Brugge

Van Volcem wil meer debat over politionele bevoegdheden

In Brugge valt de zone voor de politie samen met de grenzen van de stad Brugge.    “De mensen van de gemeenteraad zijn dus ook lid van de politieraad van de stad Brugge.   Vroeger was er nooit een afzonderlijke politieraad met oog op veiligheid noch een debat noch werden cijfers voorgesteld en trends. Het zou beter zijn om aandacht te hebben voor een afzonderlijke politieraad in gesloten zitting bvb. om de maand of om de twee maand zodat we cijfers en trends over diefstallen, preventie, gas boetes, stadswachten, camera, veilige schoolomgevingen, zone 30, buurtnetwerken, combitaks, voetbal, etc… kunnen bespreken.” aldus Mercedes Van Volcem die de veiligheid in de stad prioritair vindt.

In antwoord op deze vraag stelt het schepencollege dat een groot deel van deze materie ook in besloten zitting van de gemeenteraad aan bod mag komen.

In antwoord op de vraag van Van Volcem stelde het schepencollege het volgende:

Het politiecollege en de politieraad zijn twee organen die door de wet van 7 december 1998 op de geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus, enkel zijn opgericht in de politiezones die uit meerdere gemeenten bestaan.  Deze organen nemen alleen in deze politiezones de bevoegdheden over van de gemeenteraad inzake organisatie en beheer van het lokaal politiekorps.

Onder bevoegdheden inzake organisatie en beheer worden begrepen : de politiebegroting en -rekening, het personeelsbeheer (m.i.v. het personeelskader, de benoemingen, ontslagen, oppensioenstellingen,…) de (algemene) organisatie en het logistiek beheer (aankopen, uitrusting, vervreemdingen,…

Alle bevoegdheden die betrekking hebben op het veiligheidsbeleid sensu lato blijven in elke gemeente onverkort bij de burgemeester (in een aantal gevallen bij het college van burgemeester en schepenen) en bij de gemeenteraad.  Het is dus een misvatting dat de politieraad bevoegd zou zijn voor de behandeling van veiligheids- of verkeersvraagstukken.

In een ééngemeentezone zoals de Stad en Politiezone Brugge is er voor wat de beraadslagende en beslissende organen betreft dus niets veranderd : wat de organisatie en het beheer van het lokaal politiekorps betreft zijn, zeker in de mate dat dit enige financiële implicatie heeft of kan hebben, het college van burgemeester en schepenen en de gemeenteraad bevoegd.  Deze bevoegdheden zijn wel sterk ingeperkt door talrijke federale wettelijke, statutaire en andere regelgevende bepalingen.

Omdat ze wettelijk in een ééngemeentezone niet bestaat kan dus geen afzonderlijke politieraad worden bijeengeroepen.  In uw voorstel zou het derhalve gaan om bijkomende vergaderingen van de gemeenteraad in besloten zitting voor bevoegdheden die altijd al de hare zijn geweest.

De voorgestelde thema’s als toelichtingen bij criminaliteitscijfers en -trends, het stedelijk preventiebeleid, gemeentelijke administratieve sancties, stadscamera’s, buurtinformatienetwerken, verkeersvraagstukken en combitaks,… en debatten hieromtrent kunnen dus perfect aan bod komen zowel in de gewone openbare zittingen van de gemeenteraad als in het bevoegde berek of in een algemeen berek. We kunnen wel de gemeenteraad politieraad noemen voor de duur van de behandeling van de diverse “politiepunten”.