Tag: mobiliteit

Vlaams Parlement

Fietspaden in Vlaanderen verbeteren

De kwaliteit van de fietspaden langs gewestwegen verbetert verder, zo toont het nieuwe fietsrapport van het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) dat ik heb opgevraagd bij Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken. Dankzij de extra middelen zal comfortabeler en veiliger fiets sneller de norm zijn op onze Vlaamse wegen. Dit jaar staan 150 fietspaden locaties bij AWV op de agenda.

Fietspaden in Vlaanderen verbeteren

De inrichting van de fietspaden is er in 2021 ten opzichte van het jaar 2019 in alle provincies op vooruitgegaan. Dit betekent dat meer fietspaden voldoen aan de geldende normen. Daarnaast wordt het ook comfortabeler fietsen omdat er vaker asfalt gebruikt wordt in plaats van klinkers. Hieronder kan je de scores per provincie terugvinden.   

SCORES INRICHTING (Evolutie 2021 vs. 2019 met % fietspaden conform ontwerprichtlijnen)

Vlaanderen: +1,2 % (totaal: 47,0 %)

Antwerpen: +1,6 % (totaal: 57,5 %)

Limburg: +2,22 % (totaal: 43,0 %)

Oost-Vlaanderen: +0,4 % (totaal 37,5 %)

Vlaams Brabant: +1,5 % (totaal 47,7 %)

West-Vlaanderen: +0,6 % (totaal 48,8 %)

SCORES STAAT/COMFORT (Evolutie 2021 vs. 2019 met % fietspaden die ‘uitstekend’ of ‘behoorlijk’ scoren) 

Vlaanderen: + 4,3 % (totaal: 60,5 %) 

Antwerpen: + 1,4 % (totaal: 60,8 %) 

Limburg: + 16,1 % (totaal: 55,0 %) 

Oost-Vlaanderen: + 2,5 % (totaal: 62,9 %) 

Vlaams-Brabant: + 11,2 % (totaal: 57,0 %) 

West-Vlaanderen: + 0,1 % (totaal: 61,4 %) 

De verbetering is heel goed nieuws. Op terrein worden de verwezenlijkingen zichtbaar, de werven schieten als paddenstoelen uit de grond. De link naar het nieuwe fietsrapport kan u hier terugvinden: https://wegenenverkeer.be/wegen/fietsinfrastructuur/staat-en-inrichting-van-de-fietspaden-langs-de-vlaamse-gewestwegen.

Mijn schriftelijke vraag aan de minister:

Brugge

Wijziging technische voorschriften binnenvaartschepen en binnenvaartpersoneel

Wijziging technische voorschriften binnenvaartschepen en binnenvaartpersoneel

Naar aanleiding van de invoering van het besluit van de Vlaamse Regering (BVR) van 6 mei 2022 over de beroepscompetenties voor binnenvaartpersoneel, had de minister in een nota aan de Vlaamse Regering nog enkele wijzigingen voorgesteld aan de regelgeving inzake technische voorschriften voor binnenschepen en inzake binnenvaartpersoneel.

De wijziging van de definitie van stadsrondvaartboten in het bijzonder, zoals in artikel 6. van het besluit beschreven staat (zie hieronder), trekt de aandacht vanuit de sector.

“Artikel 6.: De definitie van stadsrondvaartboten zoals thans opgenomen in artikel 2, 9°, van het besluit van de Vlaamse Regering van 5 oktober 2018 tot vaststelling van de technische voorschriften voor binnenschepen vereist dat die schepen een lengte op de waterlijn hebben van minder dan 25 meter. Bijlage 5, die bijzondere bepalingen voor stadsrondvaartboten bevat, voorziet echter voor wat betreft de gesloten stadsrondvaartboten dat zij een lengte van maximaal 30 meter kunnen hebben. Zodoende is de huidige definitie in het besluit zelf niet afgestemd op de technische elementen als voorzien in de bijlage bij het besluit. Teneinde deze gelijk te trekken wordt voor wat betreft de technische elementen thans verwezen naar de gegevens als vermeld in de bijlage.”

De stadsrondvaarten in Brugge voeren ook toeristen door de aderen van de stad, vergezeld door de befaamde Brugse zwanen. Op verschillende vaarparcours in Vlaamse kunststeden, zo ook in Brugge, is het echter niet mogelijk te varen met een bootlengte langer dan 25 meter (zowel voor open als gesloten stadsrondvaartboten). Wijziging van de definitie van stadsrondvaartboten, waar dus ook grotere boten onder zullen vallen, zal op termijn automatisch leiden tot een verstrengde wetgeving.

Grotere boten in de Brugse reien zijn niet wenselijk om evidente redenen. Daarnaast bemoeilijkt een verstrengde regelgeving ook de zoektocht naar nieuwe medewerkers voor de rederijen. Zij moeten aan steeds meer erg hoge eisen voldoen.

Ik stelde hierover een vraag aan de minister. Vind deze hieronder samen met het antwoord van de minister.

Wens je meer te weten over mijn parlementaire initiatieven? Klik dan hier.

Brugge

N31 Lissewege: omvorming tot Vlaamse hoofdweg

N31 Lissewege: omvorming tot Vlaamse hoofdweg

Voor de omvorming van de N31 ten noorden en ten zuiden van Lissewege tot Vlaamse hoofdweg wordt opnieuw een getrapte studie in het vooruitzicht gesteld (start- en projectnota). Hiervoor zal een eerdere studie (streefbeeldstudie NX, N31 en A11 uit 2009) geactualiseerd worden.

De studie zal aanvatten in begin 2023, maar de realisatietermijn is niet bekend. Verschillende projecten over de inrichting van dit wegvak zijn lopend en die moeten eerst op elkaar afgestemd worden. 

Blijf op de hoogte van mijn parlementaire initiatieven.

Brugge

Studie ‘Optimalisatie van de verkeersknoop Vandammesluis’

Studie 'Optimalisatie van de verkeersknoop Vandammesluis'

Het stadsbestuur van Brugge werkt voor de uitvoering van zijn mobiliteitsbeleid nauw samen met de Vlaamse overheid. In 2021 leidde dit tot engagementen van het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) om diverse nieuwe studies in het vooruitzicht te stellen. De opstart van de studie ‘Optimalisatie van de verkeersknoop Vandammesluis, i.c. de opmaak van een startnota en een projectnota’ staat gepland voor dit jaar. Een getrapte studie wordt in het vooruitzicht gesteld.

In de fase van de startnota wordt het concept voor een herinrichting onderzocht. Daarbij ligt de focus op twee grote type-oplossingen: een tunnel en een gelijkvloerse herinrichting. In de projectnota-fase zal het concept dat de voorkeur krijgt vervolgens nader worden uitgewerkt.

Uit het antwoord van de minister blijkt dat de studie dit jaar nog uitbesteed zal worden. Hoe sneller een ontwerper kan worden aangesteld, hoe sneller de opdracht kan starten. De minister liet weten dat bij een vlot verloop van de studie de startnota een 9-tal maand voorbereiding zal behoeven en de voor de projectnota geldt een zelfde termijn.

Hieronder mijn vraag en het antwoord van de minister.

Wil je meer weten over mijn parlementaire initiatieven? Klik hier.

Brugge

Veiligheid op jaagpaden

Steeds meer speedpedelecs en elektrische fietsen maken gebruik van onze jaagpaden. Vaak omdat die jaagpaden ook deel uitmaken van ons fietssnelwegennetwerk. De jaagpaden zijn echter niet exclusief voor fietsers, maar een grotere groep verschillende weggebruikers is er te vinden. In het kader van een modal shift is dit een goed teken, maar het leidt bij sommige burgers tot bezorgdheid over de veiligheid van de jaagpaden. Ik stelde minister Peeters daarom enkele vragen hierover.

Veiligheid op jaagpaden

Zoals gesteld tijdens de commissievergadering van 23 juni jl., neemt het aantal speedpedelecs toe. Zo ook op jaagpaden die deel uitmaken van het fietssnelwegennetwerk. Daar maken ze deel uit van een grotere groep verschillende weggebruikers. In het kader van een modal shift is dit een zeer goed teken, maar het leidt bij sommige burgers tot bezorgdheid over de veiligheid van deze jaagpaden.

Tegenover deze bezorgdheid was de minister tijdens de commissievergadering ook zeer erkentelijk. Ze liet toen uitschijnen dat een nieuwe studie in opmaak is die het huidige gebruik van de jaagpaden in Vlaanderen beter in beeld zal brengen. Mede op basis van een grootschalige individuele bevraging en tal van bilaterale gesprekken met stakeholderbewegingen zou deze studie tot stand komen. De Fietsersbond, de Wielrijdersbond, De Vlaamse Waterweg (DVW), de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) en de provincies zijn enkele stakeholders die al mee aan boord waren. Ook liet de minister vallen dat de studie in september 2022 afgerond zou zijn.

Uit het antwoord van de minister blijkt de studie nog in opmaak, maar de resultaten mogen we verwachten in het najaar.

Hieronder kan u mijn vragen, alsook de antwoorden van de minister terugvinden.

Brugge

210 kilometer aan nieuwe fietssnelwegen in Vlaanderen

Op 15 maart 2018 werd de uitrol van een netwerk van fietssnelwegen vastgelegd in een ministerieel besluit (MB) door de Vlaamse Regering (Regering Bourgeois). Vlaanderen zou zo’n 129 fietsostrades, oftewel 2.400 kilometer, aan fietssnelwegen bijkrijgen. Het doel? Meer mensen op de fiets krijgen.

Fietssnelwegen

Dit lijkt ook te lukken. Tijdens de commissie mobiliteit in het Vlaams Parlement kwam het stijgend gebruik van jaagpaden en fietssnelwegen reeds enkele malen aan bod en ook in de plenaire vergadering werd daarover gedebatteerd. De minister en parlementsleden verwezen toen naar het toegenomen gebruik door een heel divers publiek: wielertoeristen, speedpedelecs, amateurfietsers, gewone fietsers, wandelaars, enzovoort.

Uit een schriftelijke vraag van Vlaams parlementslid Mercedes Van Volcem (Open vld) aan minister Peeters, blijkt dat deze legislatuur alvast zo’n 210 kilometer aan nieuwe fietssnelwegen gerealiseerd is. “We hebben nog een lange weg te gaan, maar de eerste stappen in de uitrol van dit netwerk zijn nu gezet”, zegt Mercedes Van Volcem, tevens ook schepen van openbaar domein in de stad Brugge. “De Vlaamse Regering streeft ernaar deze legislatuur nog werk te maken van een heuse modal shift. Het regeerakkoord spreekt van een aandeel duurzame modi van 40%. De uitrol van dit netwerk fietssnelwegen is hiervoor zeker een goede zaak”, sluit Van Volcem af.

De 210 kilometer nieuwe fietssnelwegen worden overigens samengeteld bij de 1.598 kilometer aan stukken fietssnelweg waarvan de conformiteit  beschouwd  kan worden als netwerk dat al gerealiseerd is. Hieronder een overzicht van de reeds gerealiseerde 1.598 kilometers per provincie. Groene en oranje wegen zijn conform.

Fietssnelwegen

De fietsostrades moeten steden en woonkernen met elkaar verbinden. Ze liggen langs rechtlijnige infrastructuur, zoals spoorwegen of kanalen, en gaan bij voorkeur over vrijliggende fietspaden of jaagpaden. Deze zijn uitgerust met kwalitatief hoogwaardige infrastructuur. Hierdoor kunnen fietsverplaatsingen op een snelle en veilige manier afgelegd worden. Daarnaast vormt de fiets zo ook voor een langere afstand een volwaardig alternatief op de auto voor afstanden tot 20 à 30 kilometer.

Vind hier mijn vraag aan de minister:

Vind hier het antwoord van de minister:

Brugge

Week van de mobiliteit: Van welke laan wil jij een park maken?

Ieder jaar is het van 16 tot 22 september “Week van de mobiliteit” in Vlaanderen. Deze week, die het motto #goedopweg draagt, zet in op duurzame mobiliteit en probeert zo veel mogelijk mensen te overtuigen om zich met de fiets of te voet te verplaatsen. Als Brugse Schepen van Openbaar Domein en als lid van de commissie Mobiliteit, zet ik ook enorm in op veilige, duurzame fietspaden. Naast mijn ambitie om van Brugge een veilige, duurzame fietsstad te maken, wil ik de stad ook een groene centrumstad vol bomen en bloemen maken. Vandaar mijn vraag voor jullie: “Van welke laan wil jij een park maken?”

Week van de Mobiliteit

Tijdens de Week van de Mobiliteit focust Vlaanderen op veilige fietsinfrastructuur. Dat is iets waar ik als Schepen van Openbaar Domein enorm voor ijver: veilige fiets- en voetpaden. Duurzame, slimme en veilige mobiliteit staat zowel in het Vlaamse, als in het Brugse beleid centraal.

Brugge wordt zo steeds meer een fietsstad. In 2019 keurde de Vlaamse Regering het plan Kopenhagen goed. Dit plan ondersteunt lokale besturen bij het investeren in fietsinfrastructuur. In dit kader, diende het College van Burgemeester en Schepenen meteen 37 nieuwe dossiers in, die een totaalbedrag van 5 miljoen euro bedragen. Hiervan wordt 1.779.103,96 euro gesubsidieerd door Vlaanderen.

Week van de Mobiliteit goed op weg Schepen van Openbaar Domein laan tot park

Van welke laan willen jullie een park maken?

Het is van mij altijd een droom geweest om van een laan een park te maken. In het kader van de Week van de Mobiliteit is het daar dus het perfecte moment voor. Mijn vraag aan jullie: “Van welke laan willen jullie graag een park in Brugge maken?”

Brugge

Opknapbeurt Brugse Steenweg: update

De werken tussen Warmoezeniersstraat en Kasteeldreef in Koolkerke schuiven op. Dit is het gevolg van onvoorziene omstandigheden laat het Agentschap Wegen en Verkeer weten.

Brugse Steenweg in Koolkerke krijgt een opknapbeurt

In Koolkerke is sinds mei een aannemer, in opdracht van het Agentschap Wegen en Verkeer, werken aan het uitvoeren aan het wegdek van de Brugse Steenweg (N374). De werken zouden in drie fases plaatsvinden. Die eerste fase, waarin de Arendstraat en de Hoveniersstraat onder handen genomen zou worden, is ondertussen klaar. Al duurde deze langer dan voorzien.

Fase één

De eerste fase werd afgerond op donderdagavond 23 juni. Het oude wegdek, bestaande uit betonplaten, kreeg een make-over. De betonplaten werden vervangen door een laag asfalt. Deze ingreep heeft niet alleen een impact op de kwaliteit van het wegdek, maar ook is er nu minder geluidshinder voor de buurt. Het eerste deel van de Brugse Steenweg, tussen de Arendstraat en de Hoveniersstraat is dus sinds donderdagavond 23 juni opnieuw toegankelijk voor iedereen.

Fase twee

De werken in de eerste fase van dit project duurden langer dan voorzien. De slechte ondergrond zorgde ervoor dat de werkzaamheden langer aansleepten. Hierdoor schoof ook de timing van de volgende fasen achteruit. Om de hinder voor de omgeving te beperken, zal de aannemer in deze fase enkel werken tussen op de Brugse Steenweg tussen de Hoveniersstraat en de Warmoezeniersstraat. Dit zal ervoor zorgen dat nog vóór het bouwverlof de Brugse Steenweg volledig zal worden opengesteld voor het doorgaand verkeer.

Fase drie

Na het bouwverlof kan de derde fase dan aanvatten. Het wegdek en het fietspad tussen de Arendstraat en de Fortstraat staan dan op de planning. Men verwacht dit aan het begin van september te kunnen afronden. Aansluitend zal de rest van de Brugse Steenweg, tussen Warmoezeniersstraat en de Kasteeldreef, aan de beurt zijn. Deze werken verwacht men te kunnen voltooien begin oktober.

Hinder

Het doorgaand verkeer op de Brugse Steenweg blijft een omleiding volgen. De werfzonde zal telkens in beide richtingen afgesloten zijn. Fietsers en voetgangers zullen de werfzone wél kunnen passeren in beide richtingen. Al zullen fietsers wel van hun fiets moeten afstappen.

Extra informatie

De laatste informatie vind je terug op wegenenverkeer.be/brugge.

Brugge

Fietsrelance: Vlaanderen ondersteunt Brugse fietser

Samen met de stad Brugge maakt Vlaanderen werk van haar ambitie om de stad fietsvriendelijker en veiliger te maken. In het kader van fietsrelance werd ondertussen de omgevingsvergunning goedgekeurd voor een van de vier verschillende ingrepen langs de R30. Na het zomerreces vatten de werken aan ter hoogte van de Hoefijzerlaan.  

Dat Stad Brugge zich blijft inzetten voor het veiliger en beter maken van haar fietsinfrastructuur,  werd onlangs nog maar eens bevestigd met de aankondiging van het plan Kopenhagen. Vandaag wordt hierin opnieuw een volgende stap gezet.

Voor de ingreep aan de R30 ter hoogte van de Hoefijzerlaan werd ondertussen een omgevingsvergunning goedgekeurd, en ook de startdatum staat concreet gepland. Na het bouwverlof deze zomer zullen de werken aanvatten (8 augustus).

Wat zal er concreet gebeuren?

Voorafgaand aan de eigenlijke werken, zullen nutswerken uitgevoerd worden. Zonder vertragingen kan op 3 oktober dan gestart worden met het heraanleggen van de fietspaden aan beide kanten van de gewestweg. Bestaande verhardingen zullen worden opengebroken en vervangen door asfalt. Een veiligheidsstrook moet de nieuwe fietspaden scheiden van parkeerstroken. Daarnaast worden ook de bestaande bushaven en uitstulpende bushalte vernieuwd op de Hoefijzerlaan zodat gebruikers van het openbaar vervoer comfortabel op de bus kunnen stappen.

Het einde van de werken wordt voorzien tegen de start van de kerstvakantie.

Voor meer informatie over het fietsrelance plan, klik hier.

Meer fietscomfort en -veiligheid op 4 verschillende locaties langs R30

Er zijn dus in totaal 4 fietsrelancedossiers gepland langs de R30 in Brugge:

1) R30 – Warandebrug – Fort Lapin – fietspaden tussen Warandebrug-Koolkerkse Steenweg (kant Ringvaart): de fietspaden worden heraangelegd voor meer comfort en veiligheid. Dit dossier is onderverdeeld in meerdere zones waarbij een deel van de fietspaden verhoogd wordt aangelegd, een deel van het fietspad in betonstraatstenen wordt vervangen door asfalt, het vrijliggend fietspad in slechte staat heraangelegd wordt en een deel vrijliggend wordt aangelegd. Ter hoogte van de Warandebrug  (noordzijde) worden markeringen aangebracht op de rijweg om de fietsers aan te zetten om het fietspad naast de brug te gebruiken. De omgevingsvergunning is ingediend en goedgekeurd. Een startdatum is momenteel nog niet gekend en zal worden besproken met aannemer en politie Brugge. 

2) R30 –  Buiten Kruisvest zone tussen Kruispoort en Dampoort (kant Zuidervaartje): het huidige fietspad in slechte staat (de klinkers zijn verzakt) wordt opnieuw aangelegd in asfalt en verbreed. Tussen rijweg en fietspad komt een bredere redresseerstrook. De omgevingsvergunning is toegekend, de werken zullen vermoedelijk starten in het voorjaar van 2023. 

3) R30 – Aanpak aanliggende fietspaden tussen Gentpoort en Katelijnepoort: er wordt langs de kant van het centrum een breed enkelrichtingsfietspad en een nieuwe bushaven aangelegd. De omgevingsvergunning werd inmiddels ingediend. Startdatum ligt nog niet vast. 

4) R30 – Hoefijzerlaan tussen Korte Lane en Pater Damiaanstraat (beide kanten). Hiervoor werd de omgevingsvergunning dus goedgekeurd!

Brugge

Mercedes Van Volcem: midibussen en hernieuwde stelplaats in Brugge operationeel in 2023

Tijdens de commissie Mobiliteit en Openbare Werken in het Vlaams Parlement deze middag vond een gedachtewisseling plaats over het jaarverslag 2021 van De Lijn. Het jaarverslag 2021 geeft een overzicht van de activiteiten en het beleid van de Vlaamse Vervoermaatschappij. Naast cijfergegevens over het personeel en de vloot geeft het ook inzicht in de jaarrekening. Omdat ik al gedurende lange tijd pleit voor een duurzame oplossing om de stadskern in Brugge emissievrij te bedienen, is deze gedachtewisseling in het bijzonder interessant.

Uit de presentatie van de heer Johan Sauwens en mevrouw Ann Schoubs viel op te maken dat De Lijn een prioriteit maakt van de vergroening van de vloot en stelplaatsen. Het plan van aanpak zal in 3 fases uitgerold worden.

Tijdens de exploratiefase worden diverse pilootprojecten opgezet waarvan de zeven emissievrije midibussen in Brugge onderdeel zijn. Ten laatste in 2023 zullen zowel de bussen als de stelplaats hiervoor operationeel zijn.

De Uitrolfase wordt voorzien tussen 2028 en 2035. Dan wil De Lijn haar elektrische vloot hebben uitgebreid tot 1.657 voertuigen met 69 stelplaatsen.

Lees hier meer over de elektrische midibussen die we weldra zullen verwelkomen in Brugge.

Vind hieronder de presentatie die deze middag tijdens de commissie Mobiliteit en Openbare Werken werd toegelicht.