Beleid Ruimtelijke ordening Ruimtelijke Ordening

Van Volcem wil duidelijkheid over Schipdonkkanaal

Vlaams parlementslid Mercedes Van Volcem (Open VLD) eist duidelijkheid betreffende het Schipdonkkanaal. Het parlementslid en tevens schepen van Brugge, en aldus betrokken partij, nam minister Crevits (Cd&v) met parlementaire vragen onder vuur in de commissie mobiliteit en openbare werken.

Parlementsleden Wilfried Vandaele (N-VA), Ivan Sabbe (LDD) en Bart Van Malderen (Sp.a)  stelden zich ook vragen bij het getalm en de vele studies aangaande het Schipdonkkanaal.

“De haven kan zeer goede cijfers voorleggen betreffende 2009. Voor gans de regio en bij uitbreiding Vlaanderen is de ontsluiting van de Zeebrugse haven ontzettend belangrijk. Het staat ook vast dat haven steeds groeit. 22 000 mensen rechtstreeks en onrechtstreeks te werk in haven. Zeebrugge heeft een natuurlijke ligging die beter is dan andere havens in Vlaanderen. Het getalm kost ons elke dag jobs.” gaat van Van Volcem van start.

De ringvaart rond Brugge kampt met overcapaciteit, waardoor geen groei meer mogelijk is. Bovendien blijkt de estuaire vaart onvoldoende om een ontsluiting via het water te hebben. Op geen enkele manier is er ontsluiting met binnenvaart niettegenstaande potentiële groei van 20% voor de haven.

“Het verkeer via ringvaart zorgt bovendien voor leefbaarheidproblemen voor de inwoners van het noorden van Brugge die Brugge willen bereiken. Ook de inwoners van de binnenstad die naar het noorden willen komen in de problemen. Als schepen van Ruimtelijke Ordening en inwoner van de derde stad van Vlaanderen, pleit ik voor een masterplan voor de ontsluiting van Zeebrugge op korte termijn. Sfeerschepperij door concurrerende havens zijn uit den boze” getuigt de Brugse schepen

“Er dient bovendien niet enkel rekening gehouden te worden met het milieueffect. Het tewerkstellingsproject en de transport op een milieuvriendelijke manier zijn even belangrijke aspecten die in rekening gebracht moeten worden..“

Oplossingen

Er is een haalbaarheidsstudie geweest die aantoont dat de Seine-Schelde-West-verbinding haalbaar is. Hierdoor ontstaat een belangrijke aansluiting op het binnenvaartnetwerk van de Belgische waterwegen. Het noodzakelijke milieueffectenrapport (MER) dreigt echter roet in het eten te gooien. Deze werd immers door de Vlaamse administratie gekraakt.

Van Volcem (Open VLD) stelde dit ter discussie in de Commissie Mobiliteit en Openbare Werken. “Zal de minister het afkeuringsverslag bijtreden? En wat is het standpunt van de minister in zake het Schipdonkkanaal nu de eigen administratie de plannen afkeurde?”

Minister van Mobiliteit en Openbare Werken Hilde Crevits (Cd&V) antwoordde:

“ Technum stelde een MER op en erna volgde een screening door de administratie, meerbepaald de cel MER. De administratie stelde vast dat het Technum in zijn analyse tekort schoot. Het plan is dus nog niet af en het laatste deel van de studie moet opnieuw gedaan worden. De waterbalans-studie loopt nog en werd bijvoorbeeld niet bij het plan MER toegevoegd. “

Van Volcem drong aan: “En wat is het standpunt van de regering? Plant u eventueel een nieuwe studie?”

“Er is geen nieuwe studie nodig. Ik oordeel enkel over het dossier als alle studies afgerond zijn. Ik ben niet de grote minnares van het Schipdonkkanaal of van de estuaire vaart. De Vlaamse regering heeft een positieve ingesteldheid om het dossier te onderzoeken. We gaan echter pas conclusies trekken als het dossier gans rond is.” stelde minister Crevits.

Van Volcem is het getreuzel moe. Ze vindt dat het nu eindelijk eens tijd wordt dat er een alternatief masterplan wordt opgesteld ter ontsluiting van de haven van Zeebrugge. “De verantwoordelijkheid ligt bij de Vlaamse regering, in het bijzonder bij de minister van openbare werken, om een beslissing te nemen. De minister is kampioen om geen standpunt in te nemen in moeilijke dossiers en schuift de zaken voor zich uit onder het mom van het bestaan van studies. Men houdt het havenbestuur aan het lijntje. ” besluit Van Volcem.

De minister was tot slot bereid om in te gaan op de suggestie van Van Volcem. “Ik ben bereid om een masterplan op te stellen voor de ontsluiting van de haven van Zeebrugge. We dienen op regelmatig tijdstip samen te zitten in zake de ontsluiting van het spoor, water en wegverkeer.“