Tag: Agentschap Wegen en Verkeer

Brugge

Verkeersveilige, groene stationsomgeving in Brugge

Brugge – Samen met de Vlaamse overheid (Agentschap Wegen en Verkeer), investeert Brugge in het groener en verkeersveiliger maken van de stationsomgeving. Het stationsplein toveren we om tot stationpark, en drie onderdoorgangen onder de R30 zullen de omgeving veiliger maken voor fietsers en voetgangers.

De stationsomgeving in Brugge is een cruciale plaats: iedere uur komen hier zo’n 2.000 voetgangers en dagelijks fietsen er zo’n 15.000 fietsers. “Een station is een belangrijke plaats in de stad, mensen krijgen hier hun eerste en laatste indruk van Brugge.”

Verkeersveilige omgeving

De omgeving van het station is vandaag erg druk en niet voor alle weggebruikers even veilig. Samen met het Agentschap Wegen en Verkeer willen we de verkeersveiligheid van alle weggebruikers verbeteren. Dit project is aangevat in 2012, waarna verschillende voorstellen afgetoetst zijn op financiële, praktische en juridische haalbaarheid.

De eigenlijke realisatie van het project zal tussen 2024 en 2027 plaatvinden. Er zal steeds doorgaand verkeer mogelijk zijn op de R30. Aannemer Boskalis en architectenbureaus Bosch Slabbers en ZJA uit Nederland voeren de werken uit/volgen deze op.

Om de stationsomgeving verkeersveiliger te maken, zullen we verschillende ingrepen maken: drie onderdoorgangen worden gerealiseerd. Een onderdoorgang tussen het stationsplein en de Vesten, een onderdoorgang aan de UNESCO-rotonde en een onderdoorgang aan de Vaartdijkstraat. Alle fiets- en voetpaden langs de R30 zullen ook een heraanleg krijgen. De Kiss&Ride zone aan het station zullen we verplaatsen naar het parkeergebouw parking Station. Ook overschakelen naar andere vervoermodi zal mogelijk zijn, door het realiseren van een Hoppin-punt.

Stationpark

We vormen het stationsplein om tot een stationspark, een mooie ruimte met veel groen en een nieuwe fontein in de vorm van het “ei” van Brugge. Zowel de pendelaar die in Brugge woont, alsook iedere bezoeker van onze stad zal kunnen genieten van het vernieuwde en groene plein.

Kostprijs

De Vlaamse overheid investeert 25,5 miljoen euro in dit project, Stad Brugge investeert 7,5 miljoen euro.

Brugge

Werkzaamheden aan wegdek en fietspad Dudzeelse Steenweg te Brugge

Recent voerde het Agentschap Wegen en Verkeer werkzaamheden uit aan het fietspad langs de Dudzeelse Steenweg in Brugge. Het fietspad werd er geëgaliseerd om ophoging door boomwortels te verwijderen. Een noodzakelijke ingreep om de fietsveiligheid te verzekeren. 

Ik vernam echter dat de freeswerken op sommige plaatsen langs de Dudzeelse Steenweg voor diepe groeven hebben gezorgd. Groeven zijn voor freeswerken in het asfalt niet nieuw. Ze zijn meestal slechts enkele millimeters diep, en dus niet meteen onveilig voor fietsers. Op andere locaties werden verzakkingen in het wegdek of fietspad met zwart asfalt opgevuld, waardoor er ook oneffenheden zijn ontstaan. 

Hierover stelde ik minister Peeters enkele vragen. De minister liet in haar antwoord weten dat ze erkent dat er inderdaad kleine groeven zijn ontstaan in het wegdek door de freeswerken en dat het AWV bij gunstige weersomstandigheden een overlaging zal uitvoeren met gietasfalt.

Het wegdek zelf buiten de bebouwde kom vergt op korte termijn geen onderhoud. Er zijn dan ook geen ingrepen gepland aan het wegdek.

Het aanbrengen van een toplaag op het fietspad is helaas geen duurzame oplossing. Het fietspad wordt beschadigd door de wortelopdruk van de snelgroeiende populieren in de tussenberm. Het doorwortelbaar volume van deze berm is bovendien beperkt. Aangezien de bomen zich momenteel maar in jeugdfase bevinden en ver van volgroeid zijn, zullen de wortelopdruk en schade aan het fietspad enkel toenemen. Een nieuwe toplaag zal dus onherroepelijk schade lijden. Andere, grondigere ingrepen aan het fietspad, zullen dan weer voor een onvermijdbare schade aan de wortels zorgen met mogelijke stabiliteitsproblemen van de bomen. Het vervangen van de bestaande bomen in de tussenberm (eventueel ook de zijberm), samen met bijvoorbeeld wortelwering en het vernieuwen van het fietspad, lijken dan ook de enige definitieve oplossing voor dit probleem. Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) zal dit ingrijpend voorstel verder onderzoeken en contact opnemen met de stad voor verdere bespreking.

Het AWV volgt voor de heraanleg of het herstel van haar verhardingen het standaardbestek 250 voor de wegenbouw. Daarin staan de standaardeisen vermeld voor het opstellen van bestekken voor werken in verband met wegenbouw, rioleringen, signalisatie en groenaanleg. In specifieke gevallen laat het AWV zich adviseren door externen. In het geval van het fietspad langs de gewestweg N376, werd advies ingewonnen bij een European Tree Technician, een boomtechnisch raadgever.

Vind hier mijn vraag aan de minister:

Vind hier het antwoord van de minister:

Brugge

Aanleg fietspad langs R30 en kruispunt Generaal Lemanlaan-R30-Gentpoort

Brugge prioriteert de veiligheid en het comfort van fietsers. Vanaf 26 juni 2023 start het Agentschap Wegen en Verkeer van de Vlaamse overheid met de aanleg van een breed vrijliggend enkelrichtingsfietspad langs de R30, tussen de Gentpoort en de Katelijnepoort. Dit nieuwe fietspad, dat deel uitmaakt van de Brugse Stadsfietsroute, biedt een robuuster fietsnetwerk rondom het Brugse ei. Daarnaast zijn er plannen voor verdere verbeteringen, waaronder het herinrichten van het kruispunt Gentpoort/R30/Generaal Lemanlaan vanaf 2024.

Aanleg fietspad

De aanleg van een fietspad langs de R30 zal de veiligheid van fietsers vergroten. In de richting van de Katelijnepoort wordt het fietspad zelfs verhoogd, waardoor fietsers extra bescherming genieten. Tegelijkertijd zullen de rijstroken lichtjes versmallen en zal de huidige parkeerstrook verdwijnen. Hoewel deze werkzaamheden enige hinder met zich meebrengen, voorziet men een omleiding voor fietsers voorzien langs de Gentpoortvest.

De opwaardering van fietspaden beperkt zich niet tot de R30. Dankzij het fietsrelanceplan van de Vlaamse Overheid hebben ook het fietspad tussen Warandebrug en Dampoort en de fietspaden langs de Hoefijzerlaan recentelijk een upgrade gekregen. Deze inspanningen weerspiegelen de voortdurende inzet van de stad om het fietsnetwerk te verbeteren. Fietsen in Brugge wordt zo nóg aantrekkelijker.

Bij de aanleg van het nieuwe fietspad zal ook de bushaven tussen de Gentpoort en de Katelijnepoort tijdelijk opgebroken worden. Na de voltooiing van het fietspad zal de bushaven op dezelfde plaats in herstelling gaan. Dit in afwachting van de herinrichting van het kruispunt Gentpoort/Generaal Lemanlaan/R30. Deze herinrichting zal voldoen aan de nieuwe toegankelijkheidsnormen en zorgen voor een veiligere en efficiëntere doorstroming van het busverkeer.

Herinrichting kruispunt Generaal Lemanlaan/R30/Gentpoort

De opwaardering van het fietspad langs de R30 maakt deel uit van een groter project dat de zone tussen de Gentpoort en de Katelijnepoort aanpakt. Momenteel werkt het AWV aan het herontwerp van het kruispunt Gentpoort/R30, waarbij een conflictvrije lichtenregeling wordt geïnstalleerd om de interactie tussen fietsers en auto’s te minimaliseren. Bovendien zal de Generaal Lemanlaan, tussen de Nijverheidsstraat en de R30, in dit project een herinrichting krijgen als eenrichtingsverkeer richting de R30. Deze plannen zullen naar verwachting in het najaar van 2024 ten uitgevoer komen, waarbij de aanvraagprocedure voor de omgevingsvergunning in de herfst van 2023 van start gaat.

Om de bewoners en belanghebbenden te informeren over deze toekomstplannen, zal het AWV in samenwerking met de Stad Brugge een infoavond organiseren in het najaar van 2023. Dit biedt een uitgelezen kans voor geïnteresseerden om meer te weten te komen over de geplande verbeteringen.

Brugge blijft zich inzetten voor de verkeersveiligheid en het comfort van fietsers. Met de aanleg van nieuwe fietspaden en de ambitieuze toekomstplannen wordt de stad steeds aantrekkelijker voor fietsers. Daarenboven draagt het bij aan een duurzame en gezonde mobiliteit. Fietsers en potentiële fietskandidaten kunnen met vertrouwen uitkijken naar een veilige en efficiënte fietsinfrastructuur in de charmante stad Brugge.

Brugge

Studie herinrichting Spoorwegstraat – N342 Brugge

De studie betreft de verkeersmatige herinrichting van de stationsomgeving, kant Sint-Michiels, specifiek het kruispunt Spoorwegstraat met de K&R-zone/voetgangerszone voor het Kamgebouw. De minister trekt hiervoor 150.000 euro uit. Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) voorzag hier reeds een studiebudget voor in het GIP 2022. Het budget werd echter niet besteed en daarom opnieuw ingeschreven voor 2023.

“Om een goede oplossing voor de ontsluiting op de N342 te vinden, dient de samenhang te worden bekeken tussen de ontsluiting van de verschillende scholencampussen (Syntra West, Ter Groene Poorte, Howest) en de ondergrondse parking van het station met de  verkeersstromen langs de N342 en dat dus over grotere afstand. Er diende dus te worden geconcludeerd dat een studie voor een volwaardige herinrichting van de N342 zich opdringt”, klinkt het op het kabinet van minister Peeters.

De studieopdracht herinrichting Spoorwegstraat is nog niet gegund en er is nog geen gedetailleerde planning. De uitvoering van de werken en de bijhorende kostenraming zullen blijken tijdens de loop van de nog te plaatsen studieopdracht. Het is niet realistisch om de werken af te ronden voor de nieuwe campus van 5.000 studenten zijn deuren opent in midden 2024.

Brugge

Omvorming N31 Brugge tot Vlaamse hoofdweg

In de loop van 2023 start de gunningsprocedure van de studie ‘Omvorming N31 Brugge tot Vlaamse hoofdweg. De minister trekt hiervoor een budget van 150.000 euro uit. Het gaat om een actualisatie van een eerdere streefbeeldstudie uit 2009. De uitvoeringstermijn is nog niet vastgelegd. Na het ontvangen van de offertes zal het AWV de studieopdracht toewijzen aan het studiebureau dat het beste voldoet aan de gunningscriteria. De werken kunnen pas plaatsvinden na de resultaten van de studie. De verdere planning hangt af van de complexiteit van de vergunningsprocedure en de budgettaire inpasbaarheid.

Vind hier mijn vraag en het antwoord van de minister:

Brugge

Haalbaarheidsstudie R30 Brugge nog voor de zomer gegund

BRUGGE – Vlaams minister van mobiliteit Lydia Peeters bevestigde in een antwoord op een schriftelijke vraag van Mercedes Van Volcem de ambitie de haalbaarheidsstudie R30 Brugge (het segment tussen de tunnel onder ‘t Zand en de Bloedput) nog voor de zomer te gunnen. “De aanbesteding is lopende”, klinkt het.

Haalbaarheidsstudie R30 nog voor de zomer gegund

Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) heeft bevestigd dat de haalbaarheidsstudie R30 Brugge-kruispunt Bloedput in 2023 plaats zal vinden. Het doel is om de gunning voor de zomer te realiseren. De minister heeft hiervoor een budget van 600.000 euro uitgetrokken. De technische beschrijving voor deze studie is al opgesteld en de opening van de offertes vond plaats op 19 april. Het kruispunt Bloedput, dat vorm krijgt door de takken Bevrijdingslaan (N351, dé invalsweg tot het centrum van Brugge), de Hoefijzerlaan en de Gulden Vlieslaan, is onderwerp van deze studie. Hiermee tracht men verschillende scenario’s te bekomen door middel van ontwerpend onderzoek gekoppeld aan een multicriteria-analyse. Een multicriteria-analyse is een methode om complexe beslissingen te nemen waarbij meerdere criteria of factoren in overweging worden genomen. Het is een proces waarbij men de verschillende opties systematisch analyseert op basis van meerdere criteria die belangrijk zijn voor de besluitvorming.

De aanbesteding is dus sinds 19 april lopend. De uitvoeringstermijn van de studie zal 300 kalenderdagen bedragen.

“Ik ijver er al jaren voor om deze zone aan te pakken. Het is de enige plaats waar een drukke ringweg de Brugse binnenstad doorkruist. Ik ben dan ook blij dat het onderzoek omtrent concrete mogelijkheden daar volgend jaar kan opstarten”, klinkt het bij Mercedes Van Volcem.

vind hier mijn vraag en het antwoord van de minister:

Brugge

AWV plant 230 olmen langs de Dudzeelse Steenweg

BRUGGE – Vanaf 6 maart 2023 voert het Agentschap Wegen en Verkeer werken uit langs de Dudzeelse Steenweg tussen Dudzele en Brugge. De berm wordt volledig heringericht, in het najaar van 2023 zullen hier 230 olmen aangeplant worden. Dit ter compensatie voor gerooide bomen voor de bouw van geluidsschermen langs de N31 in Brugge.

“Meer groen is van groot belang in een stad: het zorgt voor een gezonde en meer leefbare omgeving. Daarom zetten we in Brugge volop in op het aanplanten van groen: deze legislatuur werden al meer dan 77.000 bomen geplant. Als schepen van Openbaar Domein vind ik ook het vergroenen van de steenwegen belangrijk. Deze 230 prachtige olmen zullen de Dudzeelse Steenweg tot een mooie, groene weg maken,” aldus schepen van Openbaar Domein Mercedes Van Volcem.

Fase 1: de werken gebeuren in 3 zones

De eerste fase van de werken bevat de opbraak van de bestaande parkeervakken in asfalt met tussenliggende plantvakken, alsook de aanleg van een nieuwe betonnen kantstrook, waarna de aannemer de berm met teelaarde zal opvullen.

 • Zone 1 – Vanaf St-Jozef tot aan Kruisabele
  Maandag 6 maart tot en met vrijdag 17 maart. Dit betreft de opbraak op de Dudzeelse Steenweg tussen
  St-Jozef en Kruisabele. Tijdens de werkzaamheden is er
  éénrichtingsverkeer tot aan Kruisabele. Er wordt een omleiding
  voorzien naar Brugge via de Lodewijk Coiseaukaai.
 • Zone 2 – Vanaf St-Jozef tot Dudzele
  Maandag 20 maart tot en met vrijdag 7 april. Dit betreft de Dudzeelse Steenweg tussen St-Jozef en Dudzele. Tijdens het volledige traject zal er éénrichtingsverkeer gelden richting Dudzele. Er wordt een omleiding voorzien voor het verkeer dat van Dudzele komt en richting Brugge rijdt via de Lodewijk Coiseaukaai.
 • Zone 3 – Vanaf Kruisabele tot Dudzele
  Tussen woensdag 12 april en vrijdag 21 april. Dit betreft de Dudzeelse Steenweg tussen Kruisabele en Dudzele. Het verkeer tussen St-Jozef en Kruisabele kan in twee richtingen door.
  Er zal éénrichtingsverkeer gelden in Kruisabele richting Dudzele. Een omleiding is voorzien voor het verkeer dat van Dudzele komt en richting Brugge rijdt via de Lodewijk Coiseaukaai.

Fase 2

In het najaar van 2023 gebeurt de aanplant van 230 olmen langs de Dudzeelse Steenweg (N376). Tijdens de aanplant zal de hinder beperkt zijn,.

Omleiding

Tijdens fase 1 blijft de doorgang mogelijk voor het verkeer dat van Brugge naar Dudzele rijdt. Het verkeer dat van Dudzele komt en richting Brugge rijdt, zal echter omgeleid worden. Dit geldt ook voor de bussen van de Lijn: bekijk de dienstregeling op de website van De Lijn.

Bewonersbrief

De bewonersbrief die de inwoners ontvangen hebben van AWV kun je hier vinden.

Vlaams Parlement

Onderhoudsbudget fietspaden verhoogd

De Vlaamse Regering verhoogt in 2023 voor het eerst in tien jaar het onderhoudsbudget voor het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV). Een groot deel van het extra budget, 23 miljoen euro in totaal, gaat naar het onderhoud van fietspaden.

Wegbeheerders hebben de taak om door een goede infrastructuur de oorzaak van ongevallen weg te nemen of te beperken. Verwaarlozing van de infrastructuur kan een gevoel van onveiligheid creëren en versterken.

Gelet op het toenemend aantal fietsers op onze wegen is dit extra budget dus een goede zaak. Daarenboven heeft de Vlaamse Regering de ambitie om de verkeersveiligheid en -leefbaarheid te verhogen. Het onderhoudsbudget voor het Agentschap Wegen en Verkeer in 2023 komt nu in totaal op 181 miljoen euro te staan.

Ik vroeg de minister naar welke specifieke onderhoudswerken het extra budget gaat. De tabel hieronder biedt antwoord.

Onderhoudsbudget fietspaden verhoogd

Waar het extra onderhoud precies zal uitgevoerd worden, is nog geen uitgemaakte zaak.

Lees hier mijn vragen aan de minister:

Lees hier de antwoorden van de minister:

Brugge

Opknapbeurt Brugse Steenweg: update

De werken tussen Warmoezeniersstraat en Kasteeldreef in Koolkerke schuiven op. Dit is het gevolg van onvoorziene omstandigheden laat het Agentschap Wegen en Verkeer weten.

Brugse Steenweg in Koolkerke krijgt een opknapbeurt

In Koolkerke is sinds mei een aannemer, in opdracht van het Agentschap Wegen en Verkeer, werken aan het uitvoeren aan het wegdek van de Brugse Steenweg (N374). De werken zouden in drie fases plaatsvinden. Die eerste fase, waarin de Arendstraat en de Hoveniersstraat onder handen genomen zou worden, is ondertussen klaar. Al duurde deze langer dan voorzien.

Fase één

De eerste fase werd afgerond op donderdagavond 23 juni. Het oude wegdek, bestaande uit betonplaten, kreeg een make-over. De betonplaten werden vervangen door een laag asfalt. Deze ingreep heeft niet alleen een impact op de kwaliteit van het wegdek, maar ook is er nu minder geluidshinder voor de buurt. Het eerste deel van de Brugse Steenweg, tussen de Arendstraat en de Hoveniersstraat is dus sinds donderdagavond 23 juni opnieuw toegankelijk voor iedereen.

Fase twee

De werken in de eerste fase van dit project duurden langer dan voorzien. De slechte ondergrond zorgde ervoor dat de werkzaamheden langer aansleepten. Hierdoor schoof ook de timing van de volgende fasen achteruit. Om de hinder voor de omgeving te beperken, zal de aannemer in deze fase enkel werken tussen op de Brugse Steenweg tussen de Hoveniersstraat en de Warmoezeniersstraat. Dit zal ervoor zorgen dat nog vóór het bouwverlof de Brugse Steenweg volledig zal worden opengesteld voor het doorgaand verkeer.

Fase drie

Na het bouwverlof kan de derde fase dan aanvatten. Het wegdek en het fietspad tussen de Arendstraat en de Fortstraat staan dan op de planning. Men verwacht dit aan het begin van september te kunnen afronden. Aansluitend zal de rest van de Brugse Steenweg, tussen Warmoezeniersstraat en de Kasteeldreef, aan de beurt zijn. Deze werken verwacht men te kunnen voltooien begin oktober.

Hinder

Het doorgaand verkeer op de Brugse Steenweg blijft een omleiding volgen. De werfzonde zal telkens in beide richtingen afgesloten zijn. Fietsers en voetgangers zullen de werfzone wél kunnen passeren in beide richtingen. Al zullen fietsers wel van hun fiets moeten afstappen.

Extra informatie

De laatste informatie vind je terug op wegenenverkeer.be/brugge.

Brugge

Opknapbeurt voor Brugse Steenweg in Koolkerke

Het Agentschap Wegen en Verkeer plant een grondig onderhoud van het wegdek van de Brugse Steenweg (N374) in Koolkerke. De betonplaten van de rijweg zijn er in slechte staat. De werken zullen in verschillende fases gebeuren. Eind mei start de eerste fase.

Fase 1 (eind mei – midden juni 2022)       
We werken op de Brugse Steenweg tussen de Hoveniersstraat en de Arendstraat. We breken alle betonplaten uit en leggen een nieuwe asfaltlaag aan in de plaats.

Ondertussen werken we ook tussen de Leenweg en de Kasteeldreef op enkele locaties aan beschadigde betonplaten.

Omleidingen
Doorgaand verkeer rijdt om via de Dudzeelse Steenweg (N376).

Lokaal autoverkeer: de Brugse Steenweg wordt afgesloten tussen de Hoveniersstraat en de Arendstraat. Alle auto’s tussen Brugge en Damme moeten een omleiding volgen. Richting Brugge rij je om via de Fortstraat, de Hoveniersstraat en de Brugse Steenweg. Richting Knokke rij je om via de Brugse ring (R30) en de Dudzeelse Steenweg (N376).

Werken Brugse Steenweg in Koolkerke

Fase 2 (midden juni – midden juli 2022)   
We werken op de Brugse Steenweg tussen de Hoveniersstraat en de Kasteeldreef. We breken alle betonplaten uit en leggen een nieuwe asfaltlaag aan in de plaats.

Ondertussen werken we verder tussen de Leenweg en de Kasteeldreef op enkele locaties aan beschadigde betonplaten.

Omleidingen

Doorgaand verkeer rijdt om via de Dudzeelse Steenweg (N376).

Lokaal autoverkeer: de Brugse Steenweg wordt afgesloten tussen de Hoveniersstraat en de Kasteeldreef. Alle auto’s tussen Damme en Brugge moet een omleiding volgen. Richting Brugge rij je om via de Arendstraat en de Ronselarestraat naar de Dudzeelse Steenweg (N376). Richting Knokke rij je om via de Brugse ring (R30) en de Dudzeelse Steenweg (N376).

Fase 3 (maandag 8 augustus – begin september 2022)

We werken op de Brugse Steenweg tussen de Arendstraat en de Fortstraat. We breken alle betonplaten uit en leggen in de plaats een nieuwe asfaltlaag aan.

De werken aan de betonplaten tussen de Leenweg en de Kasteeldreef zijn ondertussen afgerond.

Omleidingen

Doorgaand verkeer rijdt om via de Dudzeelse Steenweg (N376).

Lokaal autoverkeer: de Brugse Steenweg wordt afgesloten tussen de Arendstraat en de Fortstraat. Alle auto’s tussen Damme en Brugge moet een omleiding volgen. Richting Brugge rij je om via de Dudzelesteenweg naar de Dudzeelse Steenweg (N376). Richting Knokke rij je om via de Arendstraat en de Ronselarestraat naar de Dudzeelse Steenweg (N376).

Hier vind je meer informatie over de werken.