Tag: brussel

Vlaams Parlement

Studenten hoger onderwijs kiezen steeds vaker voor opleiding in Engels

Steeds meer studenten in Vlaanderen kiezen voor een opleiding in het Engels. Dat blijkt uit een rondvraag van De Tijd. Vlaamse scholen en universiteiten verwelkomen tot wel 200 procent meer studenten in hun Engelstalige programma’s. Een trend die zowel internationale, maar ook meer Belgische studenten aantrekt.

Vooral bedrijfsgerichte opleidingen zien een stijging in populariteit. Universiteiten melden eveneens een toename in inschrijvingen voor opleidingen als bedrijfswetenschappen, sociale wetenschappen, ingenieursrichtingen en literatuurstudies.

Waarom zijn anderstalige opleidingen zo belangrijk? Het antwoord ligt in de noodzaak om zich voor te bereiden op de werkplek van morgen die steeds diverser en internationaler wordt. Studenten begrijpen dat het beheersen van het Engels een essentiële troef is in een geglobaliseerde wereld en ze willen zich hierop voorbereiden.

Echter, er zijn beperkingen opgelegd aan de verengelsing van het hoger onderwijs in Vlaanderen. Momenteel vereist de wet dat voor elke Engelstalige opleiding een Nederlandstalige variant beschikbaar is en er is een plafond ingesteld dat bepaalt hoeveel opleidingen in een andere taal dan het Nederlands mogen worden gegeven. Voor bacheloropleidingen is dit plafond 9 procent en voor masteropleidingen 35 procent.

Deze beperkingen leiden tot de discussie en oproepen om uitzonderingen toe te staan. De Vlaamse Interuniversitaire Raad (VLIR) pleit bijvoorbeeld voor “regelluwe pilootprojecten” waar taalregels niet gelden en experimenten kunnen plaatsvinden. Dit voorstel is gebaseerd op de overtuiging dat het aantrekken van wetenschappelijk toptalent en het voldoen aan de vraag van het bedrijfsleven naar Engelstalige opleidingen van vitaal belang zijn voor de toekomst van Vlaanderen.

Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts is echter terughoudend. Studenten lopen hierdoor echter het risico dat ze zich onvoldoende voorbereid op de arbeidsmarkt begeven en dus kansen kunnen missen.

Bron: De Tijd

Vlaams Parlement

Controle van sociale huurders, maar wat met overige 182.000 wachtenden?

BRUGGE – Tijdens de plenaire vergadering in het Vlaams Parlement werd deze namiddag een actuele vraag behandeld over de controle op buitenlandse eigendommen bij sociale huisvesting. Een goede zaak, maar wat met de 182.000 overige wachtenden?

De actuele vraag handelde over het succes van controle op buitenlandse eigendommen bij sociale huurders. 724 mensen waarbij een vermoeden van fraude was, werden onderworpen aan een onderzoek. Iets minder dan helft van die huurders (339) bleek ook effectief fraude te hebben gepleegd. Hun huurcontract wordt verbroken en ze moeten de onrechtmatig verkregen sociale korting terugbetalen.

Ondertussen kwamen zelfs 153 woningen vrij van fraudeurs van wie het contract werd opgezegd. Een goede zaak, maar wat met de 182.000 overige wachtenden?

Vlaams Parlement

Een derde sociale huurders is gepensioneerd

Het aantal gepensioneerden in een sociale woning is in tien jaar tijd met 10.000 toegenomen. Dat blijkt uit een schriftelijke vraag die ik stelde aan het adres van Vlaams minister van wonen Matthias Diependaele.

De Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW) stelt jaarlijks cijfers ter beschikking over de achtergrond van sociale huurders en kandidaat-huurders. Zo worden beide groepen onderverdeeld naargelang van leeftijd, aantal gezinsleden, nationaliteit (Belg, EU, niet-EU), inkomen, huurprijs en geslacht. De VMSW houdt echter géén cijfers bij over de activiteitstatus van de sociale huurder (tewerkgesteld, pensioen, werkloos, ziek/arbeidsongeschikt. Dat is nochtans belangrijk want een sociale woning mag werken niet afremmen!

Ik stelde de minister hierover enkele schriftelijke vragen. Uit het antwoord blijkt dat het aantal gepensioneerden in Vlaanderen de laatste 10 jaar met 10.000 is toegenomen. De minister kon evenmin als de VMSW een overzicht bieden van de activiteitstatus van sociale huurders. Daarom peilde ik naar de arbeidsgeschikte leeftijd. De verdeling tussen gepensioneerden en huurders met een arbeidsgeschikte leeftijd ligt op 37 procent – 63 procent. Van de sociale huurders met arbeidsgeschikte leeftijd wonen er 35.631 in centrumsteden. Hierbij moet echter de kanttekening gemaakt worden dat Vlaanderen 35.169 (1/5e) sociale huurders met een handicap huisvest , die mogelijks arbeidsongeschikt zijn.

Een derde sociale huurders is gepensioneerd

Lees hier mijn vraag aan de minister:

Lees hier het antwoord van de minister:

Vlaams Parlement

Doorlichting van Vlaamse autokeuringen

Het aantal klachten over de Vlaamse autokeuringen steeg in 2022 naar een recordhoogte. De minister bestelde om die reden op 2 december 2022 een audit en een benchmark-studie. Hierover stelde ik een vraag aan de minister tijdens de commissie Mobiliteit en Openbare Werken.

Het aantal klachten over de Vlaamse autokeuringen steeg in 2022 naar een recordhoogte. Van 839 meldingen in 2020 naar 930 meldingen in 2021 tot 1.182 in 2022. De klachten variëren van ‘te weinig klantvriendelijk’ tot ‘te duur’. Zo waren de lange wachtrijen aan de autokeuringen tijdens de coronacrisis nog brandend actueel en kan de keuring van een wagen in het ene keuringsstation meer kosten dan in het andere. Ook weinig transparantie over waarom een wagen afgekeurd wordt, leidt tot grote ergernis bij bestuurders.

In Vlaanderen zijn in totaal 43 keuringsstations verantwoordelijk voor het keuren van wagens. Jaarlijks voeren zij meer dan drie miljoen keuringen uit. Slechts twee inspecteurs zijn bij de Vlaamse Overheid in dienst om al dat werk te controleren. De minister besliste nu om de Vlaamse autokeuringen door te lichten en om via concrete initiatieven de dienstverlening in de sector te verbeteren. Ik vroeg of de minister het aantal keuringen niet wil verminderen. Ik vind dat we te veel naar de keuring moeten.

Lees hieronder mijn vraag aan de minister:

Vind hier mijn tussenkomst in de commissie:

Vlaams Parlement

“We betalen steeds meer erfbelasting”

Sinds 1997 zijn de belastingschijven van de Vlaamse erfbelasting niet meer geïndexeerd en dus nooit aangepast aan de inflatie.

De laatste maanden is er zeer veel commotie geweest over de inflatie. Dit is de algemene stijging van de prijzen voor goederen. De inflatie zorgt ervoor dat we met onze centen minder kunnen kopen. Het leidt dus tot een daling van de koopkracht. In ons land worden de negatieve effecten van de inflatie evenwel grotendeels opgevangen door een automatische indexering van de lonen. Dit heeft tot gevolg gehad dat de lonen van de Belgen deze maand met 11% zijn gestegen.

De hoge inflatie heeft ook zijn gevolgen op het vlak van de fiscaliteit. Dit is bijvoorbeeld het geval voor wat de personenbelasting en de onroerende voorheffing betreft. Maar ook voor de successierechten en schenkingsrechten in Vlaanderen.

Met de huidige indexering van de lonen ontstond hier en daar de vrees dat werknemers meer belasting op hun loon zouden moeten betalen. Zij zouden met hun hoger loon in een hogere belastingschijf zouden terechtkomen. Deze redenering klopt echter niet. Want ook de belastingschijven in de personenbelasting elk jaar automatisch worden geïndexeerd. Van een stijgende belastingdruk is er hier dus geen sprake.

Maar dat is evenwel niet zo voor elke belasting. Neem nu bijvoorbeeld de erfbelasting of successierechten. Dit zijn belastingen die we moeten betalen wanneer we een erfenis ontvangen. Ook deze belasting werkt met een schijfsysteem.

In Vlaanderen bijvoorbeeld moeten kinderen op de waarde van de geërfde goederen van hun ouders, 3% belasting betalen op de eerste schijf van 50.000 euro, 9% op de tweede schijf tussen 50.000 euro en 250.000 euro en 27% op de derde schijf boven 250.000 euro.

Nooit geïndexeerd

Dit schijfsysteem werd in het Vlaamse gewest ingevoerd in 1997 en werd sindsdien nooit geïndexeerd. En dat is een probleem. Door het niet indexeren van de belastingschijven, is er geen aanpassing aan de inflatie, waardoor we elk jaar een hogere belastingdruk moeten ondergaan bij het verkrijgen van een erfenis. De erfbelastingen stijgen dus al 25 jaar

Dit kan makkelijk aangetoond worden. Iedereen weet dat woningprijzen in ons land elk jaar stijgen. Volgens Statbel zijn de gemiddelde vastgoedprijzen in Vlaanderen tussen 2010 en 2022 met 67% gestegen voor woningen en met 62% voor appartementen.

Wie in 2010 als kind van zijn ouders de ouderlijke woonst met een waarde van 300.000 euro heeft geërfd, diende daar in 2010 in Vlaanderen 33.000 euro aan erfbelasting op te betalen. Door de stijging van de vastgoedprijzen zou dezelfde woning thans in 2023, met 67% in waarde zijn gestegen en 501.000 euro waard zijn.  De waarde stijgt maar als je inflatie meerekent dan stijgt in vele gevallen de prijs niet meer of iets meer dan de inflatie. 

Indien deze woning nu erft, dan betaalt men daar nu 87.270 euro aan erfbelasting op. Dit is puur het gevolg van enerzijds de stijging van de vastgoedprijzen en anderzijds van de niet indexering van de belastingschijven.

Mochten de belastingschijven van de erfbelasting echter op dezelfde manier zijn geïndexeerd als de belastingschijven van de personenbelasting, dan zou u als erfgenaam op de erfenis van uw ouders 3% belasting moeten betalen op de eerste schijf van 84.500 euro, 9% op de tweede schijf tussen 84.500 euro en 422.500 euro en 27% op de derde schijf boven 422.500 euro. Op de woning met een waarde van 501.000 euro zou u dan geen 87.270 euro, maar wel slechts 54.150 euro moeten betalen.

De niet indexering van de belastingschijven van de erfbelasting zorgt ervoor dat de Vlaamse schatkist slapend rijk wordt.

Liberale verdienste

Aangezien de meeste mensen hun woning verwerven via arbeid en op 25 jaar afbetalen, is het jammer dat wat ze opbouwden nog eens wordt belast als ze sterven.  De vrijstelling van 50.000 euro tussen echtgenoten en de vrijstelling van de gezinswoning is een liberale verdienste met liberale ministers destijds van financiën in Vlaanderen.

Bovendien is er ook een onbillijk gegeven.  Niemand kiest ervoor om te sterven op een bepaalde wijze.  Wie sterft door een hartaanval of door een ongeval kan geen schenking meer doen aan voordeling tarief inzake roerende schenking of onroerende schenking.

Wie ziek is, kan dit wel. Dat is volgens mij niet de bedoeling. Daardoor ontstaan soms allerlei vreemde toestanden aan ziekbed of moeten mensen jaren op voorhand bezig zijn met successieplanning.

Afschaffen successierechten tussen echtgenoten en partners

Ik vroeg aan de minister om naast de indexering van de schalen minstens te starten met het afschaffen van successierechten tussen echtgenoten en partners. In rechte lijn (ouders/kinderen) gelden de laagste tarieven, maar een smak erfbelasting betalen bovenop het verdriet van het verlies is voor mij een brug té ver.

Ik stelde de minister hierover een aantal vragen in de commissie van het Vlaams Parlement:

Brugge Vlaams Parlement

“Ik geloof nog steeds in de goede afloop van dit stadiondossier”

stadiondossier

BRUGGE – In november 2021 slaagde ik er nog in om de plooien glad te strijken tussen Cercle Brugge en Club Brugge. Samen met beide partijen zat ik opnieuw aan tafel en vond een consensus over het stadiondossier. Resultaat: Een kaderovereenkomst tussen stadsbestuur en Cercle Brugge waarin afspraken en principes duidelijk vastliggen en waarin beide ploegen én het stadsbestuur zich in kunnen vinden. Het vernietigingsarrest rond de omgevingsvergunning van het stadion van Club Brugge betekent echter een nieuwe tegenslag in dit stadiondossier.

De omgevingsvergunning geraakte in oktober 2021 nog goedgekeurd door de Vlaamse Regering, maar omwonenden gingen in beroep na kritiek over de parkeervraag en het mobiliteitsplan.

De Raad voor Vergunningsbetwistingen nam de beslissing op basis van twee redenen. Ten eerste zou de vergunning in strijd zijn met de bouwverordening van de stad Brugge. Die vereist dat het terrein in alle nodige parkeerplaatsen voorziet. Een probleem, want naast de parking voor 3.000 wagens zou Club Brugge ook afstandsparkings met een shuttledienst inzetten. Daarnaast oordeelt de Raad dat de Vlaamse Regering onvoldoende rekening hield met een aantal opmerkingen over het mobiliteitsplan.

Ik geloof nog steeds in een goede afloop van dit dossier.

Vind hieronder het vernietigingsarrest terug:

Vlaams Parlement

Hoe energiezuinig is ons sociaal woonpatrimonium?

In de strijd tegen hoge energieprijzen én tegen een verouderd woonpatrimonium in Vlaanderen, zet de Vlaamse Regering in op energiebesparende maatregelen. Hoe energiezuinig is ons sociaal woonpatrimonium?

Hoe energiezuinig is ons sociaal woonpatrimonium?

In de strijd tegen hoge energieprijzen én tegen een verouderd woonpatrimonium in Vlaanderen, zet de Vlaamse Regering in op energiebesparende maatregelen.

Vanaf 1 januari 2023 gaat ook de renovatieverplichting voor residentiële gebouwen van kracht. Alle woningen en appartementen die vanaf 2023 zijn aangekocht met label E of F, moeten verplicht gerenoveerd worden naar label D of beter binnen vijf jaar na de aankoop. Op die manier probeert de Vlaamse Regering werk te maken van verduurzamen van haar woonpatrimonium. Sociale woningen mogen daarin niet achterblijven. Daarom stelde ik hierover enkele vragen aan minister Diependaele over hoe energiezuinig ons sociaal woonpatrimonium is.

Uit zijn antwoord blijkt dat de minister eerder opteert voor totaalrenovatie over vervangingsbouw in plaats van beperkte deelrenovaties. Dat zal natuurlijk wel wat tijd kosten. Een overzicht leert ons hoe energiezuinig ons sociaal patrimonium er momenteel voorstaat.

Vlaams Parlement

Geen nazicht op onderhoudswerken sociale woningen

Naar aanleiding van klachten van bewoners over problemen in hun sociale woning, stelde ik de minister vragen over nazicht en onderhoudswerken.

In tien flats van sociale huisvestingsmaatschappij (SHM) Inter-Vilvoordse zaten bewoners zeker al twee weken zonder verwarming of warm water. Net wanneer de temperaturen stevig zakten. Ze behielpen zich met dikke dekens en een elektrisch vuurtje, maar de hoge energieprijzen jagen hen ook schrik aan. Problemen met verwarming zijn er niet nieuw, maar werden in het verleden relatief snel opgelost. Dat is nu niet het geval. Wisselstukken zijn besteld, maar de levertijd ervan lijkt op te lopen.

In het reglement van inwendige orde staat te lezen dat de verwarmings- en warmwatertoestellen jaarlijks nagezien en onderhouden dienen te worden. Dit zowel op vlak van verbranding als wat de staat van de leidingen betreft. Dit onderhoud betreft het schouwvegen, reinigen van de leidingen der verbrandingsgassen van de toestellen, nazicht van de veiligheids- en ontluchtingsklep, dichtheid en kalkaanslag, alsook de installatie in goede staat van werking stellen. Het nazicht en onderhoudswerken worden niet gemonitord, zo blijkt uit het antwoord van de minister op mijn schriftelijke vragen. Enkel het jaarlijks onderhoudsbudget kan hiervan een indicatiegeven.

Vind hieronder de schriftelijke vragen die aan minister Diependaele stelde, alsook zijn antwoord hierop.

Vlaams Parlement

Voorwaarden verlaagde registratierechten  

Wie een woning heeft en in Vlaanderen een nieuwe woning koopt, heeft recht op verlaagde registratierechten van drie procent. Dit op voorwaarde dat men de eerste woning binnen de twee jaar verkoopt.

Wie een woning heeft en in Vlaanderen een nieuwe woning koopt, heeft recht op verlaagde registratierechten van drie procent. Dit op voorwaarde dat men de eerste woning binnen de twee jaar verkoopt. Vóór 1 januari 2022 bedroeg de termijn van verkoop slechts één jaar. Omdat dit termijn ‘onredelijk kort’ was, bracht men dit naar twee jaar gebracht. Wanneer het gaat over de aankoop van een enige, eigen woning waarbij de koper zich verbindt tot ingrijpende energetische renovatie of tot sloop en heropbouw, of wanneer de enige eigen woning een beschermd monument is, verlengt men deze termijn tot drie jaar. Wie dus voor 1 januari 2022 zijn enige, eigen woning niet binnen het jaar verkocht kreeg, moest toch de volle pot aan registratierechten betalen.

Daarnaast dooft sinds 1 januari 2022 ook de meeneembaarheid van de registratiebelasting geleidelijk aan uit. Vanaf 1 januari 2024 schaft men deze volledig af. Zij die hun woning niet binnen het jaar verkocht kregen vóór januari 2022, moesten de volle pot aan registratierechten ophoesten én konden niet meer genieten van (volledige) meeneembaarheid.

Hierover stelde ik minister Diependaele een aantal parlementaire vragen.

Lees hier mijn vragen:

Lees hier de antwoorden van de minister: