Archief | Brugge RSS feed for this section

Stad Brugge maakt 1,5 miljoen euro vrij voor sportclubs

17 mei

De stad stelde een sportinvesteringsprogramma op, waarbij in een eerste fase projecten van acht clubs weerhouden werden. Het gaat onder meer over het nieuwe Rugbycentrum voor de Brugsche Rugbyclub, nieuwe kleedkamers voor krachtbalclubs Inter Assebroek en Sporting Brugge, een staantribune voor VK Dudzele en KSK Steenbrugge, een extra kleedkamer voor JVV Meisjes en renovaties van schoolsportzalen voor Avanti en ZVC Assebroeke. De stad zal aan de club (of aan de school) een toelage geven, waarmee de club of school aan de slag kan om het project uit te voeren.

Brugge telt een kleine 300 erkende sport- en ontspanningsverenigingen. “Ik ben ervan overtuigd dat we hiermee een echte inhaalbeweging zullen maken om de tekorten op het gebied van infrastructuur bij sportclubs aan te pakken”, zegt schepen van Financiën Mercedes Van Volcem (Open Vld). “Na deze eerste prioriteitenlijst zetten we onze inspanningen verder door jaarlijks een vast bedrag uit te trekken in de nieuwe meerjarenplanning.”

Heraanleg Montpellier-park tot natuurpark

17 mei

Montpellier is een groenzone gelegen tussen de Pijpeweg en de Malehoeklaan omsloten door een grachtwal met vijvers, waarop heden geen speelinrichtingen aanwezig zijn. Het mag zich het allereerste natuurpark van Brugge noemen.

Schepen van Openbaar Domein Mercedes Van Volcem: “Door de aanwezigheid van water en groen is dit een zeer uitnodigende plek. In samenspraak met de buurt hebben we het idee uitgewerkt om de zone aantrekkelijker te maken als speelterrein. Uit de bewonersbevraging bleek dat er een sterke voorkeur uitging naar het behoud van het groene karakter van het parkje, dus een echt speelplein werd het niet. Het is wel een rustgevende plaats geworden waar mensen elkaar in een natuurlijke omgeving kunnen ontmoeten.”

Op basis van het ontwerpplan dat we aan de bewoners voorlegden, werden beheerwerkzaamheden uitgevoerd. Dit bestond uit het dunnen van het boombestand, het terugzetten van het hakhout en het aanbrengen van inrichtingselementen. Er kwam een picknickzone met een bijkomende zitbank.

Ondanks het feit dat het niet de bedoeling was om er een echt speelplein van te maken, houden we toch telkens voor ogen dat we elementen aanbrengen die het voor kinderen en jongeren aantrekkelijk maken om naar het park af te zakken. Voor dit park specifiek zorgden we voor speelelementen zoals een vlonder en een avontuurlijke brug met hangkoord.

De stadsdienst Openbaar Domein zorgde een tijdje terug voor het rooien van bomen, terugzetten van hakhout en knotten van bomen. Hierdoor werden groenstruwelen “verjongd” en zullen de gerooide bomen zorgen voor de uitgroei van de naastgelegen bomen.  Aan de oostelijke kant verdwenen bomen, hakhout en bramen en aan de perceelsgrenzen gebeurden er snoeiwerkzaamheden. In graszones werden bloembollen in de grond gestopt. Vijvers en grachten werden gekuist, en er werden nieuwe bomen aangeplant.

Aannemer Van Holme bvba uit Lo-Reninge voerde de inrichtingswerken uit. De kostprijs bedraagt ongeveer 52.000 euro.

Groene heraanleg kerk Sint-Kruis

17 mei

De toegang tot de kerk van Sint-Kruis kreeg dit voorjaar een grondige opfrissingsbeurt. De mozaïekverharding werd in april heraangelegd door de firma Pintelon – Vanhoutte. Aansluitend werd nieuwe beplanting voorzien voor het centrale perk voor de kerk. 

Schepen van Openbaar Domein Mercedes Van Volcem : “We zijn volop bezig met het aanplanten van de laatste planten zodat de publieke ruimte voor de kerk een nieuwe frisse en groene tint krijgt. Als stadsbestuur zorgen we ervoor dat het hele grondgebied – van Ver-Assebroek tot Zeebrugge – op een kwalitatieve manier door onze mensen onder handen wordt genomen. Kleurige beplantingen maken de mensen ook gelukkiger. Met deze ‘groene’ ingrepen dragen wij dus ook bij tot het geluk van onze inwoners.”

Er werd gekozen voor een speelse en kleurrijke samenstelling met een paarse rijkbloeiende ooievaarsbek (Geranium rozanne), elfenbloem (Epimedium pinnatum), prachtriet (Miscanthus sinensis ‘Gracillimus’) en pluimhortensia (Hydrangea paniculata ‘Pinky Winky’).

Totale kostprijs van verhardingswerkzaamheden en beplanting bedraagt 22.000 euro (BTW incl. BTW).

Rijbewijs halen? Meer dan helft slaagt zelfs na 3 keer niet voor rijexamen

17 mei

Je rijbewijs halen, een makkie? Niets van zo blijkt uit een schriftelijke vraag van Vlaams Parlementslid Mercedes Van Volcem aan de bevoegde minister. Meer dan de helft van de Vlamingen die vorig jaar hun praktijkexamen aflegden, had meer dan drie pogingen nodig. Voor theorie was zelfs 64% na drie keer proberen nog altijd niet geslaagd.

Het theoretisch rijexamen werd in juni 2017 verstrengd. Sindsdien worden voor zware fouten meer punten afgetrokken. Dat had een onmiddellijk effect op het slaagpercentage. Waar vóór de aanpassing 49% van de kandidaten meteen geslaagd was, gold dat vorig jaar nog maar voor 21,5% van de 170.000 Vlamingen die aan het examen deelnamen. 10,4% had een tweede poging nodig, terwijl 3,75% pas mocht juichen na de derde keer. Met andere woorden: ruim 64% was zelfs na drie examens nog niet geslaagd. De eerste twee pogingen kosten telkens 15 euro, vanaf de derde komt daar 150 euro bij voor de verplichte theorielessen in een rijschool.

Nog duurder wordt het als je je praktijkexamen meermaals moet afleggen. Van de 122.360 Vlamingen die vorig jaar een poging deden, had 24% van de eerste keer prijs, 14,8% had één herkansing nodig, 7,6% twee. Meer dan de helft (53,6%) had dan nog altijd geen rijbewijs op zak. Prijskaartje: 40 euro per poging en na elke twee buizen 6 uur praktijkles. Bij de VAB betaal je daarvoor 405 euro.

“Het is niet normaal dat je zo vaak moet herkansen. Dan is er iets mis met het systeem”, meent Vlaams Parlementslid Mercedes Van Volcem (Open Vld). GOCA, de vereniging die de rijexamens organiseert, wijst erop dat de tests relatief goedkoop zijn. “Daardoor bereiden veel Vlamingen zich onvoldoende voor. Verder moeten we jongeren hun theoretisch examen op de middelbare school laten afleggen zodat elke jongere al theoretisch rijbewijs op zak heeft”

Hieronder kan je de schriftelijke vraag en het antwoord downloaden:

Uit: Het Laatste Nieuws/Oostkust, SVEN PONSAERTS

Langestraat wordt groene straat dankzij project gevelgroen

10 mei

Kleinschalig groen heeft een veel groter belang voor de kwaliteit van de leefomgeving dan men op het eerste gezicht zou denken. Meer en meer burgers zien dan ook de voordelen van meer groen en bloemen in de stad. Schepen van Openbaar Domein Mercedes Van Volcem neemt de bezorgdheden van de bewoners mee en gaat aan de slag voor meer groen in een stedelijke omgeving.


Schepen Mercedes Van Volcem (Open Vld), Lien Velghe van B&B Csar en David Callant van de stad bij de gevel van de B&B van Lien.

Schepen van Openbaar Domein Mercedes Van Volcem: “Naast het in standhouden en het uitbreiden van het bomenbestand willen we nu ook inzetten op gevelgroen in stedelijke omgeving. Kleinschalig groen kan bijdragen tot verkoeling in warme zomers en zorgt in de winter voor extra isolatie van gebouwen. Door stukken verharde ruimte op te breken en groen aan te leggen waar water kan infiltreren, kunnen we wateroverlast bij hevige buien beperken. Meer groen in de stad komt de biodiversiteit ten goede. Elk stukje groen is een ecosysteem op zich en is daarmee een ideale schuilplaats en voedselbron voor allerlei dieren. Door de groene hoekjes in de stad in te richten willen we de sociale interactie bevorderen.”

Pilootproject voor Langestraat – Hoogstraat

Lien Velghe nam als bewoner het initiatief om een voorstel uit te werken rond kleinschalig groen in omgeving van de Langestraat – Hoogstraat: “Groen in de omgeving waar ik woon is belangrijk. Daarom nam ik het initiatief om een aantal ideetjes op papier te zetten in overleg met een aantal mensen uit de buurt. Het voorstel bevat ideeën rond aanbrengen van gevelgroen, verwijderen van verharding en aanplanten van groen, bloembakken, window-art en muurschilderingen.”

Schepen voor Openbaar Domein Mercedes Van Volcem en de betrokken diensten zijn enthousiast om met het voorstel aan de slag te gaan. Er zal een communicatietraject worden opgestart rond kleinschalig groen in de omgeving van de Langestraat – Hoogstraat.  In afwachting zal contact opgenomen worden met de bewoners die aangaven dat ze graag hun gevel willen aankleden met groen.

Ook stadsgebouwen worden groener
Stad Brugge beschikt zelf over een 500-tal gebouwen. Door aanplant van gevelgroen bij deze gebouwen geeft het Brugse stadsbestuur alvast zelf het goede voorbeeld. De gebouwen die in aanmerking komen, worden in kaart gebracht en stuk voor stuk krijgen ze een groen jasje.

Zelf aan de slag
Elk jaar wordt er voor een aantal straten een volledig nieuw ontwerp uitgewerkt en gerealiseerd. Soms gaat het enkel om de heraanleg van de voetpaden. Nu zullen de ontwerpers van Openbaar Domein extra aandacht schenken aan kleinschalig groen. Bewoners die een uitsparing in de verharding wensen bij een heraanleg kunnen dit aanvragen.  

Ook waar geen heraanleg is voorzien, kan men zelf aan de slag om gevelgroen aan te planten. Wie wil, kan een aanvraag doen via https://www.brugge.be/klimplant-voor-het-voetpad-aanvragen.

“De medewerkers van Openbaar Domein beantwoorden graag alle vragen en geven het nodige advies om een geslaagde groene gevel te creëren”, aldus schepen Mercedes Van Volcem.

Stad Brugge, een nette toeristische stad

8 mei

De stad Brugge wil een voorbeeld zijn van een nette toeristische stad. Het tekent daarvoor in Brussel een charter: het Urban Waste Charter of Commitments. Daarmee stapt Brugge in een internationaal project met elf andere Europese toeristische steden zoals Firenze, Nice, Lissabon en Kopenhagen. Ze willen een gezamenlijke visie delen voor een duurzamer toerisme- en afvalbeleid.

“Brugge is een nette en groene stad en zet in op een slim en vernieuwend afvalbeleid. Door ons te engageren kunnen we kennis en ervaring uitwisselen met de andere deelnemende steden”, zegt schepen van Openbaar Domein Mercedes Van Volcem.

Minder afval in toeristische sector

Door de ondertekening van het charter verbinden we ons er toe om een aantal doelstellingen na te streven. Zo willen we de afvalproductie door toeristen en de toeristische sector verminderen, het afvalstoffenbeleid in de toeristische sector verbeteren en hulpbronnen efficiënter gebruiken door de korte keten en lokale, duurzame consumptie te promoten. We willen alle relevante partijen (lokaal en regionaal) betrekken bij activiteiten om samen en van elkaar te leren.

Daarnaast willen we sensibiliseringscampagnes rond afval in zee opzetten en toeristen sensibiliseren en helpen om verantwoordelijk en duurzaam te handelen. We nemen een voorbeeldrol op ons en delen graag onze visie met toeristische steden en regio’s. Op deze manier dragen we bij tot een nog aantrekkelijkere stad.

Opwaardering kruispunt Mallebergplaats en Philipstockstraat

3 mei

In het Beleidsprogramma 2019-2024 zijn een aantal actiepunten opgenomen om van Brugge een levendige stad te maken. Zo streeft het stadsbestuur naar de opmaak van een ‘pleintjesplan’ met inrichting van vrijetijdszones en terrassen. Op de agenda staat nu de opwaardering van kruispunt van de Mallebergplaats en de Philipstockstraat.

“Door het omvormen van de verbinding van de Mallebergplaats naar de Middelburgstraat tot een voetpad met een boom, kan er een gezellig plein gemaakt worden. De Middelburgstraat kan in de toekomst bereikt worden via de Boomgaardstraat, Riddersstraat en Twijnstraat. Het is nodig dat deze werkzaamheden straks plaatsvinden. De inrichting van het kruispunt van de Mallebergplaats met de Philipstockstraat dateert immers nog van de periode dat deze straten gewestwegen waren en is niet meer aangepast aan het huidig gebruik”, zegt schepen van Openbaar Domein Mercedes Van Volcem.

Schepen van Openbaar Domein Mercedes Van Volcem “Deze werkzaamheden zorgen ervoor dat Brugge nog mooier en gezelliger wordt. Dit pleintje zal mensen uitnodigen om elkaar te ontmoeten. Voor ons is dit een belangrijk aspect omdat we onze stad volop willen uitbouwen tot een warme leefgemeenschap. Ook voor de lokale horeca en handelaars is deze heraanleg een opsteker. Zij kunnen straks hun klanten in een nog mooier kader bedienen.”

 • Raming kostprijs: 30.000 euro
 • Uitvoering werkzaamheden: winter 2019-2020 (circa 20 werkdagen)

Uitbreiding parking ’t Zand

3 mei

De langverwachte uitbreiding van de centrumparking Zand wordt eindelijk gerealiseerd, waardoor de parkeercapaciteit uitbreidt van 1.297 naar 1.932 parkeerplaatsen. Dit betekent een toename van 635 parkeerplaatsen. De omgevingsvergunning hiervoor werd op 12 april verleend en deze beslissing wordt momenteel bekendgemaakt. De bedoeling is om de bouwwerkzaamheden aan te vatten in het najaar van 2019.

Inkomhal

Schepen Mercedes Van Volcem: “Deze realisatie omvat echter meer dan enkel de uitbreiding van de parking. Het gaat hier ook over een stadsvernieuwingsproject: het Koning Albert I-park tussen ’t Zand en de recent aangelegde zone met de waterpartij kant Oostmeers wordt volledig heraangelegd. Deze aanleg zal gebeuren volgens dezelfde filosofie en met dezelfde materialen als op ’t Zand en zo één uniform geheel vormen. Het park wordt zo, naast een wandel- en fietsverbinding, ook een aantrekkelijke verblijfsruimte.”

Door de reeds gerealiseerde nieuwe waterpartijen aan weerszijden van het park werd de Kapucijnenrei opnieuw deel van de publieke ruimte. Maar met dit project wordt nog een stap verder gegaan. Twee brugverbindingen over de Kapucijnenrei moeten de relatie tussen het park en de stad versterken. De bestaande verbinding ter hoogte van brasserie Gauthierz wordt opgewaardeerd door een renovatie van de brug. Op deze plek zal in het park ook een terras aangelegd worden aan het water. Zo wordt het bestaande plein een levendig scharnierpunt aan het water, tussen de wijk en het park. Ter hoogte van het Eiland wordt de historische brugverbinding opnieuw geopend door de aanleg van een nieuwe brug.”

De totale kostprijs voor de uitbreiding van centrumparking Zand en de bijhorende heraanleg van het Koning Albert I-park wordt geraamd op  23.000.000 euro (exclusief BTW en inclusief erelonen). Interparking treedt op als bouwheer en zal de investeringskost prefinancieren. Jaarlijks wordt een deel van deze investeringskost terugbetaald aan Interparking. Deze terugbetaling wordt gefinancierd door de inkomsten die gegenereerd worden met een tariefverhoging in de publieke parkings die beheerd worden door Interparking.

Projectfinanciering: aanpassing van de parkeertarieven in de publieke parkings

Schepen Mercedes Van Volcem: “Koken kost altijd geld, maar het goede nieuws is hier dat we deze investeringskost laten financieren door een doordachte aanpassing van de parkeertarieven. In de praktijk zijn het de gebruikers van de parkeerinfrastructuur die de uitbreiding van parking zullen betalen. In de onderhandelingen met Interparking werd gezocht naar de beste manier om deze tariefaanpassingen door te voeren. Het uitgangspunt van de Stad was duidelijk: tariefverhogingen zijn enkel aanvaardbaar als ze gekoppeld zijn aan investeringen in nieuwe infrastructuur. En dan wil ik de ‘verhoging’ graag nuanceren: het is de eerste keer sinds 1998 dat de parkeertarieven in de publieke parkings van Interparking in Brugge zullen aangepast worden. Na 22 jaar is een aanpassing van de parkeertarieven aanvaardbaar, temeer daar de tarieven in Brugge -in vergelijking met gelijkaardige steden in binnen- en buitenland- laag zijn. Maar los daarvan werd er op verschillende manieren over gewaakt dat de aanpassingen beperkt zouden blijven: zo wordt gekozen voor een graduele verhoging: een eerste tariefaanpassing wordt doorgevoerd vanaf 1 januari 2020; bij aanvang van de volgende legislatuur, dus in 2025, volgt een tweede aanpassing van de tarieven. Voorts bevindt het zwaartepunt van de tariefverhoging in de publieke parkings van Interparking zich bewust vanaf het 4de uur, waardoor het effect vooral voelbaar zal zijn voor langparkeerders die meer dan 5 uur parkeren. En zelfs met de tariefverhoging blijven de publieke parkings, in vergelijking met Antwerpen en Gent, nog een stuk goedkoper. Ook in verhouding tot andere centrumsteden vertoont Brugge geen uitschieters qua tarifering.”

Introductie van de Pcard

Het was voor het stadsbestuur belangrijk dat de impact van de tariefverhoging beperkt bleef voor de Bruggeling en voor de lokale parkeerders. Samen met Interparking werd een regeling uitgewerkt waarbij dit najaar een gratis Pcard zal kunnen aanvragen bij Interparking. Met deze kaart krijgt men 20 procent korting in parkings Biekorf, Pandreitje, Katelijne, Station en Zand. Concreet wordt het dankzij de Pcard voor de Bruggeling pas duurder vanaf het zesde uur ondergronds parkeren, een situatie die zich slechts zelden zal voordoen. De Stad zal samen met Interparking in het najaar hieromtrent een campagne naar alle Bruggelingen lanceren.

Invoering van gratis ‘shop & go’-uur in centrumparking Zand

Schepen Mercedes Van Volcem: “Zoals in het beleidsprogramma staat werd onderzocht om in centrumparking Zand het eerste uur parkeren gratis te maken volgens een ‘shop & go’-filosofie. Dit tarief wordt geïntroduceerd vanaf 1 januari 2020: wie minder dan 1u parkeert in parking Zand betaalt sowieso niets. Voor Pcard-houders die langer dan 1u parkeren in parking Zand vervalt de kost van het eerste uur altijd. Niet-Pcard-houders die langer dan 1 uur parkeren betalen het normaal tarief, aangezien zij niet voldoen aan de beoogde ‘shop & go’-doelstelling. Het 1 uur gratis parkeren wordt bewust enkel geïntroduceerd in parking Centrum Zand. Deze parking situeert zich strategisch op de R30. Conform het beleidsprogramma is het niet de intentie om meer auto’s/zoekverkeer aan te trekken naar het historisch stadscentrum (en dus ook niet voor kortparkeren naar andere publieke parkings met een beperkte capaciteit). Er wordt aanzienlijk geïnvesteerd in een uitbreiding van parking Zand en het stadsbestuur wenst deze parking maximaal te benutten.”

Koppeling parkeertarieven publieke parkings en straatparkeren

De tarifering van het parkeren is een van de, zo niet de meest, sturende tool(s) die de Stad heeft om het gewenste mobiliteitsbeeld te verkrijgen. Het is reeds lang de beleidsvisie om de bovengrondse parkeerplaatsen zoveel als mogelijk voor te behouden voor gedomicilieerde bewoners én kortparkeerders. Voorts is het een beleidsdoelstelling uit het beleidsprogramma om de binnenstad gefaseerd autoluwer te maken. De langparkeerders worden verwezen naar de Park & Rideparkings, randparkings en de (ondergrondse) openbare parkings. Om dit te bewerkstellingen dient er een voldoende groot spanningsveld te zijn tussen de tarieven voor ondergronds en bovengronds parkeren zodat deze langparkeerders kiezen om ondergronds te parkeren.

Concreet worden de tarieven van het straatparkeren dus ook aangepast vanaf 1 januari 2020. De maximale parkeerduur van vier uur bovengronds parkeren in de binnenstad wordt wel behouden. Schepen Mercedes Van Volcem: “door deze tariefaanpassing stimuleren we het gebruik van de ondergrondse parkings bij langparkeerders en bezoekers. Bovendien dragen we hiermee bij aan het autoluwer maken van de binnenstad, één van de doelstellingen van ons beleidsprogramma. Met het aanpassen van de tarieven bovengronds willen we het langparkeren op straat ontmoedigen. Dit zou dan ook een positief effect moeten hebben voor de bewoners: voor hen zou er meer parkeerplaats op straat beschikbaar moeten zijn. En ook belangrijk voor Bruggelingen: we behouden de regeling en de huidige modaliteiten van het bewonersparkeren in de binnenstad. De tarieven van de bestaande voordeelformules (werknemerstarieven, bezoekersvouchers,…) waar iedereen ondertussen mee vertrouwd is veranderen dus niet.”

Communicatie

Aanpassingen aan parkeerbeleid leiden altijd, zeker initieel, tot een zekere publieke verontwaardiging. Zelfs al betreft het hier een bescheiden stijging van de tarieven die bovendien ook passen binnen het globaal mobiliteits-/parkeerbeleid van Stad Brugge. Maar we communiceren dit snel, zodat we de aanpassingen niet overhaast moeten invoeren. We zullen uiteraard ruim informeren en dit najaar volgt tijdig een ruime communicatiecampagne zodat we alle gebruikers tijdig kunnen bereiken.

Mosterdgas lekt voor Vlaamse kust

2 mei

Mercedes Van Volcem stelt dat Vlaanderen een project voor innovatieve technieken zal opzetten om oorlogsmunitie op te ruimen.

Van Volcem (Open Vld) kaartte aan dat er veel oorlogsmunitie blijft liggen op de Paardenmarkt. Dat is een zandbank ter hoogte van Knokke. De Paardenmarkt werd in het verleden gebruikt voor oorlogsmunitie te dumpen tijdens Wereldoorlog I.

Onderzoek van de stalen toont immers aan dat er nu ook mosterdgas lekt in de Noordzee. Volgens Van Volcem en Minister voor Noordzee De Backer is er echter geen reden tot paniek.

“Dat er op de zandbank voor de kust van Knokke ook mosterdgas is aangetroffen, betekent niet dat er reden is tot paniek. De situatie op de zandbank Paardenmarkt, een munitiestortplaats met zo’n 35.000 ton oorlogsbommen uit de Eerste Wereldoorlog, wordt constant opgevolgd.”

Het kabinet van minister De Backer laat weten dat er twee weken geleden nieuwe stalen genomen zijn. De resultaten daarvan zijn echter nog niet bekend.

Van Volcem stelt dat het nu wachten is op de resultaten daarvan alvorens uitspraken te kunnen doen.

Het Departement Economie, Wetenschap en Innovatie van de Vlaamse overheid laat in dat kader donderdag aan Van Volcem weten dat het project “Opruiming gedumpte oorlogsmunitie Noordzee” één van de 50 innovatieve overheidsopdrachten van de overheid is. De afdeling Maritieme Toegang wil in het kader van dit project een test laten uitvoeren die moet aantonen op welke innovatieve manier de munitiestortplaats Paardenmarkt veilig en tijds- en kostenefficiënt kan worden opgeruimd. Na de zomer organiseert het departement hierover een marktconsultatie.

Van Volcem is tevreden dat aan de hand van Vlaamse technologie kan bekeken worden hoe de oorlogsmunitie kan opgeruimd worden.

“Er is weinig bekend over hoe mosterdgas zich gedraagt in zeewater. Mogelijk houdt het risico’s in voor het mariene milieu. Voor de mens is de concentratie veel lager dan de maximum toegelaten waarden.”

Gezonde financiën, zegt Van Volcem

29 apr

PC – Voorstelling jaarrekening 2018 + begrotingswijziging 1 2019, vrijdag 26 april 2019, 14.00 uur (Stadhuis)


Brugse stadsfinanciën zijn gezond na afsluiting stadsrekening 2018 en zijn een startpunt voor het meerjarig beleidsprogramma 2019-2024

Beste dames en heren van de pers,

Ik heb de eer om als kersverse schepen van financiën de stadsrekening 2018 voor te stellen (resultaat van uitgaven en ontvangsten in 2018).

 1. Rekening 2018

1.1 Positief resultaat

Het resultaat van de rekening is goed positief met een overschot van 33 miljoen euro en autofinancieringsmarge van 22 miljoen euro.  

Het overschot van 33 mio euro is de hoogste van de afgelopen 5 jaar.  Er werd dus hoger begroot dan uitgegeven.

Opmerking  : autofinancieringsmarge betekent dat we 22 mio euro extra kunnen investeren zonder extra te moeten lenen.

1.2 Hoog investeringsniveau 2018 in verkiezingsjaar 47 mio euro

Hieronder de belangrijkste investeringsuitgaven 2018:

Voornaamste investeringsuitgaven 2018 (niet totale factuur der werken) in mio
Heraanleg ’t Zand (totale kost : 14 mio) 9,67
Investeringen in openbaar domein (wegenis, …) 6,03
Studenten- en Vrijzinnig Huis Hauwerstraat 2,78
Groene Ruimte (parken, plantsoenen of al wat groen betreft) 2,73
Xaverianensite Sint-Michiels 1,85
Woonpremies 1,61
Jeugdwerkinfrastructuur (jeugdlokalen zoals Sint-Michielslaan, Zandberg, Tempelhof,…) 1,56
Fietsinfrastructuur: fietstunnels en brug t.h.v. Boeveriepoort 1,28
Recurrente investeringen stadsgebouwen (inclusief technische uitrusting) 1,25
Speelruimte (speelpleinen,…) 1,21
Informaticamaterieel (centrale informatica) 1,07
Aankoop kunstwerken (musea) 0,84
Cactuszaal 0,80
Investeringssubsidies kerkfabrieken 0,80
Restauratie OLV-Kerk 0,51
Restauratiepremies 0,35
Vuilnisbakken en bladkorven 0,30
Restauratie Gruuthusemuseum (totale kost bedraagt 4 mio euro met 1,3 mio euro toelagen) 0,30

Ook de exploitatie-uitgaven blijven onder controle: we hebben ca. 13 miljoen euro minder uitgegeven dan gebudgetteerd 237 miljoen vs. 250 miljoen budget.  Hieronder de grootste verschillen:

De exploitatie-ontvangsten zijn circa 2 miljoen euro beter dan geraamd: 266 miljoen vs. 264 miljoen budget. 

Vooral het herstel van het toerisme na de terreurdreiging heeft een gunstig effect bij musea, vaartochten op de Reitjes en uiteraard de lokale middenstand:

 • Ontvangsten toegangsgelden musea (inclusief toeslag) 5.441.101 euro
 • Vaartochtjes op de reien 2.570.918 euro (stijging ten opzichte van 2017: 2.326.654 euro als gevolg van een bloeiend toeristisch jaar). Budget: 2.205.646 euro

  • Balans

Als we even kijken naar de balans die de bezittingen en schulden uitdrukken van de Stad dan zien we een balanstotaal van 1,16 miljard euro.  U ziet dat onze belangrijkste bezittingen onze gebouwen en wegen zijn en onze deelneming in onder meer MBZ (recent begroot en ingebracht voor 515 mio euro.  Daarnaast hebben we 115 mio euro geldmiddelen die hoofdzakelijk op korte termijn belegd zijn.

Een belangrijke kanttekening hierbij: ons Stadhuis en de Vlaamse Primitieven in onze musea zijn slechts aan een symbolische euro gewaardeerd.

 1. Schulden

Ons schuldniveau is onder controle: er is een kleine stijging met een kleine 4 miljoen euro tot 86 mio euro. Normaal zou de schuld 98 mio euro (zie vorige herziening meerjarenplan in 2018) belopen hebben maar doordat bepaalde werken niet werden uitgevoerd in 2018 maar doorgevoerd wordt de schuld groter in 2019 en 2020.

De uitstaande schuld per inwoner van Brugge is de laagste van de 13 Vlaamse Centrumsteden op Turnhout na.  In 2017 (laatste beschikbare rekeningen centrumsteden) bedraagt de Brugse stadsschuld 705 euro per inwoner t.o.v. 1.418 euro per inwoner voor alle 13 centrumsteden samen.

We vermelden in de marge wel dat we een extra voorziening moesten aanleggen voor onze toekomstige pensioenlasten, een belangrijke zorg voor de toekomst.  Ik geef even mee dat de lokale besturen het enige bestuursniveau zijn die zelf instaan voor de betaling van de pensioenen van onze statutaire ambtenaren.

 1. Toekomstfonds

Eind 2018 is er een bedrag van 19 miljoen euro in het toekomstfonds.  Drie facturen (afwerking ’t Zand , Studentenhuis en Xaverianensite worden nog in 2019 betaald (18,6 voor nieuw beleid)

jaar Heraanleg ’t Zand Xaverianen-site Studenten-huis School KTA Jacobinessen-straat Totale aanwendingen Toevoeging-en toekomstfonds per 31/12
R2014 0 0 0   0 50.000.000 50.000.000
R2015 0 940 0   940 1.974.451 51.973.511
R2016 286.841 193.948 0 0 480.789 0 51.492.721
R2017 3.811.305 582.912 0 5.000.000 9.394.217 1.168.470 43.266.975
R2018 9.670.568 1.851.770 763.543 0 12.285.882 0 30.981.093
B2019 212.937 11.033.622 397.886 0 11.644.445 0 19.336.648
totaal 14-19 13.981.651 13.663.192 1.161.429 5.000.000 33.806.272 53.142.921  
B2020 (ter info) 33.131 592.480 0 0 625.611 0 18.557.048

Opm : stadion, de bouw expohal museum (28,5 mio) niet begroot in vorige meerjarenplanning.  Rond de expohal is in 2019 wel voor 0,9 mio kredieten voorzien voor slopen voormalige schoolgebouwen (op site Jacobinessenstraat), flankerende maatregelen, omkadering wedstrijd en vergoeding niet-weerhouden kandidaten.

2019

Ik maak nu eventjes de sprong naar de eerste wijziging van het budget 2019.  Dit budget 2019 werd nog opgemaakt door mijn voorganger zodat de stad bij de legislatuurwissel haar financiële verplichtingen kon blijven voldoen.

 1. Exploitatie

Bij de exploitatie-ontvangsten kunnen we een stijging van 2,07 mio euro tot 268,84 mio euro inschrijven.  Dit zijn vooral aanpassingen van de ramingen die na het afsluiten van het initieel budget 2018 zijn binnen gekomen en in functie van de werkelijke ontvangsten in 2018.  Hierbij vermeld ik dat we de terrastaks in de deelgemeenten vanaf deze maand gehalveerd hebben (minderopbrengst ca. 65.480 euro).

De exploitatie-uitgaven stijgen met 2,84 mio eurotot 259,70 mio euro.  Dit omvat o.m.:

 • Responsabiliseringsbijdrage: + 0,32 mio euro (aanpassing aan laatste cijfers)
 • Detacheringen personeel: +0,27 mio euro
 • Uittredingsvergoedingen mandatarissen: 0,2 mio euro (is maar tijdelijk)
 • Diverse toelagen: +0,32 mio euro (zoals aan TMVW n.a.v. overname Guilinibad)
 • Actualisering diverse kosten

2.2 Investering in 2019

Een aantal investeringsprojecten van de vorige legislatuur zijn hierbij hernomen voor zover ze niet volledig afgewerkt zijn zoals:

 • Xaverianensite te Sint-Michiels (4,4 mio), we verwachten binnen een goed jaar de opening (*)
 • Studenten- en vrijzinnig huis (1,5 mio – 0,4 mio netto na toelagen) dat binnenkort zal openen (*)
 • Afwerking van het Gruuthusemuseum (1,5 mio) dat volgende maand opengaat
 • Depotinrichting musea (1 mio)
 • Stationsomgeving (0,57 mio)
 • Beurs- en congrescentrum (10 mio voor het gebouw) waar de bouw vanaf augustus zal starten.

(*) gefinancierd uit toekomstfonds

Een aantal investeringen van de vorige legislatuur worden dit jaar afgewerkt zoals hierboven opgenoemd.  Daarnaast zijn er recurrente investeringsuitgaven die overgedragen werden. 

In het totaal zijn aldus 41,5 mio euro investeringen overgedragen van het vorig jaar naar het huidig jaar.  De totale investeringen voor 2019 bedragen aldus 110,82 mio euro.

In het eigen dienstjaar noteren we bij de investeringsontvangsten:

 • Éénmalige vergoeding van 0,75 mio euro voor de overname van Interbad door TMVW
 • Schrappen verkoop bouwgronden Lissewege-Zeewege: – 5,2 mio euro
 • Verschuiven kredieten verkoop Oude Vismijn en deel Complex Himpe naar nieuw meerjarenplan voor in het totaal 9,4 mio euro.

Daarnaast werden volgende belangrijke investeringsuitgaven aangepast:

 • Strategische grondverwervingen: 5 mio euro (nieuw)
 • Wegenwerken: 5 mio euro (oa start Katelijnestraat)
 • Herschikken kredieten bouw Beurs-en Congrescentrum volgens voortgang werken: 10 mio euro voor het gebouw in 2019

2.3. Minder lenen in 2019

Deze budgetwijziging dient ook voor de inbreng van de rekening 2018.  Door de inbreng van de rekening kunnen we uitstaande schuld t.o.v. oorspronkelijk budget 2019 met 18,5 mio euro verminderen en ook de overdracht van de ontvangsten 2018.  De raming van de op te nemen leningen daalt dus van 135,9 mio euro in het initieel budget 2019 naar 117,2 mio.  In functie van de realisatie van de investeringen kan dit bedrag nog lager uitvallen.

Dit budget 2019 na wijziging is eerder te beschouwen als een overgangsbudget.

Nu zijn de stadsdiensten volop bezig met het Brugs Beleidsprogramma 19-24 financieel te vertalen voor het nieuw meerjarenplan 20-25.  Belangrijk om te weten is dat investeringen moeten voorzien worden in het jaar van de daadwerkelijke uitvoering.  De plannen voor deze investeringen moeten nog opgemaakt worden.  Dit is de voornaamste verklaring waarom nieuwe beleidsaccenten nog niet volledig zichtbaar zijn in het budget 2019.

Dames en heren,

We kunnen stellen dat ons komend beleidsprogramma financieel laten berekenen.

We hebben beleidsruimte voor de komende jaren :

– rekening houdend met 51 mio euro reserves of bestemde gelden (zoals het toekomstfonds en bestemd geld beurs- en congrescentrum) hebben we een kas van 58 mio euro (gecumuleerde budgettaire resultaat) eind 2019. 

– dit is wel in de veronderstelling dat in 2019 alle investeringen voor ca. 111 mio euro daadwerkelijk worden uitgevoerd. Dit betekent dat we 40 miljoen euro leningen voorzien in 2019 (gevolg van vorig beleid).

In de praktijk ligt de realisatiegraad (zoals in meeste andere Vlaamse gemeenten) doorgaans lager, waardoor het niet nodig zal zijn dat we 40 mio euro zullen moeten lenen.

Onze krachtlijnen voor de komende legislatuur 2019-2024 zijn:

 • Zuinig omspringen met de middelen van de Brugse belastingbetaler
 • Moderniseren en saneren waar nodig
 • Maar ook blijven investeren
 • Hierbij maximaal gemiddeld 17 mio euro lenen per jaar
 • En vooral geen belastingverhogingen voor de Bruggeling en Brugse bedrijven.

Tenslotte wil ik alle mensen van de financiële dienst danken voor al het werk bij de opmaak van de rekening en budgetwijziging.

Ik dank u voor uw aandacht.

Mercedes Van Volcem

Schepen van openbaar domein, financiën en eigendommen