Tag: Financiën

Brugge

Welke panden verkocht Brugge deze legislatuur?

Deze legislatuur verkocht stad Brugge voor ruim 8 miljoen euro aan panden, percelen en restgronden. De verkoop die de stad het meest opleverde was Huis Sebrechts voor 1,6 miljoen euro.  

Welke panden verkocht Brugge deze legislatuur?

Stad Brugge verkocht deze legislatuur verschillende panden, percelen en restgronden. Dit deed ze niet om de eindjes aan elkaar te kunnen knopen, maar wel om opnieuw te investeren zoals bijvoorbeeld in het Minnewater en het Belfort. Elke euro die we verkopen, investeren we opnieuw in veelvoud. Dit wordt ook duidelijk bij het bekijken van het meerjarenplan van de stad. Daarin staat meer dan 382 miljoen euro aan investeringen genoteerd.

Stad Brugge verkoopt panden die niet (meer) bijdragen aan de kerntaak van het bestuur: investeren in maatschappelijk relevante zaken. Op de lijst met verkopen zijn dus vooral private woningen of leegstaande panden terug te vinden. We verkochten in drie jaar voor ruim 8 miljoen euro. De grootste verkoop was verkoop Huis Sebrechts voor 1,6 miljoen euro. Dit pand stond al 13 jaar te koop.

De Sint-Franciscuskerk en bijhorende pastoriewoning werd verkocht aan de vzw Katholiek Onderwijs Sint-Trudo. Het doel was hier om het gebouw te herbestemmen tot een multifunctionele zaal met als hoofdfunctie ‘sportzaal’. Het is een goede zaak dat leegstand wordt weggewerkt. Er is nood aan ruimte en deze wordt nu positief ingevuld.

Eigendommen zoals de woning in de Zeeweg 88 in Sint-Andries, Witteleertouwersstraat 50, alsook 4 percelen bouwgrond in de Kasteelhoevestraat zijn private woningen of bouwpercelen en deed Stad Brugge ook van de hand.

Investeren

We investeerden ook in nieuwe aankopen voor 11 miljoen euro zoals site De Lijn in Assebroek, de aankoop van de gebouwen op de Vesten om de Vesten nog te versterken, de aankoop van de Metro site voor de brandweer, de aankoop van 2 ha in de Gulden Kamer voor uitbreiding van het sportpark en de aankoop van 2,8 ha in Sint-Kruis met oog op realisatie van park Steevens en veilig fietsverkeer, en de aankoop van 27 ha waarvan 7 ha bos in Male en uitbreiding van 26 ha in het Beisbroekbos.

Vlaams Parlement

Gelijkschakeling van 10 % voor successie- en schenkingsrechten

Een schijfsysteem, ook voor successie- en schenkingsrechten, werd in het Vlaamse gewest ingevoerd in 1997 en werd sindsdien nooit geïndexeerd. Dat is een probleem.

Successie- en schenkingsrechten

De laatste maanden is er zeer veel commotie geweest over de inflatie. Dit is de algemene stijging van de prijzen voor goederen. De inflatie zorgt ervoor dat we met onze centen minder kunnen kopen. Het leidt dus tot een daling van de koopkracht. In ons land worden de negatieve effecten van de inflatie evenwel grotendeels opgevangen door een automatische indexering van de lonen. Dit heeft tot gevolg gehad dat de lonen van de Belgen deze maand met 11% zijn gestegen. 

De hoge inflatie heeft ook zijn gevolgen op het vlak van de fiscaliteit. Dit is bijvoorbeeld het geval voor wat de personenbelasting betreft. Maar ook voor onroerende voorheffing en successie- en schenkingsrechten in Vlaanderen is dit zo.

Met de huidige indexering van de lonen ontstond hier en daar de vrees dat werknemers meer belasting op hun loon zouden moeten betalen. Met hun hoger loon zouden zij in een hogere belastingschijf terechtkomen. Deze redenering klopt echter niet. Ook de belastingschijven in de personenbelasting worden namelijk elk jaar automatisch geïndexeerd. Van een stijgende belastingdruk is er hier dus geen sprake. 

Maar dat is evenwel niet zo voor elke belasting. Neem nu bijvoorbeeld de successie- en schenkingsrechten, oftewel erfbelasting. Dit zijn belastingen die we moeten betalen wanneer we een erfenis ontvangen. Ook deze belasting werkt met een schijfsysteem. In Vlaanderen bijvoorbeeld moeten kinderen op de waarde van de geërfde goederen van hun ouders, 3% belasting betalen op de eerste schijf van 50.000 euro. 9% op de tweede schijf tussen 50.000 euro en 250.000 euro en 27% op de derde schijf boven 250.000 euro. 

Nooit geïndexeerd

Dit schijfsysteem bestaat sinds 1997 in het Vlaamse gewest. en werd sindsdien nooit geïndexeerd. En dat is een probleem. Door het niet indexeren van de belastingschijven, is er geen aanpassing aan de inflatie. Hierdoor ondergaan we jaarlijks een hogere belastingdruk bij het verkrijgen van een erfenis. De erfbelastingen stijgen dus al 25 jaar.

Dit kan makkelijk aangetoond worden. Iedereen weet dat woningprijzen in ons land elk jaar stijgen. Volgens Statbel, het Belgische Statistiekbureau, zijn de gemiddelde vastgoedprijzen in Vlaanderen tussen 2010 en 2022. Voor woningen gaat het over een stijging van 67%. Appartementsprijzen stegen in diezelfde periode met 62%. 

Wie in 2010 als kind van zijn ouders de ouderlijke woonst met een waarde van 300.000 euro heeft geërfd, diende daar in 2010 in Vlaanderen 33.000 euro aan erfbelasting op te betalen. Door de stijging van de vastgoedprijzen zou dezelfde woning thans in 2023, met 67% in waarde zijn gestegen en 501.000 euro waard zijn.  De waarde stijgt, maar als je inflatie meerekent dan stijgt in vele gevallen de prijs niet meer of iets meer dan de inflatie.  

Als deze woning nu wordt geërfd, dan moet daar 87.270 euro aan erfbelasting op worden betaald. Dit is puur het gevolg van enerzijds de stijging van de vastgoedprijzen en anderzijds van de niet indexering van de belastingschijven. 

Mochten de belastingschijven van de erfbelasting echter op dezelfde manier zijn geïndexeerd als de belastingschijven van de personenbelasting, dan zou u als erfgenaam op de erfenis van uw ouders 3% belasting moeten betalen op de eerste schijf van 84.500 euro, 9% op de tweede schijf tussen 84.500 euro en 422.500 euro en 27% op de derde schijf boven 422.500 euro. Op de woning met een waarde van 501.000 euro zou u dan geen 87.270 euro, maar wel slechts 54.150 euro moeten betalen. 

Slapend rijk

De niet-indexering van de belastingschijven van de successie- en schenkingsrechten zorgt er bij wijze van spreken voor dat de Vlaamse schatkist slapend rijk wordt. 

Aangezien de meeste mensen hun woning verwerven via arbeid en na 25 jaar afbetalen, is het jammer dat wat ze opbouwden nog eens wordt belast als ze sterven.  De vrijstelling van 50.000 euro tussen echtgenoten en de vrijstelling van de gezinswoning is een liberale verdienste met liberale ministers destijds van financiën in Vlaanderen.

Bovendien is er ook een onbillijk gegeven.  Niemand kiest ervoor om te sterven op een bepaalde wijze.  Wie sterft door een hartaanval of door een ongeval kan geen schenking meer doen aan voordeling tarief inzake roerende schenking of onroerende schenking. Wie ziek is, kan dit wel.  Dat is volgens mij niet de bedoeling. Hierdoor ontstaan soms allerlei vreemde toestanden aan ziekbed of moeten mensen jaren op voorhand bezig zijn met successieplanning. 

Hierover stel ik de minister volgende vragen:

  1. Is de minister bereid om de schijven inzake erfbelasting en schenkingsrechten te indexeren sedert 1997? Zou het niet logisch zijn dat het tarief van 27 procent niet langer van toepassing is vanaf 250.000 euro maar op 446.073 euro? Dat is het geïndexeerd bedrag van 250.000 euro sedert 1997.
  2. Is de minister bereid om het tarief van schenken en erven gelijk te stellen? 
Brugge

Meer dan 600.000 euro aan Vlaamse subsidies voor het Marktplein van Zeebrugge en Park Knapen

Subsidies voor Park Knapen en Marktplein Zeebrugge

BRUGGE – Voor de projecten ‘Marktplein Zeebrugge’ en ‘Park Knapen’ ontvangt Stad Brugge Vlaamse subsidies binnen een subsidieoproep voor projecten die het watersysteem van de kustduinen versterken. In Park Knapen en op het Marktplein ontharden we meer dan 22.000 m². Hiervoor ontvangen we subsidies van 611.149,25 euro.

Blue Deal Vlaggenschipproject Duinencomplex

Via verschillende acties gaat de Vlaamse Regering de strijd met waterschaarste en droogte aan. De Vlaamse Regering zette de Blue Deal op wat projecten steunt die focussen op waterinfiltratie, het zuiniger omgaan met water en het langer bovenstrooms vasthouden van water. Via het “Blue Deal Vlaggenschip Duinencomplex” ondersteunt de Vlaamse Regeringen verschillende projecten die op korte termijn de watergerelateerde functies van de duinen versterken (onder andere infiltratie van water, het tegengaan van verzilting of ontharding).

Marktplein van Zeebrugge en Park Knapen

Voor Stad Brugge dienden we de projecten ‘Marktplein van Zeebrugge’ en ‘Park Knapen’ in. Bij beide projecten zetten we volop in op ontharding en waterinfiltratie. We ontharden in het 8 hectare grote Park Knapen meer dan 20.000 m² en op het Marktplein in Zeebrugge ontharden we 2.000 m². Voor Park Knapen ontvingen we een subsidie van 500.000 euro. Voor het Marktplein van Zeebrugge was dit 111.149,25 euro.

Brugge

Brugge kan op 850.000 euro steun rekenen

BRUGGE – Stad Brugge kan in totaal op zo’n 850.000 euro steun rekenen van de Vlaamse overheid. Dit voor twee projecten. Zowel voor het project “ThermAI” als voor de plannen om een multifunctioneel sportgebouw voor dans, lichaamsontwikkeling en beweging te plaatsen kan de stad rekenen op financiering.

City of Things

Lokale besturen die een maatschappelijke uitdaging op een slimme manier willen aanpakken via IoT of Internet of Things of via open data kregen de mogelijkheid een dossier in te dienen en op deze manier aanspraak maken op ondersteuning vanuit Vlaanderen. Het project “ThermAI” van Brugge is één van de twaalf geselecteerde projecten die op financiering kunnen rekenen. Het gaat om een bedrag van €599.117,72.

Sportinfrastructuur

De Vlaamse regering keurde 21 projecten goed. Deze projecten kunnen rekenen op een subsidie voor bovenlokale sportinfrastructuurprojecten. Ook de stad Brugge heeft één van de positief beoordeelde projecten. Voor de plannen van een multifunctioneel sportgebouw voor dans, beweging en lichaamsontwikkeling kan de stad rekenen op een ondersteuning van 261.222 euro vanuit de Vlaamse overheid. (Aan privaat initiatief Dancelot (Brugs))

Brugge

Gemeenteraad keurt derde aanpassing meerjarenplan goed

BRUGGE – De Gemeenteraad van oktober keurde de derde aanpassing van het meerjarenplan goed. Bij de opmaak van het meerjarenplan konden we veel zaken niet voorzien: de renteverhogingen, coronacrisis, de oorlog in Oekraïne, de energiecrisis en ook de hoogste inflatie sedert 1975. Deze derde aanpassing toont aan dat het meerjarenplan meer dan ook een veranderend en levend document is. We zetten de tering naar de nering om de financiële gezondheid op lange termijn te vrijwaren. We doen hiermee geen afbreuk aan de fundamenten van het beleidsprogramma, het stadsbestuur blijft streven naar een zuinig, efficiënt, gezond én ambitieus financieel beleid.

Bekijk hieronder een deel van de gemeenteraad. De volledige Gemeenteraad kunt u hier bekijken.

Brugge

Overleden vrouw schenkt Stad Brugge 5 miljoen euro

financiën schenking euro testament stad brugge

Een overleden vrouw nam Stad Brugge op in haar testament en schenkt de stad 3,3 miljoen euro, haar woning en waardepapieren. Dit maakten we nog nooit mee. Als Stad is het al uniek om opgenomen te worden in een testament, laat staan voor zo’n groot bedrag.

De Stad als legaat

De 80-jarige Nederlandse vrouw woonde al acht jaar in het centrum van Brugge en hield zo veel van Brugge dat ze de Stad in haar testament opnam. Het gebeurt niet vaak dat men een stad als begunstigde kiest al zijn de regels hiervoor sinds 2019 versoepelt. Een stad wordt gezien als een goed doel, waardoor de erfenisrechten op zo’n schenking miniem zijn, maar het schenken van een geldbedrag is heel uitzonderlijk. Vaak wanneer de stad een schenking of legaat ontvangt na overlijden, dan gaat dit over papieren of een stuk erfgoed dat de overledene in het stadsarchief wil laten bewaren. Wanneer de stad opgenomen wordt in een testament, is dit vaak door mensen die geen erfgenamen hebben. Dit is hier dus ook het geval.

Blij verrast

Acht jaar geleden kwam de Nederlandse vrouw in hartje Brugge wonen, namelijk in de Jan Miraelstraat. Er is niet veel over de vrouw geweten, buiten dat ze zich vaak in zwarte kledij hulde. Ze moet wel heel erg van Brugge gehouden hebben. Als Brugs Schepen van Financiën aanvaardde ik de schenking. De totale waarde van deze schenking is zo’n 5 miljoen euro, waarvan 3,3 miljoen op een rekening staat, 945.00 euro aan waardepapieren en een woning, die 700.000 euro waard is. We zijn natuurlijke blij verrast. In deze onzekere financiële tijden zie ik dit als een meevaller. De indexeringen alleen kosten ons al 40 miljoen euro meer dit jaar en ook de energiekosten in Brugge stijgen tot 10 miljoen euro. Deze onverwachtse schenking zal in elk geval helpen.

Brugge

Conclaaf met Brugs schepencollege

Het Brugs schepencollege trok zich eind vorige week terug voor een tweedaags conclaaf. De puntjes werden er opnieuw op de ‘i’ gezet.

Conclaaf met Brugs schepencollege. Een dubbelinterview met de burgemeester.

Het conclaaf vond plaats in een hotel in Gent. We vergaderden in de collegezaal van het Gentse stadhuis. De stadsfinanciën kwamen aan bod, maar ook spraken we lang over een mogelijke fusie met een of meerdere gemeenten.

Als schepen van financiën en gewezen ondervoorzitter van de commissie binnenlandsbestuur in het Vlaams Parlement lanceerde ik op 31 mei van dit jaar het idee van een fusie. De Vlaamse Regering voorziet een schuldovername tot 50 miljoen euro bij een fusie. Bovendien geeft dit ook meer bestuurskracht en samenwerking op alle domeinen. Kleinere gemeenten zijn op die manier minder afhankelijk van een lage personeelsbezetting en dossiers geraken gemakkelijker afgehandeld. Momenteel is Brugge de derde stad in Vlaanderen. Door een fusie kunnen we die plaats behouden.

Het is mijn plicht om dit soort opportuniteiten te gaan onderzoeken. Mogelijks zijn fusies in volgende legislatuur verplicht zonder tussenkomsten. Dan wil ik, in het belang van onze stad, alle opties bekeken hebben. It takes two to tango, uiteraard. Deze week kwamen al twee burgemeesters op de koffie.  

Stadsfinanciën

Ook over de stadsfinanciën werd grondig overleg gepleegd. Opeenvolgende crisissen brengen ook in onze stad heel wat teweeg. De impact van corona bedraagt 41 miljoen euro, maar vooral de toegenomen inflatie zal cumulatief zwaarder doorwegen. Vorig jaar gingen we geen extra leningen aan waardoor onze stadschuld nu historisch laag is. Dat is het gevolg van een voorzichtig financieel beleid deze legislatuur.

Elke schepen werd gevraagd om na te gaan waar binnen zijn of haar departement bespaard kan worden. Daarnaast houden we onze dagelijkse uitgaven onder controle en zo navigeren we de stad financieel gezond door deze turbulente periode!

Hier lees je het dubbelinterview met de burgemeester in de krant van West-Vlaanderen.

Brugge

18.840 euro voor opvangen van 950 Brugse Vogels en Wilde Dieren

BRUGGE – Wilde dieren en Brugse Vogels uit Brugge werden in 2020 maar liefst 950 keer binnengebracht in de opvangcentra van Beernem en Oostende. “De opvangcentra hebben alle wetenschap in huis om de dieren goed op te vangen. Thuis doe je dat beter niet. Beide centra werken met heel wat vrijwilligers, maar het is nodig hun werking te ondersteunen. De Stad Brugge geeft een toelage van 3780 euro voor het VOC van Oostende en 15060 euro voor het VOC van Beernem om ieder dier de nodige opvanghulp te verzekeren”, klinkt het bij schepen van Openbaar Domein, Mercedes Van Volcem.

Ongetwijfeld maakte je het al eens mee dat een ongelukkige vogel tegen het raam vloog, en je die op de vensterbank vond. Of misschien vond je een gedehydrateerde egel.

Er zijn talloze oorzaken waarom een wild dier hulp nodig heeft: verkeer, besmeurd met olie, gepakt door een kat, vergiftigd, onderkoeld, vast in prikkeldraad. “Zo snel mogelijk moet dit dier naar een erkend opvangcentrum gebracht worden. Die hebben de nodige expertise om het dier te verzorgen.  Begin niet zelf het dier te verzorgen. Immers, elk wild dier heeft zijn specifieke voeding en zorg nodig. Gemiddeld wordt 60% van de binnen gebrachte dieren gered en terug in de vrije natuur los gelaten”, duidt Van Volcem. Daarnaast bieden de Opvangcentra voor Vogels en Wilde dieren ook educatie aan.

“Brugge is voor ons de grootste omgeving van waaruit wij gekwetste of verzwakte wilde vogels en dieren binnen krijgen. De steun van de stad Brugge zorgt ervoor dat wij onze zorg op een hoog kwalitatief niveau kunnen houden”, klinkt het bij het VOC Beernem. 

“Ik vind het belangrijk dat de Opvangcentra voor Vogels en Wilde dieren voldoende mogelijkheden hebben om hun zeer relevante werk uit te voeren. Vorig jaar werden maar liefst 950 dieren uit Brugge binnengebracht: dat zijn er heel wat. Het aantal dieren dat de VOC’s opvangen kende de vorige jaren bovendien een sterk stijgende lijn”, aldus Van Volcem.

“Dankzij de steun van de steden en gemeenten kunnen wij onze werking voor de wilde dieren uit de natuur verderzetten. Het is prachtig om te zien dat Brugge hierin een voorbeeldrol speelt”, vult directeur van het VOC Oostende, Claude Velter, aan.

Sterke Vrijwilligerswerking

De werking vraagt uiteraard geld. De kostprijs van de verzorging van een binnen gebracht dier wordt zo beperkt mogelijk gehouden door de inzet van gemotiveerde vrijwilligers. Bijkomende helpende handen zijn er steeds meer dan welkom.

Schepen Van Volcem: “Als Schepen wil ik dat de verzorging van dieren die uit Brugge binnen gebracht worden, bekostigd kan worden. De kostprijs van verzorging, voeding, huisvesting, enzovoort loopt op tot gemiddeld 50 euro per dier. Dit wordt gesteund door de financiële tussenkomst van de Provincie West-Vlaanderen. Door een toelage van  3780 euro voor het VOC van Oostende en 15060 euro voor het VOC van Beernem, zorg ik ervoor dat de opvang van elk dier dat in 2020 uit Brugge binnengebracht is volledig bekostigd kan zijn. Ook voor de komende jaren zal ik met deze twee VOC’s een samenwerkingsovereenkomst afsluiten, zodat zij de nodige middelen hebben om elk dier dat uit Brugge binnengebracht wordt, te verzorgen.”

Wil je weten wat te doen als je een gewond dier of een eenzaam nestjong vindt? Wil je meer weten over de werking? Wil je er graag eens met een groep op bezoek? Wil je er als vrijwilliger meehelpen? Of wil je de webshop van deze VOC’s verkennen? Neem dan zeker een kijkje op https://www.voc-bulskampveld.be/ of https://www.vogelopvangcentrum.be/

Meer info? Schepen.vanvolcem@brugge.be of +32 496 16 63 92.

Brugge

Stad Brugge herbekijkt zijn verzekeringspolissen

BRUGGE – Stad Brugge bespaart 900.000 euro per jaar door haar verzekeringsportefeuille voor de Groep Brugge in de markt te zetten en een openbare aanbesteding te doen via de voorziene procedure in de wetgeving.  In huidige legislatuur levert dit vanaf 2022 een besparing van 3,6 miljoen euro op.  Over de hele legislatuur zal het een besparing van 4,4 miljoen euro opleveren. Als schepen van Financiën zette ik onze verzekeringsportefeuille in de markt: een nieuwe wind met een nieuwe schepen.

De groep Brugge is overgegaan tot een marktbevraging voor haar verzekeringsportefeuille. Stad Brugge trad hierbij op als aankoopcentrale voor de Stad, maar ook voor de politiezone Brugge, het OCMW Brugge, de Zorgvereniging Brugge, de diverse welzijnsverenigingen en de drie extern verzelfstandigde agentschappen (Brugge Plus, BMCC en Kenniscentrum).

Moeilijke en tijdsrovende procedure

“De groep Brugge werd hierin begeleid door AON Public Markets. Deze firma maakte eerst een auditrapport met een analyse van de huidige verzekeringstoestand met aandacht voor de lacunes, schadestatistieken, verbeteringsopties qua dekking, toetsing aan marktconformiteit,…”, aldus Van Volcem. “Op basis van dit auditrapport werd het bestek opgemaakt waarbij input werd gevraagd aan diverse diensten. Het bestek omvatte vijf percelen: personenverzekeringen, verzekeringen materiële schade, verzekeringen aansprakelijkheid, verzekeringen auto en gezondheidszorgen”.

De stad telt immers meer dan 226 bestaande brandpolissen voor gebouwen en 354 verzekeringen voor wagens (dienstwagens).   Er zijn ook nieuwe trends.  De fietsen worden duurder (oa ook bakfietsen) en vroeger waren er maar 2 verzekerd en nu 60.  Ook een 68 kunstwerken waren op heden verzekerd.  De stad heeft op polissen inzake arbeidsongevallen voor al haar personeelsleden, hospitalisatieverzekeringen en ook de klasse Burgerrechtelijke aansprakelijkheid.    Een extern bureau bracht alles in kaart en schreef een bestek uit voor diverse percelen.

Er werden offertes ingediend door vier verzekeringsmaatschappijen, zij het niet allemaal voor alle percelen. Naast de waarborgen en diensten die reeds zeer uitgebreid beschreven waren in het bestek, boden zij meestal nog extra waarborgen en diensten aan. Ze boden tevens scherpe prijzen aan als premie. Na een onderhandelingsronde, hebben zij hun BAFO (best and final offer) ingediend.

“Het resultaat van deze procedure werd  goedgekeurd en gegund door het college van burgemeester en schepenen”.   Een resultaat die er mag wezen, we zullen met deze nieuwe contracten zo’n 900.000 euro besparen op jaarbasis”.

De procedure duurde ongeveer twee jaar.  We starten de procedure in 2019, er was er een inventarisatie, analyse van de bestaande contracten en dekkingen, werd een bestek opgemaakt en diensvolgens gegund zodat de nieuwe tarieven vanaf 2022 ingaan.

Ik kon ook voor de lopende jaren een korting bekomen van 400000 euro per jaar tijdens de procedure bij Ethias (de vroegere verzekeraar), wat ook een besparing opleverde van 800000 euro.  Deze legislatuur zal de stad dus 4,4 miljoen euro minder betalen aan verzekeringspolissen en met bredere dekking, stelt de schepen van financiën Van Volcem Mercedes

De procedure leidt tot resultaat want kritische stemmen stelden dat er weinig maatschappijen waren die dergelijk risico zouden willen verzekeren en al zeker niet bij opsplitsing bij percelen.  Elke verandering houdt een risico in, maar als bestuurder van de stad bekijk je pro en contra.  Ik wou alvast het risico nemen en het resultaat mag er zijn. Burgemeester Defauw heeft me steeds gesteund in het doorvoeren van de verandering, met resultaat stelt van Volcem.

Bredere dekking

Opvallend is dat ondanks een veel bredere dekking en een ruimere dienstverlening, toch een grote besparing kon worden gerealiseerd. Deze besparing is het grootst voor de Stad en de Politiezone omdat deze twee entiteiten nog nooit eerder een marktbevraging hadden gehouden, wat voor het OCMW en de welzijnsverenigingen wel het geval was.

Brugge

17 miljoen euro corona-impact op Brugse financiën voor 2021

Maar toch historisch lage stadsschuld van 68 miljoen

BRUGGE – “Het corona-virus had een grote impact op de stadsfinanciën”, stelt schepen van financiën Mercedes Van Volcem.  “In 2020 was er een corona-impact van 23 miljoen euro. Waar we hoopten in 2021 een ‘normaal’ jaar te hebben,  merken we in de eerste helft van 2021 ook een invloed op de cijfers.   We ramen de corona-impact voor 2021 voorlopig op 17 miljoen euro en in die zin passen we ook de meerjarenplanning aan.  De meerjarenplanning werd vorig jaar al eens aangepast, maar dit jaar wordt dus de rekening van 2020, de mininkomsten van 2021, meeruitgaven en extra investeringen mee opgenomen.”

Ondanks spijtige tegenvallers blijft de stad investeren: 365 miljoen euro voor deze legislatuur. Dat is 11 miljoen meer dan de eerste aanpassing van het meerjarenplan in 2020 en bijna 60 miljoen meer dan het initieel meerjarenplan 2020-2025 dat gepresenteerd werd in 2019. “De stadsschuld staat momenteel historisch laag op 68 miljoen euro”, zegt Van Volcem Mercedes.  “Die zal wel aangroeien omdat na een periode van stilstand en vertraging in de werken door lock-down, de investeringen vanaf 2022 op kruissnelheid komen.” 

Brugge investeert meer dan de andere centrumsteden per inwoner en de schuld is de laagste van alle centrumsteden, op Turnhout na.   “Doordat we niet hebben geleend dit jaar en vorig jaar, kon 4 miljoen euro uitgespaard worden.   Er is niets mis met leningen op voorwaarde dat ze dienen voor investeringen.  We lenen de komende jaren (als alles wordt uitgevoerd ongeveer nog 146,5 miljoen euro) maar we investeren ook 365 miljoen euro”,

Brugge heeft vele inkomsten van bezoekers.  De Bruggeling zelf betaalt enkel opcentiemen op de onroerende voorheffing en op de personenbelasting.  We gaan deze belastingen niet verhogen.  We zullen ook de algemene milieubelasting gedurende deze legislatuur (nu al singlevriendelijk) schrappen vanaf 2024. 

Anno 2021

In 2021 verwachten we ±16 miljoen euro minder ontvangsten en ±1 miljoen extra uitgaven.

 De voornaamste posten waar de opbrengsten tegenvallen zijn: de bootjes (-1,5 miljoen), musea (-4,7 miljoen), straatparkeren (-2,7 miljoen), ondergronds parkeren (-1,4 miljoen), verblijfsbelasting (4,5 miljoen) en  belasting op vertoningen (-0,4 miljoen)”, duidt de schepen.

Toch belastingen verminderd in 2020 en 2021 en ondersteuning van sport, cultuur en jeugdverenigingen

Brugge laat haar burgers, verenigingen en bedrijven echter niet in de steek en ondersteunt verder.

“We blijven onze logiesverstrekkers ondersteunen met tegemoetkomingen, goed voor 0,3 miljoen euro. We continueren het noodfonds Vrije tijd, hiervoor voorzien we opnieuw 0,5 miljoen euro extra uitgaven. Geen enkele horecazaak zal terrastaks betalen in 2021. De taks op gebruik van economische ruimte van 2020 werd vrijgesteld en zal in 2021 dus niet worden geïnd bij de bedrijven ook andere sectoren krijgen steun”, klinkt het bij Van Volcem.

Tegenvallers naast corona

Financiële tegenvallers zijn niet alleen aan corona te wijten. Zo loopt de stad 5,8 miljoen euro mis door onder andere de gewijzigde tariefwerking van de VREG. “Gelukkig ligt de recentste raming uit het gemeentefonds 1,3 miljoen euro hoger dan eerder was voorspeld. We blijven verder zoeken naar financiële ademruimte voor onze stadskas”, zegt Van Volcem. De overheidsopdracht voor de verzekeringsportefeuille is daar een mooi voorbeeld van. We hopen beter verzekerd te zijn tegen een lagere premie. Ook de onroerende voorheffing was minder door een procedure die Fluxys aanspande en geen onroerende voorheffing moet betalen.

Belangrijkste investeringen

Ondanks de ietwat negatieve tendens aan de opbrengstenkant, blijft de stad rotsvast geloven in de investeringen die op de planning staan. Een greep uit de talrijke investeringen:

Omschrijving investeringen (in mio euro)Jaarrekening 2020Investeringen 2021-2025Totaal MJP
2020-2025
Nieuwe museumsite – Brusk36,436,4
Beurs & congrescentrum – BMCC12,218,330,5
Vernieuwen openbare verlichting10,611,422
Investeringssubsidie: opknappremie + kunstige2,117,419,5
Brugse zwembaden0,416,917,3
Onderhoud gebouwen & installaties0,216,817
Strategische aankopen3,67,411
Stadsaandeel andere overheden8,88,8
Heraanleg beton & asfaltwegen1,86,28
Site Knapen (kustpark)7,27,2
Erfgoeddepot0,177,1
Afwerking Xaverianen51,96,9
Milieuvriendelijk vernieuwen machinepark OD5,65,6
Restauratie conservatorium0,15,55,6
Investeringssubsidie: concertgebouw0,73,94,6
Dampoortkwartier, 18 straten4,14,1
Voetpadenplan3,33,3
Sportinfrastructuur Lissewege & koolkerke3,33,3
Investeringssubsidie: kerkfabrieken0,12,52,6
Restauratie KTA-site2,52,5
Actieplan boomverjonging22
Biekorf – voorbereidende werken1,91,9
Herinrichting St-Janshospitaal1,81,8
Jeugdlokalen Tempelhof0,51,21,7
Aanleg bushaltes – vervoerregioplan1,61,6
Fietssuggestiestroken1,51,5
Bloemenwijken1,31,3
Vemtembos / Park Steevens1,21,2
Site de Lijn11
Diversen10,6116,7127,4
Totaal47,9316,6364,8

Voor de legislatuur 2020-2025 komen we terecht op een totale investering van 364,8 miljoen euro. “Onder andere de omgeving van het Beurs- en Congrescentrum die aangepakt wordt, is één van de grootste projecten die op dit moment ondernomen worden, goed voor een investering in het huidige meerjarenplan van 30,5 miljoen euro. Ook de nieuwe museumsite BRUSK, een dossier dat in 2021 werd aangekondigd, wordt één van de meest prestigieuze projecten van de toekomst voor Brugge. 47 miljoen euro zal de nieuwe museumsite kosten waarvan 36,4 miljoen in het huidige meerjarenplan”, legt Van Volcem uit.

Blijven investeren

En toch was de stadsschuld van Brugge in 2020 historisch laag met 68,2 miljoen euro ofwel 575 euro per Bruggeling. “Efficiënt gebruik van onze middelen heeft ervoor gezorgd dat we geen extra leningen moesten aangaan als stad in 2020. Niet lenen blijft niet duren, zeker niet in periodes waarin heel wat investeringen gepland zijn en er minder opbrengsten zijn”, gaat Van Volcem verder, “We willen vasthouden aan de geplande investeringen en gaan daarom een extra lening van 8,5 miljoen euro aan. Dat is een bewuste keuze. De keuze om niet te investeren, is voor onze stad geen optie.”

 schuld (mio euro)
1990214.273.878
1995196.640.134
2001144.909.545
2002137.803.317
2003123.611.931
2004119.697.934
2005116.297.033
2006112.695.878
2007111.877.611
200894.723.597
200981.400.780
201094.444.832
201194.831.099
201297.641.576
201399.179.006
201493.390.619
201588.062.091
201678.529.837
201781.978.975
201886.157.775
201977.401.556
202068.244.533

Ondanks heel wat financiële uitdagingen en tegemoetkomingen is er echter een financieel evenwicht. “Er is jaarlijks een positief beschikbaar budgettair resultaat en de autofinancieringsmarge is positief eind 2025. De stad Brugge is en blijft financieel gezond dankzij de voortdurende inspanningen van de volledige bestuursploeg en ondersteunende ambtenaren”, sluit de schepen tevreden af.

  1. Groene investeringen

39,6 miljoen euro van die 364,8 miljoen gaat naar groene investeringen, milieubewuste keuzes, investeringen met het oog op onze toekomst: een groenere stad, waar bomen, bloemen, groene en sociale zuurstof en een energievriendelijke aanpak primeren op grijze beton en vervuilende methodes. “De ver’led’ding bijvoorbeeld van de stad is stilaan maar zeker bezig. Alle openbare verlichting wordt vervangen tegen 2030. Een operatie van maar liefst 22 miljoen euro. Belangrijk is dat alle openbare lichtinstallaties ver’led’ worden en dus energiezuiniger werken”, legt Van Volcem uit. De wereld veranderen begint bij jezelf én dat doet de dienst Openbaar Domein ook: het machinepark van de dienst wordt milieuvriendelijk vernieuwd. Goed voor 5,8 miljoen euro. Het actieplan boomverjonging loopt en ook de bloemenwijken zijn een sterke groene steunpilaar in de meerjarenplanning van de stad: samen tellen ze voor 3,5 miljoen euro. De site Knapen (7,2 miljoen), Veltembos en park Steevens (1,2 miljoen) en Site De lijn (1 miljoen) sluiten het rijtje met groene investeringen af: één voor één groene sites of parken die de groene rijkdom van Brugge uitbreiden.

2. Investeringen in wegenissen en riolering

Onze stad en haar bewoners en gebruikers hebben recht op straten waar degelijk maar ook veilig verkeer mogelijk is. Bij de heraanleg en vernieuwing van die straten worden ook gescheiden rioleringen aangelegd. “Brugge zit vooraan de klas als het op haar rioleringen aankomt. En er wordt geijverd om dat zo te houden”, klinkt het bij de schepen, “Voor de heraanleg van beton- en asfaltwegen is een budget uitgetrokken van 8 miljoen. Een uitgebreid dossier als het dampoortkwartier betreft 18 straten en wordt beraamd op 4,1 miljoen. Er komen nieuwe rioleringen, mooie voetpaden en veilige fietspaden. Er is ook aandacht voor bomen, groen, ontharding en banken langs de wandelpaden. Heraanleg zijn geen quick wins in onze stad. We nemen een straat of buurt stevig onder handen en denken aan ieder element die ons dichter brengt bij een betere, veiligere en gezondere stad om in te leven.” Het voetpadenplan betreft 3,3 miljoen euro, fietssuggestiestroken krijgen 1 miljoen euro toegeschreven. “Ook het openbaar vervoer verdient onze aandacht. 1,6 miljoen euro zal het vervoerregioplan ondersteunen en garandeert een goede aanleg van onze bushaltes”, aldus Van Volcem.

3. Cultuur

Brugge: dat is historische cultuur en rijkdom. Logisch dan ook dat een stevige hap uit de investeringen van deze legislatuur daar belandt. Zo wordt er in het erfgoeddepot van de stad 7,1 miljoen euro gepompt. De restauratie van het conservatorium bedraagt 5,6 miljoen. Het concertgebouw ontvangt een investeringssubsidie van maar liefst 4,6 miljoen euro. “Daarbij komen ook de investeringen voor de voorbereidende werken voor de theaterzaal de Biekorf, goed voor 1,9 miljoen. Tot slot is er de herinrichting van het Sint-Janshospitaal: goed voor 1,8 miljoen euro”, duidt de schepen van Financiën.

4. School en Vrije Tijd

De grootste hap die onder ‘Vrije Tijd’ valt, moet wel de Brugse zwembaden zijn. 17,3 miljoen euro wordt hiervoor aangewend. “Met het gebouw de Xaverianen en haar omgeving combineert Stad Brugge de begrippen sport, ontspanning en ontmoeting met milieubewust, uitnodigend en toegankelijk. Polyvalent actief in onze Brugse samenleving is er ruimte voor indoor-en outdoorsport, cultuur en een bibliotheek met de nodige fiets- autoparkeerzones. De totale kostprijs wordt geraamd op 17,5 miljoen euro, in 2020 werd hiervoor 5 miljoen euro aangewend en de komende jaren resteert nog 1,9 miljoen”, aldus Van Volcem. Ook de sportinfrastructuur in Lissewege en Koolkerke mag zich opmaken voor een investeringsoperatie van maar liefst 3,3 miljoen nog deze legislatuur. “Ook onze verenigingen worden niet in de steek gelaten de jeugdlokalen Tempelhof hebben nog een budget te goed voor de komende jaren van 1,2 miljoen euro. In 2020 werd al 0,5 miljoen aangewend voor de locatie”, legt Van Volcem verder uit. De KTA-site mag rekenen op 2,5 miljoen voor haar restauratie. De kerkfabrieken zijn dan weer goed voor een investering van 2,5 miljoen euro de komende jaren. 0,1 miljoen werd al aangewend in 2020.