Vlaams Parlement

Assebroek Beleid Brugge Ruimtelijke Ordening

Waardevol groen en open ruimte in Brugge worden maximaal behouden

Het Brugs stadsbestuur doet gerichte inspanningen om de open ruimte en groene gebieden te behouden, zo blijkt uit de Brugse gemeenteraad.

Schepen Mercedes Van Volcem verduidelijkt: “Ik voer een tweesporenbeleid.Enerzijds een  actief beleid om het aanbod aan (betaalbare) woongelegenheden in Brugge te verruimen via inbreidingsprojecten (Gouden Boom, Structo, Blauwe reiger, Die Keure, Mouterij Huys, site De Lijn Assebroek, site Van Hollebeke, Peterseliestraat, Tier…) en via woonuitbreidingsgebieden (9) in de toekomst die we gefaseerd zullen aansnijden,  anderzijds wordt er evenzeer een stringent beleid gevoerd om waardevolle grotere open ruimte gebieden maximaal te behouden en deze te vrijwaren voor de toekomst.”

(meer…)

Beleid Parlementair werk Tussenkomsten Vlaams Parlement Voorstellen Wonen

Open Vld: Sociale Kredietsector aan herziening toe

Open Vld pleit voor een herziening van het Sociale kredietsector. “Het huidige systeem is te complex en te weinig transparant. Het maakt efficiënt besturen niet mogelijk. Momenteel voorzien zowel het Vlaams Woningfonds (VWF) als de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW) sociale kredieten.”vertelt Vlaams Parlementslid Mercedes Van Volcem(Open Vld).

Van Volcem diende een voorstel van resolutie in in de commissie Woonbeleid in het Vlaams Parlement. In het voorstel pleit ze ervoor om enkel het Vlaams Woningfonds bevoegd te maken voor de sociale kredieten. De VMSW zou dan louter bevoegd zijn voor de sociale huursector. “In het kader van efficiënt bestuur kan dit een stap vooruit betekenen.”stelt Van Volcem vanuit de oppositie.

Het debat vindt gehoor in het Vlaams Parlement. Om de discussie open te trekken naar alle betrokken actoren stelde Van Volcem een hoorzitting voor. Zowel de oppositie als een deel van de meerderheid had hier oren naar. Carl Decaluwé(Cd&v) steunde het idee van een hoorzitting.

Eind maart zal de hoorzitting plaats vinden. Bij de hoorzitting worden de betrokken actoren uitgenodigd om hun visie te komen uitleggen aan de Vlaams Parlementsleden.  In dit geval kunnen de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen, Vlaams Woningfonds en bijvoorbeeld erkende kredietmaatschappijen uitgenodigd worden.

Van Volcem reageert tevreden: “Het is goed dat ook een deel van de meerderheid instemde met de hoorzitting. Zo kunnen we het debat ten gronde voeren.”

Beleid Vlaams Parlement Wonen

Minister Van den Bossche opent doos van Pandora met databank richthuurprijzen

Minister Freya Van den Bossche(Sp.a) wil een databank opzetten van de huurprijzen in Vlaanderen. Elke verhuurder moet dan z’n huurprijzen registreren. “Geen goed idee. Ik vrees dat minister Van den Bossche de verhuurders teveel viseert. Wil de minister dan ook een databank opstellen van wanbetalers?” reageert Mercedes Van Volcem (Open Vld)

“Dit voorstel lijkt op het eerste gezicht interessant voor de huurder, maar dat is het niet. Het wordt steeds minder aantrekkelijk om te investeren in huurwoningen. Hierdoor stijgt de prijs van huurwoningen. Er zijn nu al tekorten op de huurmarkt die onopgelost blijven. Het plafonneren van de huurprijs betekent een doodsteek voor investeringen in de huurmarkt. Hierdoor zullen bijvoorbeeld kotstudenten of pas samenwonende koppels het steeds moeilijker hebben om een woonst te huren in hun favoriete gemeente of stad.”

“Maar wat ik het meest vrees is dat dit het begin is van het plafonneren van de huurprijs… Ik vrees dat de minister nu de doos van Pandora opent.” stelt Van Volcem.

(meer…)

Beleid Beleid Brugge Brugse binnenstad Ruimtelijke Ordening Steden

Nieuw reglement voor nachtwinkels in Brugge

Het Brugse stadsbestuur werkt aan een nieuw reglement dat de wildgroei aan nachtwinkels in de stad moet inperken. ‘Maximaal één zo’n winkel per straat of één binnen een straal van driehonderd meter moet volstaan’, zegt schepen Mercedes Van Volcem.
Liefst 31 nachtwinkels telt Brugge al, dat zijn er zes meer dan goed twee jaar geleden. Toen er onlangs wéér twee aanvragen voor nieuwe nachtwinkels binnenkwamen bij de Brugse dienst, is bij de stad de discussie opgestart om maatregelen te nemen die de wildgroei aan nachtwinkels tegengaan.
(meer…)

Beleid Brugge Opinie Vlaams Parlement Voorstellen Wonen

Open Vld: Beter beleid Sociale huisvesting noodzakelijk

Open Vld pleit ervoor om tijdelijke huurcontracten in te voeren in de sociale huisvesting. Zo’n systeem, analoog met de private huurmarkt, moet sociale huurders stimuleren om niet eeuwig in de sociale huisvesting te blijven hangen. Zo kunnen ze plaats maken voor de duizenden kandidaat-huurders die wachten op een sociale woning, zegt Vlaams parlementslid Mercedes Van Volcem.

Open Vld wil een gans andere integrale aanpak van het sociale woningenbeleid onder het motto: meer doen voor meer mensen met dezelfde middelen.

Beleid Opinie Vlaams Parlement

Milieu- en bouwvergunning tot één vergunning integreren

Minister Van den Bossche kwam met het voorstel om de vergunningen voor het plaatsen van windmolens te vereenvoudigen tot 1 vergunning. “Ook de milieuvergunning en de bouwvergunning voor zelfstandigen en KMO’s moeten in één pakket samengebracht worden. Dit vermindert de administratieve last.” reageert Vlaams Parlemenstlid Van Volcem(Open Vld).

Zelfstandigen en Kmo’s moeten bij het opstarten van nieuwe activiteiten heel wat attesten aanvragen. Daarbij behoort onder andere de milieuvergunning en de stedenbouwkundige vergunning. “Beiden zouden samengenomen moeten worden tot een vergunning. Dit bespaart veel rompslomp en brengt meer duidelijkheid voor de vergunningsverstrekker. De aanvrager moet dan bovendien niet twee maal de termijnen voor de behandeling afwachten. In Vlaanderen kan je deze aanvragen aan 1 loket. Toch moet men verder durven gaan. Net zoals in Wallonië moet Vlaanderen de ‘Permis Unique’ invoeren.” stelt Van Volcem.

De stedenbouwkundige vergunning en milieuvergunning zijn twee vergunningenstelsels die naast elkaar bestaan. Vooraleer een zelfstandige met de effectieve bouw of uitbating mag starten dient hij beide vergunningen op zak te hebben.  Vóór het verlenen van een milieuvergunning wordt je aanvraag getoetst aan de stedenbouwkundige voorschriften. Beide vergunningsbeslissingen zijn dus aan elkaar gekoppeld. De koppeling tussen bouw- en milieuvergunning is vastgelegd in het decreet voor ruimtelijke ordening én in het milieuvergunningendecreet. Heb je voor je project zowel een bouw- als een milieuvergunning nodig, moet je weten dat de ene vergunning geschorst blijft zo lang de andere niet is verleend.  Wordt de ene vergunning geweigerd, dan vervalt de andere van rechtswege.

“Men kan de vergunningen wel aanvragen aan 1 loket Vandaar dat de vergunningen volledig met elkaar geïntegreerd moeten worden. Ze moeten samen aangevraagd worden en hetzelfde vergunningstraject doorlopen.” Besluit Van Volcem.

Brugge Opinie

Stemrecht voor Brugse studenten, die niet in Brugge wonen

Open Vld Brugge is voorstander dat de meer dan 7000 studenten in Brugge voor lokale politici kunnen stemmen. “Kotstudenten leven grotendeels in de stad waar ze studeren. Dan is het ook logisch dat ze het lokale beleid kunnen mee bepalen.” verduidelijkt Van Volcem.

“Jongeren vanaf zestien jaar zouden mijn inziens ook moeten kunnen stemmen. Zestien jarigen hebben ook een mening en het is goed dat met die mening rekening houden. Mede gelet op het feit dat in vele steden er vooral ouderen wonen.” gaat Van Volcem verder in haar betoog.

“Vele steden kampen met stadsvlucht. In Brugge proberen we studenten aan te trekken en proberen we ook het aanbod aan studentenhuisvesting uit te breiden in de hoop dat ze zich nadien ook in de stad huisvesten. Naast aanbod van woningen en betaalbare huisvesting is ook de sfeer van de stad belangrijk. Ook het cultuuraanbod en het mobiliteitsbeleid en de aanwezig van groen en kinderopvang spelen een rol.”

De mogelijkheid om er werk te vinden is dan de doorslaggevende factor. Het is belangrijk dat al deze facetten mee worden bepaald door jongeren die hier verblijven en van plan zijn zich in Brugge te settelen.”