Assebroek Brugge Brugse binnenstad Dudzele - Lissewege Kristus Koning Ruimtelijke Ordening Sint-Andries Sint-Jozef - Koolkerke Sint-Kruis Sint-Michiels Sint-Pieters Zeebrugge

22 RUPS in opmaak

Een derde van de 90 bijzondere plannen van aanleg (bpa’s) zijn aan herziening toe. Urbanisatieschepen Mercedes Van Volcem (Open VLD) kreeg van het stadsbestuur groen licht en een jaarlijks bedrag van 100.000 euro ter beschikking om deze klus te klaren. Jaarlijks wordt een aanbesteding uitgeschreven voor de aanstelling van een studiebureau. De opdrachtenlijst is lang, maar we gaan gefaseerd tewerk.  Onze planners zijn echt topexperts en worden aangevuld door externe studiebureau’s zodat ze het vele werk aankunnen. Hier vindt u alvast een overzicht van de 22 RUP’s die de komende jaren worden opgemaakt.

Toelichting RUP’s in opmaak (PDF)

1.     RUP Noorweegse Kaai


Het plangebied situeert zich in Sint-Jozef, tussen de Koolkerkse Steenweg en de Damse Vaart. Het RUP omvat de vroegere fabriekssite Structo langs de Damse Vaart en de aanpalende eigendommen.

Het RUP wordt opgemaakt om het Bijzonder Plan van Aanleg (BPA) Noorweegse Kaai gedeeltelijk te wijzigen. De aanleiding hiervoor waren de plannen voor de ontwikkeling van een gemengd woonproject op de vroegere fabriekssite Structo, waardoor zich een herziening opdrong van de bebouwingsregels in het BPA.

Met het RUP worden de randvoorwaarden vastgelegd waarbinnen het gebied zich kan ontwikkelen naar een  multifunctionele stedelijke buurt.

2.     RUP Magdalenazaal

Het plangebied situeert zich in Sint-Andries, tussen de Torhoutse Steenweg en de Magdalenastraat. Het RUP omvat het cultureel centrum Magdalenazaal en het buurtpark Edgard de Smedtplantsoen dat daarbij aansluit.

Het RUP wordt opgemaakt om het Bijzonder Plan van Aanleg (BPA) Torhoutsesteenweg Zuid gedeeltelijk te wijzigen. De Stad wil hiermee de uitbreidingsmogelijkheden voor het cultureel centrum Magdalenazaal verruimen. De aanleiding hiervoor is de nood aan nieuwe huisvesting van het Cactus Muziekcentrum, waarbij de zoektocht naar een locatie resulteerde in een voorstel om de Magdalenazaal verder uit te bouwen dat door het Stadsbestuur ondersteund wordt.

Met het RUP worden de randvoorwaarden vastgelegd waarbinnen het gebied zich kan ontwikkelen naar een ruimtelijk kwalitatief project.

3.     RUP voor herbestemming woonuitbreidingsgebied ten noorden van het  Zuidervaartje

Het plangebied situeert zich ten noorden van Sint-Kruis. Het omvat een open ruimtegebied dat zich uitstrekt ten oosten van het bebouwde weefsel van Sint-Kruis, ten zuiden van de Damse Vaart-Zuid en ten noorden van het Zuidervaartje.

Het RUP wordt opgemaakt om de  bestemming ‘woonuitbreidingsgebied’ die het gebied op vandaag heeft, te wijzigen naar een open ruimtebestemming. De Stad heeft geopteerd om dit woonuitbreidingsgebied niet te ontwikkelen omdat het wordt gekenmerkt door een landschappelijk waardevol oud agrarisch cultuurlandschap aansluitend bij de Damse Vlakte. Het RUP zal tegelijk uitbreidingsmogelijkheden voorzien voor de tennisclub die zich aan de rand van het gebied situeert, mits een passende buffering t.a.v. het landschap.

4.     RUP voor herbestemming woonuitbreidingsgebied ten zuiden van de Kerkdreef

Het plangebied van het RUP situeert zich in het zuidoosten van Brugge in Assebroek, op de grens met de gemeente Beernem. Het gebied wordt begrensd door de Astridlaan, de gemeentegrens met Beernem, de Assebroekse Meersen, de Pieter Corneilliestraat en de Kerkdreef.

Het RUP wordt opgemaakt om de  bestemming ‘woonuitbreidingsgebied’ die het gebied op vandaag heeft, te wijzigen naar een open ruimtebestemming. De Stad heeft geopteerd om dit woonuitbreidingsgebied niet te ontwikkelen omdat het aansluit bij een geheel van open ruimtegebieden aan de zuidoostelijke rand van Brugge (omgeving Ryckevelde –  Assebroekse Meersen, Chartreusemeersen – Gemene Weiden). Door de open ruimte functie van het gebied voor te toekomst te behouden wordt een open ruimteverbinding tussen Ver-Assebroek en Beernem gerealiseerd en kan de ecologische verbinding tussen de omgeving Ryckevelde en de Assebroekse Meersen versterkt worden.

5.     RUP voor herbestemming woonuitbreidingsgebied ten zuiden van de Mispelaar

Het plangebied van het RUP situeert zich in het zuidoosten van Brugge, aan de rand van het bebouwde weefsel van Ver-Assebroek. Het gebied situeert zich ten zuiden van de Mispelaar, ten oosten van ‘t Leitje en sluit aan bij de Gemene Weiden ten westen van de Michel Van Hammestraat.

Het RUP wordt opgemaakt om de  bestemming ‘woonuitbreidingsgebied’ die het gebied op vandaag heeft, te wijzigen naar een open ruimtebestemming. De Stad heeft geopteerd om dit woonuitbreidingsgebied niet te ontwikkelen omdat het deel uitmaakt van een groter open ruimtegebied dat zich uitstrekt in het zuidoosten van Brugge en deel uitmaakt van de groene gordel om Brugge. Door het gebied te herbestemmen naar open ruimte, wordt de open ruimte functie die het op vandaag bestendigd en kan het worden ontwikkeld als een natuurverwevingsgebied tussen de Assebroekse Meersen en de Gemene Weiden.

6.     RUP Gulden Kamer

Het plangebied van het RUP ligt in het noorden van Sint-Kruis, op de grens tussen het bebouwd weefsel van Sint-Kruis en het open landbouwgebied (de polder bij Sint-Kruis), ter hoogte van het sportpark Gulden Kamer.

Het RUP wordt opgemaakt om de realisatie van bijkomende sportterreinen (4 voetbalvelden) ten noorden van het bestaande sportpark juridisch mogelijk te maken. Hiertoe wordt een stuk woonuitbreidingsgebied en zone voor openbaar nut herbestemd. Ook het bestaande sportpark Gulden Kamer wordt mee opgenomen in dit RUP.

7.     RUP Jong Male

Het RUP situeert zich in Sint-Kruis ter hoogte van de Brieversweg.

Het RUP wordt opgemaakt om ruimte voor bijkomende sportterreinen ter hoogte van het Maleveld te voorzien, dit ten noorden van de Brieversweg en in aansluiting op de bestaande sportinfrastructuur ten zuiden van de Brieverweg. Met dit RUP zal de invulling mogelijk worden van de nood aan bijkomende sportterreinen (2 voetbalvelden en 2 krachtbalvelden) voor de clubs die reeds ten zuiden van de Brieversweg gevestigd zijn. Daarbij zal rekening gehouden worden met de landschappelijke waarde van het Maleveld.

8.     RUP Leiselehoek

Het plangebied van het RUP is gelegen in het zuiden van Sint-Michiels, tussen de Sint-Michielslaan en de Heidelbergstraat. De Leiselebeek loopt doorheen het plangebied.

Het RUP wordt opgemaakt om het BPA Leiselehoek te actualiseren. De waardevolle ruimtelijke elementen, zoals het bestaande woonwijkkarakter en het aanwezige waardevol erfgoed, worden behouden. De groenstructuur doorheen deze wijk wordt versterkt. Enkele binnengebieden langs de Leiselebeek, waar vroeger tuinbouwbedrijven actief waren, krijgen een bestemming voor wonen. Daarnaast wordt onderzocht welke bijkomende mogelijkheden kunnen toegelaten worden in het Leiselepark (bv. studentenhuisvesting).

9.     RUP Sint-Pietersmolenwijk

Het plangebied van het RUP ligt in Sint-Pieters, tussen de Sint-Pietersplas, de Blankenbergse Steenweg, de spoorweg en de Oostendse Steenweg.

Het RUP zal het BPA Molenstraat Zuid herzien om de realisatie van een gemengd woonproject (zowel sociale als private woningbouw) mogelijk te maken. Hierbij zullen de principes uit de structuurschets van de stedenbouwkundige studie voor de Sint-Pietersmolenwijk (eindrapport november 2004) verordenend vastgelegd worden.

10. RUP Christus-Koning NO

Het plangebied van het RUP situeert zich in Christus-Koning, tussen de Scheepsdalelaan en de Walweinstraat. Het betreft het Stubbekwartier.

Het RUP wordt opgemaakt om het BPA Christus-Koning Noord-Oost te actualiseren, met uitbreiding van het Ruzettepark en de site van de Carrefour.

De waardevolle ruimtelijke elementen, zoals de bestaande ruimtelijke structuur en het aanwezige waardevol erfgoed, worden behouden en versterkt. Er wordt nagedacht over een verdere kwalitatieve ontwikkeling van de Kolenkaai, waarbij rekening wordt gehouden met de eventuele impact op het Unesco werelderfgoed. Het binnengebied tussen de Werfstraat, Veldmaarschalk Fochstraat, Kardinaal Mercierstraat en de Scheepsdalelaan zal een nabestemming naar wonen krijgen. De aanwezige bedrijven, zoals de wasserij, verhuisfirma en veilingzalen zullen hier immers op termijn niet blijven.

11. RUP AZ-Sint-Jan

Het plangebied van het RUP omvat de  volledige campus van het AZ Sint-Jan.

Met dit RUP is het de bedoeling om de contouren voor de ontwikkeling van de socio-medische campus vast te leggen, evenals de randvoorwaarden (o.m. bestemming en inrichting) waarbinnen deze ontwikkeling kan gebeuren.

Bepaalde zones van de site worden volgens het gewestplan bestemd als parkgebied, waardoor bepaalde ontwikkelingen of noodzakelijke uitbreidingen worden beperkt. De uitbreiding van bepaalde nevenfuncties die inherent zijn aan of noodzakelijk zijn voor de werking van het ziekenhuis (o.m. het afvalstoffenpark, koelinstallaties, keuken) wordt hierdoor beperkt of gehypothekeerd. Een herbestemming van bepaalde zones op de site zou hiervoor een oplossing bieden.

Het RUP heeft ook de bedoeling om toekomstige ontwikkelingen en aanvragen te stroomlijnen. Er zal aandacht worden besteed aan voldoende groen- en / of openruimte voorzieningen met het oog op een aangename en leefbare woon- of verblijfsomgeving voor mensen die er voor langere of korte termijn verblijven (kinderen van de kinderopvang, ziekenhuispatiënten, rusthuis- en serviceflatbewoners). Ontsluiting van het gebied zal worden meegenomen voor wat betreft interne verkeerscirculatie.

12. RUP sportpark Dudzele

Het RUP situeert zich in Dudzele, ter hoogte van het bestaande sportpark.

Het RUP wordt opgemaakt om de realisatie van bijkomende sportterreinen (2 voetbalvelden) in aansluiting op het bestaande sportpark juridisch mogelijk te maken. Hiertoe moet een stuk landschappelijk waardevol agrarisch gebied herbestemd worden.

13. RUP Jan Breydellaan

Het plangebied van het RUP situeert zich in Sint-Andries, tussen de Bevrijdingslaan, spoorweg Brugge-Zeebrugge/Blankenberge, Gistelse Steenweg en de vesten.

Het RUP wordt opgemaakt om het BPA Noord-Oost III te actualiseren, een aantal ruimtelijke problemen in dit gebied op te lossen en potenties in het gebied te versterken. Zo zal o.a. onderzocht worden wat de ontwikkelingsmogelijkheden zijn van de ambachtelijke zones in het gebied waar na stopzetting van de huidige activiteit geen dergelijke activiteit meer wenselijk of mogelijk is.

14. RUP Rustenburg

Het plangebied van het RUP situeert zich in Sint-Pieters, tussen de Steenkaai, Blankenbergse Steenweg, Tempelhof en de spoorweg Brugge-Zeebrugge/Blankenberge.

Het RUP wordt opgemaakt om het BPA Rustenburg te actualiseren, een aantal ruimtelijke problemen in dit gebied op te lossen en potenties in het gebied te versterken. Zo zal o.a. worden onderzocht wat de ontwikkelingsmogelijkheden zijn van een aantal binnengebieden en zal er worden nagedacht over een kwalitatieve ontwikkeling van wonen langs het water (Steenkaai).

15. RUP Vaartdijkstraat

Het plangebied van het RUP situeert zich op de grens van Sint-Michiels en Assebroek, aan weerszijde van het kanaal Brugge-Oostende, ten zuiden van het Lappersfortbos. De contour van dit plangebied ligt momenteel nog niet vast.

Het RUP wordt opgemaakt om ter hoogte van twee zonevreemde bedrijven (Rammant en Verhelst) langs de Vaartdijkstraat een kwalitatieve herbestemming naar wonen mogelijk te maken. Gezien de bestaande situatie op het terrein is het niet opportuun hier vast te houden aan de huidige bestemmingen. Dit alles moet ook ruimer bekeken worden, waardoor in eerste instantie voor het ruime gebied (incl. achterliggend gebied voor openbaar nut en gebied aan overzijde van het kanaal langs Tragelweg) een ruimtelijke ontwikkelingsvisie zal worden opgemaakt.

16. RUP Gistelse Steenweg Noord

Het plangebied van het RUP situeert zich in Sint-Andries, tussen de N31 Expressweg, Gistelse Steenweg en spoorweg Brugge-Zeebrugge/Blankenberge.

Het RUP wordt opgemaakt om het BPA Noord-Oost I te actualiseren, een aantal ruimtelijke problemen in dit gebied op te lossen en potenties in het gebied te versterken. Zo zal o.a. worden onderzocht wat de ontwikkelingsmogelijkheden zijn van de ambachtelijke zones in het gebied waar na stopzetting van de huidige activiteit geen dergelijke activiteit meer wenselijk of mogelijk is.

17. RUP Tempelhof

Het plangebied van het RUP situeert zich in Sint-Pieters, tussen Tempelhof, Palingstraat en de spoorweg Brugge-Zeebrugge/Blankenberge.

Het RUP wordt opgemaakt om het BPA Tempelhof te actualiseren, een aantal ruimtelijke problemen in dit gebied op te lossen en potenties in het gebied te versterken. Zo zal o.a. worden onderzocht wat de ontwikkelingsmogelijkheden zijn van de ambachtelijke zones in het gebied waar na stopzetting van de huidige activiteit geen dergelijke activiteit meer wenselijk of mogelijk is. Daarnaast moet er ook aandacht zijn voor eventuele noden van het sportpark Tempelhof, waarbij de relatie met het deel aan de andere kant van de spoorweg niet uit het oog mag verloren worden.

18. RUP Militaire schietstand Assebroek

Het plangebied van het RUP situeert zich in Assebroek. Het betreft de site van de voormalige militaire schietstand langs de Oude Kortrijkstraat.

Dit RUP wordt opgemaakt met de bedoeling op de locatie van de voormalige schietstand een sociaal woonproject mogelijk te maken in combinatie met een buurtpark en buurtparkeergelegenheid.

19. RUP Oud Militair Hospitaal

Het plangebied van het RUP situeert zich in Brugge-centrum. Het betreft het militair domein langs de Peterseliestraat.

Dit RUP wordt opgemaakt met de bedoeling een sociaal woonproject op de site van het voormalig militair hospitaal mogelijk te maken, in combinatie met buurparkeergelegenheid, openbaar groen, speelplein en openbare voorzieningen.

20. RUP diensten en woonondersteunende functie m.i.v. buurtparkings in oude randgebieden

Dit RUP heeft de bedoeling om bepaalde dienstverlening die normaliter integraal deel uitmaakt van de woon- en leefstructuur (kinderopvang, palliatieve zorgen, strijkatelier,…) mogelijk te maken waar dit op vandaag juridische niet mogelijk is en toch wenselijk is.

Door te werken met een sectoraal RUP wordt deze problematiek niet ad hoc aangepakt.

Daarnaast moet ook onderzocht worden waar in de oudere wijken in de stadsrand nog ruimte kan ingeschakeld worden voor bijkomende buurtparkings.

21. RUP herziening BPA Stationsomgeving

Het plangebied van het RUP bevindt zich aan het station, kant binnenstad.

Dit RUP wordt opgemaakt om het BPA La Brugeoise – fase “Stationsomgeving” te herzien i.f.v. de bestaande situatie (nl. behoud van bestaande maatvoering en begrenzing parking) en voor wat betreft de toegelaten bouwhoogtes en bezettingen.

22. RUP Christus-Koning ZW

Het plangebied van het RUP situeert zich in Christus-Koning, tussen de Scheepsdalelaan en de Maria van Bourgondiëlaan.

Het RUP wordt opgemaakt om het BPA Christus-Koning Zuid-West te herzien en een oplossing uit te werken voor het gedeelte van dit BPA (zone 8) dat door de Raad van State werd vernietigd.