Assebroek Brugge Brugse binnenstad Dudzele - Lissewege Ruimtelijke ordening Sint-Andries Sint-Jozef - Koolkerke Sint-Kruis Sint-Michiels Sint-Pieters Zeebrugge

Ruimtelijke ordening voor de mensen

Een derde van de 90 bijzondere plannen van aanleg (bpa’s) zijn aan herziening toe. Urbanisatieschepen Mercedes Van Volcem (Open VLD) kreeg van het stadsbestuur groen licht en een jaarlijks bedrag van 100.000 euro ter beschikking om deze klus te klaren. Jaarlijks wordt een aanbesteding uitgeschreven voor de aanstelling van een studiebureau. Tirtel en Grontmij werden al aangesteld. De opdrachtenlijst is lang, maar we gaan gefaseerd tewerk.  Onze planners zijn echt topexperts en worden aangevuld door externe studiebureau’s zodat ze het vele werk aankunnen.

Werk van lange adem

De stedelijke dienst ruimtelijke ordening heeft slechts twee planners in dienst. Binnenkort komen er nog twee bij. Maar zij kunnen het huzarenwerk om 31 bpa’s te hertekenen niet alleen aan (screening van de 90 BPA’s gebeurde in 2007-2008). Gelukkig vond urbanisatieschepen Mercedes Van Volcem steun bij de burgemeester en overige schepenen om die klus deels uit te besteden aan een privaat studiebureau. “Op die manier kunnen wij als stadsbestuur sneller tewerk gaan. Via nieuwe gemeentelijke, ruimtelijke uitvoeringsplannen kunnen de modaliteiten voor wonen, werken en ontspannen in Brugge wat versoepeld worden. Lees : het levenscomfort kan verbeteren”, stelt de schepen.

Inspraak

Momenteel zijn er 22 ruimtelijke uitvoeringsplannen in opmaak. Er zijn al voor zes rups studieopdrachten toegewezen. De voorstudies zijn klaar en werden voorgelegd aan het stadsbestuur. De komende maanden volgt een openbaar onderzoek, waarbij de stad een voorontwerp toont aan de plaatselijke bevolking, die volgens Mercedes Van Volcem inspraak krijgt.

Aandacht voor deelgemeenten

Leegstand – wonen – werken –sport – groen

De voorstudie van het gemeentelijk rup Leiselehoek (8) denkt na over een nabestemming van de landbouwbedrijfzones langs de Lesielebeek en een mogelijke verruiming van de bestaande gebouwen in de parkzone Leyselehof in Sint-Michiels. Er is plaats voor een kwalitatieve woonwijk met tuinen, voor gezinnen. De verouderde en te beperkende voorschriften worden geactualiseerd. Het verwaarloosde Leiselepark zal geherwaardeerd worden. Het noviciaat biedt kansen voor studentenhuisvesting.

Bij de opmaak van het rup Christus-Koning Noord-Oost (10 Stubbekwartier) wordt rekening gehouden met het stopzetten van de activiteit in de ambachtelijke zones. Naar het voorbeeld van de Kolenkaai moet kwalitatief wonen langs het water mogelijk zijn op de site van de wasserij. „Dit moet de hippe buurt van Brugge worden, met lofts waarin gewoond en gewerkt wordt”, stelt Mercedes Van Volcem. Zij wil ook werk maken van de nood aan parkeerplaatsen voor buurtbewoners.  Ook het herstel van het Baron Ruzettepark lijkt aangewezen. Langs de Koningin Elisabethlaan, Komvest en Scheepsdalelaan moet er ruimte komen voor woonondersteunende functies. In Christus-Koning Zuid-West (22) is er ook werk aan de winkel.

Ook in de Vaartdijkstraat (15)  in Sint-Michiels en in de wijk Rustenburg (14), langs de Steenkaai, wil de dienst ruimtelijke ordening via en rup wonen langs het water aanmoedigen.

In de Sint-Pietersmolenwijk (9) moet naast sociale ook private woningbouw mogelijk zijn, maar het huidig bpa is strijdig met de beoogde sociale mix. Daarbij dient rekening gehouden te worden met de landschappelijk waardevolle structuur van de Blankenbergse Dijk en de wateroverlast in de bestaande wijk. Daar wacht trouwens ook de plaatselijke schuttersgilde op een regularisering van haar voorzieningen. In het Tempelhof (17) is nood aan een extra voetbalveld, sporthal en meer parkeerplaatsen. Daar moet een rup ook een oplossing bieden voor de leegstaande drukkerij.

Via rups in de Gistelsesteenweg noord (16) en de Jan Breydellaan (13) wil de stad de ‘binnengebieden’ herbestemmen. Dat moet o.a. de site achter Villa Maria een woonfunctie geven.
Een nieuw ruimtelijk uitvoeringsplan voor de Stationsomgeving (21)  – ter vervanging van het plan-Neutelings – houdt rekening met de opmerkingen van Unesco (tegen hoogbouw aan het station) . Die kant zich tegen te hoge flatgebouwen die een negatieve visuele impact op de historische binnenstad kunnen hebben. De Kwaliteitskamer adviseerde wel om dit rup voorlopig in beraad te houden.
De militaire schietstand in Assebroek (18) krijgt een sociaal woonproject en een buurtpark. Ook de site van het militair hospitaal in de Peterseliestraat krijgt een woonfunctie, al kanten erfgoedverenigingen zich tegen de afbraak.

Cactus Club
De realisatie van een Cactus club in het park nabij de MaZ vergt ook een nieuw rup voor de Magdalenazaal (2) en aanpalend  park. Buurtbewoners vrezen evenwel mobiliteitsproblemen, een verhoging van de parkeerdruk en overlast van wildplassende hangjongeren.

Voetbalvelden
k werk aan een oplossing voor Jong Male dat twee extra voetbalvelden wil. Ook Gulden Kamer zal voorwerp zijn van  een RUP (samenwerking met schepen Decuyper en Lambrecht).  Het juridische structuur van het Maleveld  (7) zorgt de dienst urbanisatie hoofdbrekens bij de opmaak van een nieuw rup.  Uitbreiding van de sportinfrastructuur in Dudzele (12)  vergen ook een rup.

Parkeerproblematiek
et als het gemengd woonproject op de voormalige site van betonfabriek Structo langs de Noorweegse Kaai (1).  Hierover loopt momenteel al een openbaar onderzoek. De herinrichting van de site rond het AZ sint-Jan tot sociaalmedische campus is pas mogelijk mits er een gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan opgesteld wordt.

Openbaar ruimte en groen
Tenslotte zullen drie woonuitbreidingsgebieden herbestemd worden tot open ruimte : 40 ha naast klein Appelmoes, Mispelaar, Kerkedreef en het Zuidervaartje (3-4-5).  Ik wens op te merken dat er ook veel groen is bijgekomen in het stedelijk en randstedelijk gebied (zie bijlagen).
De buurtbewoners willen dit ook voor Klein Appelmoes en hebben 1850 bezwaarschriften ingediend. „Die beslissing is evenwel in handen van het Vlaams gewest, stelt Mercedes Van Volcem.

Binnenstad
En dan hebben wij het nog niet gehad over de verschillende rups die in opmaak zijn voor het Brugse stadscentrum. Dat is een van de actiepunten die het stadsbestuur onderneemt om de titel van werelderfgoedstad te behouden. Urbanisatieschepen Mercedes Van Volcem verkiest wijk per wijk te behandelen i.p.v. een groot rup voor de hele binnenstad op te maken : „Zo kan elke stadswijk zijn eigen karakter behouden.” Voorts werkt dat stad aan een globaal plan voor het herbestemmen van de vele kloostertuinen in de binnenstad.

Globaal overzicht

De afzonderlijke plannen worden in de loop der  maanden nog in detail toegelicht
 
1 RUP Noorweegse Kaai  herbestemming voor gemengd woonproject op voormalige site betonfabriek Structo
2 RUP Magdalenazaal mogelijk maken uitbreiden Magdalenazaal
3 RUP WUG ten N van Zuidervaartje  herbestemming van woonuitbreidingsgebied naar open ruimtegebied
4 RUP WUG ten Z van Mispelaar herbestemming van woonuitbreidingsgebied naar open ruimtegebied
5 RUP WUG ten Z van Kerkedreef  herbestemming van woonuitbreidingsgebied naar open ruimtegebied
6 RUP Gulden Kamer  uitbreiding voor sportinfrastructuur
7 RUP Jong Male  uitbreiding voor sportinfrastructuur
8 RUP Leiselehoek  actualisatie BPA (bv. herbestemming binnengebieden)
9 RUP Sint-Pietersmolenwijk herbestemming voor gemengd woonproject
10 RUP Kristus-Koning NO actualisatie BPA (bv. herbestemming binnengebieden)
11 RUP AZ-Sint-Jan herbestemming ifv inrichting site socio-medische campus
12 RUP sportpark Dudzele  uitbreiding voor sportinfrastructuur
13 RUP Jan Breydellaan  actualisatie BPA (bv. herbestemming binnengebieden)
14 RUP Rustenburg  actualisatie BPA (bv. herbestemming binnengebieden)
15 RUP Vaartdijkstraat  herbestemming zonevreemde bedrijven en verfijning woongebied
16 RUP Gistelse Steenweg Noord actualisatie BPA (bv. herbestemming binnengebieden)
17 RUP Tempelhof actualisatie BPA (bv. herbestemming binnengebieden)
18 RUP Militaire schietstand Assebroek  herbestemming voor sociaal woonproject en buurtpark
19 RUP Oud Militair Hospitaal  herbestemming voor sociaal woonproject
20 RUP diensten en woonondersteunende functie m.i.v. buurtparkings in oude randgebieden
21 RUP herziening BPA Stationsomgeving actualisatie BPA
22 RUP Christus-Koning ZW actualisatie BPA (bv. herbestemming binnengebieden)