Beleid Opinie Vlaams Parlement

Van Volcem (Open Vld) & Sabbe (LDD): Het sneller verlenen van vergunningen moet een absolute topprioriteit zijn van de Vlaamse Regering

Het vergunningenbeleid in Vlaanderen heeft te kampen met complexe en langdurige procedures waardoor soms jaren verloren gaan alvorens ondernemers eindelijk een (bouw)project kunnen realiseren. Vlaams volksvertegenwoordigers Ivan Sabbe (LDD) en Mercedes Van Volcem (Open Vld) namen in het Vlaams Parlement een studie van Unizo te baat om minister van Ruimtelijke Ordening Philippe Muyters nogmaals te wijzen op de traagheid van de procedures en de kafkaiaanse manier van werken van sommige administraties. Sabbe en Van Volcem stellen dat het sneller verlenen van vergunningen een absolute topprioriteit moet zijn van de Vlaamse Regering om op die manier de concurrentiekracht van de Vlaamse ondernemingen te versterken.

Ivan Sabbe en Mercedes Van Volcem schuiven elk een aantal duidelijke actiepunten naar voren.

Actiepunten Ivan Sabbe

1.       Invoeren van de stilzwijgende vergunning. “De bescherming van burgers en ondernemers kan versterkt worden door het automatisch verstrekken van een vergunning als het college van burgemeester en schepenen binnen de gestelde termijn geen beslissing neemt. Om daarbij ook de rechtszekerheid van derden te garanderen heb ik al eerder in het Vlaams Parlement een regelgevend initiatief ingediend.”

2.       Verdere uitbreiding van de procedure van de meldingsplicht. “Er zijn in die optiek al stappen gezet door de Vlaamse Regering, maar die zijn nog steeds onvoldoende.”

3.       Versnelde invoering van de digitale bouwaanvraag. “De digitale bouwaanvraag is een stap in de goede richting, maar de concrete implementatie laat te lang op zich wachten.”

4.       Integratie van de stedenbouwkundige vergunning en de milieuvergunning in een ‘uniek vergunning’. “Die permis unique is al langer van kracht in Wallonië, maar in Vlaanderen zijn we nog steeds wachtende.”

Actiepunten Mercedes Van Volcem

1.       Beroepsmogelijkheid van Vlaamse administratie bij bestendige deputatie afschaffen. “Door beroepen vanuit de Vlaamse administratie lopen projecten soms 7 maanden vertraging op. De autonomie van ontvoogde gemeenten moet voorkeur krijgen.”

2.       Actieplan voor Raad van Vergunningsbetwistingen. “Er moet een bijkomend actieplan worden uitgewerkt om de achterstand van dossiers bij de Raad van Vergunningsbetwistingen weg te werken.”.

3.       Vertrouwen tussen administratie en lokale overheden herstellen. “Eens gemeenten ontvoogd zijn in de ruimtelijke ordening moeten zij het volle vertrouwen krijgen van de hogere administraties. Dit moet resulteren in vlotte samenwerking, in plaats van tegenwerking die nu te vaak het geval is. Wantrouwen tussen verschillende overheden valt enorm te betreuren.”

4.       Afschaffen van bindende adviezen voor ontvoogde gemeenten. “Er zijn heel wat bindende adviezen waaraan ontvoogde gemeenten moeten voldoen. Bindende adviezen van de administratie maken dat de administratie alleenbeslisser is.”

Mercedes Van Volcem | Vlaams volksvertegenwoordiger Open Vld

Ivan Sabbe | Vlaams volksvertegenwoordiger LDD