Brugge Vlaams Parlement

Buitengewone zorg: goed nieuws voor Louis en mama Lien !

Louis Verdonck (9), het kind uit Sint-Michiels dat dreigde lange uren in de bus naar een school voor buitengewoon onderwijs in Deinze te moeten zitten, zal uiteindelijk toch met de taxi naar school kunnen gaan. Dit deelde het kabinet van Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open Vld) mee. Voorts gaf het kabinet aan dat er een miscommunicatie is opgetreden tussen De Lijn en de school.

In eerdere berichtgeving maakte men melding van verschillende leerlingen in het buitengewoon onderwijs die opnieuw langdurige busreizen naar school dreigden te moeten maken. Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open Vld) voorzag extra busritten, taxi’s en minibusjes. Sommige van deze ritten zijn nu echter weer geannuleerd. Dat leidde tot onrust bij verschillende ouders.

Lien Koelman (35) uit Brugge, de moeder van de negenjarige Louis, die vanwege een hersenverlamming in een rolstoel zit, deelde haar verhaal. Louis werd sinds april 2021 met de taxi naar Ten Dries gebracht. Dat is een basisschool voor buitengewoon onderwijs met buitengewone zorg in Deinze. Deze maatregel, inclusief taxi’s en extra minibusjes, was een van de initiatieven die minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open Vld) in 2021 had genomen. Hiermee zorgde ze dat leerlingen niet langer dan 90 minuten in de bus naar school hoefden te zitten.

“Op een goed halfuurtje was Louis op school”, vervolgde zijn mama. “Een heel groot verschil qua vermoeidheid. Hij was om 17 uur thuis.” Maar die extra dienstregeling schrapte men plots. Op die manier werd de tocht van en naar school weer een helletocht voor de jongen. “Maar er is blijkbaar toch een miscommunicatie gelopen tussen De Lijn en de school”, klinkt het bij Vlaams minister Lydia Peeters (Open Vld). Op vraag van haar partijgenote Mercedes Van Volcem nam ze het dossier nog eens ter harte.

Volgens Peeters was Louis gedurende een bepaalde periode niet meer met de taxi meegegaan. Het contract was nog steeds van kracht en de school hem niet had afgemeld. De Lijn plaatste Louis weer op de bus bij het opstellen van de planning, maar gezien de buitengewone zorg behoefte van de jongen, verzocht de minister De Lijn vorige week al om het dossier opnieuw te bekijken en maatwerk te leveren.

Dit is goed nieuws voor moeder Lien, hoewel ze nog geen gedetailleerde informatie heeft ontvangen. Ze heeft vernomen via de schooldirecteur dat Louis de taxi kan delen met twee andere kinderen.

Bron: HLN

Brugge

Brugse Louis (9) kan toch met de taxi naar school !

Brugge – De mama van de negenjarige Louis deed een oproep in de krant: haar zoon kon vorig jaar met een taxi van De Lijn naar school gaan. Komend schooljaar zou hij vier uur op de bus moeten zitten om van en naar school te gaan, van Brugge tot Deinze. Met de taxi is hij op een goed halfuurtje op school. Als Brugs schepen en Vlaams parlementslid in de commissie Mobiliteit was ik hierdoor geraakt. Ik nam contact op met mijn collega Minister Lydia Peeters met de vraag om hiervoor een oplossing te vinden. Zij nam het dossier nog eens ter harte en er werd een oplossing gevonden ! Louis kan opnieuw met de taxi naar school. Goed nieuws voor Louis en mama Lien !

Brugge

Aankoop Godelievekerk in Sint-Michiels biedt tal van mogelijkheden

Stad Brugge heeft onlangs de Godelievekerk gekocht voor een prijs van 240.000 euro. De kerk, die deel uitmaakte van de Emmaüsparochie, zal nu een nieuw leven ingeblazen worden dankzij de visie van schepen van Eigendommen, Mercedes Van Volcem. Deze aankoop opent de deur naar talloze mogelijkheden voor de buurt en omliggende scholen.

De beslissing om de kerk aan te kopen, is het resultaat van de voortdurende inspanningen van zowel de stad Brugge als de kerkfabriek Sint-Godelieve en Karel de Goede om de hervormingsplannen voor de Emmaüsparochie te ondersteunen. De kerk, die voor het eerst zijn deuren opende in 1965, heeft een indrukwekkende oppervlakte van 963 vierkante meter, terwijl het kerkportaal 25 vierkante meter beslaat.

Schepen Mercedes Van Volcem benadrukte de strategische locatie van de kerk als een van de belangrijkste redenen achter deze aankoop. Ze zei: “De kerk is zeer gunstig gelegen, wat verschillende bestemmingen voor de buurt en omliggende scholen mogelijk maakt.” De stad slaagde erin om tot een overeenkomst te komen met de kerkfabriek om de voormalige kerk en het kerkportaal te verwerven voor het genoemde bedrag van 240.000 euro.

Deze aankoop wordt niet alleen gezien als een investering in vastgoed, maar ook als een investering in de gemeenschap. Mercedes Van Volcem merkte op: “Deze aankoop zal een meerwaarde betekenen voor de hele buurt. Tijdens de eerste editie van ‘Buurt aan de Beurt’ in 2019 bleek al dat heel wat buurtbewoners en ook de twee omliggende scholen hier vragende partij voor waren.”

De Sint-Michielsbuurt is gezegend met de aanwezigheid van twee scholen, namelijk de Stedelijke basisschool De Geluksvogel en het Sint-Lodewijkscollege in de afdeling Spoorwegstraat. Beide scholen zullen profiteren van de polyvalente zaal die de voormalige kerk te bieden heeft. Deze ruimte zal ook beschikbaar zijn voor het bruisende verenigingsleven van Sint-Michiels, met inbegrip van het nabijgelegen jeugdhuis Thope.

De Godelievekerk, die langs de Sint-Michielslaan een prominente plaats inneemt, biedt ongetwijfeld een schat aan mogelijkheden. Schepen Mercedes Van Volcem voegde toe: “We onderzoeken nu verder welke bestemmingen mogelijk zijn en welke investeringen hiervoor nodig zijn.” Dit suggereert dat de stad van plan is om deze historische kerk nieuw leven in te blazen.

Kortom, de aankoop van de Godelievekerk in Sint-Michiels is niet alleen een transactie op papier, maar ook een belofte van groei en ontwikkeling voor de hele buurt. Met de visie en vastberadenheid van schepen Mercedes Van Volcem, zal deze kerk ongetwijfeld uitgroeien tot een belangrijk middelpunt van gemeenschapsleven en een baken van hoop en inspiratie voor de inwoners van Brugge. De toekomst ziet er veelbelovend uit voor de Godelievekerk en de gemeenschap die het zal dienen.

Lees het volledige artikel hier.

Vlaams Parlement

Gemeenten vanaf nu ook betrokken bij ontwikkeling van woonreservegebieden

Op 7 juli 2023 trad het nieuwe Decreet Woonreservegebieden in werking dat de bepalingen van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening met betrekking tot woonreservegebieden verandert. Deze veranderingen hebben gevolgen voor de ontwikkeling en het behoud van deze gebieden, die van oudsher dienden als een soort ‘reserve’ voor wonen en aanverwante activiteiten.

Het begrip woonreservegebieden

De term is een verzamelnaam voor verschillende soorten gebieden, waaronder woonuitbreidingsgebieden, reservegebieden voor woonwijken, woonreservegebieden en woonaansnijdingsgebieden. Deze gebieden zijn in beginsel bedoeld voor woningen en daaraan gerelateerde activiteiten. Men kan ze echter alleen op ‘collectieve’ wijze ontwikkelen als de overheid daarvoor groen licht geeft. Dit kan gebeuren als er een actuele behoefte aan woningen is of onder strikte voorwaarden.

Deze gebieden fungeerden als een soort buffer. Men kon ze aansnijden als de behoefte daaraan ontstond. De regels om deze gebieden te ontwikkelen waren echter complex geworden, deels als gevolg van uiteenlopende en strenge juridische uitspraken. Zo konden woonuitbreidingsgebieden alleen worden bebouwd na de opmaak van een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP), het verlenen van een omgevingsvergunning voor groepswoningbouw, een principieel akkoord van de deputatie (PRIAK) of op initiatief van sociale huisvestingsmaatschappijen.

Opmerkelijk is dat veel van deze gebieden nog steeds onontwikkeld zijn, waarbij ongeveer 12.200 hectare aan woonuitbreidingsgebied nog braak ligt. In lijn met de ‘bouwshift‘, die beoogt dat er tegen 2040 geen extra ruimte wordt ingenomen, heeft de Vlaamse Regering en het Vlaams Parlement besloten om nieuwe regels in te voeren om deze onbenutte gebieden te behouden.

Een stolp over de woonreservegebieden

Op 7 juli 2023 trad het nieuwe Decreet Woonreservegebieden in werking, gebaseerd op het decreet van 26 mei 2023 tot wijziging van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening met betrekking tot woonreservegebieden.

Het algemene doel van dit nieuwe decreet is om als het ware een ‘stolp’ over de woonreservegebieden te plaatsen. De kerngedachte is dat deze gebieden alleen kunnen worden ontwikkeld wanneer de gemeenteraad besluit het betreffende gebied ‘vrij te geven’.

Het is nu de gemeenteraad die de knoop doorhakt over de eventuele vrijgave van een woonreservegebied. Deze vrijgave kan voor het hele gebied gelden, maar ook slechts voor een deel ervan. De gemeenteraad moet in dat tweede geval echter beargumenteren waarom. Hierbij moet de gemeente aantonen dat het vrijgegeven gedeelte ruimtelijk afzonderbaar is en de ontwikkeling van de rest van het gebied niet belemmert.

Een omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden of stedenbouwkundige handelingen kan alleen worden verleend op basis van een voorafgaand besluit van de gemeenteraad om het woonreservegebied vrij te geven. De gemeente moet daarbij zorgen voor een kwalitatieve en duurzame ontwikkeling van het gebied, zonder dat het nodig is om een actuele behoefte aan woningen aan te tonen. Dit ‘vrijgavebesluit’ bepaalt daarmee zowel de voorwaarden voor de ontwikkeling van het gebied als eventuele lasten die worden opgelegd. Deze regeling voorkomt dus dat woonreservegebieden rechtstreeks kunnen worden aangesneden zonder betrokkenheid van de gemeente.

Het is opvallend dat niet alleen de gemeente het initiatief kan nemen voor een vrijgavebesluit. Ook eigenaren van gronden binnen de woonreservegebieden kunnen de gemeente verzoeken om een gebied vrij te geven door een concreet project voor te leggen. Dit betekent een belangrijke verandering, omdat sociale huisvestingsmaatschappijen niet langer een voorkeursbehandeling krijgen, zoals voorheen het geval was.

Samengevat, hoewel de bestemming van woonreservegebieden onveranderd blijft, is het in de toekomst niet langer mogelijk om deze gebieden direct te ontwikkelen. De gemeente moet altijd betrokken zijn. Zij beoordelen of het woonreservegebied in aanmerking komt om aan te snijden en bepalen de voorwaarden waaronder dit kan gebeuren.

Wat gebeurt er met reeds aangesneden gebieden?

Voor gronden in woonreservegebieden met een niet-vervallen verkavelingsvergunning of eerdere omgevingsvergunningen voor groepswoningbouwprojecten gelden voortaan de voorschriften van ‘gewoon’ woongebied. De verkavelingsvoorschriften en vergunningsvoorwaarden blijven echter van kracht. Deze kan men aanpassen via een bijstellingsprocedure.

Hoewel er in principe geen bestemmingswijziging plaatsvindt, gelden nu de voorschriften van gewoon woongebied. Bovendien voorziet het decreet niet langer in een aparte regeling voor individuele woningen of restpercelen, zoals in een eerdere ontwerpwet wel het geval was.

Het decreet is al in werking getreden

Het decreet werd oorspronkelijk goedgekeurd door het Vlaams Parlement op 26 mei 2023 en trad in werking op 7 juli 2023. De nieuwe regeling voor woonreservegebieden is nu van kracht.

Bovendien keurde de Vlaamse Regering op 30 juni 2023 een uitvoeringsbesluit bij dit decreet principieel goed. Dit markeert een belangrijke stap in het realiseren van de nieuwe regels omtrent woonreservegebieden. Ongetwijfeld zal dit invloed hebben op de toekomstige ontwikkeling van deze gebieden in Vlaanderen.

Brugge

Timing werkzaamheden Wijk Blijmare

Brugge – In Sint-Andries zijn vernieuwingswerken bezig in Wijk Blijmare. De riolering, bestrating en voetpaden worden vernieuwd. Stap voor stap maken we de stad mooier, waterrobuust en verkeersveilig !

Timing

 • Iepenlaan: afgewerkt
 • Hogeweg: afgewerkt
 • Sint-Hubertuslaan (van Hogeweg tot rondpunt): afgewerkt
 • Knotwilgenlaan: deel 1 (van Sint-Hubertuslaan tot school) is afgewerkt, deel 2 start in het najaar
 • Rodenbeukendreef: deel 1 (van Iepenlaan tot Knotwilgenlaan) is afgewerkt, deel 2 afgewerkt tegen eind september
 • Ter Lucht & Ter Zale: start na bouwverlof tot eind oktober
 • Eikenlaan: afgewerkt tegen eind september
 • Meiboomlaan: start rioleringswerkzaamheden vanaf half september/begin oktober
Brugge

Sint-Jorisstraat tussen Vlamingbrug en Sint-Clarastraat afgewerkt !

sint-jorisstraat afgewerkt mercedes van volcem brugge

Brugge – De werken in de Sint-Jorisstraat in het Brugse stadscentrum zijn volop aan de gang. Het deel van de straat tussen de Vlamingbrug en de Sint-Clarastraat is afgewerkt, vanaf 14 juli werd dit opengesteld voor plaatselijk verkeer. In de laatste fase van de werkzaamheden, namelijk het deel van de Sint-Jorisstraat tussen de Klaverstraat en de Sint-Clarastraat, leggen we momenteel de kasseien. We plannen het einde van de werken op 30 september 2023. Met deze werken zullen we drie straten in het Brugse stadscentrum volledig vernieuwd hebben, het einde is in zicht.

Timing

In de Brugse binnenstad vernieuwen we drie straten tussen de Komvest en de Academiestraat. De eerste fase, het vernieuwen van de Vlamingstraat, startte op 17 januari 2022. Zowel de werkzaamheden in de Vlamingstraat als de Vlamingstraat zijn reeds afgewerkt. Op 30 september 2023 zullen, behoudens onvoorziene omstandigheden, de werkzaamheden in de Sint-Jorisstraat ook afgerond worden.

Vlamingdam toegankelijk voor eenrichtingsverkeer

Op 22 juni is de Vlamingdam opengesteld voor plaatselijk verkeer. De bestrating, voetpaden en parkeerplaatsen zijn volledig vernieuwd. De rijweg is aangelegd in gezaagde grijze granietkasseien. De parkeervakken en voetpaden ook in gezaagde granietkasseien, maar met een bruine tint . Ook de riolering is volledig vernieuwd.

Tijdens het bouwverlof verdwijnt de dubbele rijrichting in de Vlamindam. Vanaf 21 juli is de straat enkel toegankelijk via het kruispunt met de Klaverstraat.

Sint-Jorisstraat tussen de Vlamingbrug en Sint-Clarastraat opengesteld

Op 14 juli is de Sint-Jorisstraat tussen de Vlamingbrug en de Sint-Clarastraat opengesteld voor verkeer. Na het openstellen van dit deel van de straat zijn de Vlamingbrug, Augustijnenrei en Poitevinstraat opnieuw bereikbaar. De Kortewinkel krijgt opnieuw zijn oorspronkelijke rijrichting.

Een gescheiden rioleringsstelsel is ook in de Sint-Jorisstraat aangelegd. De straat, voetpaden en parkeerplaatsen zijn in dezelfde materialen als de Vlamingdam en Vlamingstraat aangelegd. Op die manier vormen de drie straten een mooi geheel.

In dit eerste deel van de straat hebben we drie bomen voorzien, in het deel tussen de Sint-Clarastraat en de Klaverstraat worden in het najaar negen plantvakken beplant. Sierkersen en Japanse notelaars zullen de straat nog meer opfleuren.

Sint-Jorisstraat tussen de Sint-Clarastraat en de Klaverstraat

In het deel tussen de Sint-Clarastraat en de Klaverstraat, worden momenteel volop kasseien gelegd in de voetpaden. Na het bouwverlof gaan we hiermee verder. We voorzien om de Sint-Jorisstraat opnieuw open te stellen tegen 30 september. Hiermee ronden we het vernieuwen van drie straten in het Brugse stadscentrum af.

Tijdens het bouwverlof is het deel van de straat tussen de Sint-Clarastraat en de Klaverstraat, alsook het kruispunt van de Sint-Clarastraat en Kalkovenstraat enkel toegankelijk voor fietsers en voetgangers.

Kostprijs

De werkzaamheden in de Vlamingstraat, Sint-Jorisstraat en Vlamingdam bedragen 4.554.997,557 euro. We investeren in waterrobuuste, groene straten. Aannemers TM Willemen Infra en C-DS BV voeren de werkzaamheden uit.

sint-jorisstraat afgewerkt mercedes van volcem brugge
Brugge Sint-Andries

Werkzaamheden Nieuwe Sint-Annadreef en omgeving eind september afgerond

werkzaamheden nieuwe sint-annadreef vernieuwing mercedes van volcem

Brugge – In Sint-Andries vernieuwen we de Nieuwe Sint-Annadreef en omliggende straten momenteel volledig. De omgeving voldeed niet meer aan de huidige normen van openbaar domein. We renoveren de riolering in vijf straten via een speciale koustechniek. In de Heesterlaan en Heidestraat vernieuwen we de riolering, alsook de bovenbouw en voetpaden volledig . De bestaande, statige bomen zijn belangrijk voor het karakter van de wijk. Daarom blijven deze behouden.

Reeds afgewerkt

In juni 2022 zijn de werkzaamheden opgestart. De Krakkestraat, Gagelstraat, Dopheidestraat en Nieuwe Sint-Annadreef tussen de Doornstraat en Krakkestraat zijn reeds volledig vernieuwd.

Fase:

 • 1+2. De Nieuwe Sint-Annadreef vanaf Doornstraat tot Krakkestraat
 • 3. Krakkestraat
 • 4. Aanleg voet- en fietspaden op diverse locaties
 • 5. Gagelstraat
 • 7. Dopheidestraat

Planning na het bouwverlof

Na het bouwverlof zullen we de Heidelaan, Heesterlaan en Bremlaan afwerken. Vanaf 8 augustus starten de werkzaamheden terug op. In de Heidelaan en Heesterlaan is de riolering reeds vernieuwd. Op 10 augustus gieten we de toplaag in de Heidelaan, in de Heesterlaan gebeurt dit op 17 augustus. Aansluitend worden in beide straten de middenstroken gefreesd en plaatsen we hier kasseien. Dit gebeurt tussen 16 en 18 augustus.

Ook in het deel van de Bremlaan tussen de Gagelstraat en Dopheidestraat moeten we de kasseien nog verder aanleggen. Het tweede deel van de Bremlaan, tussen de Dopheidestraat en de Nieuwe Sint-Annadreef wordt samen met de Nieuwe Sint-Annadreef vernieuwd. Dit staat ook meteen na het bouwverlof op de planning. Fase 11 van de werken, namelijk het vernieuwen van de Nieuwe Sint-Annadreef tussen de Krakkestraat en het kruispunt met de Bremlaan start onmiddellijk na het bouwverlof. Ook de aanleg van de groenzone, waar vroeger een parking was, nemen we mee.

Aansluitend vernieuwen we het deel van de Nieuwe Sint-Annadreef tussen de Bremlaan en de Gistelse Steenweg. Dit is de laatste fase van de werkzaamheden. Daarna zullen de inwoners kunnen genieten van een volledig vernieuwde wijk.

Nieuwe Sint-Annadreef en omgeving afgerond tegen eind september

We voorzien om de werkzaamheden eind september af te werken. De inwoners Nieuwe Sint-Annadreef en omliggende straten krijgen een volledig vernieuwde, toekomstgerichte wijk met meer groen. Begin oktober plannen we een feestelijk opening voor de volledige buurt. We maken niet alleen plannen, maar realiseren ze ook!

Brugge

Brugge rolt picknickplan uit!

Met de zomer in volle gang en de warme temperaturen die ons verwennen, heeft Stad Brugge groots uitgepakt met een revolutionair picknickplan. Maar liefst 439 picknickbanken zijn verspreid over 133 locaties in en rond Brugge om inwoners en bezoekers de perfecte rust- en eetplaatsen te bieden. Dit initiatief, gesteund door schepen van Openbaar Domein, Mercedes Van Volcem, heeft tot doel het openbaar domein van de stad te verlevendigen en een bruisende sfeer te creëren.

Uitrol

Schepen Mercedes Van Volcem benadrukte het belang van praktisch ingerichte openbare ruimtes die voorzien zijn van de beste accommodaties voor de Bruggelingen. Met de uitrol van de picknickbanken wil de stad niet alleen comfortabele zitplekken bieden, maar ook gelegenheden scheppen voor gezinnen en vrienden om gezellig samen te komen. Of het nu gaat om een gezellige gezinsuitstap, een ontspannen rustplaats tijdens een fietstocht, of gewoon om te genieten van je zelf meegebrachte picknick in de publieke tuinen, parken en stopplaatsen, deze picknickbanken zijn de perfecte optie.

Wat het project nog meer bijzonder maakt, is dat er speciale aandacht is besteed aan toegankelijkheid voor rolstoelgebruikers. Zo zijn er 60 picknickbanken geplaatst die geschikt zijn voor rolstoelgebruikers op 41 locaties in de stad.

De locaties van de picknickbanken zijn zorgvuldig geselecteerd, met aandacht voor groene locaties in en rond Brugge, maar ook voor stranden, buurten en wandel- en fietsroutes. Er zijn 75 picknickplekjes in het centrum, 74 in Sint-Kruis en Assebroek, 136 in Sint-Andries en Sint-Michiels, en 154 in Noord-Brugge.

Netheid

Om ervoor te zorgen dat deze plekken netjes blijven, worden bij elke picknickbank vuilnisbakken geplaatst. De stad hoopt dat bezoekers en inwoners hun verantwoordelijkheid nemen om deze prachtige plekken schoon te houden en te blijven genieten van al het moois dat Brugge te bieden heeft.

De picknickbankrevolutie in Brugge begon in 2020 met 31 plaatsen en 225 picknickbanken. In slechts drie jaar tijd is dit aantal exponentieel gegroeid tot 133 locaties met maar liefst 439 picknickbanken. Het toont aan dat het initiatief zeer succesvol is en dat Bruggelingen en bezoekers dol zijn op deze nieuwe en gezellige ontmoetingsplaatsen in de stad.

Dus, waar wacht je nog op? Neem je picknickmand, je vrienden of familie, en ontdek de vele picknickplekjes in Brugge. Geniet van de prachtige omgeving terwijl je ontspant op deze comfortabele banken. Dankzij het picknickplan van Stad Brugge wordt jouw zomer gegarandeerd een onvergetelijke ervaring!

Overzicht van de picknickplaatsen en aantallen

Centrum : 75 stuks verspreid over 20 locaties

Picknicktafels:

LOCATIEAANTAL
Naast VTI kant zand2
Buiten de Smedenvest3
Baron Ruzettepark6
Kruisvest nabij Potterierei3
Kruisvest nabij Sint-janshuismolen4
Kazernevest nabij Conzettbrug (standbeeld)4
Gentpoortvest nabij watertoren3
Graaf Visartpark6
Koninging Astridpark (aan speelplein)3
SNT – Arsenaalstraat5
SNT – Langerei2
Minnewaterpark0
Bargeplein (thv toiletgebouw)2
Sebrechts1
Huis van de Bruggeling langs groenstrook appartementen2
Werfplein2
K. Albertpark aan fontein2
   Kazernevest – daktuin3
Guido Gezellewarande1
TOTAAL54

Toegankelijke picknicktafels voor personen met een rolstoel:

LOCATIEAANTAL
Buiten de Smedenvest2
Baron Ruzettepark2
Kruisvest nabij Potterierei2
Kruisvest nabij Sint-janshuismolen2
Kazernevest nabij Conzettbrug (standbeeld)2
Graaf Visartpark2
Koningin Astridpark (aan speelplein)2
SNT – Arsenaalstraat2
Park Sebrechts2
Huis van de Bruggeling langs groenstrook appartementen2
Peterseliestraat – vzw Oranje1
TOTAAL21

Brugge Oost : Sint -Kruis en Assebroek : 74 stuks verspreid over 33 locaties

Picknicktafels:

LOCATIEAANTAL
Babbaert, St-Kruis: 1* Petanqueveld, 1*kiosk, 1* Basketplein3
Montpellier, St-Kruis3
Peellaertplein/Sconevelde, St-Kruis2
Brieversweg Context School, St-kruis5
Depo groenploeg , St-Kruis2
Hondenweide Gulden Kamer2
De Zorghe, St-Kruis1
Lopez Gallostraat (plein), St-Kruis3
Praterstraat/Foerierstraat speelplein, St-Kruis1
Vinkenplein ( petanqueveld), Assebroek1
Groenzone Maaike Kerrebroeckstraat, Assebroek2
t Leitje, Ver-Assebroek2
Paalbos, Assebroek: Tussen voetbalplein en speelplein3
Ter Heide, Assebroek3
Hoeve Hangerijn, Assebroek5
Burg, A Van Renterghemstraat, Assebroek1
Kievitplein, Assebroek1
Blauwvoetstraat, Assebroek2
Felix Timmermanstraat, Assebroek2
Daverlopark: tussen de du gouts1
Daverlopark: naast regiepost2
Maria Assumpta kerk, Assebroek3
Caroline Poppstraat, Assebroek aan petanqueplein1
Altebijstraat, Assebroek1
Brugs Centraal Kerkhof, Assebroek ( grasplein urnen)1
Rozenstraat aan petanqueveld1
Stevens park speelplein2
Opkenstraat6
Zuiderakker, Assebroek2
TOTAAL64

Toegankelijke picknicktafels voor personen met een rolstoel:

LOCATIEAANTAL
De Zorghe, Moerkerkse Steenweg, St-Kruis1
Watervliet, St-Kruis2
Sprietwegelstraat, St-Kruis1
Sconevelde, St-Kruis1
Leeuwerikstraat 9, Assebroek1
Burgemeester ‘A Van Renterghemstraat, Assebroek2
Ter Heide, Assebroek2
TOTAAL10

West-Brugge: 136 stuks in Sint-Andries en Sint-Michiels verspreid over 45 locaties

Picknicktafels:

LOCATIEAANTAL
Kraaienhof speelplein1
Beisbroek10
Park rode poort10
Lappersfort1
Chartreuzinnebos10
Domein Tudor10
Foreest-Doornstraat10
Bosje Speelhof1
Hondenloopweide Beisbroek1
Gustaaf Vermeerschstraat speelplein1
Koude keuken park5
Koude keuken speelplein3
Joseph Wautersstraat buurtplein1
Albert Dyserynckstraat buurtplein1
Pieter Le Doulxstraat buurtplein1
Klauwijzerstraat speelplein1
Knotwilgenlaan buurtpleintjes2
Les Acacia buurtpark1
Peter Benoit laan Speelplein rond punt1
Pieter de Conincklaan1
Peter Benoit laan 60 (groenzone)3
Oorlogsvrijwilligerslaan 2 (groenzone school)3
Abdijkbekepark1
Park Bloemenoord1
Ter lindenhof (grasplein)1
Noordveldstraat3
Eikenlaan middenberm1
Watteeuwstraat1
Koude keuken ( park 3 en speeplein 7)10
Vaartdijkstraat (ter hoogte van kantoren)10
Viro4
Grasdreef2
Waggelwater (onder brug)2
Ter lindenhof (nabij parking)1
Speelplein Hermitage1
Galgenbosje1
Kruispunt Rietlaan-Galbertuslaan1
TOTAAL118

Toegankelijke picknicktafels voor personen met een rolstoel:

LOCATIEAANTAL
Peter Benoitlaan, St-Andries2
Koude Keuken, St-Andries2
Jan Breydelpark, St-Andries1
Albert Dyserynckpark, St-Michiels1
Speelplein Hertogenstraat, St-Michiels1
Park Les acacia’s, St-Andries1
Binnenhof, St-Michiels1
Molenwiekstraat West (in parkzone), St-Andries1
Sint-Godelievelaan, St-Michiels1
Wijkpark Ten Boomgaard, St-Michiels2
Edgard Desmetplantsoen, St-Michiels1
Noordveldstraat school, St-Andries1
Viro, Groendreef, St-Michiels2
Veeweide, St-Michiels1
TOTAAL18

Noord-Brugge : 154 stuks verspreid over 35 locaties (aandacht voor strand, buurten en wandel en fietsroutes)

“Ook op het strand plaatsen we picknickbanken. Zo kunnen bezoekers picknicken met de voetjes in het zand: een leuke vorm van stadsvernieuwing. Op het strand en de zeedijk en het strand plaatsten we 32 picknickbanken,” aldus Mercedes Van Volcem

Picknicktafels:

LOCATIEAANTAL
Sint pieters: sint pietersplas5
 Sint Pieters : Blauwe poort pleintje achterkant nummer 451
Sint Pieters: Park Ten Poele3
Sint Pieters: beekweg10
Sint Pieters : Rustenburgpark0
Sint Pieters: Steenkaai2
Sint Pieters: de wissel5
Sint Pieters: volkstuintjes rustenburg2
 Sint Jozef: grasplein aan Hoeve de grendel10
Sint Jozef: volkstuintjes de garve5
Koolkerke: noorweegse kaai/gemeneweideweg2
Koolkerke: noorweegse kaai/jules van praetstraat2
Duzele: amaat vynckeplein3
Duzele: schottenhof2
Dudzele: school de bijenkorf11
Dudzele: einde Zwaanhofstraat net voor A111
Zeebrugge: grasplein Stella Marris4
Zeebrugge: grasplein markt5
Zeebrugge: grasplein hoek veerbootstraat/kustlaan (tegen militair domein)4
Zeebrugge: Zeedijk, zone tussen Londenstraat en surfclub10
Zeebrugge: Strand, tussen de nieuwe ’embryonale duinen’ en de zeedijk10
Zeebrugge: Strand tussen Sea and Sand10
Zeebrugge: grasplein tijdokstraat/kustlaan6
Zeebrugge: venetiestraat0
Zeebrugge: tijdok (seafront)6
Zeebrugge : Knapen3
Zeebrugge : Oude Statie1
Lissewege: school ter poorten15
Lissewege: vincent doenstraat (speelplein)2
Lissewege: pluvierstraat (speelplein)0
   Lissewege: overzet Boudewijnkanaal2
   Zwankendamme  : fietspad tussen Pol Dhondstraat en Wulfsberge Lissewege1
TOTAAL143

Toegankelijke picknicktafels voor personen met een rolstoel:

LOCATIEAANTAL
Zeedijk, Zeebrugge2
Marktplein, Zeebrugge1
Venetiestraat , Zeebrugge1
Steenkaai Sint Pieters1
Pleinstraat, St-Pieters1
Gebroeders Marreytstraat 3/bus 0004  St-Pieters2
Gandhiplein, St-Jozef1
Amaat Vynckeplein Dudzele1
Arendsplein, Koolkerke1
TOTAAL11
Uitrol picknickplan
Vlaams Parlement

Bijna 15.000 sociale woningen voldoen niet aan dakisolatienorm of hebben enkele beglazing

Bijna 15.000 sociale woningen in Vlaanderen hebben ontoereikende dakisolatie of enkele beglazing. Dat blijkt uit cijfers die Vlaams Parlementslid Mercedes Van Volcem (Open VLD) heeft opgevraagd bij minister van Wonen Matthias Diependaele (N-VA). Van Volcem noemt de cijfers zelf “onrustwekkend”. “Een overheid zou zelf het voorbeeld moeten geven om daadwerkelijk een versnelling in de renovatie van het Vlaams woonpatrimonium te bewerkstelligen”, aldus Van Volcem.

BRON: HLN

Van alle geïnventariseerde sociale woningen in Vlaanderen blijken er 4.637 woningen niet te voldoen aan de dakisolatienorm. Die norm bepaalt dat alle zelfstandige woningen in Vlaanderen over de nodige dakisolatie moeten beschikken. Het zijn volgens de gegevens van minister Diependaele vooral eengezinswoningen die niet voldoen aan de norm. Ontoereikende dakisolatie betekent automatisch energieverlies en verhoogde energiekosten.

Daarnaast zijn er bijna 10.000 sociale woningen, 9.862 om precies te zijn, die deels of overwegend enkele beglazing hebben. Ook daar is meteen sprake van warmteverlies, hoger energieverbruik en dus hogere energiekosten.

“Verontrustende situatie”

Open VLD-parlementslid Mercedes Van Volcem spreekt van een “verontrustende situatie”. Die situatie legt volgens haar ook “een zware last op de schouders van de sociale huurders, die al in moeilijke tijden verkeren en geconfronteerd worden met hoge energiekosten”.

Van Volcem doet een oproep om de betrokken woningen snel te renoveren en dringt er bij minister Diependaele op aan een versnelling hoger te schakelen.

De Open VLD-politica wijst er daarbij ook op dat een op de vijf sociale woningen nog een EPC-label van D of lager heeft. Een versnelde aanpak is daarom nodig, meent de Brugse. “De verouderde staat van ons sociaal woonpatrimonium in Vlaanderen vraagt om een actief renovatiepad. Het is van cruciaal belang dat we hier snel stappen ondernemen om onze huurders te voorzien van kwalitatieve, energiezuinige woningen die tegelijkertijd bijdragen aan het behalen van onze klimaatdoelstellingen tegen 2050.”

“Bewust eenzijdige” interpretatie

Volgens Vlaams minister van Wonen Matthias Diependaele interpreteert Van Volcem de cijfers “bewust eenzijdig”. “Wanneer we ons sociaal patrimonium bekijken, stellen we vast dat we ver vooruit lopen op de reguliere woningmarkt. Maar liefst 53 procent van onze sociale woningen hebben EPC label A of B, tegenover 28 procent voor diezelfde labels op de private woonmarkt. Spreken van verouderd en een verontrustende situatie, is dan ook manifest onwaar”, reageert Diependaele.

Nog volgens Diependaele hanteert Vlaanderen net een “versnelde en overkoepelende aanpak” om het woningpark tegen 2050 op EPC label A te krijgen. Er is daarbij ook een aanzienlijk budget uitgetrokken om ingrijpende renovaties te financieren en Vlaanderen mikt met het Aster project ook op 395.000 zonnepanelen op sociale woningen.

Brugge

De Brugse lantaarns zijn verled!

laatste van de brugse lantaarns is verled

Brugge – De Brugse binnenstad baadt in een nieuw licht: op maandag 26 juni verving Fluvius de laatste Brugse lantaarn van in totaal 2.700 exemplaren in de Brugse binnenstad. We zetten in Brugge volop in op het verledden van de straatverlichting. Na dit project in de binnenstad, zijn we ambitieus om ook de deelgemeenten duurzaam te verlichting. In de deelgemeenten werden al dubbel zoveel armaturen verled, namelijk meer dan 5.000.

Het verledden van de binnenstad

Drie jaar geleden zijn Stad Brugge en Fluvius met dit ambitieuze project begonnen. We zaten toen samen om alle 2.700 lantaarns in de binnenstad door led-verlichting te vervangen. Het verledden van de lantaarns zorgt voor een besparing van 60% aan energie, meer flexibiliteit, maar met dezelfde authentieke Brugse sfeer. Met het stadsbestuur waren we meteen enthousiast om dit duurzame, toekomstgerichte project aan te vatten.

De Brugse lantaarns zijn natuurlijk onderdeel van het authentieke, historische karakter van onze binnenstad, daarom is samen met Fluvius naar een oplossing gezocht om dit te behouden. Zij zorgden ervoor dat de led-armaturen ontwikkeld werden met eenzelfde ‘look’ and ‘feel’ als onze oude exemplaren.

In de Potterierei is op maandag 26 juni de laatste van deze 2.700 lantaarns verled. Los van deze vervangingen zijn ook bijkomende lantaarns geïnstalleerd, bijvoorbeeld langs de Vesten.

Duurzame en tijdloze verlichting

Naast het verminderde verbruik, biedt led-verlichting het bijkomende voordeel van interactiviteit. Op die manier kunnen we led-verlichting dimmen, wat nog energie bespaart en waarbij er niet ingeboet moet worden op de veiligheid.

Ambitieuze plannen voor de toekomst

Nu we dit indrukwekkende project hebben afgerond , kijken we vol positiviteit en ambitie naar verdere, soortgelijke samenwerkingen tussen onze stad en Fluvius.