Opinie

Ruimtelijke ordening voor Dummies?

Vanaf 1 december 2010 zullen er meer mogelijkheden zijn om bouwwerken of handelingen uit te voeren zonder dat een vergunning nodig is. Een aantal zaken zullen enkel nog gemeld moeten worden. “Er moet dringend eens werk worden gemaakt van een boekje Ruimtelijke Ordening voor Dummies.” stelt Vlaams Parlementslid en schepen van ruimtelijke ordening Mercedes Van Volcem. “Wie geraakt daar nog aan uit?”

Op 1 december treden immers het vrijstellingsbesluit en het meldingsbesluit van de Vlaamse regering in werking. “Geen hoera!” volgens Van Volcem. “Ik weet niet of dit automatisch ook een vereenvoudiging inhoudt.”

Het decreet is enkel een versoepeling als er geen BPA of verkaveling is met andere voorschriften (vergelijking dringt zich dus op) en als er geen strijdige bepalingen zijn in de stedenbouwkundige verordening.

Bij woningen gaat het ondermeer en onder bepaalde voorwaarden om:

– het verbouwen, renoveren en onderhoud van de woning zonder volume-uitbreiding
– aanbouwen van een bijgebouw aan de woning van max. 40 m²
– bouwen van bijgebouwen in de tuin van max. 40 m²
– plaatsen van zonnepanelen en schotelantennes
– plaatsen van afsluitingen
– aanleg van verharding en/of zwembad tot max. 80 m²
– gebruikelijke ondergrondse constructies (brandstoftank, regenwatertank,…)
– het plaatsen van kleine tuinconstructies

Ook bij andere gebouwen dan woningen, in industriegebied, agrarisch gebied, op openbaar domein of in het algemeen belang zijn bepaalde werken vrijgesteld van vergunning of enkel onderworpen aan een melding.

Aan deze mogelijkheden zijn voorwaarden gekoppeld, zowel inhoudelijke (vb. max. hoogte, max. afstand tot perceelsgrens, materiaalgebruik,…) als formele (meldingsformulier en noodzakelijke bijlagen, soms tussenkomst architect,…).

“Bovendien geldt er in Brugge een stedenbouwkundige verordening met gedetailleerde voorschriften en zijn er ook heel wat voorschriften vastgelegd in verkavelingen, plannen van aanleg en ruimtelijke uitvoeringsplannen die op het perceel van toepassing kunnen zijn. Indien de geplande werken met deze voorschriften niet overeenkomen, zal men toch een stedenbouwkundige vergunning moeten aanvragen.” stelt Van Volcem.

Aangezien er zoveel voorwaarden en beperkingen zijn, zijn de vrijstelling en de melding niet zo eenvoudig toe te passen want men zal deze geval per geval moeten toetsen. Door de complexiteit van de regelgeving bestaat de vrees dat veel burgers zich zullen vergissen, wat uiteindelijk zou kunnen leiden tot een stedenbouwkundige overtreding.

“Daarom is het aangewezen dat men zich eerst informeert aan het loket van de dienst ruimtelijke ordening alvorens met de werken te starten zodat overtredingen vermeden kunnen worden.”

“Wie ziet het zitten om het huzarenstukje ‘Ruimtelijke ordening voor Dummies’ te realiseren?” besluit Van Volcem.