Opinie

Ruimtelijke ordening voor Dummies?

Vanaf 1 december 2010 zullen er meer mogelijkheden zijn om bouwwerken of handelingen uit te voeren zonder dat een vergunning nodig is. Een aantal zaken zullen enkel nog gemeld moeten worden. “Er moet dringend eens werk worden gemaakt van een boekje Ruimtelijke Ordening voor Dummies.” stelt Vlaams Parlementslid en schepen van ruimtelijke ordening Mercedes Van Volcem. “Wie geraakt daar nog aan uit?”

(meer…)

Beleid Opinie

Herziening subsidiëring zonnepanelen een goede zaak

Vlaams parlementslid Mercedes Van Volcem blijft bij haar standpunt:
“Een versnelde verlaging van de steun aan zonnepanelen is de beste manier om toekomstige prijsverhogingen van elektriciteit te temperen. De kostprijs van de productietechnologie is immers drastisch gedaald. Oversubsidiëring leidt tot een hoge kostprijs en houdt innovatie en rendement tegen. Een verlaging van de groenestroomcertificaten (GSC) moet leiden tot een verhoging van het rendement en een daling van de kostprijs. Daar bestaat weinig discussie over.”

(meer…)

Brugge

Trends Bouwen en Wonen te Brugge

“Bruggelingen voelen zich thuis in hun stad. In de stadsmonitor bleek overduidelijk dat de tevredenheid van de Bruggeling over buurt en stad bijzonder hoog is. Qua uitstraling & netheid scoort Brugge voor alle aspecten bij de top. Dat stemt het bestuur tevreden want  ik wil dat elke inwoner zich thuis kan voelen in Brugge. Een goede woning voor iedereen in een fijne straat en leefbare omgeving dat is immers de droom van elke Bruggeling.” gaat Van Volcem van start in haar toespraak ‘Trends Bouwen en Wonen te Brugge’.

(meer…)

Opinie

Tax shelter om investeringen in sportinfrastructuur aan te moedigen

Naar analogie van de Tax Shelter in de Belgische audiovisuele sector moeten we durven nadenken over een ‘Tax Shelter Sport’ om grote investeringen in sportinfrastructuur te bekostigen met geld uit de private sector.  Als we ervan overtuigd zijn dat sport en sportbeleving een belangrijke rol moet kunnen spelen in onze samenleving moeten we privé-investeerders aanmoedigen om te investeren.

(meer…)

Brugge Ruimtelijke ordening Sint-Kruis

Ruimte voor sport: bijkomende voetbalvelden in RUP Gulden Kamer

In het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan Brugge werd een behoefte aangetoond van 14 bijkomende voetbalvelden in het Brugse. Hiertoe werden enkele locaties aangeduid ter hoogte van bestaande sportcentra. “Deze locaties hebben momenteel niet de juiste bestemming, waardoor dus herbestemmingen nodig zijn, stelt Van Volcem (schepen van ruimtelijke ordening)”.  Dit gebeurt via gemeentelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen.
Ruimtelijke ordening Sint-Michiels

Herziening BPA Leiselehoek via RUP Leiselehoek

Herziening BPA Leiselehoek via RUP Leiselehoek
Het College van Burgemeester en Schepenen besliste om het BPA 93 Leiselehoek te laten herzien. Hierbij moet aandacht besteed worden aan volgende punten:
–    Nadenken over een mogelijke nabestemming van twee landbouwbedrijfszones langs de Leiselebeek.
–    Een mogelijke verruiming van de mogelijkheden van de bestaande gebouwen in parkzone (bv. in Leyselehof).
–    Het actualiseren van verouderde en/of te beperkende voorschriften.
(meer…)

Energie

Elektrische lange wapper op komst?

In het debat over windmolens in het Vlaams Parlement pleitte Vlaams volksvertegenwoordiger Mercedes Van Volcem woensdag voor een gezamenlijke hoorzitting van de commissies Ruimtelijke Ordening, Leefmilieu en Energie. Het ruimtelijke afwegingskader dat minister Philippe Muyters klaar zou hebben tegen de zomer, is er nog niet. Wel een discussienota. De nota wordt nu verder besproken tussen de diverse bevoegde departementen (leefmilieu, energie, ruimtelijke ordening). Het uitblijven van de discussienota leidt tot diverse weigeringen overal in Vlaanderen.

(meer…)