Beleid

Beleid Beleid Parlementair werk

Vergunningsprocedure voor strategische projecten (transport en energie) moet sneller

Er is een probleem met de verschillende procedures die we vandaag kennen om versterkingen van hoogspanningslijnen in te tekenen in de ruimtelijke plannen, en om daar de nodige vergunningen voor te verkrijgen. In de commissie Ruimtelijke Ordening kwam op aangeven van Bart Martens de versnelde vergunningsprocedure op woensdag 24 oktober opnieuw ter sprake. Iets waar Mercedes Van Volcem al van bij aanvang op hamert bij minister Muyters… “Er is beterschap op komst” bevestigt Muyters.

(meer…)

Beleid Tussenkomsten Voorstellen

Energiebeleid Vlaamse Regering faalt compleet

Vlaams parlementslid Mercedes Van Volcem (Open Vld) maakt een sombere analyse van het energiebeleid van de Vlaamse Regering. “De dure stroom, de trage ingrepen en de verkeerde keuzes in het beleid rond hernieuwbare energie zijn stuk voor stuk jammerlijke symptomen van het gebrek aan ambitie binnen de Vlaamse Regering. De consument betaalt de rekening.” verduidelijkt ze.  Zelf schuift Van Volcem een alternatief actieplan van 140 beleidsaanbevelingen naar voren.

(meer…)

Beleid Beleid Energie Wonen

Planning renovatie Sociale Huisvesting

De Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW) bereidt de planning voor voor de renovatie van de sociale woningen.
De doelstelling van de Vlaamse Regering is om tegen 2020 alle daken van de sociale woningen te isoleren,  het enkel glas te vervangen door dubbel glas en energiezuinige verwarmingssystemen te installeren.  Een fraaie doelstelling, die een immense inspanning zal vergen.

Maar hoe plant men dit te doen?

(meer…)

Beleid Brugge Energie Opinie Opinie Parlementair werk Ruimtelijke Ordening Sint-Jozef - Koolkerke Vlaams Parlement Zeebrugge

Hoogspanningsleidingen uitbreiden

Om de windmolens aan te sluiten op het net en het net uit te breiden ook voor de haven van Zeebrugge, moeten nieuwe hoogspanningsleidingen deze electriciteit vervoeren.  Dit zal een kostenplaatje opleveren van ongeveer 150 miljoen euro. Dit zal leiden tot verhoging van de transmissiekosten op de factuur van de consument. 

Bovendien heeft het project ook heel wat impact op onze ruimtelijke ordening. In Zeebrugge moet er 13 ha bij het binnenrijden van Zeebrugge dienen voor een transformator (tot 2O meter hoog).

De leidingen ondergronds maar ook bovengronds.

Wordt vervolgd … maar vooral opgevolgd

Beleid Energie Tussenkomsten Voorstellen

Wijziging energiedecreet gaat niet ver genoeg

In het Vlaams Parlement werd de wijziging van het energiedecreet, met onder andere de aanpassing van de regeling van de groenestroomcertificaten voor zonnepanelen, besproken en gestemd. Open Vld onthoudt zich bij de stemming. Het voorliggend ontwerp gaat niet ver genoeg én de afbouw van steunmaatregelen moet sneller gebeuren. Vlaamse Parlementsleden Mercedes Van Volcem en Irina De Knop dienden 10 amendementen tot bijsturing van het decreet in, waaronder een significantere verlaging van de subsidiebedragen en een sterkere beperking in tijd. Daarnaast diende Open Vld ook een reflectienota in waarin de partij haar visie op het Vlaamse energiebeleid uitstippelt, een visie die de klemtoon legt op energiebesparing. (meer…)

Beleid Energie Opinie

Windmolens leiden ook tot hogere energiefactuur

“In de discussie over de kostprijs van energie wordt de kostprijs van het hoogspanningsnet helaas over het hoofd gezien. Decentrale energieproductie brengt immers zware investeringen met zich mee. De kostprijs van een aanvullend hoogspanningsnet in Zeebrugge om de elektriciteit van de windmolens te verdelen is geraamd op 150 miljoen euro. Dit wordt ook doorgerekend in de elektriciteitsprijs. Elia koopt bovendien de groenestroomcertificaten van windmolens op zee, wat ook een aanzienlijke kost met zich mee brengt.  Kan minister Vanden Bossche een antwoord geven op de vraag hoeveel de jaarlijkse meerprijs zal zijn van Elia, de beheerder van het hoogspanningsnet?” vraagt Vlaams Parlementslid Mercedes Van Volcem(Open Vld).

(meer…)

Beleid Opinie Voorstellen

Volledige doorlichting distributienettarieven noodzakelijk

“Een volledige doorlichting van de distributienettarieven is noodzakelijk.  Niet enkel de GSC zorgen voor een aanzienlijke verhoging van de distributiekost van de elektriciteit.“ stelt Mercedes Van Volcem (Open Vld) in reactie op de studie van Itinera.  “Een studie van het Itinera Instituut bracht aan het licht dat 37% van de elektriciteitskost bepaald wordt door de distributiekost. Deze netwerkkosten blijken een derde hoger te liggen dan in onze buurlanden”

(meer…)

Beleid Energie Tussenkomsten

Naar een betaalbaar en efficiënt energiebeleid

Op woensdag 16 en donderdag 17 maart zijn er hoorzittingen gepland in de commissie Energie van het Vlaams Parlement.

Woensdag  komen vanaf 10u vertegenwoordigers van Electrabel, Nuon, Eandis en Infrax aan bod. Donderdag komen vanaf 10u vertegenwoordigers van BelPV, Cogen, ODE, VOKA, Febeliec en Test Aankoop aan bod.  De hoorzittingen zijn vrij toegankelijk.  (link)

“Het is de bedoeling om  de sector aan het woord te laten die aanleiding geven tot (leerrijke) discussies met parlementsleden. Ik hoop dat de minister oor heeft naar zowel parlementsleden als de bekommernissen in de sector. Een betaalbaar, efficiënt en waar mogelijk groen energiebeleid moet de leidraad zijn.” verduidelijkt Van Volcem.

Beleid Opinie

Herziening subsidiëring zonnepanelen een goede zaak

Vlaams parlementslid Mercedes Van Volcem blijft bij haar standpunt:
“Een versnelde verlaging van de steun aan zonnepanelen is de beste manier om toekomstige prijsverhogingen van elektriciteit te temperen. De kostprijs van de productietechnologie is immers drastisch gedaald. Oversubsidiëring leidt tot een hoge kostprijs en houdt innovatie en rendement tegen. Een verlaging van de groenestroomcertificaten (GSC) moet leiden tot een verhoging van het rendement en een daling van de kostprijs. Daar bestaat weinig discussie over.”

(meer…)