 20 miljoen euro van de investeringen tussen 2020 en 2025 schrijven we rechtstreeks toe aan dienstverlening. Naast onderhoud van gebouwen en installaties, werkten we het multifunctioneel centrum Xaverianen te Sint-Michiels af. De totaalprijs van de investering bedroeg 6,7 miljoen euro. Ook in Lissewege investeren we in een nieuw gemeenschapscentrum waarvoor we in totaal 5,5 miljoen euro vrijmaken. Het ontmoetingscentrum zal ingericht zijn met een polyvalente sport- en cultuurzaal, bibliotheekfiliaal en jeugdlokalen.

 • Investeren in jeugd en verenigingen

In 2020 investeerden we in de jeugdlokalen van het Tempelhof. Deze waren te energieverslindend en vertoonden bouwfysische gebreken. De investering bedroeg 2,2 miljoen euro. Daarnaast maakten we nog 1,8 miljoen euro vrij voor infrastructuur van jeugd(werk).

 • Meer parkeercapaciteit

Er was in 2019 een hoge nood voor meer parkeerplaatsen. We realiseerden dus heel wat extra parkeercapaciteit. Zo investeerden we een half miljoen euro in de randparking Waggelwater en ook een half miljoen in de uitbreiding van de randparking L. Coiseaukaai. De realisatie van de centrumparking Ezelstraat en de uitbreiding van parking Zand werd door Interparking gefinancierd en wordt jaarlijks via concessievergoeding terugbetaald, samen goed voor 779 extra parkeerplaatsen.

 • Investeren in onderhoud wegen, nieuwe voet- en fietspaden

Stad Brugge investeerde 8,3 miljoen euro in het vernieuwen van beton- en asfaltwegen. “We maakten een grote inspanning voor voetpaden: 4,3 miljoen euro werd geïnvesteerd in voetpaden, ook investeerden we 2,5 miljoen euro in het opwaarderen van de wandelpaden op de Vesten”, stelt Van Volcem. “Daarnaast investeren we 5,3 miljoen euro in fietspaden via het Kopenhagenplan”.

 • Speelpleinen

Verschillende nieuwe speelpleinen werden deze legislatuur gerealiseerd, zo investeerde de stad in het speelplein Astridpark (516.000 euro), speelplein Paalbos (90.079, 68 euro), speelplein Peter Benoitlaan (105.254, 11 euro) en het speelplein Zwankendamme (235.000 euro).

 • Op de planning

Voor 2023 tot 2025 staan ±252 miljoen investeringsuitgaven gepland. Een aantal grote projecten staan op stel: We investeren in een volledig nieuw gemeenschapscenturm op de Scharphoutsite in Lisswege, dit voor 5,4 miljoen euro. Ook het kruispunt tussen de Kolvestraat en Pathoekeweg maken we verkeersveiliger door een rotonde en nieuwe fietspaden toe te voegen. We investeren hier 1,4 miljoen euro.

Een gedetailleerd overzicht van alle investeringsprojecten met een waarde van meer dan 1 miljoen euro werden opgenomen in tabel 1 en 2.

10. Leningen en tarieven leningen

“Dankzij efficiënte allocatie van middelen werden er sinds 2019 geen extra leningen opgenomen. De ‘klassieke’ stadsschuld was eind 2021 dan ook historisch laag met 60,7 miljoen euro ofwel ±515 euro per Bruggeling,” vertelt Schepen van Financiën.

In 2022 werden er twee leningen opgenomen omwille van de verwachte rentestijgingen en gelet op de grote investeringen die lopende zijn en ingepland staan. We voorzien geen extra leningen ten opzichte van de derde aanpassing van het meerjarenplan.

In 2023 zullen we wellicht ook niet moeten lenen en betaalden we ook 5 miljoen euro terug aan een bulletlening.

Wel hernemen we de niet aangegane leningen uit 2022. De uitstaande stadsschuld eind 2025 blijft quasi gelijk in vergelijking met de vorige aanpassing van het meerjarenplan.”

11. Brugge blijft financieel gezond

“Ondanks de enorme (financiële) uitdagingen als gevolg van de historisch hoge inflatie en de energiecrisis kunnen we ook in deze aanpassing van het meerjarenplan een dubbel financieel evenwicht voorleggen,” klinkt het bij Schepen Mercedes Van Volcem.

Er is een jaarlijks positief beschikbaar budgettair resultaat en de autofinancieringsmarge is positief eind 2025.  Anderzijds mogen we ook niet blind zijn voor de realiteit en gaan we ook in 2024, een verkiezingsjaar, opnieuw met grote uitdagingen geconfronteerd worden. Vooral de inflatie en de instabiele geopolitieke situaties zullen hoogstwaarschijnlijk een grote impact blijven hebben op de stadsfinanciën.

“De Stad Brugge is en blijft financieel gezond dankzij de inspanningen van de volledige bestuursploeg en de ondersteunende ambtenaren. Dat heeft me als schepen diep geraakt,” besluit Van Volcem.

Tabel 1: Overzicht investeringen – deel 1

Omschrijving investeringen (in mio euro)Jaarrekening 2020-2022Investeringen 2023 -2025Totaal MJP
2020-2025
Investeringen 2026 
Nieuwe museumsite  2,835,338,10,0
Beurs & congrescentrum30,40,330,70,0
Vernieuwen openbare verlichting15,913,128,92,2
Minnewater0,014,914,96,6
Erfgoeddepot2,68,511,20,0
Strategische aankopen10,20,610,80,0
Investeringssubsidie: opknappremie + kunstige1,58,09,42,7
Stadsaandeel andere overheden0,58,89,36,0
Onderhoud gebouwen & installaties0,08,28,22,3
Afwerking Xaverianen6,40,36,70,0
Restauratie conservatorium5,21,36,60,0
Subsidies sportinfrastructuur verenigingen & scholen1,74,56,10,6
Investeringssubsidie: concertgebouw2,53,45,90,7
Multifunctioneel complex Lissewege0,25,45,50,0
Heraanleg beton & asfaltwegen6,22,38,50,0
Overig woonbeleid4,40,04,40,0
Brugse zwembaden1,43,04,44,5
Voetpadenplan2,61,74,30,0
Dampoortkwartier, 18 straten0,13,94,10,0
Restauratie KTA-site2,11,83,90,0
Raamcontract mobiliteitsingrepen2,61,13,70,0
Het kustpark (voormalige kazerne Knapen) wordt ontwikkeld (aanlegkosten excl. patrimonium).2,26,28,30,0
Kunstige herstellingen0,82,83,60,8
Recurrent beleid musea – algemeen.1,32,23,60,1
Bremlaan, Heidelaan, Dopheidestraat, Galgestraat, stuk Nieuwe Sint-Annadreef, Heesterlaan.1,02,43,40,0
Materiaal regieploegen openbaar domein1,12,13,20,2
Milieuvriendelijk vernieuwen machinepark OD1,31,93,20,0
(Her)aanleg/ herstel kleinschalige verhardingen1,61,22,80,0
Aanleg bushaltes – vervoerregioplan0,12,72,70,0
Recurrent beleid pb/monumentenzorg.1,31,42,70,0
Investeringen in gebouwen van de erediensten0,42,32,70,2
Knotwilgenlaan, Hogeweg, Meiboomlaan, Rode Beukendreef, Eikenlaan, Iepenln, Ter Luchte, Ter Zale.0,12,62,70,0
Diverse restauraties.0,02,62,62,5
Huisvesting onderzoekscentrum en museumbibliotheek0,02,62,60,0
Wandelpaden vesten0,42,12,50,0
Actieplan boomaanplant / boomverjonging1,11,32,40,0
Infrastructuurwerken door aannemers openbaar domein1,31,02,30,0
Heraanleg Sint-Pieterskerklaan0,02,32,30,0

Tabel 2: Overzicht investeringen – deel 2

Omschrijving investeringen (in mio euro)Jaarrekening 2020-2022Investeringen 2023 -2025Totaal MJP
2020-2025
Investeringen 2026 
Herinrichting St-Janshospitaal0,12,12,20,0
Jeugdlokalen Tempelhof2,10,12,20,0
Prijsherziening gegunde werken heraanleg.0,02,02,00,0
Recurrent beleid eigendommen.0,71,32,00,0
Steenbruggebrug0,01,91,90,0
Kerkebeekpad: studie, pad en brug.0,31,61,80,0
Academie Noordvleugel0,01,81,80,0
Infrastructuur jeugd(werk)0,31,51,80,3
Ontharding en vergroenen van pleinen en winkelstraten.0,21,61,80,0
Biekorf – voorbereidende werken0,11,51,70,0
Leopold I-Laan en Karel de Stoutelaan0,01,51,50,0
Recurrent beleid pb/gebouwen.0,90,61,50,0
Recurrent beleid gewoon secundair onderwijs.0,70,91,50,2
Jaarlijkse vervanging van 25% van het IT-materiaal0,80,81,50,3
Stimuleren over te schakelen op hernieuwbare energie in gebouwen, processen en mobiliteit.0,01,51,50,0
Bloemenwijken0,21,31,50,0
Fietspad Kolvestraat x Pathoekeweg.0,01,41,40,0
Impuls & cofinancieringsbudget0,11,21,40,3
Uitbreiding en cyclische vervanging storagecapaciteit0,60,81,40,0
Verbouwing AC Sint-Andries i.f.v. huisvesting Lokale Politie0,01,31,30,0
Buitengewoon onderhoud Begijnhof.0,01,21,30,0
Recurrent beleid kinderopvang.0,60,71,30,2
Katelijnestraat en Arsenaalstraat1,10,21,30,0
Recurrent beleid deeltijds kunstonderwijs.0,60,61,20,1
Sint-Jorisstraat/Vlamingdam.0,30,91,20,0
Recurrent beleid centra voor volwassenenonderwijs.0,50,71,20,2
Overstromingsmaatregelen Zeebrugge.0,01,21,20,0
Recurrent beleid sportinfrastructuur.0,21,01,10,0
Recurrent beleid gebiedsontwikkeling.0,50,61,10,1
Restauratie OLV-kerk.0,20,91,10,0
Sportcentrum Koude Keuken0,01,11,10,0
Renovatie stookplaatsen.0,30,81,10,0
Project herhuisvesting Oostmeers.0,60,41,00,0
Investeringstoelagen ten behoeve van niet-sportverenigingen0,00,91,00,2
Vernieuwen videowall, servers en upgrade beheersysteem veiligheidscentrale.0,01,01,00,0
Diversen24,347,271,516,6
Totaal149,6251,8401,447,8

Vind hieronder ook de ppt van financiën van de voorstelling terug:

Lees hier het persbericht in de krant.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.