Ruimtelijke ordening

80 hectare gemengd regionaal bedrijventerrein

Volgens het gewestelijk RUP voor de afbakening van het regionaalstedelijk gebied Brugge, voorlopig vastgesteld door de Vlaamse Regering d.d. 19 december 2009, kan vanaf 2013 in het gebied ten westen van de Blankenbergse Steenweg ca. 80 ha ontwikkeld worden als gemengd regionaal bedrijventerrein.

Dit gewestelijk RUP is momenteel nog niet van kracht. Maar gezien de grote vraag naar ruimte voor niet-havengebonden KMO’s in Brugge, gezien er in Brugge momenteel zo goed als geen braakliggende percelen zijn voor niet-havengebonden KMO’s en gezien begin 2013 niet veraf is, is het wenselijk nu reeds de voorbereidende stappen te nemen inzake de ontwikkeling van het bedrijventerrein in het gebied ten westen van de Blankenbergse Steenweg, om dan in 2013 (mits goedkeuring RUP natuurlijk) onmiddellijk te kunnen starten met de realisatie ervan. Gezien de omvang van dit gebied zal dit gefaseerd moeten gebeuren.

Het College van Burgemeester en Schepenen besliste op 9 juli 2010 om de WVI te laten instaan voor de ontwikkeling van een kwalitatief en duurzaam bedrijventerrein in dit gebied. De WVI moet hierin een trekkersrol vervullen, waarbij de Stad in iedere fase moet betrokken worden. Het bedrijventerrein Evolis in Kortrijk-Harelbeke-Zwevegem wordt als referentie gezien inzake de aanleg, inrichting en beheer van het bedrijventerrein. De Stad geeft hierbij ook een aantal aspecten aan waarmee minimaal moet rekening gehouden worden.