Assebroek Beleid Brugge Ruimtelijke Ordening

Waardevol groen en open ruimte in Brugge worden maximaal behouden

Het Brugs stadsbestuur doet gerichte inspanningen om de open ruimte en groene gebieden te behouden, zo blijkt uit de Brugse gemeenteraad.

Schepen Mercedes Van Volcem verduidelijkt: “Ik voer een tweesporenbeleid.Enerzijds een  actief beleid om het aanbod aan (betaalbare) woongelegenheden in Brugge te verruimen via inbreidingsprojecten (Gouden Boom, Structo, Blauwe reiger, Die Keure, Mouterij Huys, site De Lijn Assebroek, site Van Hollebeke, Peterseliestraat, Tier…) en via woonuitbreidingsgebieden (9) in de toekomst die we gefaseerd zullen aansnijden,  anderzijds wordt er evenzeer een stringent beleid gevoerd om waardevolle grotere open ruimte gebieden maximaal te behouden en deze te vrijwaren voor de toekomst.”


Enerzijds doen we een onderzoek waar wooninbreiding mogelijk is of een nabestemming wonen kan gerealiseerd worden.  Dit leverde een selectie van BPA’s op die in herziening werden gesteld via aanbesteding aan studiebureau’s.

Anderzijds werd beslist om een aantal woonuitbreidingsgebieden in Brugge niet te ontwikkelen voor wonen, maar te behouden als open ruimte, de zogenaamde “nuloptiegebieden”. Het gaat over het woonuitbreidingsgebied ten noorden van het Zuidervaartje, het woonuitbreidingsgebied tussen Vossensteert en Astridlaan (Gemene Weidebeek), het woonuitbreidingsgebied ten zuiden van Mispelaar en het woonuitbreidingsgebied ten zuiden van de Kerkedreef.”

Om dit juridisch hard te maken, moeten ruimtelijke uitvoeringsplannen opgemaakt worden. Het College van Burgemeester en Schepenen besliste op 20 november 2009 om prioritair te starten met de opmaak van deze ruimtelijke uitvoeringsplannen. De dienst urbanisatie startte in december 2009 met de opmaak hiervan.

-Het woonuitbreidingsgebied ten noorden van het Zuidervaartje wordt gekenmerkt door een landschappelijk waardevol oud agrarisch cultuurlandschap aansluitend bij de Damse vlakte (7,1 ha). Met uitzondering van de vergunde tennisinfrastructuur is een bestemming als landschappelijk waardevol agrarisch gebied aangewezen.

-Het noordelijk woonuitbreidingsgebied tussen de Vossensteert en Astridlaan is een aantrekkelijke groene enclave binnen het bebouwd gebied (26,9 ha). Centraal ligt de Gemene Weidebeek met flankerende laaggelegen vochtige weiden en talrijke knotwilgenrijen. Een bestemming als natuurgebied met sociale medefuncties (wandelen, natuureducatie) binnen een verstedelijkte omgeving is aangewezen. Dit gebied wordt mee opgenomen in het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan voor de afbakening van het regionaalstedelijk gebied Brugge (door het Vlaams Gewest).

-Het woonuitbreidingsgebied ten zuiden van Mispelaar (7,4 ha) ligt tussen de Assebroekse Meersen en de Gemene Weiden. Het heeft potenties in functie van een herontwikkeling als authentieke landschappelijk en ecologisch gedifferentieerde tussenzone. Een bestemming als natuurverwevingsgebied is aangewezen.

-Het woonuitbreidingsgebied ten zuiden van de Kerkedreef (7,6 ha), als onderdeel van de Assebroekse Meersen, heeft potenties als openruimteverbinding tussen Ver-Assebroek en Oedelem en als ecologische verbindingszone tussen het meersengebied en de hoger gelegen omgeving van Rijkevelde. Een bestemming als landschappelijk waardevol agrarisch gebied is aangewezen.

Conclusie :   22.1 ha en 26.9 ha  =  49 ha open ruimte die via planningsinstrumenten werd vastgelegd en dus woonuitbreidingsgebied die wordt omgevormd tot groen of open ruimte.

Via aankoop of verwerving

“Tussen 2000 en heden werden ook inspanningen geleverd om diverse gronden te verwerven voor de inrichting van groen- en parkgebieden in de verstedelijkte omgeving van de stad. In totaal hebben Stad Brugge én Vlaams Gewest zo’n kleine 30 ha verworven.” Stelt van Volcem.

Stad Brugge Vlaams Gewest
Hermitage (Sint-Andries) 1 ha
Malehoek (Sint-Kruis) 2,7 ha
Olmendreef – Dries (Assebroek) 3 ha
Park Ten Poele (overeenkomst voor openstelling) (Sint-Pieters) 4,8 ha
Kanaaleiland – Bargeweg 3,4 ha
Lappersfortbos 8,9 ha (parkgebied) 4,8 ha (KMO-zone)
toename na 2000 23,8 ha 4,8 ha

“Ook in de randstedelijke omgeving werden identieke inspanningen geleverd voor verwerving en inrichting van groen- en natuurgebieden in Brugge na 2000 : 114.5 ha werd door de stad verworven,  157,3 ha werd door het Vlaamse Gewest verworven.”

Stad Brugge Vlaams Gewest
Chartreuzinnebos (Sint-Andries) 20,5 ha
Beisbroek (inrichting in stadsdomein) 15 ha
Gemene Weidebeek (Assebroek) 32,5 ha
Ooievaarsbos (Sint-Pieters) 6,5 ha
Duivekeetbos (Sint-Pieters) 8 ha
Sint-Pietersplas (Sint-Pieters) 32 ha
Ryckevelde (Sint-Kruis) 34 ha
Assebroekse Meersen (Assebroek) 75 ha
Smisjesbos (Sint-Michiels) 10,8 ha
Moere Meetkerke 28 ha
Duivelsnest (Sint-Andries) 9,5 ha
toename na 2000 114,5 ha 157,3 ha

“Samen betekent dit toch een globale verruiming van de open ruimtegebieden op het grondgebied van de stad Brugge van 300ha. Dit is vergelijkbaar met de oppervlakte van de binnenstad die 370 hectare bedraagt. Serieuze inspanningen dus. Groene en open ruimte die toch allemaal ten goede komt aan de kwaliteit van woon- en leefomgeving en de recreatieve mogelijkheden uitbreidt op het grondgebied van Brugge.” benadrukt Van Volcem.

“Maar ook in de binnenstad wordt aandacht gegeven aan het behoud van waardevolle open ruimtegebieden. Ongeveer 53 ha van de binnenstad zijn vandaag reeds openbaar groen of open ruimte.

Ondanks de dichte bebouwing in de binnenstad heeft de stad toch een zeker groen karakter door talrijke private tuinen waarvan de aanwezigheid zich op subtiele en aantrekkelijke manier vertaalt in het stadslandschap.

“Het behoedzaam omgaan met deze open ruimtes drong zich meer en meer op.  Gelet op de nood naar een beleidsvisie omtrent het omgaan met deze private waardevolle gronden,  tuinen en binnenruimtes,  werd op 10 april 2008 – na een Algemene Offerteaanvraag  – Buro II belast met de opmaak van ‘een beleidsplan voor de open ruimte in de historische binnenstad van Brugge’.”

De resultaten van deze opdracht zijn tot op heden beperkt tot een inventaris en een analyse van de open ruimten in de binnenstad, en eerste selectie van de meest waardevolle zones en een aanzet tot visienota.

Dit document is reeds vandaag richtinggevend voor de mogelijke aanpak van binnengronden en waardevolle tuinen.

Bijlage :

Cijfers ter staving

1.     Groene bestemmingen Brugge
bestemming opp (ha) %
Natuurgebieden 585 ha 4,23%
Bosgebieden 156 ha 1,13%
Park- en overige groengebieden 1097 ha 7,93%
Permanente ecologische infrastructuur en buffering 82 ha 0,59%
Totaal 1920 ha 13,87%
oppervlakte Brugge 13840 ha

2.   Cijfers van de FOD economie en de stad Brugge leren ons dat bijna 14 % van de Brugse oppervlakte wordt ingepalmd door woningen. Over de laatste acht jaar blijft de bevolkingsdichtheid nagenoeg stabiel. In 2010 telt Brugge 844 inwoners per km². We kunnen spreken van een gestage evolutie in het aandeel oppervlakte voor woningen. In 2006 was 13,52% van de oppervlakte voorzien voor woningbouw, terwijl dat in 2010 13,94% bedraagt.