Beleid Tussenkomsten Voorstellen

Leegstand sociale woningen voorspelbaar en ontoelaatbaar voor vele wachtenden

Vandaag trekt de Vereniging van de Vlaamse Huisvestingsmaatschappij (VVH) aan de alarmbel. Leegstand dreigt voor duizenden sociale woningen en er is meer dan 200 miljoen euro tekort voor renovatieprojecten. Vlaams Parlementslid Mercedes Van Volcem (Open Vld) voorspelt al twee jaar dat de huidige recepten ontoereikend zijn. “Voor dit scenario waarschuw ik al 2 jaar. 51% van de sociale woningen moet op korte of middellange termijn een renovatie ondergaan. Vijf procent, zo’n 7000 woningen, wordt zelfs volledig afgebroken en heropgebouwd. Er is onvoldoende budget voorzien.” Van Volcem pleitte voor een andere beleidsaanpak in haar conceptnota Sociale Huisvesting. Ze wil onder andere tijdelijke sociale huurcontracten invoeren en de slechtste woningen verkopen aan jonge starters.

“De Vlaamse Regering heeft in december van vorig jaar een besluit goedgekeurd waarbij men beoogt om sociale woningen energiezuiniger en comfortabeler te maken. 49% van de sociale woningen voldoet momenteel aan de gangbare normen. Andere woningen zullen een ‘snelle’ investering krijgen (11%) om te voldoen. Zo’n 23 procent zal gedeeltelijk worden gerenoveerd en 12% zijn totaalrenovaties. 7000 woningen of zo’n 5 procent zullen vervangen worden.” aldus Mercedes Van Volcem.

Van den Bossche heeft tekort aan middelen toe
Uit een parlementaire vraag van Van Volcem aan minister Freya Van den Bossche(Sp.a) blijkt de noodzaak aan grondige renovatie van sociale huurwoningen, meer bepaald op vlak van energiebesparende maatregelen. De minister voorziet een bugdet van 28 miljoen euro voor energiebesparende investeringen voor de Sociale Huisvestings Maatschappijen. Het voorziene budget is niet toereikend om alle dringende noodzakelijke energierenovaties uit te voeren. Dat geeft de minister zelf toe in haar antwoord “Wetende dat uit de patrimoniumenquête is gebleken dat bijna 70.000 woningen vatbaar zijn voor verbeteringen van hun thermische prestaties, is het natuurlijk duidelijk dat dit budget niet volstaat om de volledige vraag te lenigen.” aldus Van den Bossche. “Minister Van den Bossche schuift de doelstellingen van het energie renovatieprogramma 2020 jammergenoeg voor zich uit, door geen concreet plan te formuleren voor de komende 8 jaar.” reageert Van Volcem. Er is 3 miljard nodig en wie in de privé niet isoleert mag zijn huis niet meer verhuren tegen 2020. Ik neem aan dat deze regel ook voor de sociale woningen geldt, met alle gevolgen van dien.

Andere beleidsaanpak
Het Vlaams parlementslid bepleitte voor nieuwe contracten de tijdelijkheid van sociale huurcontracten, waarbij er meer rotatie ontstaat, zodat de lange wachtlijsten kunnen worden ingekort en op kortere termijn mensen kunnen worden geholpen (gemiddelde wachttijd is nu 970 d).

Van Volcem wil ook de zogenaamde huisvestingsval aanpakken. Als je een sociale woning huurt loont het zelden om te werken. Eens je meer verdient, moet je immers meer huur betalen. Het verkrijgen van een sociale woning moet gekoppeld worden aan een specifiek activeringstraject en aan een bepaalde termijn. Een sociale woning is nu een structurele oplossing en dit is nodig voor zij die niet mee kunnen in de samenleving (arme gepensioneerden, zieken, …). Voor velen is het vaak een tijdelijke situatie en later hebben ze het beter door huwelijk, samenwonen, vinden van een job. Dit moet geëvalueerd worden.

Om leegstand in de sociale woningbouw te vermijden moeten de slechtste woningen worden verkocht aan starters (jonge mensen) en met de opbrengst moet men een huurpremie invoeren. Zo die je voor iedereen hetzelfde in dezelfde omstandigheden. Er worden maximum 2000 huurwoningen op jaarbasis gebouwd en er moeten 14000 woningen een totaalrenovatie ondergaan, dit betekent dat je 7 jaar niemand nieuw kan helpen die op de wachtlijst staat.

Freya open je ogen en doe de paardenbril af.

Schriftelijke vraag renovatie Sociale woningen

Antwoord op schriftelijke vraag renovatie sociale woningen

Conceptnota Sociale Huisvesting