Brugse binnenstad Stadsvernieuwing

Nieuw jeugdhotel in Brugge

“Toerisme Vlaanderen neemt in het kader van een “inhaalbeweging jeugdverblijfsinfrastructuur via alternatieve financiering” en van “toerisme voor allen” het initiatief voor de realisatie van een nieuw jeugdhotel in Brugge en Oostende, aldus Schepen van Ruimtelijke Ordening Van Volcem.

“Een goede zaak”, aldus de Schepen, “want in Brugge is binnen de bestaande binnenstedelijke jeugdhotelinfrastructuur weinig voorhanden.”

“Met De Snuffel wordt hiervoor een samenwerkingsverband opgestart om een nieuwe vestiging te realiseren aan de overzijde van het huidige jeugdhotel De Snuffel”, aldus Van Volcem.

“Na enkele voorbereidende gesprekken gespreid over een ruime periode 2007-2011 werd op 15 maart 2011 een geconcretiseerde kandidaatstelling voor een beperkte wedstrijdoffertevraag openbaar gemaakt.

De site waar het nieuwe jeugdhotel zal opgericht worden bevindt zich in de Ezelstraat 42-46.

Concreet gaat het om een gebouwencomplex dat voorheen ingenomen was door een kleine superette met bovenliggende bewoning en gastenkamers, en met aansluitende bergplaatsen en garages uitgevend op de Jan Boninstraat,” zegt Schepen Van Volcem.

“De site met overbebouwing wordt gesaneerd. Nu is er een amalgaan aan gebouwen. Het zal er dus ruimtelijke veel beter geordend worden. Het ontwerp vertrekt van een poloaroid en de venster worden daarop geinspireerd. Het wordt verder uitgebreid met de garageboxen aan de Hugo Losschaertstraat 4. Hierdoor ontstaat de mogelijkheid om te ontsluiten via zowel de Hugo Losschaertstraat als via de Jan Boninstraat.

Het project JH De Snuffel voorziet nieuwbouw ter vervanging van alle constructies, op uitzondering van Ezelstraat 44 dat om stadslandschappelijke redenen behouden blijft.

De globale perceelsoppervlakte van alle betrokken percelen samen bedraagt ongeveer 1500m².”

“De algemene ruimtelijk stedenbouwkundige randvoorwaarden waarbinnen de wedstrijdprojecten kunnen uitgewerkt worden, werden goedgekeurd door het College van Burgmeester en Schepenen op 6 mei 2011 en opgenomen in het wedstrijdprogramma,” zegt de Schepen. “De stad Brugge participeert bovendien in het project van Toerisme Vlaanderen, concreet voor de bouw van een multifunctionele zaal in het nieuwe jeugdhostel in de Ezelstraat en heeft daarvoor een projectsubsidie van 300.000 euro aan de Vlaamse overheid toegezegd. Wij willen het jeugdtoerisme helpen, steunen en promoten hier in Brugge”, aldus Van Volcem. Dergelijk project is niet alleen super voor het Jeugdtoerisme het zal ook een extra stimulans zijn voor de Ezelstraat.”

Toerisme Vlaanderen ontving uiteindelijk 5 wedstrijdoffertes :

  1. Algemene Ondernemingen Himpe nv
  2. Algemene Ondernemingen Robert Wyckaert
  3. Artes Projects nv
  4. Cosimco N.V. – Stabitec bvba – Jan Maenhout tuinarchitect – EVA lnternational
  5. T.H.V. Alqemene Bouw Maes nv – nv Van Roey

“De jurering van de projecten vond plaats op dinsdag 25 oktober 2011. De inschrijvers kregen de gelegenheid om gedurende 20 minuten hun offerte toe te lichten en de vragen van de jury te beantwoorden teneinde hun offerte te preciseren.

Eind december werd de selectie van de ontwerper gefinaliseerd en goedgekeurd door de Vlaamse Regering.” “Gelet op de beroepstermijn voor de andere mededingers kan ik vandaag de laureaat voor dit Brugse Project bekend maken : De opdracht werd weggekaapt door Algemene Ondernemingen Himpe nv, die voor dit project samen werkt met architectenbureau Salens uit Brugge. De bouwaanvraag wordt eerstdaag ingediend, en de werken zouden moeten aanvatten na het bouwverlof 2012.”

“ Het ontwerp werd gisteren op de Commissie Stedenschoon positief onthaald. Ook het behoud van het pand in het project werd geapprecieerd”, zegt de Schepen. “Er zullen 120 mensen kunnen slapen. Mooi initiatief voor de jonge toeristen maar ook voor onze jonge Bruggeling.”

“We kijken met zijn allen uit naar dit nieuwe pand in de Ezelstraat waarmee we jongeren naar Brugge kunnen lokken, doen proeven van het mooie en bij sommigen van hen de goesting doen ontstaan om later met partner en kinderen nog eens op vakantie te komen”, zegt Mercedes Van Volcem, Schepen van Ruimtelijke Ordening.