Beleid Opinie Tussenkomsten Zeebrugge

Surfclub in Zeebrugge moet blijven

“De surfclub in Zeebrugge is een bruisende sportclub en place to be voor de jongeren. Het maakt van Zeebrugge nog een hippe Brugse plaats. De surfclub moet blijven.” stelt Mercedes Van Volcem, schepen van ruimtelijke ordening en Vlaams Parlementslid. “De ruimtelijke ordening moet er vooral zijn voor de mensen, niet alleen voor de vogels en het groen. De surfclub stoort niemand.  De wetgeving inzake ruimtelijke ordening is soms zeer onbillijk. Ze  wordt opgemaakt vanuit de adviezen van de ambtenarij. Dit is een lacune. Er is geen mogelijkheid voor nuance.  De strenge wetten zijn er voor het eigen gemak en de principes. Het vergt moed om af te wijken van een principe. Dit kan mits motivatie. Principes zijn voor je eigen gemak (rechtlijnig) maar de gevolgen zijn soms niet evenredig.”

De Surfclub heeft al een lange geschiedenis. Sedert 1988 is de Surfclub gelegen aan de Zeedijk. Een eerste PV werd opgemaakt in 2000 en een tweede op 25 september 2007. Feit is dat de surfclub nu in natuurgebied ligt. Een regularisatie kan niet omdat je dan de wet overschrijdt. De Vlaamse administratie eiste de afbraak van de club en op 13 februari 2012 besliste de rechtbank dat de vordering tot afbraak niet kan ingewilligd worden. De vordering werd afgewezen omwille van het kennelijk onredelijke karakter van de herstelvordering. De Vlaamse inspectie tekende beroep aan op 21 maart 2012 tegen dit vonnis.

De stad kan ook geen ruimtelijk uitvoeringsplan opmaken om de bestemming aldaar te veranderen, het is een bevoegdheid van de hogere overheid.Het Vlaams Gewest kan dit wijzigen via een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan. De provincie kan dit via haar provinciaal uitvoeringsplan Strand en Dijk.

In 2005 probeerde men dit te regelen via een provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan maar dit kan niet worden goedgekeurd door het ontbreken van een passende beoordeling van de effecten van de surfclub op de omliggende natuurgebieden.

“Ik heb een studie laten bestellen om de motivatie van het gewestelijk rup of provinciaal rup mogelijk te maken. Er is een passende beoordeling geweest van de activiteiten om het natuurgebied, beëindigd eind 2010.”

Nochtans werd ook de dijk aangelegd en het ronde punt voor auto’s tot aan het natuurgebied, waarom zou een surfclub dan meer effecten hebben dan de auto’s.

Aanvankelijk zat de oplossing in het dossier van het Stevin Project (hoogspanningskabels voor windmolens).  Dit dossier omvatte oorspronkelijk ook de Agnasactie (afbakening van de natuurlijke en agrarische structuur) waar de surfclub ingelegen was.  Als stad gaven we positief advies voor behoud van de surfclub.   Op 22  juni 2011 werd het gewestelijk Rup Stevin voorlopig vastgesteld maar zonder Agnas, waardoor er opnieuw geen oplossing is voor de surfclub.

De minister van N-VA Muyters heeft dus kennelijk zijn beurt gemist om Brugge vooruit te helpen (idem wat de bedrijventerreinen betreft).

Bovendien laat ik ook weten dat de Vlaamse Regering de beslissing omtrent het Stevin project heeft uitgesteld gedurende dertig dagen, want normaal moest op 4 mei beslist worden. Ik hoop dat de Vlaamse regering met bevoegde minister Muyters alleszins de locatie van de omvorming van de hoogspanning niet aan de strandwijk localiseert, want ik zal zeker adviseren een procedure voor de Raad van State in te stellen tegen deze beslissing die Zeebrugge zeer onaantrekkelijk zou maken. Een masterplan voor de Strandwijk en Vismijnomgeving moet worden opgemaakt om de ruimtelijke kwaliteit te waarborgen voor de inwoners van Zeebrugge.