Archief | Brugge RSS feed for this section

Aanplant klimaatboom

15 mrt

Samen met de jongeren van Youth for Climate ging ik op vrijdag 15 maart 2019 een boom (lijsterbes) planten in het Koning Albert I-park. Hiermee vragen we aandacht voor een beter klimaat.

Schepen Mercedes Van Volcem ontvangt de jongeren om te luisteren en deelt hun bezorgdheden. Met het beleid op Openbaar Domein waarvoor de schepen bevoegd is, wil ze hiermee aan de slag. “Het is belangrijk dat we niet alleen luisteren naar de stem van de jeugd, maar er ook effectief iets mee doen. Deze aanplantingsactie is vandaag eerder een symbolische actie en geeft aan dat we de oproep van ‘Youth for climate’ ter harte nemen, maar in het beleidsprogramma 2019-2024 dat we maandag aan pers en publiek hebben voorgesteld, kies ik als schepen van openbaar domein resoluut voor een duurzame, milieuvriendelijke en slimme inrichting van de publieke ruimte.”

“Door voldoende groen aan te planten en extra ruimte te geven aan het water, vangen we de gevolgen van de klimaatveranderingen veel beter op. Waar mogelijk proberen we de natuur te behouden en voorzien we zo veel als mogelijk extra groene ruimte. Zo streven we naar meer natuurlijke fixatie van het broeikasgas CO2 op het Brugse grondgebied. Eén van de prioriteiten van ons stadsbestuur is het uitrollen van een groot parkenplan, want parken en stadstuinen zijn de groene longen in onze stad. Voorts vergroenen we ook verder onze invalswegen”, aldus schepen Mercedes Van Volcem.

Paddenoverzet: amfibieën veilig naar de overkant van de weg

14 mrt

Vorig jaar overleden ter hoogte van de parking aan de Gemeneweideweg-Zuid een groot aantal padden bij het oversteken van de rijbaan. De dieren overwinteren in het nabijgelegen Paalbos en keren in de lente terug naar de poelen in de Gemeneweidebeek.

Bij een raapactie door vrijwilligers werden in 2018 ongeveer 300 amfibieën veilig naar de overkant geholpen. Om nog meer dieren veilig over te steken, organiseerde de educatieve dienst van Natuurcentrum Beisbroek dit jaar voor het eerst een schermactie.

Schepen van Openbaar Domein Mercedes Van Volcem is zeer tevreden met deze actie. “De overzetactie loopt al sinds de start van de trekperiode begin februari tot eind maart. De educatieve dienst van Natuurcentrum Beisbroek kreeg voor de plaatsing van de schermen hulp van de werking van Hoeve Hangerijn. Voor het dagelijks controleren en leegmaken van de vangemmers wordt samengewerkt met basisschool Paalbos. Ik wil alle helpers bedanken voor hun inzet. Dankzij hen overleven heel wat padden de gevaarlijke oversteek.”

West-Vlaamse plantendag: “Meer bloemen voor bijen”

13 mrt

De West-Vlaamse plantendag, ‘Meer bloemen voor bijen’ is al aan zijn 7e editie toe. Stad Brugge, Departement omgeving, Regionaal Landschap Houtland, Provincie West-Vlaanderen en Tuinbouwschool Haverlo slaan dit jaar de handen in elkaar om mensen kennis te laten maken met een ruim plantenassortiment voor bijen.  Daarna kan je met de planten en ideetjes zelf aan de slag in je eigen tuin !

Bijenvriendelijke publieke ruimte

“Bloemen in de publieke ruimte fleuren niet alleen onze woonomgeving op.   Bijen en vlinders hebben nectar en stuifmeel broodnodig om te overleven.  De Stad Brugge heeft daarom bij de inrichting en het onderhoud heel wat aandacht voor bijenvriendelijke  beplantingen,” aldus schepen van Openbaar Domein en Groen Mercedes Van Volcem.

Aan de hand van een bijenplantengids kiezen we bijvoorbeeld waar het kan voor planten die een hoge pollen en nectarwaarde hebben.  Omdat er in elk seizoen voldoende voedselaanbod zou zijn zorgen we tevens voor een spreiding van de bloei.   Arme zandgronden vindt de solitaire zandbij een ideaal plekje om te wonen. Heel wat planten houden net van deze arme zandbodem dus passen we de plantenkeuze aan de groeiomstandigheden en niet omgekeerd.  Op die plaatsen bewust geen compost of hakseling aanbrengen is belangrijk voor het behoud van deze bijzondere diertjes.

Samen met de planten in particuliere tuinen kunnen we een aanzienlijk lint vormen. Ook een klein balkon of voortuintje kan perfect bijenvriendelijk ingericht worden. Je krijgt er veel bezoek voor in de plaats, de perfecte gelegenheid om van nabij kennis te maken met deze vlijtige vliegers.

De plantendag gaat door op 30 maart van 10u tot 17u, in de Vrije School Haverlo, Weidestraat, 156 te Assebroek.  De toegang is gratis. Info: https://www.west-vlaanderen.be/plantendag

Blauwe draad doorheen het Brugse bestuursakkoord

11 mrt

Optimisme, Vooruitgang en Leefbaarheid

De liberalen zijn terug van weggeweest in het college, en de Bruggeling zal dat geweten hebben. Na 6 jaar oppositie keert liberale kopvrouw Mercedes Van Volcem terug naar het schepencollege. Ze brengt Ann Soete met haar mee als tweede liberale schepen in Brugge. Later deze legislatuur zal Jasper Pillen overnemen.

De Open Vld – fractie levert twee sterke schepenposten: 

  • Mercedes Van Volcem: Schepen van openbaar domein (openbare werken, wegen, groen, begraafplaatsen en stadsreiniging) en financiën, eigendommen, erediensten en algemeen bestuur.
  • Ann Soete: Schepen van burgerlijke stand, bevolking en onderwijs. 

Door de terugkeer van de liberalen zijn er opmerkelijke accenten gelegd in het bestuursakkoord. Liberale kopvrouw Van Volcem onderhandelde goed, en in goede samenwerking met de coalitiepartners wist ze het bestuursakkoord duidelijk blauw te kleuren.

We geven u alvast enkele zaken uit het bestuursakkoord mee, waar de liberalen in de campagne en aan de onderhandelingstafel voor gepleit hebben:

Een visie op ontspannen en leefbaarheid

1. Open Vld PLUS wil van Kanaaleilandvrijetijdseiland maken en heeft alles in zijn mars om een hub voor wonen, sport, groen en vrije tijd te worden. Brugge zal nu de mogelijkheden bekijken om een nieuwe functie aan het Kanaaleiland te geven via een RUP. (punt280) Cactus Muziekcentrum krijgt alvast de volle steun van schepen Van Volcem en de bouw voor hun nieuwe concertzaal op het Kanaaleiland zal ondersteund worden. (punt364).  

2. Het pleintjesplan dat Open Vld Brugge 2 jaar geleden voorstelde en uittekende komt er. Het ‘pleintjesplan’zal voor een inrichting van de vrije tijdszones en terrassen zorgen. We gaan na welk plein wat aankan en bespreken spreiding in tijd en het aantal evenementen per plein. (punt133)

3. Een lang strijdpunt van Open Vld PLUS was dan ook een nieuwe visie aangaande de terrassen. Open Vld PLUS haalt dit punt nu ook effectief binnen. We zullen nu een nieuwe visie uitwerken met een bijhorend terrasreglementper plein in de historische binnenstad. (punt 275)

4. De termijnen voor de toelating van de terrassenkunnen uitgebreid worden met 1 maand, indien dit gekoppeld wordt aan eenvormigheid. Buiten de stadsgezichten mogen de terrassen het ganse jaar blijven staan, mits dus diezelfde eenvormigheid.

5. Omdat we niet enkel iets willen geven aan zij die van terrasjes houden, denken we ook aan zij die ze uitbaten, wanneer wij genieten van het mooie weer. Daarom zullen we de terrastaks in de deelgemeenten halveren, en zo de horeca daar ondersteunen.

Open Vld PLUS wou in het bestuursakkoord de leefbaarheid voor de Bruggelingen vergroten. 

6. Daarom gaan we aan het station, kant centrum, zorgen om op korte termijn een veiligere oversteek van de R30 te voorzien. De heraanleg van de ring tussen de Unescorotonde en de Vaartdijkstraat willen we namelijk realiseren zonder verkeerslichten: dit kan door de bouw van een landschapsbrug voor fietsers en voetgangerster hoogte van het station.

7. Dit alles is belangrijk voor de verkeersveiligheid en duurzaamheidvan onze stad: zo creëren we een nieuwe groene ruimte aan het station en een vergroot Albertpark. We kiezen voor een architecturaal knappe toegangspoort tot de stad, zodat Brugge aantrekkelijk, leefbaar en ontspannend wordt.

8. Shop and GOonder het Zand wordt een feit. Hierdoor zullen we sneller bij de lokale handelaars kunnen binnenspringen. Ook voor wie de wagen dus nodig heeft.

Weg met de immobiliteit

Open Vld PLUS pleitte in de campagne ‘een nieuwe motor voor Brugge’ om Brugge terug te laten vooruit gaan. Mobiliteit was dan ook een blauw strijdpunt voor het bestuursakkoord.

9. De Katelijneparking wordt geen parking. Met de komst van een alternatieve randparking voor in plaats van de geplande randparking Katelijnezet het nieuwe bestuur alvast een stap vooruit. 

10. Het blijft daar niet bij, want ook de pistes voor het realiseren van randparkingsin o.a. Sint – Kruis, Assebroek en Sint – Michiels worden nu volop onderzocht. (punt158)

11. Het aanbod aan parkeerplaatsen op rand- en park and ride-parkingswordt uitgebreid. Open Vld PLUS komt daarbij tegemoet aan de bewoners en de handelaars die al jaren klagen over het lang zoeken naar geschikte parking. (punt 157)

12. De Katelijnestraat, Vlamingdam en St-Jorisstraat zullen ook heraangelegd worden. Ook de Potterierei komt aan bod deze legislatuur.

13. We spreiden er nadien het busverkeer. We houden het bestaande afwegingskader voor bestratingsmaterialen in de binnenstad aan, zodat we vlot van start kunnen gaan met een aantal dringende wegenisdossiers in de binnenstad. (Punt 288) We zetten in op elektrische bussen!

14. We maken met de Vlaamse Overheid een planning op om de verouderde en vaak defecte bruggen te vervangen. De Steenbruggebrugwordt vervangen door een vaste, hoge brug en voor fietsers en voetgangerskomt er ook een beweegbare, vlakke brug. We zetten zo een punt achter de bruggenmisserie. (punt 288)

15. We onderzoeken hoe we de zone tussen Steenbruggebrug en het Minnenwater kwalitatiever kunnen herinrichten. (punt 319) En we zetten meteen ook in op nieuwe mogelijkheden op het water. We denken daar aanwaterbussen. Op het droge voorzien we dan weer frequente milieuvriendelijke shuttlebusjes. Zoals Open Vld Brugge al jaren bepleitte willen we ze elektrisch en laten we ze rijden tussen randparkings en ontmoetingscentra.

16. We streven, samen met de Vlaamse Overheid naar de volledige uitvoering, desnoods gefaseerd, van de visienota van de Brugse ring (R30)vanaf de Buffelbrug tot aan de Gentpoort. Met ondertunneling van onder andere de Bevrijdingslaan, het stuk langs het Koning Albert I-park en ter hoogte van de Gentpoort met de aanleg van een poortplein. In afwachting wordt het drukke verkeersknooppunt Bloedput aangepakt. We werken naar een groene Brugse Ramblas, die Mercedes al jaren bepleit. (Punt 289)

17. Naarmate we meer parking voorzienbuiten het centrum van Brugge zullen we sterker parkeren in het centrum beginnen ontraden. (Punt 164)

Ook de stadsdiensten verduurzamen

18. Met Open Vld faciliteren we het verduurzamen van de mobiliteit, zowel voor de stadsdiensten, bedrijven als burgers door kansen te geven aan nieuwe technologische concepten (elektrisch, hybride, groene waterstof, biogas, autodelen,…) en moedigen verplaatsingen met de fiets maximaal aan. (Punt 205)

In het Open Vld PLUS programma lag over alle thema’s heen een grote nadruk op groen en ecologie. Met de bevoegdheid “groen” die onder schepen Van Volcem valt verzilveren we deze thema’s in het bestuursakkoord. 

19. Zo zal het stadsbestuur het wagenpark van de stad zo energiezuinig. Binnen de organisatie worden de voertuigen nauw afgestemd op de noden van de diensten en zo flexibel mogelijk ingezet. Dienstwagens worden afgebouwd en vervangen door elektrische fietsen. Binnen de stad gebeuren de verplaatsingen bij voorkeur per fiets. (Punt 206)

Wonen en Openbare Gebouwen

20. We verlagen de druk op de woonmarkt door het stimuleren van de herbestemming tot wonen en openbare ruimte van niet langer gebruikte bedrijfs- en fabriekspanden, religieuze gebouwen en openbare gebouwen. (punt 234) Op die manier wil Open Vld in Brugge komaf maken met belemmerende regeltjes.

21. We vergroten actief de leefbaarheid en daarom realiseren we appartementen met speeltuinen, ondergrondse garages en grote terrassen.

Cultuur

In ons programma Cultuur verwezen we naar Wenen, die zichzelf met een museumkwartier op de kaart zet. 


22. We gaan dan ook voor de realisatie van een nieuwe tentoonstellingshal, dat het sluitstuk van het Brugse museumkwartier wordt. (Punt 388)

We leveren de schepen van Financiën

23. Met Mercedes Van Volcem heeft Open Vld nu de sleutel van de stadskas in handen. Wij vinden dat een gezond stedelijk beleid niet kan zonder gezonde stadsfinanciën. Belastingen voor de Bruggelingen en Brugse bedrijven worden niet verhoogd. 

 Maar we hebben ook de bevoegdheid ‘groen’ binnengehaald

De stad wordt groener, maar het bestuursakkoord is blauw. Het klinkt contradictorisch, maar de Schepen van Groen is weldegelijk Mercedes Van Volcem, van de liberale partij. We zijn nog maar pas bezig, maar ze is al volop bezig de stad te vergroenen met haar liberale swung. Dat wou ze ook heel graag expliciet in het bestuursakkoord krijgen.

24. Schepen Van Volcem zet in op de promotie van kleinschalig groenin de woonomgeving: plantvakken, vensterbankgroen, (fruit)bomen, geveltuintjes, groendaken, tegeltuintjes, verticale tuinen, drijftillen, plantbakken, muurvegetaties, … Waar opportuun zal Mercedes ook op stadsgebouwen geveltuinen voorzien. (Punt 324)

25. Mercedes wou meer parking, en die komt er. De parking ’t Zand wordt namelijk met 600 extra ondergrondse parkeerplaatsen uitgebreid, bovenop deze uitbreiding wil Mercedes een nieuw groen stadspark zetten.(Punt 161) en jaarlijks min 300 nieuwe bomen planten.  We willen ook inzetten op bebloeming

Revitalisering Vesten

26. Ook de stadsvesten willen we revitaliseren. Open Vld PLUS wil met deze bestuursploeg proberen de groene wandeling rond de vesten rond te stad te vervolmaken als groene fietsroute.

Brugge wordt smart

27. In het programma Stad in Balans trok Open Vld Brugge PLUS sterk de kaart van de slimme stad. Voor elke uitdaging zullen we nu met deze bestuursploeg onderzoeken welke rol data en technologie hierin kunnen spelen. We maken zo een constant slimme reflex.

28. Open Vld PLUS zal op die manier de diensten en traditionele netwerken efficiënter maken door nieuwe technologieën.

29. Brugge zal de beschikbare data niet laten verkokeren. Door een geïntegreerde aanpak zijn we in staat om de resultaten van individuele initiatieven te overstijgen en kunnen de oplossingen voor stadsuitdagingen in de domeinen mobiliteit, welzijn, leefmilieu, toerisme, openbaar domein, … genieten van de investeringen gedaan in de andere domeinen.

30. Open Vld PLUS versterkt het bestuur. En dat vertaalt zich in een blauwe lijn doorheen de verschillende beleidsdomeinen in het bestuursakkoord!

Propere reien en aansluitingen op de riolering. 

31. Open Vld had in haar lijst de bootjesman Michiel Michielsens staan. Samen met Mercedes heeft hij de vervuiling van de reienaangekaart. Het nieuwe college zal zich engageren om de reien proper te maken. 

32. Mercedes wil ook dat zoveel mogelijk instellingen op riolering aangeslotenzijn. Het kan niet meer zijn dat afvalwater onze grond en ons water vervuilt. 

33. Proper water moet ook ingezet worden voor wie dorst heeft, met de uitbouw van drinkfonteintjesmaken we de stad gezelliger en gezonder. 

Stad in balans en toerisme 

34. Een groot deel van het programma van Brugge werd onder Stad in Balans gezet. Mercedes had een holistische visie over hoe we de stad terug in evenwicht kunnen krijgen. Hoe zowel Brugge een stad van handelaars, bewoners, toeristen als studenten kan zijn. De eerste stap voor Mercedes was ‘meten is weten’. We zetten dus in op data, zodat we de draagkracht van de stad kunnen berekenen. Op die manier zien we de bevolkingsstromen in het centrum, we verdelen ze beter, en promoten ook het bezoeken van onze deelgemeenten. 

Onderwijs, eten op school 


35. We hebben gepleit tegen de lege boterhamdozen. Onderwijs is voor Open Vld altijd de motor van sociale mobiliteit geweest. Iedereen moet geconcentreerd in de lessen kunnen zitten. We breiden het systeem van onderwijscheques uit, o.a. voor gezonde voeding. 


Gezonde voedingvoor elk kind is van groot belang, lege magen zijn onaanvaardbaar in een rijke stad.


Klimaat 

36. We streven ernaar om versneld te evolueren naar een duurzame en klimaatrobuuste staden we nemen het voortouw door zelf het goede voorbeeld te geven. Als lokale drijvende initiator brengen we alle stadsdiensten en stakeholders samen, in een participatieve en responsabiliserende geest, om stappen vooruit te zetten die zowel doelgericht, ambitieus als haalbaar zijn. 

Open Vld was zeer ambitieus voor het klimaat in haar programma. En zal binnen het college mee de initiatieven nemen om met de technische kennis voorhanden van Brugge een stad te maken die haar uitstoot beperkt en significant bijdraagt aan het behalen van de klimaatnormen (punt 191 en verder). 

Lees hier het volledige bestuursakkoord.

Zeebrugge maakt zich klaar voor het zomerseizoen

8 mrt

Deze week is een ploeg van de cluster Openbaar Domein gestart met het verwijderen van de zandschermen in Zeebrugge. Schepen van Openbaar Domein Mercedes Van Volcem: “onze diensten zijn de komende weken volop bezig om Zeebrugge klaar te maken voor het zomerseizoen. Het verwijderen van de 450 zandschermen is een eerste stap.”

Deze zandschermen werden in oktober geplaatst om te voorkomen dat het zand wegwaait en op de zeedijk terecht komt. Volgende week zal een aannemer starten met het effenen van het strand. Op 20 maart kan strandbar Banana Moon starten met de opmaak van de strandbar. In de laatste week van maart worden de plaatsen voor de strandcabines uitgezet. Particulieren mogen hun strandcabines plaatsen vanaf 1 april 2019. We verwachten dat het strand tegen 8 april volledig klaar zal zijn voor het zomerseizoen.

Kidslab natuurcentrum: bouwen van een insectenhotel

6 mrt

Het natuurcentrum Beisbroek organiseert maandelijks een kidslab, waar kinderen het bos en de inwoners van dichtbij leren kennen. Tijdens het allereerste kidslab van het jaar kregen de kinderen meer uitleg over insecten en hun onschatbare waarde voor de natuur. Door de verstedelijking krijgen insecten het steeds moeilijker om goede schuilplaatsen en nestplaatsen te vinden. Door het plaatsen van een insectenhotel help je de natuur een handje om het ecosysteem op natuurlijke wijze in stand te houden.

Tijdens het kidslab bouwden de kinderen een insectenhotel voor de kruidentuin Tudor. Schepen van Openbare Werken en Groen Mercedes Van Volcem ging een kijkje nemen ter plaatse en zag samen met de aanwezige kinderen dat het goed was. ‘Zowel het natuurcentrum als de kinderboerderij organiseren heel wat activiteiten om kinderen en volwassenen dichter te brengen bij de natuur. Het bouwen van een insectenhotel is daar één van. Het hotel zal in de Kruidentuin worden geplaatst. Het is de uitvalbasis voor verschillende insecten die onder andere zorgen voor de bestuiving van bloemen.’

Schepen Van Volcem stelde er ook de activiteitenkalender voor van het natuurcentrum en de kinderboerderij ‘De zeven torentjes’. ‘Er zijn heel wat activiteiten, zowel voor jong als oud. In het natuurcentrum Beisbroek en de kruidentuin Tudor leren kinderen de inwoners van het bos beter kennen en kunnen ze op kamp tijdens de zomermaanden. Er zijn ook kruidenwandelingen en in het najaar kan je fruit komen plukken. Ook op de kinderboerderij kan je voor heel wat verschillende activiteiten terecht waaronder de schaapscheerdag.

Voormalig schepen Geert Verhegge op plaats 10 Vlaamse Open Vld-lijst

5 mrt

Zedelgemnaar Geert Verhegge is voor de aankomende Vlaamse verkiezingen kandidaat op plaats 10 van de Open Vld-lijst. Hij leidt de transportfirma Bevertrans en was schepen van financiën, jeugd, landbouw en sociale economie tussen 2012 en 2018. Geert leidt een landbouwbedrijf en zijn vrouw runt haar eigen restaurant. Hij is ook de zoon van voormalig burgemeester Hilaire Verhegge. Vlaams Parlementslid uit die regio Mercedes Van Volcem (Open Vld) reageert tevreden: “Een goeie zaak dat Geert onze lijst versterkt. Ik ben tevreden als parlementslid van de regio dat Geert zijn brede schouders onder de Vlaamse lijst wil zetten. Voor Zedelgem is het goed dat er lokale figuren nationaal hun netwerk uitbouwen.”

Ook de lokale Open Vld afdeling is tevreden. “Ons bestuur verwelkomt hem. We weten wat hij in zijn mars heeft. Hij is een enthousiaste doener.” reageren Tom Maes en Bart Haesaert van de lokale afdeling.

Infobericht: verkeershinder Lange Vesting & Omgeving

5 mrt

Op woensdag 5 maart start een aannemer met de aansluiting van de riolering van de nieuwbouw appartementen ter hoogte van huisnummer 21. Behoudens onvoorziene omstandigheden is het einde voorzien tegen 6 maart. 

Verkeer
De Lange Vesting wordt tijdelijk afgesloten voor het verkeer ter hoogte van huisnummer 21. Het verkeer voor de Lange Vesting van de Torhoutse Steenweg of Gistelsesteenweg wordt al omgeleid vanaf de Sint-Baafskerkstraat en de Witte Beerstraat naar de Legeweg.
Voetgangers en fietsers met de fiets aan de hand kunnen door op het trottoir.

Huisvuil
Waar de aannemer werkt, kan de ophaalwagen van het huisvuil mogelijk niet rijden. Plaats in dat geval uw vuilniszakken op de dichtstbijzijnde straathoek waar de ophaaldienst langskomt.

Meer info?
Politie, 050 44 88 65, verkeersbelemmeringen@politiebrugge.be
Een overzicht van wegwerkzaamheden in Brugge vindt u op www.brugge.be rubriek Leven & Mobiliteit-> Wegwerkzaamheden en op www.bruggebereikbaar.be

Mercedes Van Volcem en Francesco Vanderjeugd trekken naar de verkiezingen

3 mrt

De Zevende Dag

Bekijk hier het interview van Francesco en mezelf in De Zevende Dag.

Nieuwe vuilbakken in Zeebrugge

28 feb

Zeebrugge krijgt er de komende weken heel wat nieuwe vuilbakken bij. De afgelopen weken werden al 15 afvalmanden op de zeedijk volledig afgewerkt. Ook de Saint Georges wandeling en de strandwijk komen nog aan bod. Tegen de paasvakantie zullen er in totaal zo’n 40 nieuwe vuilnisbakken vervangen zijn.

Schepen van Openbaar Domein, Mercedes Van Volcem: ‘Een propere stad, dat wil toch iedereen? Vuilbakken dragen daar aan bij. Als stad zetten we daar op in, we verwijderen de oude afvalmanden en kiezen volop voor nieuwe exemplaren. In Zeebrugge zullen er tegen de paasvakantie zo’n 40 nieuwe vuilbakken zijn op de zeedijk, de Saint Georges wandeling en in de strandwijk.’