Tag Archives: mercedes van volcem

Sint-Gillis: ontwerp van de toekomst

16 sep

BRUGGE – In 2000 werd de Brugse binnenstad door UNESCO erkend als werelderfgoed als eindpunt van een jarenlange voorbereiding. Na het Begijnhof en het Belfort was de erkenning van de Brugse binnenstad het derde werelderfgoedlabel dat Brugge te beurt viel. Drie troeven verdienden die erkenning: het waardevol bouwkundig erfgoed, het authentiek en integer middeleeuws stadsweefsel en het feit dat Brugge de geboorteplaats is van de Vlaamse Primitieven. Naast de eer die de erkenning met zich meebracht, kwam er ook een grote verantwoordelijkheid: het behoud en beheer. Het deelplan voor het stadskwartier Sint-Gillis is de derde in zijn soort naast West-Brugge en het deelplan Ezelstraatkwartier.

De deelplannen worden uitgebouwd op basis van historisch onderzoek, inventarisatie, evaluatie en projectieplannen. Een nieuwe pijler die waar aandacht voor is anno 2021 is duurzaamheid en het behalen van de klimaatdoelstellingen. Het plan van Sint-Gillis heeft een antwoord klaar op dringende klimaatuitdagingen zoals hittestress, wateroverlast en droogte en dat in het specifieke historische stedenbouwkundige kader van de binnenstad.

Historisch onderzoek

Het historisch onderzoek op de wijk vanuit een brede benadering werpt een duidelijk beeld op de evolutie van de wijk en laat toe om de groei en de evolutie van het stadskwartier beter te begrijpen. Dit onderzoek steunt op de dienst Monumentenzorg en Erfgoed van de stad Brugge die reeds over heel wat vruchtbare kennis beschikken van zowel historisch kaarten beeldmateriaal als literatuur.

Geïntegreerde analytische benadering

Dit gedeelte gaat dieper in op het huidig functioneren en de ruimtelijke context van de wijk Sint- Gillis. Deze analyse steunt gedeeltelijk op de methodologie toegepast bij de reeds uitgevoerde deelplannen. Volgende onderdelen komen aan bod: verharde ruimte, groenblauw weefsel, sociale ruimte, mobiliteit en hernieuwbare energie.

Strategische projecten

Door middel van ontwerpend onderzoek wordt er op zoek gegaan wat de duurzame visie op de wijk kan betekenen voor een aantal strategische locaties in de wijk. Door een zoom op strategische plekken wordt aangetoond wat een ruimtelijke doorvertaling van deze krachtlijnen kan betekenen voor concrete plekken in de wijk Sint-Gillis. Deze ontwerpoefening legt heel wat kansen bloot en biedt inspiratie voor toekomstige ontwikkelingen.

Iedereen enthousiast: ‘Het vernieuwde Paalbos wordt een succes’

15 sep

BRUGGE/ASSEBROEK – Het Paalbos aan de straat Ter Lo in Assebroek is toe aan vernieuwing. “Inspraak van onze bewoners in de plannen voor het vernieuwde Paalbos zijn van groots belang. De dienst Openbaar Domein maakt er dan ook een prioriteit van. Al die meningen en de nodige vernieuwingen werden samen in een plan gebracht. De respons is unaniem enthousiast. Een pluim op onze dienst haar hoed”, aldus schepen van Openbaar Domein, Mercedes Van Volcem.
Zowat alle speeltoestellen vertonen gebreken aan het Paalbos. Ook de houten rand van de bestaande zandbak bijvoorbeeld is rot. “Het speelpleintje is dus toe aan een volledige herinrichting. We deden een online bevraging in oktober vorig jaar. Een klein jaar later mogen we zeggen dat we het voorontwerp met succes ter plaatse konden terugkoppelen”, aldus Van Volcem, onder haar bevoegdheid wordt binnenkort het speelplein in Paalbos heringericht.

9 nieuwe speeltoestellen

De speelruimte wordt met uitzondering van de kruipbuis in de bestaande heuvel volledig vernieuwd. De bestaande zandbak wordt verwijderd en vervangen door een speelzone met houtmulch als valdempende ondergrond. Daardoor zal de nieuwe ondergrond perfect overgaan in de bestaande ondergrond van het omliggende bosje. “We mikken daarbij op een natuurlijke aanleg in een natuurlijke omgeving. De nieuwe speeltoestellen zijn hoofdzakelijk gemaakt uit hout waardoor de constructies heel goed passen in de bosrijke omgeving”, duidt de schepen.

Er worden in totaal wel 9 speeltoestellen geplaatst waaronder 4 speeltoestellen die inspelen op het gebruik door kinderen met een beperking. “Die ‘speciale’ vier speeltoestellen zullen wel door iedereen gebruikt kunnen worden: een glijbaan die op de bestaande heuvel komt, een draaimolen, een korfschommel en een peuterschommel”, zegt de schepen trots.

Speelparadijs

De nieuwe picknicktafels die het ontwerp vervoegen, zijn ook toegankelijk voor mensen in een rolstoel. Er wordt ook nog 1 extra zitbank geplaatst met rugleuning en een papierkorf. “De overige speeltoestellen die geplaatst worden: een dubbele schommel, een veertje, een dubbele wip, een evenwichtsparcours en een houten klimtoren maken van het vernieuwd Paalbos een speelparadijs”, klinkt het bij Van Volcem.

Aan de contouren van de nieuwe speelruimte worden 11 palen van 3 meter hoogte in slingervorm geplaatst zodat er een natuurlijke en een speelse begrenzing komt van de speelruimte. “De aanwezigheid van het speelplein met kinderen wordt vergroot op die manier ten opzichte van de fietsers die passeren. Zo wordt de zitplaats een geborgen omgeving”, sluit Van Volcem af.

Wijkmobiliteitsplan Christus-Koning

15 sep

De wijk Christus-Koning, meer bepaald de zone afgebakend door de Houtkaai/Maria van Bourgondiëlaan/Filips De Goedelaan/Scheepsdalelaan, krijgt een wijkmobiliteitsplan opgesteld door de dienst Openbaar Domein en het studiebureau Arcadis. “Het mobiliteitsplan is een goeie stap om de verkeersleefbaarheid en de woonkwaliteit in de wijk Christus-Koning te verbeteren” Zegt een verheugde schepen van Openbaar Domein Mercedes Van Volcem (Open Vld Plus).

Houtkaai

In de Houtkaai staan er verschillende veranderingen op til. Zo veranderen we de Houtkaai in een een fietsstraat, dit met als doel om het een prominente rol in het fietsroutenetwerk te geven. De knip in de Scheepsdalelaan, die vorig jaar in augustus werd geïntroduceerd, gaan we nu finaliseren. Op deze manier zal het sluipverkeer een halt toe geroepen worden. Vervolgens vindt er ook een voorbereiding plaats voor de heraanleg van Leopold I-laan, Karel De Stoutelaan en Filips De Goedelaan. Het basisplan wordt binnenkort afgewerkt en na goedkeuring door het college van burgemeester en schepenen, op een infomoment aan de buurtbewoners voorgesteld in het najaar van 2021.

Eerste ‘vierkant groen’ in Vlaanderen

Begin dit jaar werd, in opdracht van de Vlaamse overheid – Agentschap Wegen en Verkeer (AWV), werkzaamheden uitgevoerd aan het kruispunt Scheepsdalelaan/Leopold I-laan/ Leopold II-laan. Dit kruispunt werd veiliger gemaakt voor de fietsers en de voetgangers. De fietsers en de voetgangers kregen een afzonderlijk lichtengeregeld oversteekmoment. Het kruispunt werd heringericht en kreeg omgelegde fietspaden. Hiervoor waren aanpassingen nodig aan de fietspaden en aan de verkeerslichtenregeling op alle hoeken van het kruispunt. Midden augustus kregen de fietspaden nog een coatinglaag en thermoplastische markeringen. In de loop van september worden de verkeerslichten definitief aangepast aan de nieuwe situatie zodat eind september/begin oktober 2021 het ‘vierkant groen’ een feit is. Dit is het eerste officiële ‘vierkant groen’ in Vlaanderen.

Optimalisatie verkeerslichten

De verkeerslichten aan het kruispunt Karel de Stoutelaan/Leopold I-laan gaan we optimaliseren om zo de verkeersveiligheid en de de doorstroming van openbaar vervoer te verbeteren. We doen dit aan de hand van volgende ingrepen:

• het geven van fietsers en voetgangers van een voorstart (om dode hoekconflicten met rechtsafslaand autoverkeer te vermijden);

• het plaatsen van wachttijdvoorspellers/aftellers;

• het groenknipperen van het voetgangerslicht zodat de voetganger weet dat het licht bijna op rood zal springen;

• het ‘inbellen’ van openbaar vervoer om de doorstroming van de bussen te verbeteren. ‘Inbellen’ betekent dat een aankomende bus een signaal geeft waardoor het licht op groen kan springen en de bus een optimale doorstroming kent;

• een aangepaste inrichting van het kruispunt waarbij de zichtbaarheid van fietsers en voetgangers verbeterd wordt.

Meer weten? https://www.brugge.be/een-wijkmobiliteitsplan-voor-christus-koning

Kernwinkelgebied stimuleert waaier aan winkels, horeca en vernieuwende concepten

15 sep

BRUGGE – De voorbije jaren stelden zich specifiek in de Brugse binnenstad een aantal uitdagingen. Deze uitdagingen en tendensen vormen een bedreiging in het streven naar een goede balans in de binnenstad tussen haar woonfunctie en de verschillende centrumfuncties (economie, diensten, toerisme, …) en de Unesco-werelderfgoed context. Stad Brugge wil nu een divers winkel- en horeca-aanbod stimuleren en ruimte geven aan vernieuwende winkelconcepten. Hiervoor werd een beleidsvisie kernwinkelgebied opgemaakt.

Het stadsbestuur leverde al heel wat inspanningen om beleidsmatig een antwoord te bieden op de ruimtelijke uitdagingen van detailhandel en horeca in de binnenstad. Vandaag zijn er verschillende evoluties en tendensen, zoals een monocultuur van horeca- en toeristenhandelszaken, die niet passen in de gewenste evolutie van het kernwinkelgebied. Met voorliggende beleidsvisie en werkenplan wenst het bestuur deze ongewenste functies en zaken een halt toe te roepen.

Toeristische toets

Een trend/tendens die vandaag duidelijk merkbaar is, is dat toeristische winkels het aanbod beginnen over te nemen. De verdringing door toeristische detailhandel zoals bijvoorbeeld take away, mono-aanbod van productgamma’s zoals chocolade, zeepjes, souvenirs van andere soorten detailhandel in een aantal zones (bv. Katelijnestraat, Wollestraat en Mariastraat), dit tegen de achtergrond van een verwachte groei van het toerisme in de toekomst, vormt een probleem. Deze trend begint zich ook al kenbaar te maken in de Steenstraat en Geldmuntstraat.

Met deze ‘beleidsvisie kernhandel’ ligt het kader voor om de ruimtelijke keuzes die zullen worden gemaakt in een verordening te onderbouwen. Daarom is deze beleidsvisie gesteund op een gedegen analyse van concrete cijfergegevens over de bestaande kleinhandel in de binnenstad, de evolutie van het kleinhandelsaanbod, de branchering van dit aanbod, de verschraling van dit aanbod en de investeringen van de Stad om het kernwinkelgebied te versterken. De verordening bevat een duidelijke afbakening van de verschillende zones waar bepaalde functies/branches wel of niet gewenst zijn.

In essentie streeft de verordening naar een mix van functies in het kerngebied. Daartoe werd de binnenstad opgedeeld in vijf zones met een verschillend gewenst profiel.

Zone A – de hoofdwinkelstraten

Langs de twee hoofdassen van het kerngebied, gevormd door Noordzandstraat/Geldmuntstraat en Zuidzandstraat/Steenstraat. 

In deze A-zone wenst de Stad een stedelijk shopping-gebeuren met een mix van kleine tot grote detailhandelszaken met een regionale uitstraling en een breed assortiment aan goederen. Deze twee hoofdassen staan onder een grote druk omwille van het toerisme wat onder andere resulteert in bijkomende reca. Gezien de Stad deze hoofdassen als louter shopping ziet is reca hier niet gewenst. 

De tweede tendens, en deze is zeker direct te koppelen aan het toerisme, is de opkomst van toeristenwinkels. Een dergelijke evolutie is niet gewenst en komt de kwaliteit van het shoppingebeuren niet ten goede en zorgt voor een verschraling. 

De laatste ongewenste tendens in de A-zone is het opkomst van city-concepten van supermarkten, superettes en nachtwinkels met een aanbod van voedingsproducten. Deze winkels die zich louter op een beperkt aanbod voeding concentreren zijn nefast voor het aanbod modewinkels. 

Zone B – kernwinkelgebied

In essentie is de zone B de aanliggende straten van zone A. Aan de A-zone grenzende straten met overwegend kleine tot middelgrote, gespecialiseerde detailhandel vinden en willen we een uiteenlopende profilering. Reca is hier een belangrijke schakel, maar in een nevengeschikte rol. Hier loert een monocultuur om de hoek, zeker in de meest toeristische zones. Monocultuur willen we nergens en net zoals ook in de A-zone wensen we nieuwe toeristenwinkels zoals de chocolade- en souvenirwinkels volledig te weren.

Een belangrijke bezorgdheid is ook de mogelijkheid om bepaalde laag kwalitatieve detailhandels- en recazaken te weren.

Zone C – Poortstraten/aanloop 

Poort- of aanloopstraten tot het kerngebied met diversiteit aan detailhandelszaken en elk een eigen profiel, met zowel bovenlokale uitstraling als buurtverzorgend karakter. Onder deze straten verstaan we de Smedenstraat, Ezelstraat, Langestraat, Hoogstraat, Gentpoortstraat, Nieuwe Gentweg, Garenmarkt, Eeckhoutstraat en Braambergstraat.

Hier moeten kleine bedrijfjes in het kader van ‘Handmade in Brugge’ een plaats kunnen krijgen (o.a. omwille van minder hoge huurprijzen).  Hier moet erover worden gewaakt dat het wonen niet alle handelspanden inneemt. Wonen kan wel in de plaats van handelspanden maar het evenwicht moet worden behouden.

Zone D – Toeristisch kerngebied

Het toeristisch kerngebied is een uitbreiding, een breder gebied dan de zone B. Deze zone komt overeen met de toeristische kernzone, beter gekend als de ‘Gouden Driehoek’. 

De toeristische druk in dit gebied kan leiden tot een monocultuur in het assortiment handelspanden. Dit moet worden tegengegaan. De grootste ongewenste tendens die waar te nemen is binnen deze zone is de opkomst van winkels met een louter toeristisch profiel zoals chocoladewinkels, bierpaleizen en souvenirwinkels. Deze branche van winkels verdrijft het aanbod andere winkels met als hoofdaandachtspunt de winkels met een buurtverzorgend karakter. Bijkomende toeristenwinkels zijn niet gewenst om de monocultuur en verschraling in het aanbod tegen te gaan. 

Zone E – pleinen

De afbakening van het kerngebied biedt een kader voor ontwikkeling van detailhandel en reca en wil dit doen in balans met de woonfunctie van de binnenstad. De afbakening gaat uit van de bescherming van het bestaande woonweefsel en laat dus geen verdere uitbreiding toe van het kerngebied wanneer dit ten koste gaat van het woonweefsel. 

Deze afweging stelt zich in het bijzonder bij de pleinen, die tegelijk centrale plekken zijn voor stedelijke activiteiten en structuur geven aan het kerngebied, maar die ook een belangrijke rol spelen voor de leefbaarheid van het woongebied. Bij de opmaak van de verordening wordt daarom gesteld dat geen bijkomende reca en detailhandel toegelaten worden op pleinen die op vandaag tot het woonweefsel behoren, de pleinen die structuur geven aan het kerngebied en zorgen voor diversiteit in het winkelgebeuren worden wel opgenomen in de verordening. 

Deze aanduiding zal de voorwaarden van de zones B, C en D op heffen. Dit omdat het gaat om een gebied waar verdere ontwikkeling van de reca wel wenselijk is, maar waar ook andere functies mogelijk blijven. Dit gebied leent zich voor de ontwikkeling van reca door de aanwezigheid van attracties, aantrekkelijk publiek domein en/of terrasruimte. 

Overige Brugse binnenstad

Wat niet binnen de vijf voorgaande zones valt, wordt beschouwd als ‘overige Brugse binnenstad’. Deze zone valt buiten de verordening, maar er wordt uiteraard wel rekening mee gehouden in de visievorming.

De Brugse binnenstad is een leefomgeving met heel veel kwaliteiten en wordt gelauwerd om zijn beeldkwaliteit en aangename woon- en leefomgeving. Daarom is er nood aan een mix in functies. Zowel reca, bakker, slager… zijn gewenst.

Burgemeester Dirk De fauw: “De ruimtelijke uitdagingen van detailhandel en horeca zijn groot. We streven naar een goede en leefbare balans in de binnenstad: inwoners, handel en bezoekers moeten we goed beheersen. Dit beleidsplan is hiervoor een goed instrument, en brengt deze uitdagingen en tendensen voor de verschillende zones mooi in kaart. Dat stelt ons in staat om onze stad op een evenwichtige manier verder uit te bouwen.”

Schepen van Ruimtelijke Ordening Franky Demon: “We willen als Stad een divers winkel- en horeca-aanbod stimuleren en ruimte geven aan vernieuwende winkelconcepten. Denk maar aan nieuwe trends zoals ‘blurred concepten’, waar we in één pand een mix zien van bijvoorbeeld mode en design met een hoek waar shoppers iets kunnen drinken of eten. Met dit kernwinkelgebied plan willen we inzetten op dat divers aanbod waar zowel Bruggelingen, internationale toeristen als dagrecreanten zich thuis voelen en kwalitatieve zaken kunnen ontdekken. Shoppen in Brugge moet verrassend zijn! Er is zeker niets verkeerd met de bestaande souvenirwinkels of hun producten. Zij behouden dan ook hun vergunning maar met deze nieuwe visie kiezen we voor vernieuwing en laten we geen extra souvenirwinkels meer toe.”

“We streven naar een divers winkelaanbod in ons kernwinkelgebied. In alle centrumsteden vind je de grote ketens, die uiteraard ook in Brugge niet mogen ontbreken. Maar het DNA van Brugge als shoppingstad wordt gevormd en bepaald door de local heroes, de unieke adresjes van creatieve Brugse ondernemers die een ‘reason to come’ vormen voor heel wat shoppers”, zegt schepen van Werk en Ondernemen Pablo Annys. “‘Het plan zal ons toelaten om de aantrekkelijkheid van onze winkelkern te bewaken. Teveel van hetzelfde is nooit goed. We kiezen voor een gezonde mix van retail in de hoofdshoppingassen en horeca op de pleinen. Vernieuwende en vooruitstrevende adresjes geven we nog meer kansen door de zogenaamde ‘mixed’ of ‘blurred’ concepten voortaan gemakkelijker realiseerbaar te maken. Het combineren van functies als bijvoorbeeld een designwinkel met koffiebar, een kapsalon met lunchspot of een wijnhandel met tasting ruimte wordt voortaan eenvoudiger. Dit zijn de trends van vandaag en van de toekomst en hier spelen we ook in Brugge graag op in.”

Herdenkingsplek In teken van Dré aan de Noordveldstraat

14 sep

BRUGGE – Een jaar geleden verloor de school Het Noordveld een van haar leerlingen: Dré. Om het verlies een plaats te geven vroeg de school onze stad om een herdenkingsplek in te richten. Zo konden de leerlingen en plaats hebben om even dichter bij Dré te zijn. “De plek is echter voor iedereen die een persoonlijk verlies een plaats wil geven”, klinkt het bij schepen van Openbaar Domein, Mercedes Van Volcem.

Bijna een jaar geleden stierf Dré. Hij was een positieve leerling op de school Het Noordveld in de Noordveldstraat. Om dit verlies een plaats te geven heeft de school gevraagd aan Stad Brugge om een herdenkingsplek in te richten op de openbare graszone vooraan de school.De plek is voor iedereen die een persoonlijk verlies een plaats wil geven.

“De herdenkingsplek bestaat uit een cirkelvormige zithoek waarbij boomstammen als zitblokken gebruikt worden. De ingang is aangegeven via 2 hoge palen en een buisverbinding. De school staat in voor de versiering van de plek en bewerken ook de stapschijven. De ouders van de overleden leerling hebben via kaligrafie een mooie tekst op de muur geschilderd”, duidt Van Volcem.

Daarnaast zal de graszone extensief beheerd worden zodat natuur en bloemen de kans krijgen om te ontwikkelen. In het najaar van 2021 zal er een haag en bloembollen rondom de herdenkingsplek voorzien worden. Momenteel zijn er 3 picknickbanken en 1 picknickbank voor rolstoelgebruikers voorzien in de graszone. Alle werken zijn uitgevoerd door de arbeiders van Cluster Openbaar Domein.

“De herdenkingsplek is toegankelijk voor iedereen die een bepaald verdriet een plek wil geven. We vragen aan iedereen om deze openbare herdenkingsplek te respecteren”, sluit de schepen af.

Heraanleg rijbaan en voetpaden Stijn Streuvelsstraat

14 sep

BRUGGE – De Stijn Streuvelsstraat krijgt een heraanleg van de voetpaden en rijbaan. De werken aan de weg starten op 27 september en zullen voor de kerstvakantie beëindigd worden. “De werken worden uitgevoerd in 2 fases. Tijdens de 2de fase zal de rijbaan opengebroken worden en heraangelegd. Dan zal er even geen verkeer mogelijk zijn, al blijven fietsers en voetgangers altijd hun doorgang behouden”, klinkt het bij schepen van Openbaar Domein, Mercedes Van Volcem.

De werken zullen starten van aan de kant van de Peperstraat richting de Kruisvest. In een eerste fase gaat het om opbreken en de heraanleg van de voetpaden. In een tweede fase om het opbreken en heraanleggen van de rijbaan. “Voetgangers en fietsers met hun fiets aan de hand blijven hun doorgang behouden. Bij de eerste fase zal plaatselijk verkeerd nog altijd door kunnen in de straat. Vanaf de tweede fase echter zal alleen plaatselijk verkeer van aan de Kruisvest mogelijk zijn tot aan de werfzone”, legt de schepen uit.

Een omleiding wordt voorzien voor het verkeer die komt vanuit de Kruisvest via de Kruisvest, de Bapaumestraat en de Peperstraat. “De omleiding vanuit de Jeruzalemstraat is dan weer voorzien via de Rodestraat, Langestraat, Bilkske, Kazernevest en de Kruisvest”, duidt Van Volcem.

Ter hoogte van de werfzone zal er ook een parkeerverbod gelden.

Mercedes in Brussel

14 sep

BRUSSEL – Vlaams volksvertegenwoordiger Mercedes Van Volcem zetelt in de commissies Wonen & Onroerend Erfgoed en Mobiliteit & Openbare Werken. Vanuit het Vlaams parlement probeert ze met een Brugse bril het leven van de Vlaming te beïnvloeden voor het goede.

Mercedes stelde 2 schriftelijke vragen gericht aan Vlaams minister van Binnenlands Bestuur en Bestuurszaken Bart Somers. Ze stelt een vraag over de introductie van de leasefiets in het Vlaams woon-werkverkeer beleid. Vervolgens stelt ze ook een vraag over de extralegale voordelen voor lokale ambtenaren met betrekking tot maaltijdcheques en maaltijdchequegebruik; ecocheques en ecochequegebruik en de vergoeding voor het openbaar vervoer. Je kan de vragen die Mercedes stelt en het antwoord van de minister, hier al lezen.

Vervolgens richtte Mercedes nog 1 schriftelijke vraag aan Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare werken Lydia Peeters. Ze formuleerde vragen over het gebruik en promotie van leasefiesten bij privébedrijven.

Zwankendamme krijgt topuitvoering speelplein

13 sep

BRUGGE – Het speelplein aan de Gaarlemstraat en Doornweg wordt vernieuwd. En dat zal de buurt geweten hebben. “Met de stad Brugge investeren we in ontmoetingsplaatsen waar alle generaties elkaar kunnen vinden. En het speelpleintje in Zwankendamme krijgt echt een topuitvoering: sociale zuurstof voor de volledige buurt”, klinkt het bij schepen van Openbaar Domein en Financiën Mercedes Van Volcem. Om en bij de 235.000 euro investeert de stad in het speelpleintje, waarvan de werken vandaag zullen starten, uitvoeringstermijn 90 werkdagen.

Wie zich wil uitleven in Zwankendamme zal het speelpleintje – of zeg gerust speelplein- aan de Gaarlemstraat en Doornweg snel weten liggen of terug weten vinden. “We zijn in onze nopjes dat we met zo’n topuitvoering kunnen uitpakken voor de deelgemeente”, aldus een enthousiaste Van Volcem.  

Buitensport

Wie in de buitenlucht wil sport zal zeker zijn gading vinden op het toekomstige speelterrein: op de bestaande asfaltvlakte wordt een basketbalring voorzien, daarnaast zal er een klein skatepark  geplaatst worden. De plaatselijke voetballiefhebbers kunnen rekenen op een pannavoetbalarena, een afgesloten open lucht voetbalruimte. De sportruimte maakt de ideale gelegenheid om ook een ‘hangplek’ in te richten voor jongeren.

Petanque

Voor de iets jongere generatie worden twee speeleilanden aangelegd met als uitblinkers: een piramidenet en korfschommel. Ook een speeltoestel met glijbaan ontbreekt niet in het plan. De speelterreinen zullen op een natuurlijke wijze met bomen afgebakend worden.

“Niet alleen lokale jongeren en kinderen krijgen er allerlei speeltuigen en speelmogelijkheden, maar ook de lokale petanquevereniging mag zich in de handen wrijven. Naar aanleiding van een vraag van uit de vereniging werd het petanqueterrein uitgebreid naar 10 in plaats van de vroegere 7 banen. Bij heraanleg van die publieke ruimte is het belangrijk om betrokkenen te integreren in het ontwerpproces, zodat ook zij kunnen mee bepalen. Dat is ook bij het ontwerp voor Zwankendamme gebeurd”, stelt Van Volcem sterk.


Met zorg voor de bestaande populieren wordt het pad vanaf de Doornweg aangelegd om de wortels van de bomen niet te beschadigen. Het toegangspad vanaf de Gaarlemstraat sluit aan op het pad naar het parochiaal centrum.

Er wordt ook geanticipeerd om hevigere regenbuien op te vangen. Aan de verharde oppervlaktes wordt een wadi geïntegreerd. Het filtersysteem zal water bufferen en afleiden naar de riolering. Die strook wordt omringd door oeverplanten die het water kunnen helpen verteren. Het schoolgebouw zal door groene aanplanting afgeschermd worden van het pleintje en ook aan het polyvalent zaaltje zorgt de natuur voor afscherming. Onder de populieren die nu al in het parkje staan, zullen bloembollen de schaduw opleuken. Het terrein krijgt er ook nog eens 3 hoge bomen bij. “Groen, speelruimte, sociale ontmoetingsruimte: dat vat de nieuwe aanpak van het speelplein samen. Ik hoop dan ook vurig dat de hernieuwde ruimte de buurt deugd mag doen”, sluit de schepen af.

Publieke fruitpluk in Brugse boomgaarden

13 sep

BRUGGE – Stad Brugge telt heel wat boomgaarden: zo’n 24 tal, in 5 daarvan kan je fruit plukken. “Vorig jaar kwamen maar liefst 1.373 mensen plukken in de Chartreusinne en Beisbroek, goed voor zo’n 6.865 kilo fruit. Ieder jaar groeit de aandacht voor onze jaarlijkse fruitpluk. Het aanbod omvat vooral appels en daarnaast in mindere mate peren, walnoten, pruimen”, zegt Schepen van Openbaar Domein Mercedes Van Volcem. “Het koude, natte voorjaar en zomer zorgen helaas voor een beperktere fruitdracht met een kleinere oogst. Om zo veel mogelijk gezinnen blij te maken, verlagen we dit jaar uitzonderlijk de hoeveelheid te plukken fruit van 5kg naar 3kg per gezin.”


Om te plukken mag je gebruik maken van de zogenaamde ‘lange arm’. Deze plukstokken zijn ter beschikking gedurende het plukevent.


Traditie

Chartreusinnenbos

De boomgaarden van de chartreusinnen herbergen oude rassen fruitbomen: levend, eetbaar erfgoed. Tussen de fruitbomen grazen een groot deel van het jaar, koeien. De boomgaarden zijn restanten van het oude Kartuizerinnenklooster. Niet veel bomen bleven daar echter van over in de 20ste eeuw. In 2004 kreeg de Chartreusinne een opwaardering met 170 vruchtbomen: ruim 70 appelrassen en 30 perenrassen werden aangeplant.

Beisbroek

De Boomgaard van Beisbroek is vrij uitgestrekt en is gelegen langs beide kanten van het wandelpad dicht bij de parking van de Doornstraat. In de boomgaard van Beisbroek zijn vooral appelbomen geplant om te verwerken: cider, appelmoes, sap, appelbeignets, taart.. mogelijkheden genoeg.

Nieuw

Dit jaar breidt de stad de fruitpluk uit met 3 boomgaarden : Oud Sint Jan, Gulden Kamer en Hof De Jonghe. “Hof De Jonghe en Oud Sint Jan worden voorbehouden voor de buurtbewoners”, voegt de schepen Van Volcem er aan toe. “De oogst is er te beperkt om het grote publiek erop los te laten”.

Sint-Janshospitaal

Midden op de parking van de site Oud-Sint-Jan vind je verrassend genoeg een kleine boomgaard die herinnert aan de vroegere tuinen die het domein tot in de 19de eeuw sierden. Plukken doe je in een historische omgeving.

Gulden Kamer

De Gulden Kamer is vooral gekend als sport en speelterrein. De fruitboomgaarden zijn dan ook een beetje verstopt. Een deel is in privéhanden, het andere deel wordt nu exceptioneel opengesteld om te plukken.

Hof De Jonghe

Een handvol huizen rond een boomhaard en een schapenweide. Dat is Hof De Jonghe, een verborgen groen plekje in de stad. De weide telt veel mooie fruitbomen. De schapen die er lopen gaan op vakantie voor de fruitpluk. De inwoners uit de omliggende straten kunnen genieten van hun plukmoment, het is meer een manier om eens samen te zijn.

Sociaal

Na de Fruitpluk door de gezinnen, wordt wat nog aan de bomen hangt geplukt door enkele sociale organisaties. “Om voedselverspilling te voorkomen, plukken sociale organisaties verder in onze boomgaarden. Zoals de mensen van Hoeve Hangerijn, een ontmoetings- en belevingshoeve waar mensen met en zonder beperking samenleven, de sociale kruidenier de Kaba,  de zorginstelling De Rozelaar voor mensen met jongdementie, De Berkjes die zich inzet voor kinderen en jongeren met gedrags- en emotionele problemen, Buitengewoon onderwijs Ter Dreve…”, duidt Van Volcem, “De samenwerking met deze sociale organisaties maakt van onze traditionele fruitpluk een echt publiek gebeuren in de brede zin van het woord, waar iedereen bij betrokken wordt.”


Educatief

De boomgaarden worden ook voor eigen educatieve werking aangewend. Daar worden de boomgaarden aan de kinderboerderij en in Lissewege voor gebruikt. “Geïnteresseerde scholen of verenigingen kunnen een afspraken maken om te oogsten via het natuurcentrum”, vult Van Volcem aan.


Timing en inschrijving

De plukdagen vinden plaats op de volgende dagen en momenten:

  • 12 september van 9 tot 12 en van 13 tot 17 uur in Chartreusinne en Beisbroek.
  • 15 september van 14 tot 16 uur in Oud-Sint-Jan (voor omwonenden) en Gulden Kamer
  • 25 september van 14 tot 19 uur in Hof De Jonghe (voor omwonenden).
     

Inschrijven kan via https://www.brugge.be/fruitpluk/plukmomenten. “Er zijn al heel wat momenten volzet. Snel zijn is de boodschap!”, sluit de schepen af.

Kunstgrasvelden voor Krachtbalclub Male

6 sep

BRUGGE – Twee nieuwe krachtbalvelden voor krachtbalclub Male zijn een feit. Het ontwerp is in samenspraak met de krachtbalclub tot stand gekomen. Het betreft 2 natuurgrasvelden die aangepast werden naar kunstgras. Kostprijs voor het plaatje: ruim 200.000 euro.

“De start van een nieuw seizoen en de competitie op vernieuwde speelvelden, wat kan een club nog meer wensen”, aldus schepen van Openbaar Domein Mercedes Van Volcem.

“Als schepen van Financiën investeer ik graag in sportaccommodaties, sporten houdt mensen fit en gezond, zeker na de coronaperiode hebben mensen nood aan ontspanning”, aldus Van Volcem.
“Een verzorgde club met goede infrastructuur trekt aan. Kunstgras wordt meer en meer gebruikt voor het aanleggen van sportvelden, koud of warm de velden liggen er altijd goed bij. Vanaf nu is het gras niet alleen groener aan de overkant (voetbalpleinen Male) maar ook hier bij de krachtbalclub.”

“Want zo is het idee gegroeid, na aanleg kunstgrasvelden voetbalclub Jong Male, kwam het idee om ook voor de krachtbalclub kunstgras te voorzien”.

“De krachtbalclub telt momenteel een 85-tal leden (was voor corona een 100-tal), na deze investering zal het leden aantal ongetwijfeld opnieuw stijgen”, zegt Van Volcem. “Ik meen te verstaan dat de club tevreden is over het verloop van de werken en het resultaat. Het ontwerp en alle besprekingen verliepen vlekkeloos, de aanvraag voor subsidie en de aanleg op zich ook” benadrukt de schepen, “het is leuk om alleen maar goede opmerkingen te krijgen, een pluim dus voor mijn dienst Openbaar Domein”.

“Alle bestaande omheiningen worden vernieuwd, zelfde materiaal en kleurgebruik als het reeds vernieuwde voetbalveld. Zo creëren we een uniformiteit”, zegt Van Volcem.
De nieuwe toegang naar het bestaand clubgebouw en de verharding rond het lokaal zijn aangelegd in cementbetonverharding, waar nodig met lichte helling voor de toegankelijkheid.

Het veld wordt opgedeeld in 2 speelvelden die afgescheiden worden door een middenpad. Dit om de toeschouwers de kans te bieden om naast het speelveld te kunnen staan.
Voor de veiligheid van de toeschouwers worden er rond de speelvelden lage leunomheiningen voorzien. Op het middenpad worden 2 nieuwe dug-outs van 6m geplaats voor spelers en trainers.
Op het tweede speelveld dient het aanwezige bijgebouw als dug-out.

“Het veld wordt voorzien van een drainagesysteem”, licht de schepen toe. “Om dit water op te vangen plaatsen we een bijkomende hemelwaterput. Het is de bedoeling om dit water te hergebruiken. Het is een must om bij nieuwe projecten voldoende rekening te houden met water, in het bijzonder met tijden van wateroverlast”. “De zuinige en duurzame LED armaturen zijn kostenbesparend.”

“De zone tussen de Brieversweg en het terrein zal door de aannemer voorbereid worden, mijn dienst zorgt dan verder voor het aanplanten”, voegt de schepen er  nog aan toe. “Er kan niet meer geparkeerd worden in de berm, er is geen verdichting en het hemelwater kan infiltreren in de bodem. We creëren op die manier een groene buffer tussen het open landschap en de sportinfrastructuur.”

“De werken zijn gestart op woensdag 23 juni, vandaag kan de club gebruik maken van deze nieuwe infrastructuur”, aldus een trotse schepen Van Volcem. “Haal de bal maar boven, doe de beenbeschermers aan, neem de chrono en start de match. Klaar voor een nieuw seizoen.“.