Brugge Ruimtelijke ordening Sint-Kruis

Ruimte voor sport: bijkomende voetbalvelden in RUP Gulden Kamer

In het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan Brugge werd een behoefte aangetoond van 14 bijkomende voetbalvelden in het Brugse. Hiertoe werden enkele locaties aangeduid ter hoogte van bestaande sportcentra. “Deze locaties hebben momenteel niet de juiste bestemming, waardoor dus herbestemmingen nodig zijn, stelt Van Volcem (schepen van ruimtelijke ordening)”.  Dit gebeurt via gemeentelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen.
Momenteel is de Stad Brugge bezig met de opmaak van een RUP voor de uitbreiding van het sportpark Gulden Kamer (Sint-Kruis). “Naast ruimte voor wonen en werken, is er ook nood aan open ruimte en ruimte voor sport, stelt Van Volcem. Niet alleen ruimte voor een sportstadion voor Club en Cercle maar ook ruimte voor oefenvelden voor de jeugd die behoren tot andere sportclubs. Ruimte voor iedereen is de boodschap”.
Het is de bedoeling dat ten noorden van het bestaande sportpark de realisatie van bijkomende sportterreinen (4 voetbalvelden) juridisch mogelijk wordt. Hiertoe zal een stuk woonuitbreidingsgebied en zone voor openbaar nut herbestemd moeten worden. Ook het bestaande sportpark Gulden Kamer wordt mee opgenomen in dit RUP, gezien het als één ruimtelijk samenhangend geheel te bekijken is.
Het College van Burgemeester en Schepenen ging op 22 oktober 2010 principieel akkoord met het voorontwerp van dit RUP Gulden Kamer en besliste om de goedkeuringsprocedure op te starten. Dit betekent dat over dit voorontwerp een plenaire vergadering zal gehouden worden met de bevoegde adviserende administraties en instellingen. Daarnaast zal ook een wijkvergadering gehouden worden om de betrokkenen (eigenaars, gebruikers,…) en omwonenden te informeren in de aanvangsfase van de procedure.
Een voetbalveld die normaal op gulden kamer zou worden gerealiseerd zal op een andere plaats worden gerealiseerd (wellicht Sint-Pietersmolenwijk).   Ik hoop ook voor Jong Male nog een oplossing te vinden. Onderzoek is lopende, maar het statuut van het Maleveld is een juridisch kluwen.