Beleid Tussenkomsten Voorstellen

Van Volcem hekelt administratieve procedures bij sociale huisvesting

Dat de administratieve procedures sedert de invoering van beter bestuurlijk beleid (BBB) nog veel ingewikkelder zijn geworden is een vrij algemene klacht binnen de sociale huisvestingsmaatschappijen (SHM’s).  Vlaams parlementslid Mercedes Van Volcem (Open VLD) vraagt om een verbetering van de situatie in de commissie Wonen in het Vlaams Parlement.

“Er zijn nieuwe verplichtingen in verband met de sociale huurcontracten, de bouwwerken en het woningonderhoud. Ten gevolge van de verzelfstandiging van de SHM’s is de ondersteuning echter sterk afgenomen. Het gevolg is dat de regisseurs van het lokaal woonbeleid klagen. Volgens hen wordt de werkdruk steeds groter en worden de zaken steeds ingewikkelder. Ze vinden dat hun werknemers uitgeblust geraken en vervroegd op pensioen gaan.”  In de commissie wonen in het Vlaams parlement interpelleerde ze gisteren de minister.

Van Volcem peilde naar cijfers die aantonen dat de demotivatie binnen de Sociale huisvestingsmaatschappijen een algemene trend is. “Geachte minister, heeft u cijfers inzake ziekteverzuim, vervroegde pensioneringen, etc? Bent u bewust van deze problematiek? En wordt er werk gemaakt van enige administratieve vereenvoudiging binnen de werking van de SHM’s? Ik denk dan onder meer aan de bestekken. In het licht van het Grond- en Pandendecreet hebben de SHM’s meer taken gekregen. De sector wordt helemaal niet gemotiveerd.  Behoort samenwerking met de cel Administratieve Vereenvoudiging van de Vlaamse overheid tot de mogelijkheden?”

Minister Lieten (Sp.a) stelde niet over cijfers van demotivatie te beschikken omdat de SHM’en niet moeten rapporteren over hun intern beleid. De minister is zich bewust van het belang van administratieve vereenvoudiging in de sociale huisvestingssector en stelt dat het Sociale huurbesluit grondig zal worden geëvalueerd. De timing van de evaluatie is het voorjaar 2010. “Wij staan open voor ondersteuning van de cel administratieve vereenvoudiging en wij zullen nagaan of die ondersteuning mogelijk is.”stelde minister Lieten die tijdelijk haar collega Vandenbossche (Sp.a) vervangt.

Mercedes Van Volcem is tevreden over de constructieve houding en zal het dossier verder opvolgen. “Het teveel aan regeltjes moeten we echter in eerste instantie vermijden, en niet na ondervinding trachten op te lossen.” besluit Van Volcem.