Wonen

Woonbeleidsplan in uitvoering

Van bij de start van de legislatuur was het duidelijk dat wonen een belangrijk thema is voor iedere Bruggeling. Daarom werd in het algemeen beleidsplan 2007-2012 de nadruk gelegd op de leefbare stad.  Ook in het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan is wonen een belangrijk element in het globale streven naar ruimtelijke kwaliteit. Op 5 december 2007 keurde het college het ontwerp van woonbeleidsplan met 91 actiepunten goed (na drie colleges met powerpointvoorstellingen).  Het woonbeleidsplan bevatte twee delen. Een eerste deel maakt een inventaris van het wonen in de stad.  Hoeveel woningen, hoeveel sociale, hoeveel open woningen, hoeveel beschikbare maatregelen, de kwaliteit van de woningen, de premies, de woonuitbreidingsgebieden, ….

Opmerkelijk is dat  Brugge maar 22 % appartementen telt en 78 % woningen. In het arrondissement zijn er 35 procent appartementen en 65 procent woningen. In het tweede deel werden actiepunten omschreven die door het college werden goedgekeurd.

Vorig jaar werd het woonbehoefteplan goedgekeurd. Het woonbehoefteplan berekent conform de bevolkingsprognoses de toekomstige nood aan ruimte voor wonen voor het stedelijk gebied en buitengebied.  Je kan geen open ruimte aansnijden als je geen behoefte hebt.   Er werd tevens een inventaris gemaakt van alle projecten in de deelgemeenten  en er werden ook beleidsaanbevelingen per deelgemeente gedaan.

Het woonbeleidsbeleidsplan werd daarna voorgelegd aan de emancipatieraad, de seniorenraad, de mobiliteitsraad, de jeugdraad, de stedelijke raad voor personen met een handicap, de werkgroep wonen op kamers en aan de woonraad. Na het bereiken van een consensus werd het woonbeleidsplan goedgekeurd door de gemeenteraad op 28 april 2008. Het maatschappelijk draagvlak voor de inhoud van het woonbeleidsplan was dus groot.

Het is een ambitieus plan geworden met zes doelstellingen :

–         betaalbaar wonen

–         de kwaliteit van de woningen en hun woonomgeving

–         het behouden en aantrekken van jonge gezinnen  en het tegengaan van stadsvlucht

–         de realisatie van een sociale mix

–         aandacht hebben voor specifieke doelgroepen

–         efficiënt besturen

De stad koos uitdrukkelijk niet voor de oprichting van een stadsontwikkelingsbedrijf niettegenstaande dit open werd gelaten in het beleidsplan  en ook niet voor een huurpremie voor de allerzwaksten in de samenleving.  Het duurde tevens tot vorig jaar  in het conclaaf om het budget voor wonen te verhogen van 1 miljoen naar 1, 25 miljoen euro.

Voor 2007 was er alleen de dienst huisvesting die onder de bevoegdheid van de burgemeester viel. Dit bestond uit leegstand inventariseren en uitkeren van de premies.  Er was geen woonbeleid in Brugge.

Toen ik schepen van ruimtelijke ordening werd, heb ik tevens huisvesting toebedeeld gekregen. De grootste hefboom in het woonbeleid is immers de ruimtelijke ordening en het grond – en pandendecreet. Woonbeleid kan dus niet losgezien worden van ruimtelijke ordening.  Het is mijn bedoeling geweest als regisseur op te treden niet als actor. De stad moet niet zelf bouwen. Dit is niet onze kerntaak. We moeten we maken dat er gronden vrij komen, de bouwvergunning en verkaveling en masterplannen vlot worden afgeleverd. Er kwalitatieve projecten worden gerealiseerd.  We moeten aanbod verhogen en kwalitatieve realisaties aanmoedigen. Hoe langer een project loopt, hoe meer intresten de koper betaalt.

Bovendien moet de overheid voor iedereen in dezelfde omstandigheden hetzelfde doen. Het zou verkeerd zijn met de stad 200 woningen te bouwen (veel) en aan die 200 kopers elk 50.000 euro te geven (10 miljoen euro)  in de kostprijs van hun woning of grond. Er zijn immers 3000 jonge gezinnen die een woning zoeken aan de prijs van 200.000 tot 250.000 euro.

We moeten voor al die jonge gezinnen hetzelfde doen (bvb gedurende eerste vijf jaar van de aankoop een premie geven, is goedkoper en bereik je meer mensen mee).

De recepten die SP.A voorstelt (woonbedrijf) zijn zeker geen oplossing.

In Gent , Antwerpen en Leuven (allemaal socialistische burgemeesters) stijgen de prijzen van de huizen sedert 2000 sneller dan in Brugge.   Ook het laatste jaar stegen de prijzen daar hoger dan in Brugge. Opmerkelijk is ook dat onze huurprijzen de laagste zijn van steden die ik hier vergelijk.

Zie vastgoedgids Trends

Gemiddelde prijzen Brugge

247409 euro  huis
223377  euro appartement

3.6 % sedert vorig jaar  voor een woning (minst van de andere)

2000 =139.8 en app 124.9)
Huur 756 euro huis en 639 appartement (minst van de andere)

Prijzen Leuven

290810 euro (duurder dan Brugge)
209422 appartement (goedkoper dan Brugge)
9.4 % stijging sedert vorig jaar voor een huis

(2000: 145.7 en app 165.9)

Huur 970 euro huis en 662 euro appartement

Prijzen Gent

228125 prijs voor een woning
208281 prijs voor een appartement
5.4%
(2000: 157.3/134.3)
881.7 euro voor huis en 621.3 voor een woning

Prijzen Antwerpen

233389 – 217856 – 5.2 % – 162.6 versus 119.4
Huurprijzen in de lift (1345 euro voor een huis en 721 euro voor een appartement)

Vlaamse Gewest

236294 – 200864 – 157 – (3.8 procent huizen)

Opmerkelijk is ook dat de gemiddelde prijs van een woning in de stad (247409 euro) goedkoper is dan de prijs van de woningen in Beernem (256319 euro), Oostkamp (252977 euro), Zedelgem ( 251622 euro), Jabbeke (273228 euro),Zuienkerke (291476 euro) en Damme (311994 euro).

Vorig jaar is de bevolking in Brugge gestegen met 490 inwoners. Dit is een trend die zal blijven de komende jaren.

De stadsvlucht heeft dus niets te maken met de prijzen van de woningen, wel met de grootte van de stukken grond en tuin en de aanwezigheid van of naar het werk.

In Brugge heb ik door een aanbodbeleid de prijzen te doen stabiliseren. Een stijging van 3 procent op jaarbasis is een gezonde stijging. Als we 70 procent eigenaars hebben, willen die 70 procent van de mensen niet dat hun woning daalt. Dan worden ze onzeker. Een woonbeleid is meer dan sociaal woonbeleid. Het is een verhaal voor de eigenaars, de huurders en sociale huurders.  Linkse partijen hebben het altijd over de laatste groep.

Een woonproblematiek is vaak een inkomensproblematiek.  Soms is de inkomensproblematiek structureel en dat vraagt een structurele oplossing, maar voor velen is dat tijdelijk. Iemand die alleen woont, kan meestal geen huis komen. Iemand die ziek is met een laag inkomen ook niet.

Wie met twee gaat werken is meestal wel in staat een woning te verwerven.  We moeten vooral woningen bouwen voor starters in de woonuitbreidingsgebieden en in de militaire kazernes en Zeewege. Er staan er 800 op stapel.

Om een goed woonbeleid te kunnen voeren heb je ook middelen nodig. Vier jaar lang, vocht ik als een leeuw in een kooi om het budget te verhogen.  Pas na vier jaar was men bereid het budget te verhogen en moest er een consensus gevonden worden waar het extra geld zou voor dienen.  Men was absoluut niet geneigd om meer middelen vrij te maken voor woonbeleid, hoewel nu iedereen stelt dat betaalbaar wonen zeer belangrijk is.

2. Het woonbeleidsplan in uitvoering

Deze 6 doelstellingen werden vertaald in 91 te realiseren acties die per thema gegroepeerd werden.

2.1. De betaalbaarheid van het wonen

Niemand wil prijsdalingen.  Een overaanbod aan woningen is dan ook uit den boze.  Het is belangrijk dat er vlug en voldoende nieuwe woningen worden gebouwd. De privé en de overheden bouwen met twee snelheden en twee soorten prijzen. De privé moet niet op subsidies wachten en moet geen overheidsaanbestedingen doen.

De sociale woningen bvb in Lissewege (14 jaar heeft het geduurd en de prijs is 220.000 euro). In Julien Saelens kon men meteen de woonuitbreidingsgebieden aansnijden en de prijzen zijn niet hoger.

Alle woonprojecten werden gemonitord en in kaart gebracht alsook het te plannen sociale woningen.

Op basis van de woonbehoefte voor de periode 1997-2007 konden we 7 woonuitbreidingsgebieden aansnijden.   Deze worden nu gefaseerd aangesneden en zijn goed voor 600 betaalbare woningen.

Voor de periode na 2007 hebben we een nieuwe woonbehoeftestudie besteld om te berekenen wat de behoefte is tot 2022.  We moeten immers op langetermijn plannen.

Door het groot aantal herbestemmingen en lopende projecten was er geen woonbehoefte nodig voor het stedelijk gebied maar wel voor het buitengebied.

Door te herbestemmen konden we de open ruimte vrijwaren.

Om een onderbouwd beleid te kunnen voeren moet er gemeten worden. De studie verschaft inzicht in de Brugse woonmarkt en maakt een onderscheid tussen stedelijk gebied en buitengebied.

In het buitengebied kunnen 130 bijkomende woningen gebouwd worden. Deze woningen worden gepland in Zeewege. De ontwikkeling zal gebeuren via een open oproep waaraan voorwaarden worden gekoppeld zoals betaalbaar en duurzaam wonen.Vermits ik meer kopers verwacht dan de beschikbare kavels wil ik de de toewijzing laten gebeuren via loting. Wie een lot wil kopen schrijft zich in en een onschuldige kinderhand maakt de selectie.

2. 2. Wat sociaal wonen betreft werd een inhaalbeweging ingezet.

Een eigen Brugs sociaal reglement werd goedgekeurd,  waardoor er rechtszekerheid was en ook regionale spreiding.

Er zijn thans 3880 sociale woningen in Brugge en 400 godshuizen die verhuurd worden door het OCMW. Samen dus meer dan 4280 sociale woningen.

Anno 2006 waren er in Brugge 6.1 procent sociale woningen.  Op 1.01.2008 waren er 7.2 % sociale woningen. Met de godshuizen is dat ongeveer 8 %.

Er zijn sedert 2008 in totaal 474 sociale woningen bijgekomen en er zijn er 900 in de planning tegen 2020. Bedoeling is tegen 2022 een 9 procent sociale woningen te hebben in Brugge.

Ik geloof meer in de sociale verhuurkantoren dan in nieuwbouw. De grond is bijna op.  Door private verhuurders te laten verhuren aan sociale verhuren kan je veel korter op de bal spelen en heb je ook de ideale sociale mix.

Op 2 april  2010 gaf de bevoegde Vlaamse minister zijn goedkeuring aan het gemeentelijk toewijzingsreglement voor senioren en hulpbehoevende mindervaliden.

Tal van andere maatregelen zijn gericht op stedenbouwkundige aspecten zoals woonkwaliteit, sociale mix en spreiding van sociaal wonen over de deelgemeenten. Dit gebeurt onder meer door middel van het reglement sociaal wonen.

De opmaak van RUP Sint Pietersmolenwijk zit vast door de waterproblematiek. Er zijn 80 sociale appartementen daar vergund. De overige 250 woningen worden nu uitgesteld.

De sociale spelers doen beroep op waterbouwkundigen om voor de waterhuishoudingsproblemen een oplossing te vinden met waterbeheersing. De woondienst schakelde (gratis) Hogent in om mee te zoeken naar een ontwerp waar water een hoofdaspect is.

2. 3.Kwalitatief wonen

Ook voor de private bouwmarkt werden stimulerende maatregelen genomen (betaalbaar en kwalitatief wonen)

– Naar renovatie toe werd het reglement voor de functionele verbeteringspremie herzien en uitgebreid voor eigenaars-verhuurders

-een dubbele renovatiepremie voor jonge gezinnen in het centrum

-een uitbreiding naar studio’s en appartementen

-40 jaar oud ipv vaste datum

Er is tevens een premie voor het aanpassen van de seniorenwoning tot 5750 euro.

De strijd tegen leegstaande woningen evenals ongeschikte en onbewoonbare woningen valt onder de noemer woonkwaliteit.

– De samenwerking met Wonen Vlaanderen is hiervoor in Brugge zeer goed. Er wordt actief opgetreden tegen toestanden die de woonkwaliteit ondermijnen. In de meeste gevallen leidt dit tot verbeterings- en herstellingswerken door de eigenaar.

– Brugge kent in tegenstelling tot veel andere steden geen problemen van wonen op kamers. Het kamerreglement wordt strikt opgevolgd waardoor wantoestanden uitgesloten zijn.

– Naar leegstand toe werd onlangs met een nieuwe aanpak gestart waarbij er eerst een informele bevraging is bij de eigenaar over de reden van de leegstand vooraleer eventueel een officiële procedure wordt opgestart. De respons is groot. De resultaten zijn nu reeds zeer bemoedigend.

– De verbeteringspremie werd onlangs herzien. De verhoogde premie voor jonge gezinnen in het centrum wordt ondanks de aandacht die eraan gegeven werd in de pers  nog niet veel aangevraagd. Misschien kunt u ons helpen – dames en heren van de pers! De mogelijkheden voor eigenaars-verhuurders die samenwerken met SVK’s zijn een succes.

– Om zeker te zijn dat de huursubsidie die Stad Brugge verleent aan SVK’s voor nieuwe inhuurnames gebruikt wordt voor kwaliteitsvolle woningen, wordt er vanaf nu systematisch een confomiteitsonderzoek uitgevoerd. Er wordt eerstdaags een afsprakenkader betreffende de conformiteitsattesten tussen Vlaamse overheid, svk’s en Stad Brugge ondertekent.

Kwaliteit betekent ook een kwalitatieve omgeving.  Reden waarom een speelruimtebeleidsplan werd opgesteld en onze bouwverordening een percentage groen voorziet bij ontwikkelingen. Dit maakt voorwerp uit van de ruimtelijke ordening.

2.4. stadsvlucht

Brugge verliest veel jonge gezinnen aan de buurgemeentes. De redenen voor stadsvlucht zijn gekend. Vastgoed in Brugge is duur en toch is er meer vraag naar woningen dan wat het aanbod biedt.

Enerzijds wordt er gewerkt aan betaalbare woningen. De ontwikkeling van Zeewege is één van de acties voor betaalbaar wonen. Ook de aankoop van de militaire kazernes kadert in het realiseren van betaalbaar wonen.

De campagne Brugge woonstad maakt onderdeel uit van de communicatiestrategie die door de woondienst uitgewerkt wordt om Brugge als jonge, betaalbare en hedendaagse stad te promoten.

De aandacht voor studentenhuisvesting maakt intussen deel uit van het imago van Brugge.  Bedoeling is via studentenhuisvesting en zicht op werk, jonge mensen hier te laten wonen.

Er werden 612 studentenkamers extra vergund en er zijn ook heel wat extra studenten.

De stadsvlucht is gekeerd.

De premie wonen boven winkels en kameren boven winkels met leegstand tegengaan en jonge mensen aanmoedigen om in de stad te wonen.

De premie van 9000 euro voor het renoveren van een eerste woning door jonge gezinnen in de binnenstad is tevens een maatregel tegen stadsvlucht.

Stadvlucht heeft ook te maken met parkeren, imago van de stad, veiligheid, groen, wachtlijsten voor kinderopvang, zorg, ….

2.5. Het woonbeleidsplan voorziet  ruimte voor specifieke doelgroepen.

– Elke week wordt een brief gestuurd naar een groep eigenaars van winkels waar op de verdieping een woonfunctie mogelijk is om ze aan te sporen wonen of studeren boven de winkel mogelijk te maken binnen de perimeter van de premie. De respons is -zoals verwacht – laag omdat de premie al een groot succes is geweest.

– Het onderzoek naar het gedrag van ouderen en de samenwerking met de seniorenconsulent moet nog opgestart worden. Dit kan in het kader van RUP woonzorgzones dat binnen enkele weken aan een studiebureau wordt toegewezen.

– Het RUP voor doortrekkersterrein in Zeebrugge moet nog opgestart worden.

-de opdracht voor een woonzorgzone in Sint-Michiels werd opgenomen in het RUP Koning Albert I laan

-het aanbod aan serviceflats en woonzorgzones wordt jaarlijks goed opgevolgd (programmatienorm van 702 serviceflats en 2003 eenheden in woonzorgcentra voor 2012).

Voor senioren wordt binnenkort gestart met de opmaak van een RUP woonzorgzones. De aandacht gaat hier uit naar een voldoende voorzieningenniveau over gans Stad Brugge.

2.6.Efficient besturen.

De huisvestingsdienst werd omgevormd tot woondienst. Dit komt zowel de beleidsvoorbereiding als de dienstverlening aan de burger tegoed.

De verdere verruiming van het takenpakket met een betere dienstverlening tot gevolg is mogelijk door de oprichting van een woonwinkel.

Om de doelstellingen te bereiken moest er de afgelopen jaren op vele fronten tegelijk ingezet worden. Het plan kon pas slagen als alle acties binnen de 5 jaar aangevat of gerealiseerd werden.

88 van de 91 acties zijn uitgevoerd of in uitvoering.

Om de dienstverlening van de woondienst te kunnen uitbreiden wil ik een woonwinkel in Brugge. Hier zullen alle bruggelingen terecht kunnen. De ambitie is dat er voor ieder probleem van een eigenaar of van een huurder een oplossing gevonden kan worden.

In de komende weken wordt hierover door het college een beslissing genomen.

Het RUP voor het doortrekkersterrein zal volgend jaar pas opgemaakt kunnen worden.

Na 2013 wil ik zeker een woonfonds oprichten met middelen voor het woonbeleid.

De voorbije jaren werden talrijke mooie projecten opgestart of gerealiseerd:

Zie Brugge-woonstad.be en blogmercedesvanvolcem.be (brugse projecten)

–         Gouden Boom

–         Rode Nonnen

–         Tuinen Van Hollebeke

–         Derde fase Mouterij Huys

–         Houtkaai en Kolenkaai

–         Rammant Vaartdijkstraat

–         Blauwe Reiger

–         Transport Cools

–         Herbestemming Leekens

–         Herbestemming nationale Bank

–         Structo

–         Julien Saelens

–         Steenbrugge

–         Sint Trudo op stapel

–         De militaire kazernes (rup’s lopende)

–         Mispelaar (deels uitgevoerd)

–         Hoeve De Laere (in voorbereiding – aan te besteden eind 2012)

–         Zeewege (masterplan wordt opgemaakt)

Vandaag ben ik blij u te kunnen aankondigen dat het woonbeleidsplan uitgevoerd is.

Er zijn nog potenties :

-site De Lijn

-site Van Marcke en Krakele

-Station voorkant

-Rust Roest

-Laatste fase Van Hollebeke

-site Cocquyt op Sint-Kruis

-Site kadaster

-site Die Keure

-VTI

-Hauwerstraat Politie

-…

Woonfonds zou een goed middel zijn en budget voor wonen moet verhoogd worden.

Mercedes